OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15

Ma opolska na rowery
Nizina Nadwi la ska. Promocja Ma opolski jako lidera w tworzeniu cie ek rowerowych oraz pokazanie e jazda na rowerze jest niezwykle atrakcyjn form aktywnego wypoczynku. W kolejnym odcinku programu podró uj c rowerem odkrywamy Nizin Nadwi la sk . Na trasie poznajemy atrakcje Koszyc wst pujemy na Szlak Architektury Drewnianej w Strzelcach Wielkich ogl damy zabytki Szczurowej i odwiedzamy miejsca zwi zane z kultem Karoliny Kózkówny w Wa Rudzie. Rytm naszej wycieczki wyznaczaj rzeki i nowoczesne cie ki rowerowe: Wi lana Trasa Rowerowa oraz VeloDunajec
00:30

Rodzinka.pl
Francuski z winobrania. Natalia zaprasza Magd na wino. Magda w odró nieniu od Natalii bardzo cierpi po wspólnym wieczorze. Ludwik zmotywowany obecno ci m odej s siadki z naprzeciwka postanawia wypucowa meble ogrodowe. Kacper przychodzi do brata doda mu otuchy po rozstaniu. Ludwik nie wie czy jecha z Oleksiakiem na ryby. Viola zaskakuje Natali znajomo ci francuskiego. Serial komediowy
01:00

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
01:25

Nela ma a reporterka
Odwiedzamy Hanoi. Nela w Wietnamie t umaczy co oznacza poj cie ale Sajgon u ywane w j zyku potocznym jak si okazuje nie tylko przez Polaków. W odcinku poznajemy ulice Hanoi i zwyczaje jego mieszka ców
01:40

Bajka o bajkach
Ja i Ma gosia. Do bajki o Jasiu i Ma gosi trafiaj dwaj krasnale. Chc c pomóc dzieciom pokona z czarownic sprowadzaj Czerwonego Kapturka wilka oraz siedmiu krasnoludków Królewny nie ki. Dopiero jednak Z otej Rybce przy pomocy kijów samobijów udaje si wyp dzi z wied m
01:50

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Elmer. Bajk czyta dzieciom Anna Dereszowska
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Zaginiona
Areszt. Komisarz Wi ckowski informuje Tokarskich e ich córka przebywa w areszcie ledczym. W telewizji ukazuje si komunikat e Ula dowodzi gangiem w amywaczy. Tokarscy szukaj pomocy u adwokata
03:25

Historia jednego obrazu
Apokalipsa. Apokalipsa Jana Lebensteina to witra znajduj cy si w kaplicy ojców pallotynów w Pary u. O twórczo ci zmar ego w 1999 roku w Krakowie a tworz cego przez wiele lat na emigracji malarza i grafika Jana Lebensteina rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
03:30

Barwy szcz cia
Waleria wci ma al do m a. Zosia spotyka si z Alicj by przekaza jej paczk dla Artura. Piotr zapisuje si na zaj cia w klubie fitness. Oczarowany Regin kupuje karnet na ca y rok
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:30

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
05:25

Potomkowie zes a cw w Gruzji
Gruzja (Sakartvelo) malowniczy kraj na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Po udniowym. W stolicy Tbilisi mieszka niemal 1 3 ludno ci Gruzji. W ostatnich latach cel podró y wielu Polaków: traperów wczasowiczów kuracjuszy smakoszy wina. Polacy wpadaj tu na krótki odpoczynek cz sto nie wiedz c e w tym odleg ym kraju bije polskie serce. Wystarczy zajrze do szko y która uczy j zyka polskiego by spotka potomków Polaków. Równie spacer po starym kukijskim cmentarzu w dzielnicy Kukia pozwala przekona si jak wiele jest tu polskich nagrobków ludzi zas u onych dla gospodarki kultury architektury sztuki Gruzji. Równie ko ció w. Aposto ów Piotra i Paw a integruje Polaków i Poloni . W Gruzji dzia a Zwi zek Kulturalno O wiatowy Polaków Polonia który zrzesza integruje spo eczno polonijn . Wiele miejsc w Tbilisi i innych miastach przypomina polsk histori . Na przyk ad architektów którzy projektowali okaza e budynki albo te zak adali pierwsze rezerwaty przyrody na Kaukazie. Potomkowie zes a ców po powstaniach i Polacy którzy przyjechali tu przed wiekami dobrowolnie zapisali trwa y lad w historii Gruzji
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc 111. Lig za prosi króla o zwolnienie z urz du marsza ka który dot d piastowa . Kazimierz jest zaskoczony ale szybko znajduje odpowiedni osob na to stanowisko. Kiedy córka Egle Audre dowiaduje si prawdy targana emocjami postanawia sama wymierzy sprawiedliwo za krzywdy matki. Do widnicy dociera list z Wawelu. Katarzyna Pilecka prosi o przyj cie Heleny na dwór widnicki. Jak zareaguje ksi znaj c przesz o dziewczyny Telenowela historyczna
06:40

Korona krlw
Odc 112. Po tym jak Audre zaatakowa a Lig z Gabija ukrywa j w le nej chacie. Dziewczynie grozi surowa kara. Ranny Miko aj bez uprzedzenia opuszcza tak e i Bell . Jakie ma dalsze plany Piotr Szafraniec robi dobre wra enie na królu któremu podoba si jego zapa i odwaga s dów. Kazimierz oficjalnie przyjmuje Szafra ca na urz d marsza ka dworu. Adelajda niespodziewanie osuwa si na ziemi i traci przytomno . Telenowela historyczna
07:10

Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i bie ce wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
07:35

Borwka skrzat wyrusza w wiat
Roztocza ski Park Narodowy. Skrzat Borówka poznaje Roztocza ski Park Narodowy. Jego przewodnikiem jest konik polski symbol parku. Opowie Borówce jak pi kne jest Roztocze i dlaczego ludzie postanowili chroni te tereny. Poka e mu Bukow Gór Zwierzyniec i opowie jak kiedy bardzo dawno temu chroniono roztocza sk przyrod i jak chroni si j dzisiaj. Borówka pozna histori zwierzy ca sprzed 300 lat. Pozna obyczaje koników polskich których prapradziadkami by y tarpany dzikie le ne konie. Dowie si co to s szumy na rzece Wieprz. I zrozumie e w parku narodowym przyroda rz dzi si sama
08:05

Ada To nie wypada
Ada jest niesforn i pe n temperamentu dziewczyn . Jej rodzice od dawna planuj wyda j za hrabiego Freda Orzelskiego. Aby troch utemperowa córk wysy aj j do internatu
09:40

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
10:10

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
11:00

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
11:20

Barwy szcz cia
Krystyna mimo braku wsparcia m a osi ga swój cel i odnajduje psa którego skowyt nie dawa jej spokoju. Z ota oskar a s siada o nieodpowiedni opiek nad zwierz ciem. Elegancka Regina idzie do banku w sprawie kredytu na inwestycj w Borkach. Tam przypadkiem ponownie spotyka Walawskiego który u wiadamia jej e bez aktu w asno ci ziemi Kuczmy niczego nie za atwi. Wygl d Czapli robi wra enie zarówno na Piotrze jak i na Franku. Celina jest zazdrosna o rywalk . Chowa ski jest coraz bardziej przekonany do niewinno ci Anzelma a Umi ska zbiera kolejne dowody na to e Makowski nie dopu ci si zbrodni za któr siedzi w wi zieniu. Pozostali koledzy w celi wiedz swoje i dalej wymierzaj m czy nie sprawiedliwo . Serial obyczajowy
11:50

wi to Wojska Polskiego
TVPOLONIA
13:10

Mi o nad rozlewiskiem
Ma gosia i Janusz obchodz rocznic poznania. Tymczasem S awek o wiadcza si Pauli która nie jest pewna swoich uczu wobec niego. Nie wie te czy S awek zaakceptuje jej ci z Jeanem Pierre em. Po namowie Marysi wyjawia S awkowi ca prawd . Mówi te e go kocha. Mirka odwiedza Janusza w gabinecie nie przyjmuje do wiadomo ci e ten nie chce mie z ni nic wspólnego. Przyje d a nad rozlewisko z kilkoma znajomymi i prowokuje k ótni . Sprawa ich wspólnej nocy wychodzi na jaw. Ma gosia wyrzuca Janusza z domu. Orest (w tej roli Piotr Polak) przyjmuje zlecenie na odrestaurowanie zabytkowego ko ció ka w Pasymiu. Na swojego pomocnika bierze Wro skiego dla którego jest to szansa na nowe ycie. Piernacki sp dza coraz wi cej czasu z Ew Stern. W drodze powrotnej ze wspólnej kolacji znajduj nieprzytomnego Tomasza. Serial obyczajowy
14:00

wi to Wojska Polskiego
Defilada.
15:35

Zaginiona
Areszt. Komisarz Wi ckowski informuje Tokarskich e ich córka przebywa w areszcie ledczym. W telewizji ukazuje si komunikat e Ula dowodzi gangiem w amywaczy. Tokarscy szukaj pomocy u adwokata
16:25

Rodzinka.pl
Kobita mi zwariowa a. Magda w po piechu plami koszul . Postanawia bez pytania za o y bluzk Natalii. Kacper ogl da noc horror. Przychodzi przestraszony do rodziców jednak szybko a uje tej decyzji. Paula odwiedza Kub przychodzi po po yczone pieni dze. Kuba z pocz tku wymiguje si od sp aty d ugu jednak Kacper szybko rozwi zuje problem. Magda pociesza Kub a za bardzo. Serial komediowy
16:55

Borwka skrzat wyrusza w wiat
Roztocza ski Park Narodowy. Skrzat Borówka poznaje Roztocza ski Park Narodowy. Jego przewodnikiem jest konik polski symbol parku. Opowie Borówce jak pi kne jest Roztocze i dlaczego ludzie postanowili chroni te tereny. Poka e mu Bukow Gór Zwierzyniec i opowie jak kiedy bardzo dawno temu chroniono roztocza sk przyrod i jak chroni si j dzisiaj. Borówka pozna histori zwierzy ca sprzed 300 lat. Pozna obyczaje koników polskich których prapradziadkami by y tarpany dzikie le ne konie. Dowie si co to s szumy na rzece Wieprz. I zrozumie e w parku narodowym przyroda rz dzi si sama
17:20

Historia jednego obrazu
Czarniecki pod Koldyng. Obraz Czarniecki pod Koldyng Józefa Brandta znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Powsta w 1880 roku i przedstawia epizod z potopu szwedzkiego. O obrazie i jego autorze rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Festiwal Alleluja czyli Happy Day
IV Mi dzynarodowy Festiwal Twórczo ci Chrze cija skiej Alleluja czyli Happy Day to festiwal który narodzi si w roku 2016 w czasie odbywaj cych si w Polsce wiatowych Dni M odzie y. Niepowtarzalny fantastyczny klimat duchowo artystyczny jaki zosta stworzony podczas festiwalu by najlepszym dowodem na sens i potrzeb jego kontynuacji. W koncercie galowym IV edycji festiwalu Alleluja czyli Happy Day wyst pi m. in. Zakopower Piotr Rubik Mafia zespó To On zespó TGD
19:10

Barwy szcz cia
Krystyna mimo braku wsparcia m a osi ga swój cel i odnajduje psa którego skowyt nie dawa jej spokoju. Z ota oskar a s siada o nieodpowiedni opiek nad zwierz ciem. Elegancka Regina idzie do banku w sprawie kredytu na inwestycj w Borkach. Tam przypadkiem ponownie spotyka Walawskiego który u wiadamia jej e bez aktu w asno ci ziemi Kuczmy niczego nie za atwi. Wygl d Czapli robi wra enie zarówno na Piotrze jak i na Franku. Celina jest zazdrosna o rywalk . Chowa ski jest coraz bardziej przekonany do niewinno ci Anzelma a Umi ska zbiera kolejne dowody na to e Makowski nie dopu ci si zbrodni za któr siedzi w wi zieniu. Pozostali koledzy w celi wiedz swoje i dalej wymierzaj m czy nie sprawiedliwo . Serial obyczajowy
19:45

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Smocza jama. Adaptacja komiksu dla dzieci. Dalsze przygody kozio ka o imieniu Mato ek który b ka si po ca ym wiecie aby doj do Pacanowa gdy w a nie tam pono kuj kozy . W tym odcinku Mato ek porz dnie najad si strachu. Wpad w pu apk zastawion przez z ego smoka który chcia go zje
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Znachor
Znany chirurg profesor Wilczur na skutek pobicia traci pami . Po kilkunastu latach w ócz gi osiedla si na wsi pod przybranym nazwiskiem Antoniego Kosiby. Zyskuje s aw znakomitego znachora
23:05

Festiwal Kultury Kresowej
Koncert galowy Festiwalu Kultury Kresowej jest wyj tkowy pod wieloma wzgl dami. Wyró niaj go autentyczno uczestników festiwalu artystyczne i historyczne walory patriotyczne przes anie. Zespo y bior ce udzia w koncercie tworz spadkobiercy kresowego ducha prawdziwi potomkowie tradycji Polaków zamieszka ych na by ych Kresach. Tradycyjnie na scenie amfiteatru wyst pi polskie zespo y folklorystyczne chóry i kapele oraz indywidualni twórcy ruchu artystycznego m.in z Litwy Bia orusi Ukrainy
23:55

Potomkowie zes a cw w Gruzji
Gruzja (Sakartvelo) malowniczy kraj na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Po udniowym. W stolicy Tbilisi mieszka niemal 1 3 ludno ci Gruzji. W ostatnich latach cel podró y wielu Polaków: traperów wczasowiczów kuracjuszy smakoszy wina. Polacy wpadaj tu na krótki odpoczynek cz sto nie wiedz c e w tym odleg ym kraju bije polskie serce. Wystarczy zajrze do szko y która uczy j zyka polskiego by spotka potomków Polaków. Równie spacer po starym kukijskim cmentarzu w dzielnicy Kukia pozwala przekona si jak wiele jest tu polskich nagrobków ludzi zas u onych dla gospodarki kultury architektury sztuki Gruzji. Równie ko ció w. Aposto ów Piotra i Paw a integruje Polaków i Poloni . W Gruzji dzia a Zwi zek Kulturalno O wiatowy Polaków Polonia który zrzesza integruje spo eczno polonijn . Wiele miejsc w Tbilisi i innych miastach przypomina polsk histori . Na przyk ad architektów którzy projektowali okaza e budynki albo te zak adali pierwsze rezerwaty przyrody na Kaukazie. Potomkowie zes a ców po powstaniach i Polacy którzy przyjechali tu przed wiekami dobrowolnie zapisali trwa y lad w historii Gruzji
Live-Chat aktivieren