OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
A wi c wojna
00:30
Rodzinka.pl
Ufamy sobie. Ludwik rozmawia przez telefon z pani Sylwi z Poznania. Kuba jest pod wra eniem tego jak jego m odszy brat radzi sobie z kobietami. Ludwik i Natalia zauwa aj e Kacper dojrzewa. Po rozmowie z Mari Boska zaczyna si obawia o zdrad m a. Ch opcy uwa aj e Natalia by aby dla nich milsza gdyby si wyprowadzili. Serial komediowy
01:00
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie prezentowane s najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia em Polaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowi widzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:20
Zaczarowany wiat
Dlaczego ten Teatr jest taki wielki Na czym polega jego wyj tkowo Czym ró ni si od innych teatrów i dlaczego warto go odwiedzi Na te pytania odpowie Karolina ukaszewicz przewodniczka po Teatrze Wielkim Operze Narodowej
01:35
Podwodne ABC
Tajemnice rafy koralowej. Trzy czwarte powierzchni Ziemi zajmuje woda oceany morza jeziora rzeki. Pod wod kryje si magiczny wiat pe en ro lin i zwierz t. Autorzy programu docieraj z kamer do g bin oceanów
01:45
Przygody kota Filemona
Szczeni ce figle. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Filemon wraz ze swoim przyjacielem szczeniaczkiem psoc w domu czym denerwuj babci
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Noce i dnie
U schy ku dnia. Barbara z niepokojem obserwuje m a który jest ustawicznie znu ony pozbawiony dawnej energii. Emilka prze ywa pierwszy zawód mi osny. Bogumi umiera
03:30
Barwy szcz cia
Z odziej który w ama si do mieszkania Zwole skiej zosta z apany. Natalia i Sebastian maj wyrzuty sumienia e pos dzili o kradzie niewinn Dominik . Tymczasem kobieta postanawia wyjecha z kraju by pozby si atki by ej prostytutki... Regina liczy na to e Walawski który zosta klientem Fitness Klubu przychylnie spojrzy na jej wniosek kredytowy co umo liwi inwestycj w park rozrywki. Czapla zast puje w recepcji chor Lidk i prosi Franka o dotrzymanie jej towarzystwa. Wzbudza to zazdro Celiny przekonanej e szefowa jest zainteresowana jej kochankiem. Sadowska sprawia wra enie pogodzonej z yciem pod jednym dachem z m em i jego kochank . Ta sytuacja nie podoba si jednak Irenie. Wiesia podpowiada przyjació ce by przekona a Ludwika do rozwodu. Serial obyczajowy
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25
No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
05:40
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Program rozrywkowy
07:05
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:35
Przyjaciele lasu
Za o yciel Le nego Pogotowia dla Zwierz t Jacek W si ski opowiada o tajemnicach dzikiej przyrody i zwyczajach zwierz t. Dzieci ogl daj ce program dowiedz si dlaczego trzeba chroni rodowisko naturalne jak prawid owo zachowywa si w lesie i jak rozpozna e dzikie zwierz potrzebuje pomocy cz owieka
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:20
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:35
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
Historia jednego obrazu
M czyzna z gazet Marian Ko cia kowski. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie prezentowane s najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia em Polaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowi widzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
13:10
Barwy szcz cia
Gawron kontynuuje karier pod okiem abci i Huberta. Tu przed koncertem pojawiaj si problemy: najpierw gwiazdora zjada stres a chwil przed imprez jedna z chórzystek odwo uje przyjazd. Pyrka wpada na pomys by u boku Ricardo wyst pi a Mariola co pomijaj c zazdro abci okazuje si strza em w dziesi tk . ukasza martwi stoicki spokój Sadowskiej która nadal mieszka z Ludwikiem i Iren . Kobieta bez oporów przystaje na propozycj rozwodu zapowiadaj c tylko e na pewno nie odda m owi domu. Oliwka dostaje kolejn jedynk z matematyki i prosi Kacpra o korepetycje. Kolega okazuje si kiepskim nauczycielem wi c zrezygnowana Zbrowska wraca do domu. Ch opak nie wie jak si zachowa w tej sytuacji i dopiero zach cony przez Jerzego i Ma gorzat wychodzi za kole ank . Serial obyczajowy
13:45
Wiktoryna czyli czy pan pochodzi z Beauvais
W 1799 roku dwaj lekarze wojskowi postanawiaj sp dzi nocleg w gospodzie. Dziel pokój z przedsi biorc . Nast pnego dnia jeden z lekarzy Prosper Magnan budzi si obok zw ok
14:45
Spragnieni ksi yca
Kameralny film z wielk histori w tle jest wspomnieniem o prof. Jadwidze Makowieckiej. Bohaterka jest typow przedstawicielk polskiej inteligencji. Starannie i wszechstronnie wykszta cona. Wychowana w duchu patriotyzmu i szlachetnych warto ci ca e swoje ycie podporz dkowa a sprawom zwi zanym z Polsk . Podczas II wojny wiatowej dzia a a w konspiracji a tak e by a organizatork akcji obronnych w trakcie powstania warszawskiego. W powstaniu dosz a do rangi majora. Po wojnie odda a si pracy spo ecznej sprowadza a polskie dzieci z Niemiec. Zajmowa a si t umaczeniami studiowa a indologi . Mimo niekwestionowanych zas ug pozosta a zapomniana. Jej postawa yciowa i idea y warte s jednak przypomnienia
15:45
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
Rodzinka.pl
Kotleciki dla Tomusia. Natalia i Ludwik Boscy s ma e stwem po trzydziestce maj trójk dzieci. Poznali si na studiach zakochali si w sobie od pierwszego wejrzenia i stworzyli szcz liw rodzin . Boscy mieszkaj w przestronnym domu pod Warszaw . Ludwik architekt pracuje w domu. Jego ona która przez kilka lat po wi ca a si wychowaniu dzieci wraca do pracy. Otwieraj si przed ni nowe perspektywy zawodowe
16:25
Zakochaj si w Polsce
Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o Polsce prowadzona przez znanego aktora Tomasza Bednarka. Odwidza ciekawe miejsca w wielu zak tkach kraju. W druje nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystów ale równie dociera do miejsc o których wiedz nieliczni. W trakcie tych podró y poznajemy histori miast zwiedzamy zamki oraz najpi kniejsze pa ace katedry klasztory pozosta o ci fortów twierdz obronnych i innych obiektów architektonicznych. Tomasz Bednarek na szlaku swoich podró y rozmawia z osobami które znaj doskonale histori prezentowanych zabytków. Jego rozmówcami s m.in. przewodnicy kustosze historycy architekci etnografowie rekonstruktorzy. Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze oraz obyczajowo ci
16:50
Przyjaciele lasu
Za o yciel Le nego Pogotowia dla Zwierz t Jacek W si ski opowiada o tajemnicach dzikiej przyrody i zwyczajach zwierz t. Dzieci ogl daj ce program dowiedz si dlaczego trzeba chroni rodowisko naturalne jak prawid owo zachowywa si w lesie i jak rozpozna e dzikie zwierz potrzebuje pomocy cz owieka
17:05
Program dla dzieci
17:20
Historia jednego obrazu
Sza uniesie W adys aw Podkowi ski. Sza uniesie znany te jako Sza W adys awa Podkowi skiego powsta w 1894 roku. Od pocz tku kiedy zosta wystawiony w warszawskiej Zach cie towarzyszy a mu atmosfera skandalu. Podobno pierwszego dnia Sza obejrza o ponad tysi c widzów. Dzi jest on eksponowany w Muzeum Narodowym w Krakowie. O historii obrazu i jego twórcy rozmawiaj artysta plastyk Anna Sobol i historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45
A wi c wojna
17:55
Okrasa amie przepisy
Morskie grillowanie. W kolejnym odcinku Karol Okrasa postara si odpowiedzie na liczne pro by widzów i fanów programu którzy zwrócili si do niego z nast puj cym pytaniem. Jak wiadomo wielu z nas uwielbia potrawy z grilla ale równie wielu wolny czas sp dza najch tniej na ódce egluj c czy to po pi knych jeziorach mazurskich czy na bardziej wymagaj cych wodach naszego Ba tyku. Ale jak pogodzi grillowanie z eglowaniem wiedz c e po ar na odzi jest bardzo niebezpieczny. Na szcz cie pojawi y si ju grille zapewniaj ce pe ne bezpiecze stwo u ytkowania na jednostkach p ywaj cych. I dzi wszyscy amatorzy karkówki kie basy rybki czy warzyw z grillowego rusztu mog spokojnie raczy si ulubionymi przysmakami na swej aglówce czy motorówce. Podczas morskiego grillowania Karol przygotuje trzy dania: 1 pstr g ososiowy w pomidorowej marynacie z brzoskwiniow sals 2 ryba grillowana w plastrach boczku z sa atk z grillowanego kalafiora 3 dorsz z grilla z aromatyczn kapust na dwa sposoby
18:25
Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
18:55
Barwy szcz cia
Gawron kontynuuje karier pod okiem abci i Huberta. Tu przed koncertem pojawiaj si problemy: najpierw gwiazdora zjada stres a chwil przed imprez jedna z chórzystek odwo uje przyjazd. Pyrka wpada na pomys by u boku Ricardo wyst pi a Mariola co pomijaj c zazdro abci okazuje si strza em w dziesi tk . ukasza martwi stoicki spokój Sadowskiej która nadal mieszka z Ludwikiem i Iren . Kobieta bez oporów przystaje na propozycj rozwodu zapowiadaj c tylko e na pewno nie odda m owi domu. Oliwka dostaje kolejn jedynk z matematyki i prosi Kacpra o korepetycje. Kolega okazuje si kiepskim nauczycielem wi c zrezygnowana Zbrowska wraca do domu. Ch opak nie wie jak si zachowa w tej sytuacji i dopiero zach cony przez Jerzego i Ma gorzat wychodzi za kole ank . Serial obyczajowy
19:25
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45
Wyprawa profesora G bki
Tajemnicza noc. Krakostan nawiedza plaga Mypingów ar ocznych stworze niszcz cych zbiory. Zapada decyzja wys ania wyprawy pod kierunkiem profesora G bki. Celem ekspedycji jest ustalenie przyczyny w drówek ar ocznych i dziwnych stworze
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ojciec Mateusz
Regu y gry. W a ciciel kawiarni z automatami do gier hazardowych Marek Kasiak zostaje zamordowany. Podejrzenia padaj na Roberta ch opaka który uzale ni si od hazardu i popad w d ugi
21:45
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
Ocaleni
W dzisiejszym odcinku: W przesz o ci odnosz cy sukcesy biznesmen ale te przemytnik i wi zie . Gdy zrozumia e jego yciem zaw adn o k amstwo postanowi odzyska wolno . Dzisiaj to cz owiek z odzyskanym yciem malarz ikon i pielgrzym Mi osierdzia. Ale jego yciowa w drówka wci trwa. Roman Zi ba opowie Rafa owi Porzezi skiemu o swojej drodze do nowego ycia
Live-Chat aktivieren