OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
Rodzinka.pl
Ping pong. Kuba i Paula spotykaj si aby omówi zako czony zwi zek. Boscy wspieraj Mari i Marka po rozstaniu ka de na swój sposób. Gdy w gr wchodzi wygrana w ping ponga wieczór z rodzicami Magdy nie mo e sko czy si dobrze. Serial komediowy
01:00
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Ba agan i sprz tanie. Kto posprz ta w domku i Margolcia jest bardzo zdziwiona. Kto to zrobi Czy by Mi W tym odcinku b dziemy rozmawia w a nie o sprz taniu. Za piewamy porz dkow piewank a nasze zagadki zdradz jakie przedmioty pomagaj w czyszczeniu mieszkania. Pomówimy tak e o ba aganie a bohaterem naszej bajki b dzie Ga gan Ba agan który bardzo rozrabia. Jak zako cz si jego psoty
01:45
Reksio
Reksio sadownik. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy Reksia w roli sadownika
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Ojciec Mateusz
Bez wyj cia. M Magdy Ga eckiej nagle znika z restauracji w której sp dza z on wieczór. Na cianie w korytarzu s lady krwi. Okazuje si e Ga eccy byli n kani przez firm windykacyjn
03:20
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30
 
Barwy szcz cia
Sadowska coraz bardziej pogr a si w rozpaczy po zdradzie m a i nie chce przyj pomocy najbli szych którzy szukaj jej zaj cia by pozbiera a si po rozstaniu. Adrian zrobi fotomonta z uj Zuzi pod prysznicem i pokazuje go koledze jako dowód e uprawia z dziewczyn seks. Zdj cie trafia do Filipa który da od Zuzi wyja nie ... Do Kacpra zaczyna dociera e Jab o scy mog mie racj i rzeczywi cie ma zespó Aspergera. Jerzy chcia by pomóc wnukowi i córce wi c sugeruje zrobienie bada . Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:30
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:10
 
Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie z polskiej bran y muzycznej
05:30
 
ywy Ba tyk
Zatoka Pucka. Cykl filmów o fascynuj cym wiecie zwierz t i ro lin zwi zanych z Morzem Ba tyckim. Pokazujemy zwierz ta ma o znane i docieramy do miejsc wyj tkowo cennych o szczególnym znaczeniu obszarów obj tych ochron w ramach sieci Natura 2000. Narratorem cyklu jest znany popularyzator wiedzy o przyrodzie Andrzej Kruszewicz
05:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Korona krlw
Odc 113 Lig za wraca na Wawel. Od króla dowiaduje si e urz d marsza ka jest ju zaj ty i piastuje go Piotr Szafraniec. Gabija w tajemnicy opiekuje si Audre ukrywaj c si przed wiatem. W widnicy panuje poruszenie planowanym przybyciem Heleny na dwór. Bolko niespodziewanie wysy a na Wawel Guncela by ten nale ycie zbada sytuacj zanim wróci z now dwórk . Telenowela historyczna
06:35
 
Korona krlw
Odc 114. Król wraz z wielkorz dc krakowskim Hermanem debatuj o dokumentach lokacyjnych. Kazimierz chce aby w Soko owie ustanowi targ który b dzie odbywa si w ka d sobot . Nie wszyscy pochwalaj podejmowane przez króla decyzje. W mie cie wybucha po ar. Z pomoc przybywa Wójt i bez wahania ratuje potrzebuj cych. Mieszczanie okrzykuj go bohaterem ca ego Krakowa. Telenowela historyczna
07:05
 
Nowa parafia
07:35
 
Nela ma a reporterka
Rybacy ze Sri Lanki. Nela odwiedza wysp Sri Lanka na Oceanie Indyjskim. Widzowie poznaj ciekawe sposoby owienia ryb i obserwuj wyci ganie wielkich sieci z oceanu
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:10
 
Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie z polskiej bran y muzycznej
12:25
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
13:10
 
Barwy szcz cia
Gawron nie radzi sobie ze stresem przed wyst pami na scenie. W dodatku abcia zmusza go do trzymania drako skiej diety. Na kilkana cie minut przed wyst pem Rysiek zapada si pod ziemi . W adek przygotowuje si do wyprowadzki. Kajtek próbuje wybi ojcu pomys z g owy i przekona go eby nie rozstawa si z partnerem a tak e u wiadomi mu jak wa na jest Janickiego pi ka no na. Zuzia obawia si e jest w ci y cho wynik kupionego przez Filipa testu wyszed negatywny. Z pomoc m odym przychodzi Sabina. Serial obyczajowy
13:45
 
Noce i dnie
Ojcowie i dzieci. Niechcicowie yj sprawami swoich dzieci. Agnieszka która przyjecha a na wakacje do Serbinowa otrzymuje list od swego ukochanego wzywaj cy j do powrotu do Lozanny. Bogumi rozumie e traci córk dla której marzy o innym losie. Agnieszka wychodzi za m za Marcina i wraz z nim przenosi si do Brukseli. Wkrótce jednak ku rado ci Barbary i Bogumi a znów odwiedza dom rodzinny. Tomaszek za kradnie pije nie uczy si przysparzaj c rodzicom k opotów i zmartwie . Serial obyczajowy 52 min Polska 1977 Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak Muzyka: Waldemar Kazanecki Zdj cia: Stanis aw Loth Aktorzy: Jadwiga Bara ska Jerzy Binczycki Stanis awa Celi ska Ilona Ku mierska Kazimierz Mazur Jan Englert Andrzej Kopiczy ski Ewa Da kowska Zdzis aw Mro ewski
14:50
 
wiat od witu do zmierzchu
Kiszyniów od witu do zmierzchu. Pekin czasów politycznego i gospodarczego prze omu. Podczas spaceru mo na spotka grup piewaj c pie ni z czasów wojennego komunizmu. W szkole tocz si dyskusje nad wyborem najlepszej filozofii
15:45
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
 
Rodzinka.pl
Estetycznie i higienicznie. Podczas korepetycji Ludwik doprowadza Agat do p aczu. Tomek odradza bratu kupno drogiego pier cionka dla Pauli. Ludwik przygotowuje grillowane skrzyde ka jednak musi zje je sam. Marek wypytuje Kacpra o jego stosunek do Zosi. Tomek oskar a Natali e robi wszystko eby rozbi jego zwi zek z Magd . Serial komediowy
16:25
 
Studio Raban
W dzisiejszym odcinku spotkamy si z Magd Wo ochowicz która opowie nam o wspó czesnych singielkach. Z Przemkiem wierczem kapitanem polskiej kadry w Amp Futbolu porozmawiamy o jego yciu po stracie nogi. Hiob opowie o swojej twórczo ci i relacji z Panem Bogiem. Obejrzymy wspólnie wystaw o pierwszej pielgrzymce Jana Paw a II do Polski a na koniec odwiedzimy jeden z poprawczaków. Jak si dorasta w takim miejscu
17:00
 
Nela ma a reporterka
Rybacy ze Sri Lanki. Nela odwiedza wysp Sri Lanka na Oceanie Indyjskim. Widzowie poznaj ciekawe sposoby owienia ryb i obserwuj wyci ganie wielkich sieci z oceanu
17:20
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Reni Jusis.
18:20
 
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Reni Jusis.
18:55
 
Barwy szcz cia
Gawron nie radzi sobie ze stresem przed wyst pami na scenie. W dodatku abcia zmusza go do trzymania drako skiej diety. Na kilkana cie minut przed wyst pem Rysiek zapada si pod ziemi . W adek przygotowuje si do wyprowadzki. Kajtek próbuje wybi ojcu pomys z g owy i przekona go eby nie rozstawa si z partnerem a tak e u wiadomi mu jak wa na jest Janickiego pi ka no na. Zuzia obawia si e jest w ci y cho wynik kupionego przez Filipa testu wyszed negatywny. Z pomoc m odym przychodzi Sabina. Serial obyczajowy
19:25
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
19:45
 
Bajka o bajkach
O rybaku i z otej rybce. Film z cyklu bajek o krasnoludkach które naprawiaj niesprawiedliwo i krzywd w wiecie innych bajkowych opowie ci. Dwaj krasnale weszli do bajki o z otej rybce by pomóc rybakowi j z owi . Towarzysz im kot w butach oraz niezbyt rozgarni ty czarnoksi nik
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Zaginiona
ledztwo. Tokarski udaje si na komend policji ogl da zw oki by ej kochanki Johna van Bordena. Przest pca od dawna jest poszukiwany. Ula jest podejrzana o udzia w morderstwie
21:45
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:10
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:55
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
wiat od witu do zmierzchu
Kiszyniów od witu do zmierzchu. Pekin czasów politycznego i gospodarczego prze omu. Podczas spaceru mo na spotka grup piewaj c pie ni z czasów wojennego komunizmu. W szkole tocz si dyskusje nad wyborem najlepszej filozofii
Live-Chat aktivieren