OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15
Ma opolska na rowery
Program promuje Ma opolsk jako region przyjazny rowerzystom. W województwie jest wiele cie ek rowerowych u atwiaj cych poruszanie si w miastach na rowerach. Jazda na rowerze jest atrakcyjn form aktywnego wypoczynku która sprzyja zachowaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej
00:25
A wi c wojna
00:30
Rodzinka.pl
Jest i b dzie dobrze. Zosia przysi ga Kacprowi e zakocha si w nim jak uro nie. Agata t umaczy Ludwikowi swój problem z inteligencj emocjonaln . Paula dostaje mi osny list od Kuby jednak radzi mu aby zako czy swoj przygod z poezj . Marek zaprasza Viol na grilla. Kacper czuje si odrzucony przez Tomka który ze wzgl du na ci Magdy nie ma czasu dla brata. Serial komediowy
01:00
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:25
Nela ma a reporterka
Sierociniec dla zwierz t na Kostaryce. Nela odwiedza sierociniec dla zwierz t które w ró nych okoliczno ciach straci y mam . Odcinek opowiada o tym jak ludzie opiekuj si ma ym leniwcem ocelotem mrówkojadem a nawet mij
01:45
Bajka o bajkach
Dziewczynka z zapa kami. Film z cyklu bajek o krasnoludkach które naprawiaj niesprawiedliwo i krzywd w wiecie innych bajkowych opowie ci: tym razem cz bajk o Dziewczynce z zapa kami z bajk o Kopciuszku. Ich starania sprawiaj e biedny Kopciuszek Dziewczynka z zapa kami zostaje królewn .
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonu ODCINEK 1 Szymon zaprasza Zosi Ank i Bartka na swoj ód na romantyczny weekend na wodzie. Podczas rejsu m odzi spotykaj jednak Telm (Magdalena Lamparska) i Luisa par z Kanady która prosi ich o pomoc. Przez nowych znajomych czwórka przyjació znów wpada w k opoty. Ewa i Szczepan wspólnie próbuj uratowa Niu ka który musi przej natychmiastow operacj . Inga i Agata walcz z potopem w ich nowej knajpie przera one na my l e Wegenacja zostanie zniszczona. Serial obyczajowy 42 min Polska 2019 Re yseria: ukasz Wi niewski Scenariusz: Kamila Z akowska Anna Wi cek Zdj cia: Kacper Zieli ski Rafa Paradowski Muzyka: Marek Dziedzic Aktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Miko aj Cie lak Magdalena Karel Magdalena Lamparska Martin Budny Dominika Gwit Dunaszewska
03:20
Historia jednego obrazu
Osaczony Alfred Wierusz Kowalski. Obraz Osaczony Alfreda Wierusza Kowalskiego przedstawia stado wilków atakuj cych sanie. P ótno powsta o na pocz tku lat 80. XIX w. Obraz prezentowany jest w Muzeum Okr gowym w Suwa kach. O historii jego powstania opowiadaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
03:30
Barwy szcz cia
Carina przyje d a do Polski by powiedzie e wróci a do dawnego partnera. Franek martwi si e jego syna b dzie wychowywa inny m czyzna. Gdy Falkowski przychodzi ze Stefankiem do Fitness Klubu Celina nie wykazuje zainteresowania dzieckiem w przeciwie stwie do Reginy zachwyconej jego widokiem. Po wizycie Oliwki Kacper znika i nie odbiera telefonów. Gdy wraca do domu jest zdziwiony czemu Ma gorzata i Jerzy martwili si o niego. Po tym incydencie Malwina zaczyna dopuszcza do siebie my l e Jab o scy maj racj i jej syn ma Aspergera. Rodzice Patryka przyje d aj do Warszawy i chc spotka si z synem. Agata cieszy si e ich pozna i ma nadziej na u o enie sobie dobrych relacji z te ciami. Wkrótce Pyrka odbiera wzruszaj cy telefon od Paw a. Serial obyczajowy
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25
Reporta
05:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Korona krlw
Odc. 123. Lig za odnajduje ci ko rann Audre któr przewozi na Wawel. Pomocy udziela dziewczynie Karl czym po raz kolejny bardzo imponuje Jagnie. Medyka ponownie nachodzi Bogumi i prosi o kolejn sakiewk z pieni dzmi. Do widnicy docieraj wie ci o planach aga skiego. Chce walczy o G ogów poniewa nigdy nie pogodzi si z jego utrat . Telenowela historyczna
06:40
Korona krlw
odc. 124 Król chce wynagradza urz dników p ac c im w monecie za piastowany urz d. Pe ka ma coraz wi ksze w tpliwo ci co do zmian które wprowadza Kazimierz. W widnicy panuje niepokój kobiety boj si wojny. Helena zwierza si Agnieszce z koszmarów które dr cz j w nocy. We nie widzia a jak zamek zosta zaatakowany i p on . Telenowela historyczna
07:10
Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i bie ce wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
07:35
Nieziemscy
Akcja Ciasto. Igor i Timor próbuj uruchomi ciastomat. Postanowili dla reszty za ogi przygotowa ciasto. Przepis jest brakuje tylko produktów. Jest tylko jeden problem. W ród sk adników brakuje mleka. Nieziemscy zastanawiaj si sk d w a ciwie si je bierze i jak ono powstaje. Mleko jest g ównym sk adnikiem jogurtu i mietany. Dlaczego jednak mietan mo emy ubi a jogurtu ju nie
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:20
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:35
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
Historia jednego obrazu
Osaczony Alfred Wierusz Kowalski. Obraz Osaczony Alfreda Wierusza Kowalskiego przedstawia stado wilków atakuj cych sanie. P ótno powsta o na pocz tku lat 80. XIX w. Obraz prezentowany jest w Muzeum Okr gowym w Suwa kach. O historii jego powstania opowiadaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
12:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:10
Barwy szcz cia
Malwina rozmawia z psychiatr o synu. Zdaniem lekarki wiele wskazuje e ch opak ma zespó Aspergera. eby to potwierdzi musi go lepiej pozna jednak Kacper odmawia pój cia na wizyt . Celina oznajmia Reginie e spotyka si z Frankiem i nie yczy sobie eby szefowa z nim flirtowa a. Czapla mówi o tej rozmowie Falkowskiemu a ten robi kochance awantur . Wtedy Bro ska zaskakuje go wyznaniem. Widz c jak opieszale Patryk zabiera si do szukania pracy Agata organizuje spotkanie z Zenkiem by przekona si czy ch opak móg by pracowa jako kierowca taksówki. Pawe dzwoni do Agaty po operacji i wyznaje e za ni t skni. Serial obyczajowy
13:45
Mi o nad rozlewiskiem
Ma gosia wraca do Warszawy. Próbuje si na nowo odnale w dawnej rzeczywisto ci. Szuka pracy jednak nikt z dawnych przyjació nie mo e jej pomóc. Jedynym ratunkiem staje si Majka przez któr kiedy straci a prac w agencji reklamowej. Babcia Romana wyje d a i zostawia dla S awka list w którym pisze e gdyby S awek si zdecydowa by prawdziwym ojcem dla Rysia to ona nie ma nic przeciw temu. Tymczasem Paula ma w tpliwo ci co do S awka i dalszch relacjami mi dzy nimi. S awek z kolei jest zazdrosny o jej znajomo z Orestem który ostatnio poprosi j o pozowanie do jednej z figur do o tarza. Kuba zaczyna swój wieszakowy interes. Dostaje zaproszenie na spotkanie od jednego z klientów. Nie kryje swego zachwytu a Marysia jest z niego dumna
14:40
Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonu ODCINEK 1 Szymon zaprasza Zosi Ank i Bartka na swoj ód na romantyczny weekend na wodzie. Podczas rejsu m odzi spotykaj jednak Telm (Magdalena Lamparska) i Luisa par z Kanady która prosi ich o pomoc. Przez nowych znajomych czwórka przyjació znów wpada w k opoty. Ewa i Szczepan wspólnie próbuj uratowa Niu ka który musi przej natychmiastow operacj . Inga i Agata walcz z potopem w ich nowej knajpie przera one na my l e Wegenacja zostanie zniszczona. Serial obyczajowy 42 min Polska 2019 Re yseria: ukasz Wi niewski Scenariusz: Kamila Z akowska Anna Wi cek Zdj cia: Kacper Zieli ski Rafa Paradowski Muzyka: Marek Dziedzic Aktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Miko aj Cie lak Magdalena Karel Magdalena Lamparska Martin Budny Dominika Gwit Dunaszewska
15:30
Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
15:45
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
Rodzinka.pl
Wiele wspólnych lat. Kacper wyznaje Agacie e bardzo mu si podoba a kiedy by ma y. Ludwik myli krem do twarzy z kremem do depilacji. Boska ali si na kryzys w ma e stwie Maria postanawia rozwi za ten problem na w asn r k . Natalia wykorzystuje nietuzinkowy lecz skuteczny sposób na zmotywowanie Kuby do sprz tni cia pokoju. K ótnia Tomka i Magdy ko czy rodzinny wieczór w domu Boskich. Serial komediowy
16:25
Wschd
Magazyn spo eczny dotycz cy Kresów Wschodnich
16:55
Nieziemscy
Akcja Ciasto. Igor i Timor próbuj uruchomi ciastomat. Postanowili dla reszty za ogi przygotowa ciasto. Przepis jest brakuje tylko produktów. Jest tylko jeden problem. W ród sk adników brakuje mleka. Nieziemscy zastanawiaj si sk d w a ciwie si je bierze i jak ono powstaje. Mleko jest g ównym sk adnikiem jogurtu i mietany. Dlaczego jednak mietan mo emy ubi a jogurtu ju nie
17:20
Historia jednego obrazu
Pejza ze Starego S cza. Pejza ze Starego S cza Dom z werand Jana Cybisa powsta w 1962 roku. Prezentowany jest w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jego histori i sylwetk autora przedstawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45
A wi c wojna
17:55
Wojna i pami
18:25
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
18:55
Barwy szcz cia
Malwina rozmawia z psychiatr o synu. Zdaniem lekarki wiele wskazuje e ch opak ma zespó Aspergera. eby to potwierdzi musi go lepiej pozna jednak Kacper odmawia pój cia na wizyt . Celina oznajmia Reginie e spotyka si z Frankiem i nie yczy sobie eby szefowa z nim flirtowa a. Czapla mówi o tej rozmowie Falkowskiemu a ten robi kochance awantur . Wtedy Bro ska zaskakuje go wyznaniem. Widz c jak opieszale Patryk zabiera si do szukania pracy Agata organizuje spotkanie z Zenkiem by przekona si czy ch opak móg by pracowa jako kierowca taksówki. Pawe dzwoni do Agaty po operacji i wyznaje e za ni t skni. Serial obyczajowy
19:25
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny ukazuj cy aktualne wydarzenia i ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie a tak e oficjalne stosunki polsko litewskie. Autorzy programu si gaj równie do historii i tradycji by przypomina wa ne dla Polaków miejsca i wydarzenia pokazuj te relacje z Litwinami i stosunek w adz czy te osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:45
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Pod piramidami. Mato ek wci b ka si po wiecie aby doj do Pacanowa gdy w a nie tam pono kuj kozy . Kolejn przygod sympatyczny bohater prze ywa w Egipcie. Mato ek dostaje si do rodka wielkiej piramidy egipskiej
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Pitbull
W pobli u Teatru Komedia dochodzi do strzelaniny. Ginie m ody cz owiek. Despero i Nielat badaj okoliczno ci zdarzenia. Okazuje si e ofiara mia a przy sobie fa szywy dowód osobisty
21:45
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Reporta
Live-Chat aktivieren