OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Rodzinka.pl
Kobita mi zwariowa a. Magda w po piechu plami koszul . Postanawia bez pytania za o y bluzk Natalii. Kacper ogl da noc horror. Przychodzi przestraszony do rodziców jednak szybko a uje tej decyzji. Paula odwiedza Kub przychodzi po po yczone pieni dze. Kuba z pocz tku wymiguje si od sp aty d ugu jednak Kacper szybko rozwi zuje problem. Magda pociesza Kub a za bardzo. Serial komediowy
01:00

Nie tylko ko i szabla
Film dokumentalny po wi cony pocz tkom odrodzonego w 1918 roku Wojska Polskiego i jego wysi kowi wojennemu w pierwszych latach niepodleg o ci. Film ukazuje ma o znan stron tamtych zmaga militarnych a mianowicie wykorzystanie nowoczesnych rodków wojskowych w tym motoryzacji. Do powszechnej wiadomo ci nie przebi a si wci wiedza na temat my li wojskowej twórcy niepodleg ej Polski Marsza ka Józefa Pi sudskiego która niemal o dwie dekady wyprzedza a koncepcje wiatowych teoretyków wojskowo ci
01:25

Borwka skrzat wyrusza w wiat
Roztocza ski Park Narodowy. Skrzat Borówka poznaje Roztocza ski Park Narodowy. Jego przewodnikiem jest konik polski symbol parku. Opowie Borówce jak pi kne jest Roztocze i dlaczego ludzie postanowili chroni te tereny. Poka e mu Bukow Gór Zwierzyniec i opowie jak kiedy bardzo dawno temu chroniono roztocza sk przyrod i jak chroni si j dzisiaj. Borówka pozna histori zwierzy ca sprzed 300 lat. Pozna obyczaje koników polskich których prapradziadkami by y tarpany dzikie le ne konie. Dowie si co to s szumy na rzece Wieprz. I zrozumie e w parku narodowym przyroda rz dzi si sama
01:45

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Smocza jama. Adaptacja komiksu dla dzieci. Dalsze przygody kozio ka o imieniu Mato ek który b ka si po ca ym wiecie aby doj do Pacanowa gdy w a nie tam pono kuj kozy . W tym odcinku Mato ek porz dnie najad si strachu. Wpad w pu apk zastawion przez z ego smoka który chcia go zje
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Znachor
Znany chirurg profesor Wilczur na skutek pobicia traci pami . Po kilkunastu latach w ócz gi osiedla si na wsi pod przybranym nazwiskiem Antoniego Kosiby. Zyskuje s aw znakomitego znachora
04:45

Historia jednego obrazu
Czarniecki pod Koldyng. Obraz Czarniecki pod Koldyng Józefa Brandta znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Powsta w 1880 roku i przedstawia epizod z potopu szwedzkiego. O obrazie i jego autorze rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
04:55

Barwy szcz cia
Krystyna mimo braku wsparcia m a osi ga swój cel i odnajduje psa którego skowyt nie dawa jej spokoju. Z ota oskar a s siada o nieodpowiedni opiek nad zwierz ciem. Elegancka Regina idzie do banku w sprawie kredytu na inwestycj w Borkach. Tam przypadkiem ponownie spotyka Walawskiego który u wiadamia jej e bez aktu w asno ci ziemi Kuczmy niczego nie za atwi. Wygl d Czapli robi wra enie zarówno na Piotrze jak i na Franku. Celina jest zazdrosna o rywalk . Chowa ski jest coraz bardziej przekonany do niewinno ci Anzelma a Umi ska zbiera kolejne dowody na to e Makowski nie dopu ci si zbrodni za któr siedzi w wi zieniu. Pozostali koledzy w celi wiedz swoje i dalej wymierzaj m czy nie sprawiedliwo . Serial obyczajowy
05:25

Festiwal Kultury Kresowej
Koncert galowy Festiwalu Kultury Kresowej jest wyj tkowy pod wieloma wzgl dami. Wyró niaj go autentyczno uczestników festiwalu artystyczne i historyczne walory patriotyczne przes anie. Zespo y bior ce udzia w koncercie tworz spadkobiercy kresowego ducha prawdziwi potomkowie tradycji Polaków zamieszka ych na by ych Kresach. Tradycyjnie na scenie amfiteatru wyst pi polskie zespo y folklorystyczne chóry i kapele oraz indywidualni twórcy ruchu artystycznego m.in z Litwy Bia orusi Ukrainy
TVPOLONIA
06:10

Le niczwka
Z odzieje obrazu daj od ksi dza Wiktora okupu. Nowacki decyduje si zaryzykowa i organizuje zasadzk na z odziei. Magda namawia dr dzieb owsk na leczenie w Norwegii. Pawe ciera si z Jasi skim. Le niczy jest teraz jeszcze bardziej zdeterminowany do walki przeciwko budowie obwodnicy. Katarzynie wreszcie udaje si spokojnie porozmawia z Janin Grzesik. Tymczasem Borys próbuje sprzeda Bogdanowi Karczowi skradziony obraz. Telenowela
06:30

Le niczwka
So tys Ga ek rzuca Paw owi k ody pod nogi przy organizacji dorocznego ogniska. Piotr i Krzysztof w komitywie i na wspólnych wagarach. Aniela sprawdza wyniki mammografii. Prezent dla Katarzyny staje si powodem kolejnej k ótni która tym razem mo e mie wi ksze konsekwencje ni zazwyczaj. Do ko cio a wraca skradziony obraz. Okoliczno ci w jakich do tego dochodzi s bardzo nietypowe. Telenowela
06:55

Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
07:25

Domisie
Kó ka i kó eczka. Pysia dostaje paczk od cioci Domisi Zale nej a w niej: hula hop. Domisie dowiaduj si e s ko a i okr gi. Teofil t umaczy im e mog szuka kó kó ek okr gów i obr czy wokó siebie. Bardzo im si ta zabawa podoba. Nawet Strachowyj bawi si z nimi
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Znachor
Znany chirurg profesor Wilczur na skutek pobicia traci pami . Po kilkunastu latach w ócz gi osiedla si na wsi pod przybranym nazwiskiem Antoniego Kosiby. Zyskuje s aw znakomitego znachora
TVPOLONIA
13:10

Na sygnale
Drugi cz owiek. Doktor Góra odkrywa e urz d miasta wyznaczy nowego szefa stacji. Jest w szoku. Martyna i Piotr coraz bardziej niepokoj si o Agnieszk . Siostra Kubickiej nie odbiera od nich telefonów a po kilku godzinach Strzelecki zg asza w ko cu zagini cie jej i Janka na policji. Tymczasem kolejne wezwania nap ywaj do nastolatka który straci przytomno w parku i do staruszki która straci a kontakt z rzeczywisto ci . Nowy podejrzewa od razu e pacjentka cierpi na chorob Alzheimera. Piotr uwa a jednak e kobieta ma problem zupe nie innej natury. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019 Re yseria: Grzegorz Waller Scenariusz: Bartosz Janiszewski Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Patrycja Potyralska Eryk Pawlikowski Wojciech Zygmunt Marcin W odarski Halina Chrobak Marcin Grzymowicz Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Konrad Darocha Monika Mazur Oliwer Koz owski Barbara Wi niewska Adrian Podlaski
13:45

Mi o nad rozlewiskiem
Gosia gniewa si na Janusza który bezskutecznie próbuje si t umaczy a w ko cu wychodzi z pensjonatu. Kobieta widzi e m czyzna odje d a. Rano Paula j pociesza
14:40

Mi dzynarodowy Festiwal Talentw im. Anny German Zielona Gra 2019
Mi dzynarodowy Festiwal Talentów im. Anny German w Zielonej Górze. Cz druga Festiwalu to konkurs dla m odych zdolnych wokalistów na interpretacj piosenek. W tym roku b d to piosenki Kory i zespo u Maanam. 28 lipca 2019 roku przypad a pierwsza rocznica mierci tej wspania ej wokalistki i autorki piosenek. Arty ci (6 8 osób) wybrani b d w ród laureatów programów telewizyjnych (Voice of Poland) teatrów przegl dów piosenek w których poszukuje si wokalnych talentów. Wykonawców oceni Jury Festiwalu. Wybór utworów ró ne twarze muzyczne Kory ka de wykonanie poprzedza krótka anegdota prowadz cych (Maria Szab owska i Rafa Brzozowski) dotycz ca powstania piosenki b d jej pó niejszej historii. Ca o uzupe ni oryginalne wykonania utworów odnalezione w archiwach Telewizji Polskiej. Laureata konkursu wybieraj w g osowaniu SMS owym widzowie po uprzedniej ocenie jurorów. Zwyci zca otrzyma tak e nagrod pieni n przeznaczon na pomoc w rozwoju kariery
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Rodzinka.pl
uraw i czapla. Do domu Boskich przybywa lekarz. Natalia i Ludwik dowiaduj si na co choruje Kacper. Paula dostaje zaproszenie na kaw od Natalii. Ludwik nie wie jak upomnie si o pieni dze za projekt altany zlecony przez ojca Magdy. Natalia ali si Ludwikowi e oddalaj si od siebie. Maria i Marek k óc si przy stole Marek wychodzi. Magda Tomek oraz przyszli te ciowie postanawiaj sp dzi razem wieczór. Tu przed wyj ciem Natalii zacina si zamek w spodniach. Serial komediowy
16:30

Baw si s owami
Jak chleb si w kamie zamieni. Kasia Micha Ania i Ola opowiadaj Smokowi Wawelskiemu o wyj tkowych miejscach w Polsce które odwiedzi y w czasie wakacji. Smok opowiada dzieciom legend o magicznym chlebie. Zagadnienia j zykowe czasowniki gotowa piec sma y
16:40

Baw si s owami
Ch jak chleb. Micha przypomina widzom legend o chlebie. Zagadnienia j zykowe: litera ch zasady pisowni
16:55

Domisie
Kó ka i kó eczka. Pysia dostaje paczk od cioci Domisi Zale nej a w niej: hula hop. Domisie dowiaduj si e s ko a i okr gi. Teofil t umaczy im e mog szuka kó kó ek okr gów i obr czy wokó siebie. Bardzo im si ta zabawa podoba. Nawet Strachowyj bawi si z nimi
17:20

Historia jednego obrazu
Szar a rosyjskiej lekkiej artylerii. Obraz Szar a rosyjskiej artylerii konnej Maksymiliana Gierymskiego znany jest tak e pod tytu em Szar a artylerii Artyleria w cwale i Artyleria konna naje d aj ca na pozycje . Obraz namalowany zosta oko o 1866 lub 1867 roku. O prezentowanym w Muzeum Narodowym w Warszawie obrazie rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodw
Kierowca i taksówkarz. W tym odcinku skecze o kierowcach i taksówkarzach
18:55

Wszystko przed nami
Wojtek obawia si e Ola nie b dzie chcia a si z nimi zwi za po wszystkich nieporozumieniach do jakich dosz o mi dzy nimi. Ola przed rozmow kwalifikacyjn w warszawskiej kancelarii prawnej poznaje przystojnego adwokata Klaudiusza. M czyzna proponuje jej wspólny lunch. Iza stara si o prac kelnerki w Dobrym Adresie. Wojtek nie chce jej zatrudni ale dziewczyna robi wszystko by wypa jak najlepiej w oczach jego przyjació i klientów. Serial obyczajowy
19:25

Polacy na ratunek ydom
Gizela z Dubeczna. Dubeczno to wie na pojezierzu czy sko w odawskim w której prawie od 200 lat istnieje huta szk a. Jej w a cicielami do wybuchu drugiej wojny wiatowej by a zasymilowana rodzina Szuldbergów ydowskiego pochodzenia. Ta zamo na rodzina zatrudnia a ponad 400 hutników Polaków Niemców Czechów i ydów. Ci ostatni których te by o w Dubecznie kilkuset zajmowali si handlem. W latach 90 tych odwiedzi a osad Gizela Szuldberg córka w a cicieli huty uratowana przez by ych pracowników fabryki. O jej wizycie i o tym jak uda o si j uratowa opowiadaj cz onkowie lokalnego stowarzyszenia zaanga owani w odkrywanie lokalnej historii
19:45

Przygody Bolka i Lolka
W puszczy. W tym odcinku zobaczymy jak przygod Bolek i Lolek prze yli z dzikimi zwierz tami
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ratownicy
Staszek znajduje w prasie nekrolog Tamary. Postanawia uda si do prosektorium i sprawdzi czy na znalezionym w lesie ciele jest tatua . A ka informuje go o planach wyjazdu do Warszawy
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:45

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
23:00

Spis tre ci
Andrzej Dobosz krytyk literacki publicysta i erudyta. Przyja ni si z najwi kszymi lud mi pióra i my licielami XX wieku w Polsce m.in. z Antonim S onimskim. Bibliofil pozostaje na bie co z nowo ciami wydawniczymi. Ma wyj tkowe i bardzo osobiste podej cie do literatury czym potrafi dzieli si z widzem
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Laskowik Malicki
Wybrane fragmenty Dwójkowego cyklu rozrywkowego Laskowik Malicki. Zenon Laskowik i Waldemar Malicki w 2011 r. otrzymali Telekamer Teletygodnia w kategorii Osobowo w rozrywce. W programie Zenon Laskowik Waldemar Malicki Jacek Fedorowicz pi kne solistki i niezwyk a orkiestra Filharmonii Dowcipu pod dyrekcj Bernarda Chmielarza oraz zespó Kabareciarni. Skecze monologi scenki i brawurowo wykonywane utwory muzyczne i wokalne
Live-Chat aktivieren