OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Mi o nad rozlewiskiem
Po rozstaniu z Januszem Gosia prze ywa trudne chwile. Cieszy si e Marysia pogodzi a si z Kub i uk ada sobie z nim ycie ale sama ma problemy poniewa t skni za Januszem
01:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45

Sceny z ycia smokw
Nocne przygody aby. abie smakuje zupa ogórkowa wi c kilka razy prosi o dolewk . Makrauchenia proponuje smokom i abie wywo ywanie duchów. Wszyscy gromadz si przed wielkim kamieniem na którym Makrauchenia dyskretnie patykiem obraca talerz udaj c wywo ywanie duchów. Smok Zygmunt ogonem straszy ab która ucieka chowa si w berecie i zasypia. ni si jej e zosta a zamieniona w cebul której szczypior zjada motyl. Potem ni si jej taniec ogórków które chc w rewan u za zup ogórkow ugotowa zup z aby. Kiedy wreszcie aba budzi si dostrzega obok siebie krokodyla. aba my li e to dalszy ci g koszmarnego snu. Kiedy przekonuje si e to rzeczywisto zrywa si i ogromnym susem skacze ze ska y. aba prze y a ci kie chwile ale na ca e ycie zspami ta a e przed snem nie nale y si objada
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Bodo
Pobyt Reri w Polsce staje si coraz bardziej uci liwy wszystko si komplikuje. Dziewczyna zbyt cz sto zagl da do kieliszka i wszczyna awantury. Na dodatek do Warszawy przyje d a Ada. Bodo staje przed bardzo trudnym wyborem. Serial biograficzny
03:35

Par osb ma y czas
Jadwiga Sta czakowa jest niewidoma. Mieszka z ojcem którego nadopieku czo sprawi a e jest osob niesamodzieln . Przyja z Mironem Bia oszewskim poet i prozaikiem odmienia jej ycie
05:35

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:35

The Extra Mile
06:55

Koncert Fundacji Anny Dymnej
15. urodziny Zaczarowanej Piosenki. Koncert galowy 15. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki odby si 16 czerwca na Rynku G ównym w Krakowie. Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz jej sympatycy i arty ci wi towali jubileusz festiwalu
08:00

Pi minut przed gwizdkiem
Film telewizyjny o tematyce sportowej zrealizowany wed ug scenariusza Mularczyka scenarzysty trylogii o Kargulu i Pawlaku. Podobnie jak Pi karski poker Janusza Zaorskiego podejmuje temat korupcji w wiecie sportu. Pierwszoligowa dru yna pi karska przygotowuje si do meczu ostatniej szansy. Dru yna która wygra zostaje w I lidze przegrana spadnie do ni szej kategorii. Dzia acze klubu postanawiaj przekupi s dziego aby zapewni sobie pewn wygran . W swoje plany wci gaj zagorza ego kibica cz owieka uczciwego który w czasach m odo ci przyja ni si z s dzi . Konkurencyjna dru yna nie pozostaje w tyle. Mno si zakulisowe intrygii. Wreszcie rozpoczyna si mecz ostatniej szansy.
09:05

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
09:30

Ziarno
W najbli szym odcinku Ziarna dzieci odwiedz szko w O wi cimiu w której poznaj nowe zawody takie jak obs uga wózka wid owego. Dzieci przeprowadz równie eksperymenty techniczne. K cik biblijny b dzie mie miejsce w stolarni poniewa w. Józef by cie l
10:00

Msza wi ta z sanktuarium Matki Sprawiedliwo ci i Mi o ci Spo ecznej w Piekarach l skich
TVPOLONIA
12:35

Festiwal Alleluja czyli Happy Day
IV Mi dzynarodowy Festiwal Twórczo ci Chrze cija skiej Alleluja czyli Happy Day to festiwal który narodzi si w roku 2016 w czasie odbywaj cych si w Polsce wiatowych Dni M odzie y. Niepowtarzalny fantastyczny klimat duchowo artystyczny jaki zosta stworzony podczas festiwalu by najlepszym dowodem na sens i potrzeb jego kontynuacji. W koncercie galowym IV edycji festiwalu Alleluja czyli Happy Day wyst pi m. in. Zakopower Piotr Rubik Mafia zespó To On zespó TGD
14:15

Fajna Polska
Pozna. Program turystyczno lifestyle owy w którym Mateusz Strama i Marta Radziach odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
15:10

Szale stwa panny Ewy
Mur graniczny. Jerzy Zawidzki maluje portret Ewy. Szalona dziewczyna z równie zwariowanym m odym malarzem niechc cy wybijaj szyb s siadom. Staje si to wspania ym pretekstem do zawarcia znajomo ci z pann Basi o orzechowych oczach do której nie mia y m odzieniec wzdycha od dawna. Ewa wpada na pomys eby o eni Jerzego z Basi . Z w a ciw sobie energi przyst puje do kruszenia wszystkich barier dziel cych zakochanych. Serial dla m odych widzów 52 min Polska 1983 Scenariusz i re yseria: Kazimierz Tarnas Zdj cia: Zdzis aw Kaczmarek Muzyka: Waldemar Kazanecki Aktorzy: Dorota Grzelak Emilian Kami ski Anna Milewska Zdzis aw Kozie Ewa Wencel Piotr Fronczewski Anna Seniuk Bogdan Baer Anna Ciepielewska Leon Niemczyk i inni
16:30

Le niczwka
Zuzia odwiedza mieszka ców Le niczówki z niecodzienn pro b . Kasia przekonuje si e mo e liczy na Magd i Roberta. Maryna dostaje tajemnicz przesy k . W Le niczówce odbywa si pogrzeb Paw a. Krawczyk ma dla Kasi wa ne informacje w sprawie Krzysztofa. Telenowela
16:55

Le niczwka
Olga zaskakuje Patrycj i traci jej zaufanie. Krzysztofa odwiedza w areszcie niespodziewany go . Doktor dzieb owska i Tadeusz odkrywaj e Magda nie wraca do domu sama. Magda zwierza si Kasi która zaskakuje j swoj reakcj . Telenowela
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Mi o nad rozlewiskiem
Tomasz wpada na pomys wyjazdu do Barcelony. Basia jednak martwi si o jego zdrowie i boi si wyjazdu do obcego kraju. Ma gosia prosi Marysi eby pojecha a razem z nimi
18:50

Oczy w oczy
Ewa B aszczyk. Go ciem Danuty Holeckiej w programie Oczy w oczy b dzie Ewa B aszczyk aktorka i za o ycielka Fundacji Akogo Wbrew yciowym przeciwno ciom tryska energi . Podczas gdy wi kszo z nas w razie tragedii skupia si na bólu i jest niezdolna do dzia ania ona potrafi przerobi cierpienie w czynienie dobra. Kobieta o niezwyk ej sile konsekwentna i cierpliwa bo jak twierdzi niecierpliwo powoduje miotanie si z emocjami a to nie sprzyja budowaniu czegokolwiek
19:25

Nela ma a reporterka
Rybacy ze Sri Lanki. Nela odwiedza wysp Sri Lanka na Oceanie Indyjskim. Widzowie poznaj ciekawe sposoby owienia ryb i obserwuj wyci ganie wielkich sieci z oceanu
19:45

Pami tnik Florki
Niebo. Podczas zabawy z koszatniczkami niebo czerwono pomara czowe od zachodz cego s o ca po yka kolorow pi k . Pi ka po chwili wraca ale Florka zaczyna przygl da si niebu jest zafascynowana jego zmieniaj cym si kolorami chmurami o niezwyk ych kszta tach. Obserwacje przerywa burza niebo robi si ciemne i nieprzyjazne podobnie jak atmosfera w domu w którym rodzice zaczynaj si k óci . Florka chowa si pod ko dr boi si e burza i k ótnia nigdy si nie sko cz . Kiedy po jakim czasie spod ko dry wyci gaj j rodzice niebo ozdabia przepi kna t cza. Czy to jaki cud czy naturalna kolej rzeczy
19:55

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:30

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Rzeszów. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
21:25

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Rzeszów. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
22:30

Fajna Polska
Pozna. Program turystyczno lifestyle owy w którym Mateusz Strama i Marta Radziach odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Live-Chat aktivieren