OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender
Um TV-Programm zu sehen, das älter als 14 Tage ist, benötigen Sie den Premiumstatus.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Noce i dnie
A potem nast pi noc. ycie Barbary p ynie spokojnie i monotonnie. Kaliniec wydaje si sielsk wysp któr omin burze wojny rozpocz tej w sierpniu 1914 roku. Wojska rosyjskie opuszczaj miasteczko przychodz Prusacy. Gdy wydaje si e to ju koniec zawieruchy na przedmie cia Kali ca wracaj jednak Kozacy. Dowódca niemiecki ka e rozstrzela kilkudziesi ciu zak adników zabiera z wojskiem kilkuset a miasto ogarnia po ar wzniecony przez Prusaków. W t umie uciekinierów Barbara wraz ze s u c Julk odbywa dramatyczn w drówk przej ta strachem o los w asny i najbli szych. Serial obyczajowy 56 min Polska 1977 Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak Zdj cia: Stanis aw Loth Grzegorz K dzierski Muzyka: Waldemar Kazanecki Aktorzy: Jadwiga Bara ska Barbara Rachwalska Zbigniew Koczanowicz Wanda uczycka Janina Traczykówna Jan Nowicki Beata Tyszkiewicz Andrzej Szczepkowski Jerzy Kamas i inni
21:45
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
Ania. Rzecz o Annie Dymnej
Live-Chat aktivieren