OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
00:30

Rodzinka.pl
uraw i czapla. Do domu Boskich przybywa lekarz. Natalia i Ludwik dowiaduj si na co choruje Kacper. Paula dostaje zaproszenie na kaw od Natalii. Ludwik nie wie jak upomnie si o pieni dze za projekt altany zlecony przez ojca Magdy. Natalia ali si Ludwikowi e oddalaj si od siebie. Maria i Marek k óc si przy stole Marek wychodzi. Magda Tomek oraz przyszli te ciowie postanawiaj sp dzi razem wieczór. Tu przed wyj ciem Natalii zacina si zamek w spodniach. Serial komediowy
01:00

Polacy na ratunek ydom
Gizela z Dubeczna. Dubeczno to wie na pojezierzu czy sko w odawskim w której prawie od 200 lat istnieje huta szk a. Jej w a cicielami do wybuchu drugiej wojny wiatowej by a zasymilowana rodzina Szuldbergów ydowskiego pochodzenia. Ta zamo na rodzina zatrudnia a ponad 400 hutników Polaków Niemców Czechów i ydów. Ci ostatni których te by o w Dubecznie kilkuset zajmowali si handlem. W latach 90 tych odwiedzi a osad Gizela Szuldberg córka w a cicieli huty uratowana przez by ych pracowników fabryki. O jej wizycie i o tym jak uda o si j uratowa opowiadaj cz onkowie lokalnego stowarzyszenia zaanga owani w odkrywanie lokalnej historii
01:20

Domisie
Kó ka i kó eczka. Pysia dostaje paczk od cioci Domisi Zale nej a w niej: hula hop. Domisie dowiaduj si e s ko a i okr gi. Teofil t umaczy im e mog szuka kó kó ek okr gów i obr czy wokó siebie. Bardzo im si ta zabawa podoba. Nawet Strachowyj bawi si z nimi
01:45

Przygody Bolka i Lolka
W puszczy. W tym odcinku zobaczymy jak przygod Bolek i Lolek prze yli z dzikimi zwierz tami
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Ratownicy
Staszek znajduje w prasie nekrolog Tamary. Postanawia uda si do prosektorium i sprawdzi czy na znalezionym w lesie ciele jest tatua . A ka informuje go o planach wyjazdu do Warszawy
03:30

Na sygnale
Drugi cz owiek. Doktor Góra odkrywa e urz d miasta wyznaczy nowego szefa stacji. Jest w szoku. Martyna i Piotr coraz bardziej niepokoj si o Agnieszk . Siostra Kubickiej nie odbiera od nich telefonów a po kilku godzinach Strzelecki zg asza w ko cu zagini cie jej i Janka na policji. Tymczasem kolejne wezwania nap ywaj do nastolatka który straci przytomno w parku i do staruszki która straci a kontakt z rzeczywisto ci . Nowy podejrzewa od razu e pacjentka cierpi na chorob Alzheimera. Piotr uwa a jednak e kobieta ma problem zupe nie innej natury. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019 Re yseria: Grzegorz Waller Scenariusz: Bartosz Janiszewski Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Patrycja Potyralska Eryk Pawlikowski Wojciech Zygmunt Marcin W odarski Halina Chrobak Marcin Grzymowicz Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Konrad Darocha Monika Mazur Oliwer Koz owski Barbara Wi niewska Adrian Podlaski
03:55

Historia jednego obrazu
Szar a rosyjskiej lekkiej artylerii. Obraz Szar a rosyjskiej artylerii konnej Maksymiliana Gierymskiego znany jest tak e pod tytu em Szar a artylerii Artyleria w cwale i Artyleria konna naje d aj ca na pozycje . Obraz namalowany zosta oko o 1866 lub 1867 roku. O prezentowanym w Muzeum Narodowym w Warszawie obrazie rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:00

Sierocki na sobot
Program prezentuje fragmenty wyst pów artystów z Polski i zagranicy zarejestrowane podczas Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz koncertu Rozta czony PGE Narodowy w Warszawie. Nagrania zosta y opatrzone zapowiedziami nagranymi w studiu na greenboksie oraz komentarzem offowym
05:45

Muzeum polskiej piosenki
Czas relaksu. W programie historia piosenki Czas relaksu
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Barwy szcz cia
Józkowi trudno odpr y si na wczasach z on bo wie od Darka o jego rozstaniu z W adkiem i martwi si o przyjaciela. Kajtek postanawia gra rol mediatora mi dzy m czyznami. Malwina prze ywa rozmow z Jab o skimi wed ug których Kacper ma zespó Aspergera. Kobieta nie chce przyj tego do wiadomo ci i zamierza wróci z synem do Zakrzewia. Tymczasem Jerzy wraca od Anny z uzgodnionym planem rozwodu. Do Ludwika dzwoni Wies awa z informacj e Irena usi owa a pope ni samobójstwo. Sadowski natychmiast jedzie do szpitala a po powrocie oznajmia onie e ma kochank . Serial obyczajowy 24 min Polska 2019 Re yseria: Jacek G siorowski Scenariusz: Pawe Jurek Magdalena Fertacz Tomasz Wojtczuk Aktorzy: Ewa Serwa Marek Lewandowski Joanna Gle Jakub Szlachetka Robert B o ski Adrianna Biedrzy ska Micha Rolnicki Katarzyna Glinka Krystyna Tkacz Maria Winiarska Przemys aw Stippa Jakub Dmochowski Andrzej Niemyt Bronis aw Wroc awski Bartosz Gruchot
06:35

Barwy szcz cia
Sadowska jest zrozpaczona. ukasz próbuje rozmawia z Ludwikiem jednak m czyzna nie zamierza wróci do ony. Waleria ma pretensje do Stefana. Kacper nara a si kolegom w szkole
07:00

Barwy szcz cia
Waleria wci ma al do m a. Zosia spotyka si z Alicj by przekaza jej paczk dla Artura. Piotr zapisuje si na zaj cia w klubie fitness. Oczarowany Regin kupuje karnet na ca y rok
07:25
Barwy szcz cia
Krystyna mimo braku wsparcia m a osi ga swój cel i odnajduje psa którego skowyt nie dawa jej spokoju. Z ota oskar a s siada o nieodpowiedni opiek nad zwierz ciem. Elegancka Regina idzie do banku w sprawie kredytu na inwestycj w Borkach. Tam przypadkiem ponownie spotyka Walawskiego który u wiadamia jej e bez aktu w asno ci ziemi Kuczmy niczego nie za atwi. Wygl d Czapli robi wra enie zarówno na Piotrze jak i na Franku. Celina jest zazdrosna o rywalk . Chowa ski jest coraz bardziej przekonany do niewinno ci Anzelma a Umi ska zbiera kolejne dowody na to e Makowski nie dopu ci si zbrodni za któr siedzi w wi zieniu. Pozostali koledzy w celi wiedz swoje i dalej wymierzaj m czy nie sprawiedliwo . Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:20

Zakochaj si w Polsce
Lidzbark Warmi ski. Lidzbark Warmi ski le y w malowniczej dolinie dwóch rzek. W mie cie o 700 letniej historii zachowa si redniowieczny uk ad urbanistyczny z fragmentami murów obronnych i 4 pi trow Wysok Bram
12:45

Ojciec Mateusz
Powo anie. Plebani odwiedza Ludwik (Marcin Wojciechowski). Ch opak by podopiecznym Mateusza w seminarium. Tu przed wi ceniami poczu kryzys wiary i zrezygnowa z bycia ksi dzem. Ludwik wraca na stancj do pani Romy (Ewa Decówna). Kobieta przygotowuje mu obiad i idzie si po o y . Ludwik bierze prysznic gdy okazuje si e wy czono pr d s ucha muzyki z telefonu przez s uchawki i zapada w drzemk . Gdy si budzi znajduje w kuchni cia o Romy we krwi. Gibalski jest z on w szkole rodzenia. Instruktorka jest pod wra eniem jego umiej tno ci. W domu Romy policjanci zabezpieczaj lady. Kobieta zosta a pchni ta no em. Po narz dziu zbrodni nie ma jednak ladu. Serial kryminalny obyczajowy
13:40

Ratownicy
Staszek znajduje w prasie nekrolog Tamary. Postanawia uda si do prosektorium i sprawdzi czy na znalezionym w lesie ciele jest tatua . A ka informuje go o planach wyjazdu do Warszawy
14:35

Gala polskich tenorw Ciechocinek 2019
Festiwal Wielka Gala Tenorów w Ciechocinku to 3 dni koncertów które wpisa y si ju w tradycj uzdrowiska bo to 15. edycja tego wydarzenia. To gratka dla melomanów ale i dla tych którzy dopiero zaczynaj przygod z muzyk . Festiwal odbywa si w otwartej przestrzeni amfiteatru w Parku Zdrojowym i jest dost pny dla wszystkich ch tnych. W repertuarze klasyki ale i nawi zania do swingu i jazzu. I dzie festiwalu czyli koncert rejestrowany przez TVP3 ód to najwi ksze wydarzenie. Wyst puje 10 tenorów: Krzysztof Marciniak Adam Sobierajski Miros aw Niewiadomski Tomasz Raczkiewicz Mariusz Adam Ruta Dariusz Stachura Jaros aw Bielecki Krzysztof Zimny Przemys aw Borys Szymon J druch. Motywem przewodnim b d oczywi cie pie ni neapolita skie: O sole mio Santa Lucia Torna a Surriento. Ale b dzie mo na tak e us ysze takie utwory jak: Nessun dorma Parla mi d amore czy wi zank pie ni Jana Kiepury. W programie fragmenty koncertu z wybranymi utoworami
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Mi o nad rozlewiskiem
Po rozstaniu z Januszem Gosia prze ywa trudne chwile. Cieszy si e Marysia pogodzi a si z Kub i uk ada sobie z nim ycie ale sama ma problemy poniewa t skni za Januszem
18:45

Rodzina ach rodzina
M 2.
19:45

Sceny z ycia smokw
Nocne przygody aby. abie smakuje zupa ogórkowa wi c kilka razy prosi o dolewk . Makrauchenia proponuje smokom i abie wywo ywanie duchów. Wszyscy gromadz si przed wielkim kamieniem na którym Makrauchenia dyskretnie patykiem obraca talerz udaj c wywo ywanie duchów. Smok Zygmunt ogonem straszy ab która ucieka chowa si w berecie i zasypia. ni si jej e zosta a zamieniona w cebul której szczypior zjada motyl. Potem ni si jej taniec ogórków które chc w rewan u za zup ogórkow ugotowa zup z aby. Kiedy wreszcie aba budzi si dostrzega obok siebie krokodyla. aba my li e to dalszy ci g koszmarnego snu. Kiedy przekonuje si e to rzeczywisto zrywa si i ogromnym susem skacze ze ska y. aba prze y a ci kie chwile ale na ca e ycie zspami ta a e przed snem nie nale y si objada
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Bodo
Pobyt Reri w Polsce staje si coraz bardziej uci liwy wszystko si komplikuje. Dziewczyna zbyt cz sto zagl da do kieliszka i wszczyna awantury. Na dodatek do Warszawy przyje d a Ada. Bodo staje przed bardzo trudnym wyborem. Serial biograficzny
21:45

Par osb ma y czas
Jadwiga Sta czakowa jest niewidoma. Mieszka z ojcem którego nadopieku czo sprawi a e jest osob niesamodzieln . Przyja z Mironem Bia oszewskim poet i prozaikiem odmienia jej ycie
23:35

Gala polskich tenorw Ciechocinek 2019
Festiwal Wielka Gala Tenorów w Ciechocinku to 3 dni koncertów które wpisa y si ju w tradycj uzdrowiska bo to 15. edycja tego wydarzenia. To gratka dla melomanów ale i dla tych którzy dopiero zaczynaj przygod z muzyk . Festiwal odbywa si w otwartej przestrzeni amfiteatru w Parku Zdrojowym i jest dost pny dla wszystkich ch tnych. W repertuarze klasyki ale i nawi zania do swingu i jazzu. I dzie festiwalu czyli koncert rejestrowany przez TVP3 ód to najwi ksze wydarzenie. Wyst puje 10 tenorów: Krzysztof Marciniak Adam Sobierajski Miros aw Niewiadomski Tomasz Raczkiewicz Mariusz Adam Ruta Dariusz Stachura Jaros aw Bielecki Krzysztof Zimny Przemys aw Borys Szymon J druch. Motywem przewodnim b d oczywi cie pie ni neapolita skie: O sole mio Santa Lucia Torna a Surriento. Ale b dzie mo na tak e us ysze takie utwory jak: Nessun dorma Parla mi d amore czy wi zank pie ni Jana Kiepury. W programie fragmenty koncertu z wybranymi utoworami
Live-Chat aktivieren