OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
00:30
 
Rodzinka.pl
Kalejdoskop. Kacper przy niadaniu skar y si na swoj nauczycielk i denerwuje si e rodzice robi sobie z tego arty. Paula oznajmia Kubie e wyje d a do Hiszpanii. Boscy wi tuj dwudziestopi ciolecie ma e stwa. Natalia martwi si e Tomek z Magd nie przyjechali w tak wa nym dla niej dniu. Wkrótce pojawiaj si wraz z rodzicami... i wyj tkow nowin . Serial komediowy
01:00
 
Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
01:25
 
Moliki ksi kowe
Moliki i ksi ki o winkach. W tym odcinku Molik i Molinka zaj ci przegl daniem ksi ek s ysz chrumkanie. Okazuje si e to g os winki Halinki która zaczyna opowiada o swoich przygodach. Po chwili Moliki s ysz te opowie o innej wince Peppie. Kolejnym go ciem jest sympatyczny prosiaczek. W programie prezentacja ksi ek: Rozmowy ze wink Halink Pierwsze urodziny Prosiaczka Drugie urodziny Prosiaczka Trzecie urodziny Prosiaczka oraz O ma ej Peppie i O wró ce Z buszce
01:45
 
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
W adca pustyni. Kozio ek Mato ek w druje po ca ym wiecie chc c dotrze do Pacanowa gdzie pono kuj kozy. Po drodze przybywa na pustyni i musi umyka przed bardzo gro nym lwem
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Pitbull
Policja poszukuje 5 letniego Mateuszka. Zagini cie dziecka zg osi a jego matka Katarzyna. Okazuje si e ch opca mia odebra z przedszkola jej konkubent Zbigniew Katera
03:25
 
Historia jednego obrazu
W altanie. Obraz W altanie Aleksandra Gierymskiego powsta w 1882 roku. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O obrazie i jego twórcy rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
03:30
 
Barwy szcz cia
Po pojednaniu z Darkiem ycie prywatne W adka wróci o do normy jednak m czyzna ma problemy w pracy. Cie lak jest zdegustowany zachowaniem Bednarka który na jego oczach poni a sprz taczk . W adek zwraca dziekanowi uwag a potem dowiaduje si e kobieta po jego interwencji zosta a zwolniona. Zuzia w towarzystwie Sabiny idzie na wizyt do ginekologa. Badanie wyklucza ci ale lekarka podejrzewa e brak okresu najprawdopodobniej jest wynikiem przeforsowania organizmu. Sabina prosi Lidk aby odpu ci a dziewczynie ci ki wysi ek. Trenerka nie chce o tym s ysze za to sama sprawia wra enie jakby cierpia a na jak dolegliwo Stefan i Waleria s bezradni wobec cierpienia Sadowskiej. Kobieta ca y czas u nich mieszka u ala si nad sob i nie widzi sensu rehabilitacji z amanej nogi. Amelia wpada na pomys co zrobi aby Renia poczu a si potrzebna. Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:30
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:10
 
W rytmie disco
Marysia Sadowska. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
05:25
 
Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
05:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Le niczwka
Pawe bardziej ni na obronie swojej pracy magisterskiej skupia si na obronie lasu. Maryna zachwyca swoj urod fotografa. W Curry zjawiaj si bandyci. To oznacza kolejne k opoty Daniela. Pola podejmuje wa n yciow decyzj . Dla Katarzyny jest ona nie do przyj cia. Decyduje si na nietypowy krok eby przekona córk do zmiany zdania. Telenowela
06:30
 
Le niczwka
Bunt Poli doprowadza j na komend policji. Biznes Daniela jest zagro ony. Pawe próbuje zablokowa u wysoko postawionego urz dnika budow obwodnicy. Jasi ski stara si odzyska Olg i przekona j eby wróci a na ono rodziny. Maryna staje przed obiektywem aparatu. Telenowela
06:55
 
Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
07:25
 
Domisie
aby pogodynki. Bardzo trudno jest przewidzie jaka b dzie pogoda. Przekona y si o tym aby które uwa a y si za najlepsze pogodynki w ca ym Domisiowie. Jakich rad udzieli y aby Amelce i dlaczego Amelka mia a katar
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:10
 
W rytmie disco
Marysia Sadowska. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
12:25
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
 
Historia jednego obrazu
W altanie. Obraz W altanie Aleksandra Gierymskiego powsta w 1882 roku. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O obrazie i jego twórcy rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
12:50
 
Powroty
13:10
 
Na sygnale
A mia o by tak pi knie. Ratownicy s zaszokowani e ich nowym szefem zosta Kuba. Tymczasem nap ywa wezwanie do kobiety która opiekuje si niewidomym partnerem. Gdy stan chorej si pogarsza doktor Banach odkrywa e jej ukochany ca kiem dobrze widzi i dot d k ama . Piotr z Martyn jad te do wypadku w którym jest dwoje poszkodowanych ch opak i dziewczyna których niemal zmia d y o rozp dzone auto. Anna zaprasza Wiktora po dy urze na domow kolacj na miejscu doktor Banach odkrywa e jej drugim go ciem jest Potocki. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019 Re yseria: Marcin Bortkiewicz Scenariusz: Kacper Szyma ski Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Edyta Be za (Zosia) Kamil Wodka Wojciech Zygmunt (Kuba) Maryla Morydz (piel gniarka) Iga Górecka (Ruda) Marcin Grzymowicz (Potocki) Tomasz Pi tkowski (Góra) Lea Oleksiak (Anna) Wojciech Kuli ski (Wiktor) Dariusz Wieteska (Piotr) Konrad Darocha (Adam) Monika Mazur (Martyna) Marcelina Zawadzka (Gabi) Janusz Szpiglewski (Misiek)
13:45
 
Mi o nad rozlewiskiem
Tomasz wpada na pomys wyjazdu do Barcelony. Basia jednak martwi si o jego zdrowie i boi si wyjazdu do obcego kraju. Ma gosia prosi Marysi eby pojecha a razem z nimi
14:40
 
Enter Enea Festival 2019
Teatr Pie Koz a. Od 17 do 19 czerwca 2019 trwa a 9. edycja Enter Enea Festival. Pierwszego dnia festiwalu zaprezentowano specjalne wykonanie spektaklu koncertu Raport Kasandry Teatru Pie Koz a i Leszka Mo d era
15:45
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
 
Rodzinka.pl
Uroczy poranek. Natalia s yszy jak Tomek radzi Kubie eby te zdecydowa si na dziecko. Viola celebruje zako czenie ma e stwa. Agata podnosi ci nienie Ludwikowi. Kacper robi ci g do szko y. Ludwik umieszcza w domu kamerk do monitoringu przez co przy apuje Natali na gor cym uczynku. Serial komediowy
16:30
 
Baw si s owami
Smok Wawelski. Dzieci dowiaduj si w szkole e jest legenda o Smoku Wawelskim. Odwiedzaj smoka w jego jaskini smok czyta t legend z ich podr cznika. Zagadnienia j zykowe stopniowanie przymiotników: m dry sprytny zwi zek zgody mi dzy przymiotnikiem a rzeczownikiem utrwalenie
16:40
 
Baw si s owami
U jak ulga. Kasia przypomina widzom legend o Smoku Wawelskim. Zagadnienia jezykowe: litera u zasady pisowni
16:55
 
Domisie
aby pogodynki. Bardzo trudno jest przewidzie jaka b dzie pogoda. Przekona y si o tym aby które uwa a y si za najlepsze pogodynki w ca ym Domisiowie. Jakich rad udzieli y aby Amelce i dlaczego Amelka mia a katar
17:20
 
Historia jednego obrazu
Bociany. Obraz Bociany Józefa Che mo skiego znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Powsta w 1900 roku a rok pó niej zosta zaprezentowany w warszawskiej Zach cie . O obrazie i jego autorze rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodw
Sprzedawca. Cykl pokazuj cy jak wspó cze ni arty ci kabaretowi postrzegaj ró ne zawody jak przedstawiaj rodaków w pracy które zaj cia daj najwi ksze pole do kabaretowych popisów a które ciesz si najwi ksz popularno ci w ród artystów
18:55
 
Wszystko przed nami
Paw a zastanawia fakt e Szawarski zainteresowa si jednym z eksponowanych na wystawie starych zdj kamienicy. Prawnik dowiaduje si od Ró y e osoby widoczne na fotografii to jej dziadek Bernat i jego dwaj wspólnicy. Olgierd dociera do informacji o przedwojennej firmie Bernat i Spó ka. Postanawia odnale spadkobierców dwóch pozosta ych wspólników by móc walczy o odzyskanie kamienicy Szczepa skich. Wojtek rozwa a omini cie braku koncesji na alkohol i zach canie klientów do przynoszenia w asnego alkoholu do Dobrego Adresu. Paw owi nie podoba si ten pomys . Po kolejnym dniu sp dzonym w Warszawie Ola zdaje sobie spraw e bardzo t skni za Wojtkiem. Serial obyczajowy
19:25
 
Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
19:45
 
Przygody Bolka i Lolka
Zimowe igraszki. Film animowany dla dzieci. W tym odcinku Bolek i Lolek w towarzystwie pieska prze ywaj przygody na niegu. Przypadkowo spotykaj nied wiedzia przed którym z trudem udaje im si umkn
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ratownicy
Klod Nina i Pery s uwi zieni w jaskini. Trwa akcja ratownicza. Przyby a na miejsce Daria dowiaduje si o kulisach przetargu. Olga dociera do siedziby sekty gdzie odnajduje Norberta
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:45
 
Powroty
23:00
 
Spis tre ci
W kolejnym odcinku Spisu tre ci Andrzej Dobosz kontynuuje opowie o Pawle Jasienicy. Tym razem poleca widzom niezwyk y zbiór reporta y po wi cony Chinom autorstwa tego wybitnego historyka
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
Laskowik Malicki
Program maj cy form kabaretu literacko muzycznego. Jako go cie specjalni wyst pi wybitni polscy arty ci kabaretowi oraz aktorzy którzy zaprezentuj fragmenty najzabawniejszych przebojów polskich scen z ostatnich lat. Gospodarzy Waldemara Malickiego i Zenona Laskowika wspieraj Filharmonia Dowcipu i jej s ynny dyrygent Bernard Chmielarz oraz Kabareciarnia aktorzy pracuj cy na sta e z Zenonem Laskowikiem
Live-Chat aktivieren