OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Mi o nad rozlewiskiem
Tomasz wpada na pomys wyjazdu do Barcelony. Basia jednak martwi si o jego zdrowie i boi si wyjazdu do obcego kraju. Ma gosia prosi Marysi eby pojecha a razem z nimi
01:20

Brodzik od kuchni
W tym odcinku poka emy jak si robi ch odnik na botwince sa atk z bobem i nowalijkami oraz jab ka z pieca. W K ciku sekretów poka emy jak adnie sk ada serwetki na stó np. u ywaj c li ci
01:45

Pami tnik Florki
Niebo. Podczas zabawy z koszatniczkami niebo czerwono pomara czowe od zachodz cego s o ca po yka kolorow pi k . Pi ka po chwili wraca ale Florka zaczyna przygl da si niebu jest zafascynowana jego zmieniaj cym si kolorami chmurami o niezwyk ych kszta tach. Obserwacje przerywa burza niebo robi si ciemne i nieprzyjazne podobnie jak atmosfera w domu w którym rodzice zaczynaj si k óci . Florka chowa si pod ko dr boi si e burza i k ótnia nigdy si nie sko cz . Kiedy po jakim czasie spod ko dry wyci gaj j rodzice niebo ozdabia przepi kna t cza. Czy to jaki cud czy naturalna kolej rzeczy
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Rzeszów. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
03:35

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Rzeszów. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
04:30

Oczy w oczy
Ewa B aszczyk. Go ciem Danuty Holeckiej w programie Oczy w oczy b dzie Ewa B aszczyk aktorka i za o ycielka Fundacji Akogo Wbrew yciowym przeciwno ciom tryska energi . Podczas gdy wi kszo z nas w razie tragedii skupia si na bólu i jest niezdolna do dzia ania ona potrafi przerobi cierpienie w czynienie dobra. Kobieta o niezwyk ej sile konsekwentna i cierpliwa bo jak twierdzi niecierpliwo powoduje miotanie si z emocjami a to nie sprzyja budowaniu czegokolwiek
05:05

Europejski Stadion Kultury Rzeszw 2019
Koncert Europejski Stadion Kultury jest du ym plenerowym widowiskiem z udzia em m odych polskich gwiazd muzyki rozrywkowej które wspólnie z muzycznymi partnerami z Europy wykonaj w duetach przygotowane wcze niej utwory. Na scenie w Rzeszowie w koncercie g ównym KOLEKTYWY wyst pi : Grzegorz Hy y i NaviBand (Bia oru ) Natalia Kukulska i Shuma (Bia oru ) The Dumplings i Luna (Ukraina) O. S. T. R. i Vali Boghean (Mo dawia) oraz Bovska która nie tylko wykona swoje najbardziej znane utwory ale tak e wyst pi w nie atwej roli prowadz cej koncert
TVPOLONIA
06:20

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
06:55

Astronomia niepodleg a. 100 lat polskiej astronomii
Historia astronomii to dzieje odkry które zmienia y ludzkie wyobra enie o wszech wiecie. Autorzy serii pokazuj jak wraz z niepodleg o ci odrodzi a si polska astronomia. Przedstawione zostan historia i osi gni cia najwa niejszych polskich o rodków astronomicznych. Ka dy odcinek b dzie po wi cony innemu o rodkowi naukowemu
07:25

W krainie ba ni
Sakiewka. W tym odcinku Bajarze poznaj nas z Mi orz bem i Daglezj ma e stwem yj cym w odleg ej Korei. On jest drwalem który zbiera drewno na opa za ona sprzedaje drewno na targu. Ich ycie zmienia si kiedy otrzymuj magiczn sakiewk z której codziennie wypada jedna srebrna moneta. Co zrobi z takimi pieni dzmi Mo na kupi za nie wiele rzeczy ale mo na te przesadzi z wydatkami. Ba uczy tego jak by w yciu oszcz dnym oraz e s na wiecie rzeczy warte wi cej ni pi kny dom czy rumak o z otej grzywie
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:00

Program rozrywkowy
11:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
11:55

Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Polacy na ratunek ydom
Gizela z Dubeczna. Dubeczno to wie na pojezierzu czy sko w odawskim w której prawie od 200 lat istnieje huta szk a. Jej w a cicielami do wybuchu drugiej wojny wiatowej by a zasymilowana rodzina Szuldbergów ydowskiego pochodzenia. Ta zamo na rodzina zatrudnia a ponad 400 hutników Polaków Niemców Czechów i ydów. Ci ostatni których te by o w Dubecznie kilkuset zajmowali si handlem. W latach 90 tych odwiedzi a osad Gizela Szuldberg córka w a cicieli huty uratowana przez by ych pracowników fabryki. O jej wizycie i o tym jak uda o si j uratowa opowiadaj cz onkowie lokalnego stowarzyszenia zaanga owani w odkrywanie lokalnej historii
13:10

Barwy szcz cia
U Walerii i Stefana zrobi o si ciasno wi c Sadowska postanawia wróci do swojego domu. Widok rozanielonego Ludwika i zadomowionej kochanki m a to dla niej jednak za wiele. Zuzia odbiera statuetk dla najbardziej obiecuj cej lekkoatletki. Cieszy si z nagrody w towarzystwie rodziny i Filipa. Tymczasem naciskany w sprawie zak adu o uwiedzenie kole anki Adrian zakrada si do damskiej azienki i realizuje tajemniczy plan. Budowa parku rozrywki w Borkach staje pod znakiem zapytania poniewa Kuczma sprzeda swoj ziemi innym inwestorom. Mimo pora ki Regina nie traci zimnej krwi i zamierza walczy o projekt. Na przeprosiny za zachwyty nad Czapl Franek daje Celinie klucze do swojego mieszkania. Serial obyczajowy
13:45

Marsza ek Pi sudski
Trwa wojna polsko bolszewicka. Plany ofensywy maj cej zadecydowa o losach wojny wpad y w r ce Rosjan. Pi sudski wydaje rozkaz o przyspieszeniu ataku o jeden dzie
14:40

Oczy w oczy
Ewa B aszczyk. Go ciem Danuty Holeckiej w programie Oczy w oczy b dzie Ewa B aszczyk aktorka i za o ycielka Fundacji Akogo Wbrew yciowym przeciwno ciom tryska energi . Podczas gdy wi kszo z nas w razie tragedii skupia si na bólu i jest niezdolna do dzia ania ona potrafi przerobi cierpienie w czynienie dobra. Kobieta o niezwyk ej sile konsekwentna i cierpliwa bo jak twierdzi niecierpliwo powoduje miotanie si z emocjami a to nie sprzyja budowaniu czegokolwiek
15:10

Reporta
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Rodzinka.pl
Nasza klasa. Marek szydzi sobie z korepetycji Ludwika i Agaty. Natalia i Viola jad wystrojone na trening Kacpra. Viola sugeruje Ludwikowi e trener idealnie pasuje do Natalii. Paula i Agata k óc si przed domem Boskich. Ludwik przerywa kolacj eby wyrwa tuje w ogrodzie. Serial komediowy
16:25

Prywatne ycie zwierz t
Skok w bok. Cykl filmów przyrodniczych. Znawca zwierz cej natury dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwyczajów zwierz t. Robi to z przymru eniem oka wy apuj c zabawne podobie stwa do naszych ludzkich zachowa . W tym wiecie mo emy odnale mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad pomys owo i spontaniczn zabaw sprawowanie w adzy i próby jej obalenia oszustwo i manipulacje. W cyklu odkrywamy tajemnice dzikiej natury i pokazujemy budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie. Andrzej Kruszewicz podpatruje zwierz ta ich zachowania interakcje mi dzy nimi i komentuje je. Obserwacje te prowadzi na zapleczu warszawskiego ogrodu zoologicznego korzystaj c z pomocy opiekunów zwierz t którzy maj z nimi bliski kontakt i dobre relacje
16:50

W krainie ba ni
Sakiewka. W tym odcinku Bajarze poznaj nas z Mi orz bem i Daglezj ma e stwem yj cym w odleg ej Korei. On jest drwalem który zbiera drewno na opa za ona sprzedaje drewno na targu. Ich ycie zmienia si kiedy otrzymuj magiczn sakiewk z której codziennie wypada jedna srebrna moneta. Co zrobi z takimi pieni dzmi Mo na kupi za nie wiele rzeczy ale mo na te przesadzi z wydatkami. Ba uczy tego jak by w yciu oszcz dnym oraz e s na wiecie rzeczy warte wi cej ni pi kny dom czy rumak o z otej grzywie
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

No em i widelcem
Szynka z jab kami i miodem s odkie racuchy z jab kami. W tym odcinku: szynka myszka z jab kami warzywami liwk i miodem s odkie racuchy i soczyste polskie jab ka
18:15

Zakochaj si w Polsce
Lidzbark Warmi ski. Lidzbark Warmi ski le y w malowniczej dolinie dwóch rzek. W mie cie o 700 letniej historii zachowa si redniowieczny uk ad urbanistyczny z fragmentami murów obronnych i 4 pi trow Wysok Bram
18:40

Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
18:55

Barwy szcz cia
U Walerii i Stefana zrobi o si ciasno wi c Sadowska postanawia wróci do swojego domu. Widok rozanielonego Ludwika i zadomowionej kochanki m a to dla niej jednak za wiele. Zuzia odbiera statuetk dla najbardziej obiecuj cej lekkoatletki. Cieszy si z nagrody w towarzystwie rodziny i Filipa. Tymczasem naciskany w sprawie zak adu o uwiedzenie kole anki Adrian zakrada si do damskiej azienki i realizuje tajemniczy plan. Budowa parku rozrywki w Borkach staje pod znakiem zapytania poniewa Kuczma sprzeda swoj ziemi innym inwestorom. Mimo pora ki Regina nie traci zimnej krwi i zamierza walczy o projekt. Na przeprosiny za zachwyty nad Czapl Franek daje Celinie klucze do swojego mieszkania. Serial obyczajowy
19:25

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie prezentowane s najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia em Polaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowi widzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
19:45

Przygody kota Filemona
W asny k t. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Filemon obserwuje nadej cie wiosny. Wszystkie zwierz ta chc mie w gospodarstwie swój w asny k t
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Noce i dnie
Ojcowie i dzieci. Niechcicowie yj sprawami swoich dzieci. Agnieszka która przyjecha a na wakacje do Serbinowa otrzymuje list od swego ukochanego wzywaj cy j do powrotu do Lozanny. Bogumi rozumie e traci córk dla której marzy o innym losie. Agnieszka wychodzi za m za Marcina i wraz z nim przenosi si do Brukseli. Wkrótce jednak ku rado ci Barbary i Bogumi a znów odwiedza dom rodzinny. Tomaszek za kradnie pije nie uczy si przysparzaj c rodzicom k opotów i zmartwie . Serial obyczajowy 52 min Polska 1977 Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak Muzyka: Waldemar Kazanecki Zdj cia: Stanis aw Loth Aktorzy: Jadwiga Bara ska Jerzy Binczycki Stanis awa Celi ska Ilona Ku mierska Kazimierz Mazur Jan Englert Andrzej Kopiczy ski Ewa Da kowska Zdzis aw Mro ewski
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:10

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:55

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

Enter Enea Festival 2019
Teatr Pie Koz a. Od 17 do 19 czerwca 2019 trwa a 9. edycja Enter Enea Festival. Pierwszego dnia festiwalu zaprezentowano specjalne wykonanie spektaklu koncertu Raport Kasandry Teatru Pie Koz a i Leszka Mo d era
Live-Chat aktivieren