OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15

Ma opolska na rowery
Program promuje Ma opolsk jako region przyjazny rowerzystom. W województwie jest wiele cie ek rowerowych u atwiaj cych poruszanie si w miastach na rowerach. Jazda na rowerze jest atrakcyjn form aktywnego wypoczynku która sprzyja zachowaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej
00:30

Rodzinka.pl
Estetycznie i higienicznie. Podczas korepetycji Ludwik doprowadza Agat do p aczu. Tomek odradza bratu kupno drogiego pier cionka dla Pauli. Ludwik przygotowuje grillowane skrzyde ka jednak musi zje je sam. Marek wypytuje Kacpra o jego stosunek do Zosi. Tomek oskar a Natali e robi wszystko eby rozbi jego zwi zek z Magd . Serial komediowy
01:00

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
01:25

Nela ma a reporterka
Rybacy ze Sri Lanki. Nela odwiedza wysp Sri Lanka na Oceanie Indyjskim. Widzowie poznaj ciekawe sposoby owienia ryb i obserwuj wyci ganie wielkich sieci z oceanu
01:45

Bajka o bajkach
O rybaku i z otej rybce. Film z cyklu bajek o krasnoludkach które naprawiaj niesprawiedliwo i krzywd w wiecie innych bajkowych opowie ci. Dwaj krasnale weszli do bajki o z otej rybce by pomóc rybakowi j z owi . Towarzysz im kot w butach oraz niezbyt rozgarni ty czarnoksi nik
01:50

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Elmer i Motylek. Bajk czyta Piotr Pr gowski
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Zaginiona
ledztwo. Tokarski udaje si na komend policji ogl da zw oki by ej kochanki Johna van Bordena. Przest pca od dawna jest poszukiwany. Ula jest podejrzana o udzia w morderstwie
03:25

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30

Barwy szcz cia
Gawron nie radzi sobie ze stresem przed wyst pami na scenie. W dodatku abcia zmusza go do trzymania drako skiej diety. Na kilkana cie minut przed wyst pem Rysiek zapada si pod ziemi . W adek przygotowuje si do wyprowadzki. Kajtek próbuje wybi ojcu pomys z g owy i przekona go eby nie rozstawa si z partnerem a tak e u wiadomi mu jak wa na jest Janickiego pi ka no na. Zuzia obawia si e jest w ci y cho wynik kupionego przez Filipa testu wyszed negatywny. Z pomoc m odym przychodzi Sabina. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:30

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
05:25

Reporta
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc 115. Biskup Grot dowiaduje si o planach króla o przeniesieniu targu do Soko owa. Jest w ciek y poniewa dokumenty s ju przypiecz towane. Kazimierz konsekwentnie realizuje swoje plany. Chce przy czy do królestwa Wschow ostatni kawa ek Wielkopolski którego nie uda o si odzyska jego ojcu. Na Wawelu pojawia si orszak ze widnicy. Katarzyna jest przera ona kiedy dowiaduje si e po Helen przyjecha otr Guncel. Telenowela historyczna
06:40

Korona krlw
Odc 116. Podczas podró y do widnicy Helena niespodziewanie ratuje Guncelowi ycie. Rycerz jest zaskoczony i dozgonnie wdzi czny. Adelajda wypytuje Egle o Lig z . Dwór huczy od plotek dlatego chcia aby pozna prawd . Pe na wra liwo ci królowa opowiada histori swojej matki która podobnie jak Egle nie potrafi a wybaczy odesz a od jej ojca i rodze stwa. Biskup Grot otrzymuje od papie a list z gratulacjami osi gni tego pokoju z Krzy akami. Mimo to nadal uwa a cz onków zakonu za zbrodniarzy. Telenowela historyczna
07:10

Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i bie ce wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
07:35

Moliki ksi kowe
Moliki i ksi ki o winkach. W tym odcinku Molik i Molinka zaj ci przegl daniem ksi ek s ysz chrumkanie. Okazuje si e to g os winki Halinki która zaczyna opowiada o swoich przygodach. Po chwili Moliki s ysz te opowie o innej wince Peppie. Kolejnym go ciem jest sympatyczny prosiaczek. W programie prezentacja ksi ek: Rozmowy ze wink Halink Pierwsze urodziny Prosiaczka Drugie urodziny Prosiaczka Trzecie urodziny Prosiaczka oraz O ma ej Peppie i O wró ce Z buszce
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
13:10

Barwy szcz cia
Po pojednaniu z Darkiem ycie prywatne W adka wróci o do normy jednak m czyzna ma problemy w pracy. Cie lak jest zdegustowany zachowaniem Bednarka który na jego oczach poni a sprz taczk . W adek zwraca dziekanowi uwag a potem dowiaduje si e kobieta po jego interwencji zosta a zwolniona. Zuzia w towarzystwie Sabiny idzie na wizyt do ginekologa. Badanie wyklucza ci ale lekarka podejrzewa e brak okresu najprawdopodobniej jest wynikiem przeforsowania organizmu. Sabina prosi Lidk aby odpu ci a dziewczynie ci ki wysi ek. Trenerka nie chce o tym s ysze za to sama sprawia wra enie jakby cierpia a na jak dolegliwo Stefan i Waleria s bezradni wobec cierpienia Sadowskiej. Kobieta ca y czas u nich mieszka u ala si nad sob i nie widzi sensu rehabilitacji z amanej nogi. Amelia wpada na pomys co zrobi aby Renia poczu a si potrzebna. Serial obyczajowy
13:45

Mi o nad rozlewiskiem
Po rozstaniu z Januszem Gosia prze ywa trudne chwile. Cieszy si e Marysia pogodzi a si z Kub i uk ada sobie z nim ycie ale sama ma problemy poniewa t skni za Januszem
14:40

Zaginiona
ledztwo. Tokarski udaje si na komend policji ogl da zw oki by ej kochanki Johna van Bordena. Przest pca od dawna jest poszukiwany. Ula jest podejrzana o udzia w morderstwie
15:30

Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Rodzinka.pl
Kalejdoskop. Kacper przy niadaniu skar y si na swoj nauczycielk i denerwuje si e rodzice robi sobie z tego arty. Paula oznajmia Kubie e wyje d a do Hiszpanii. Boscy wi tuj dwudziestopi ciolecie ma e stwa. Natalia martwi si e Tomek z Magd nie przyjechali w tak wa nym dla niej dniu. Wkrótce pojawiaj si wraz z rodzicami... i wyj tkow nowin . Serial komediowy
16:25

Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
16:55

Moliki ksi kowe
Moliki i ksi ki o winkach. W tym odcinku Molik i Molinka zaj ci przegl daniem ksi ek s ysz chrumkanie. Okazuje si e to g os winki Halinki która zaczyna opowiada o swoich przygodach. Po chwili Moliki s ysz te opowie o innej wince Peppie. Kolejnym go ciem jest sympatyczny prosiaczek. W programie prezentacja ksi ek: Rozmowy ze wink Halink Pierwsze urodziny Prosiaczka Drugie urodziny Prosiaczka Trzecie urodziny Prosiaczka oraz O ma ej Peppie i O wró ce Z buszce
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Program rozrywkowy
18:55

Barwy szcz cia
Po pojednaniu z Darkiem ycie prywatne W adka wróci o do normy jednak m czyzna ma problemy w pracy. Cie lak jest zdegustowany zachowaniem Bednarka który na jego oczach poni a sprz taczk . W adek zwraca dziekanowi uwag a potem dowiaduje si e kobieta po jego interwencji zosta a zwolniona. Zuzia w towarzystwie Sabiny idzie na wizyt do ginekologa. Badanie wyklucza ci ale lekarka podejrzewa e brak okresu najprawdopodobniej jest wynikiem przeforsowania organizmu. Sabina prosi Lidk aby odpu ci a dziewczynie ci ki wysi ek. Trenerka nie chce o tym s ysze za to sama sprawia wra enie jakby cierpia a na jak dolegliwo Stefan i Waleria s bezradni wobec cierpienia Sadowskiej. Kobieta ca y czas u nich mieszka u ala si nad sob i nie widzi sensu rehabilitacji z amanej nogi. Amelia wpada na pomys co zrobi aby Renia poczu a si potrzebna. Serial obyczajowy
19:25

Powroty
19:45

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
W adca pustyni. Kozio ek Mato ek w druje po ca ym wiecie chc c dotrze do Pacanowa gdzie pono kuj kozy. Po drodze przybywa na pustyni i musi umyka przed bardzo gro nym lwem
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Pitbull
Policja poszukuje 5 letniego Mateuszka. Zagini cie dziecka zg osi a jego matka Katarzyna. Okazuje si e ch opca mia odebra z przedszkola jej konkubent Zbigniew Katera
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:10

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:55

W rytmie disco
Twórcy programu prezentuj zestawienie najlepszych przebojów dyskotekowych
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

Reporta
Live-Chat aktivieren