OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Rodzinka.pl
Nasza klasa. Marek szydzi sobie z korepetycji Ludwika i Agaty. Natalia i Viola jad wystrojone na trening Kacpra. Viola sugeruje Ludwikowi e trener idealnie pasuje do Natalii. Paula i Agata k óc si przed domem Boskich. Ludwik przerywa kolacj eby wyrwa tuje w ogrodzie. Serial komediowy
01:00

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie prezentowane s najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia em Polaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowi widzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:15

W krainie ba ni
Sakiewka. W tym odcinku Bajarze poznaj nas z Mi orz bem i Daglezj ma e stwem yj cym w odleg ej Korei. On jest drwalem który zbiera drewno na opa za ona sprzedaje drewno na targu. Ich ycie zmienia si kiedy otrzymuj magiczn sakiewk z której codziennie wypada jedna srebrna moneta. Co zrobi z takimi pieni dzmi Mo na kupi za nie wiele rzeczy ale mo na te przesadzi z wydatkami. Ba uczy tego jak by w yciu oszcz dnym oraz e s na wiecie rzeczy warte wi cej ni pi kny dom czy rumak o z otej grzywie
01:45

Przygody kota Filemona
W asny k t. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Filemon obserwuje nadej cie wiosny. Wszystkie zwierz ta chc mie w gospodarstwie swój w asny k t
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Noce i dnie
Ojcowie i dzieci. Niechcicowie yj sprawami swoich dzieci. Agnieszka która przyjecha a na wakacje do Serbinowa otrzymuje list od swego ukochanego wzywaj cy j do powrotu do Lozanny. Bogumi rozumie e traci córk dla której marzy o innym losie. Agnieszka wychodzi za m za Marcina i wraz z nim przenosi si do Brukseli. Wkrótce jednak ku rado ci Barbary i Bogumi a znów odwiedza dom rodzinny. Tomaszek za kradnie pije nie uczy si przysparzaj c rodzicom k opotów i zmartwie . Serial obyczajowy 52 min Polska 1977 Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak Muzyka: Waldemar Kazanecki Zdj cia: Stanis aw Loth Aktorzy: Jadwiga Bara ska Jerzy Binczycki Stanis awa Celi ska Ilona Ku mierska Kazimierz Mazur Jan Englert Andrzej Kopiczy ski Ewa Da kowska Zdzis aw Mro ewski
03:30

Barwy szcz cia
U Walerii i Stefana zrobi o si ciasno wi c Sadowska postanawia wróci do swojego domu. Widok rozanielonego Ludwika i zadomowionej kochanki m a to dla niej jednak za wiele. Zuzia odbiera statuetk dla najbardziej obiecuj cej lekkoatletki. Cieszy si z nagrody w towarzystwie rodziny i Filipa. Tymczasem naciskany w sprawie zak adu o uwiedzenie kole anki Adrian zakrada si do damskiej azienki i realizuje tajemniczy plan. Budowa parku rozrywki w Borkach staje pod znakiem zapytania poniewa Kuczma sprzeda swoj ziemi innym inwestorom. Mimo pora ki Regina nie traci zimnej krwi i zamierza walczy o projekt. Na przeprosiny za zachwyty nad Czapl Franek daje Celinie klucze do swojego mieszkania. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:30

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
05:25

No em i widelcem
Szynka z jab kami i miodem s odkie racuchy z jab kami. W tym odcinku: szynka myszka z jab kami warzywami liwk i miodem s odkie racuchy i soczyste polskie jab ka
05:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Fajna Polska
Pozna. Program turystyczno lifestyle owy w którym Mateusz Strama i Marta Radziach odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
07:05

Anna Dymna spotkajmy si
Miszczakowie i Pietrowiczowie. Go mi Anny Dymnej b d Aurelia i Adam Miszczakowie oraz Agnieszka i Kacper Pietrowiczowie dwie pary po przeszczepie krzy owym nerek. Towarzyszy im b dzie Aleksandra Tomaszek koordynatorka transplantacyjna
07:35

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Ba agan i sprz tanie. Kto posprz ta w domku i Margolcia jest bardzo zdziwiona. Kto to zrobi Czy by Mi W tym odcinku b dziemy rozmawia w a nie o sprz taniu. Za piewamy porz dkow piewank a nasze zagadki zdradz jakie przedmioty pomagaj w czyszczeniu mieszkania. Pomówimy tak e o ba aganie a bohaterem naszej bajki b dzie Ga gan Ba agan który bardzo rozrabia. Jak zako cz si jego psoty
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie prezentowane s najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia em Polaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowi widzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
13:10

Barwy szcz cia
Sadowska coraz bardziej pogr a si w rozpaczy po zdradzie m a i nie chce przyj pomocy najbli szych którzy szukaj jej zaj cia by pozbiera a si po rozstaniu. Adrian zrobi fotomonta z uj Zuzi pod prysznicem i pokazuje go koledze jako dowód e uprawia z dziewczyn seks. Zdj cie trafia do Filipa który da od Zuzi wyja nie ... Do Kacpra zaczyna dociera e Jab o scy mog mie racj i rzeczywi cie ma zespó Aspergera. Jerzy chcia by pomóc wnukowi i córce wi c sugeruje zrobienie bada . Serial obyczajowy
13:45

Bodo
Pobyt Reri w Polsce staje si coraz bardziej uci liwy wszystko si komplikuje. Dziewczyna zbyt cz sto zagl da do kieliszka i wszczyna awantury. Na dodatek do Warszawy przyje d a Ada. Bodo staje przed bardzo trudnym wyborem. Serial biograficzny
14:45

Program rozrywkowy
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Rodzinka.pl
Ping pong. Kuba i Paula spotykaj si aby omówi zako czony zwi zek. Boscy wspieraj Mari i Marka po rozstaniu ka de na swój sposób. Gdy w gr wchodzi wygrana w ping ponga wieczór z rodzicami Magdy nie mo e sko czy si dobrze. Serial komediowy
16:25

ywy Ba tyk
Zatoka Pucka. Cykl filmów o fascynuj cym wiecie zwierz t i ro lin zwi zanych z Morzem Ba tyckim. Pokazujemy zwierz ta ma o znane i docieramy do miejsc wyj tkowo cennych o szczególnym znaczeniu obszarów obj tych ochron w ramach sieci Natura 2000. Narratorem cyklu jest znany popularyzator wiedzy o przyrodzie Andrzej Kruszewicz
16:50

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Ba agan i sprz tanie. Kto posprz ta w domku i Margolcia jest bardzo zdziwiona. Kto to zrobi Czy by Mi W tym odcinku b dziemy rozmawia w a nie o sprz taniu. Za piewamy porz dkow piewank a nasze zagadki zdradz jakie przedmioty pomagaj w czyszczeniu mieszkania. Pomówimy tak e o ba aganie a bohaterem naszej bajki b dzie Ga gan Ba agan który bardzo rozrabia. Jak zako cz si jego psoty
17:05

Zwierzaki Czytaki
Rozdawa mieszkaniowa. Rysia z Szymkiem przygotowuj si do wyprzeda y podwórkowej. Podstaw ka dej jest domowa lemoniada. Zwierzaki poch oni te s jej produkcj . W mi dzyczasie do salonu wbiega zziajany Micha . Jest bardzo przej ty bo wracaj c do domu zgarn z podwórka komplet swoich spodni. Sk d one si tam wzi y i jak to si sta o e wyprzeda podwórkowa przekszta ci a si w rozdawa mieszkaniow
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Okrasa amie przepisy
Lekkie i szybkie dania. Karol Okrasa opowie jak przygotowa szybkie i proste dania idealne dla ludzi yj cych aktywnie. Wyruszy na Pomorze nad rzek Wieprz . W czystych wodach hodowane s pstr gi
18:25

Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
18:55

Barwy szcz cia
Sadowska coraz bardziej pogr a si w rozpaczy po zdradzie m a i nie chce przyj pomocy najbli szych którzy szukaj jej zaj cia by pozbiera a si po rozstaniu. Adrian zrobi fotomonta z uj Zuzi pod prysznicem i pokazuje go koledze jako dowód e uprawia z dziewczyn seks. Zdj cie trafia do Filipa który da od Zuzi wyja nie ... Do Kacpra zaczyna dociera e Jab o scy mog mie racj i rzeczywi cie ma zespó Aspergera. Jerzy chcia by pomóc wnukowi i córce wi c sugeruje zrobienie bada . Serial obyczajowy
19:25

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45

Reksio
Reksio sadownik. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy Reksia w roli sadownika
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ojciec Mateusz
Bez wyj cia. M Magdy Ga eckiej nagle znika z restauracji w której sp dza z on wieczór. Na cianie w korytarzu s lady krwi. Okazuje si e Ga eccy byli n kani przez firm windykacyjn
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:10

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:55

Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie z polskiej bran y muzycznej
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

Ocaleni
odc. 69 Ca e ycie pracowa jako kierowca. I chocia mia problem z alkoholem nie przeszkadza o to mu wykonywa tej odpowiedzialnej pracy. Nieraz prowadzi auto pod wp ywem alkoholu nara aj c na niebezpiecze stwo siebie i innych. Mimo kolejnych sygna ów nie by w stanie poradzi sobie z uzale nieniem. Kiedy trafi do Stowarzyszenia Arka spotka ludzi tak jak on walcz cych o swoj trze wo . Dzi odbudowuje relacje rodzinne i cieszy si nowym yciem. Krzysztof Janiszewski opowie Rafa owi Porzezi skiemu o swojej drodze do wolnego i trze wego ycia
Live-Chat aktivieren