OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:20
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30
Rodzinka.pl
Jeste my razem. Agata obawia si e Ludwik dozna wstrz nienia mózgu Natalia zastaje ich pi cych na ó ku. Magda przynosi prezent przysz ej te ciowej w ramach podzi kowa za opiek . Natalia rozp ywa si nad s owami m a na jej temat czar jednak szybko pryska. Maria i Marek wracaj do siebie. Kacper martwi si e rodzice si rozwiod . Serial komediowy 24 min Polska 2019 Re yseria: Patrick Yoka Scenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick Yoka Zdj cia: Marcin Figurski Aktorzy: Krzysztof Dracz Magdalena Stu y ska Olga Kalicka Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Adam Zdrójkowski Mateusz Paw owski Jacek Braciak Agata Kulesza Wiktoria G siewska Emilia Dankwa
01:00
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie prezentowane s najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia em Polaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowi widzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:20
Supe kowe ABC
W tym spotkaniu z Supe kiem nasz bohater zaprezentuje liter K jak kolorowe kredki a sam trafi do wiata bez kolorów któremu dopiero trzeba nada barwy. Zr czne r czki wykonaj t cz z papieru i waty oraz t czowe cukierkowe do wiadczenie. W teatrzyku zobaczymy ba o t czy która chcia a wygl da zupe nie inaczej ni jej siostry. A w zabawach s owami zaczynaj c od wyrazu koza stworzymy kolejne s owa zmieniaj c w ka dym tylko jedn liter
01:35
Figu Migu
01:45
Przygody kota Filemona
Kupi kota w worku. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Filemon wraz z Bonifacym poluj c na myszy chowaj si w workach
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Noce i dnie
A potem nast pi noc. ycie Barbary p ynie spokojnie i monotonnie. Kaliniec wydaje si sielsk wysp któr omin burze wojny rozpocz tej w sierpniu 1914 roku. Wojska rosyjskie opuszczaj miasteczko przychodz Prusacy. Gdy wydaje si e to ju koniec zawieruchy na przedmie cia Kali ca wracaj jednak Kozacy. Dowódca niemiecki ka e rozstrzela kilkudziesi ciu zak adników zabiera z wojskiem kilkuset a miasto ogarnia po ar wzniecony przez Prusaków. W t umie uciekinierów Barbara wraz ze s u c Julk odbywa dramatyczn w drówk przej ta strachem o los w asny i najbli szych. Serial obyczajowy 56 min Polska 1977 Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak Zdj cia: Stanis aw Loth Grzegorz K dzierski Muzyka: Waldemar Kazanecki Aktorzy: Jadwiga Bara ska Barbara Rachwalska Zbigniew Koczanowicz Wanda uczycka Janina Traczykówna Jan Nowicki Beata Tyszkiewicz Andrzej Szczepkowski Jerzy Kamas i inni
03:35
Barwy szcz cia
Malwina coraz bardziej martwi si o syna. Tymczasem Jab o scy uwra liwiaj Oliwk na to e ch opak mo e mie zespó Aspergera tak jak Mia. Dziewczyna okazuje mu du o sympatii podczas gdy Tymon i inni koledzy którzy uwa aj go za dziwaka stale mu dokuczaj . Kacper sam nie rozumie co jest z nim nie tak. Umi ska zaczyna w tpi czy da si udowodni niewinno Makowskiego jednak Chowa ski prosi eby si nie poddawa a. Dzi ki Radkowi dziennikarka przypadkiem trafia na artyku o zbrodni za któr obwiniono Anzelma i tak wpada na nowy trop. Celina sk ada wymówienie lecz Regina nie zgadza si aby Bro ska opu ci a Fitness Klub i zapewnia e z Frankiem czy j tylko przyja . Dla Czapli najwa niejsze jest teraz pozyskanie kredytu na budow parku rozrywki jednak po rozmowie z Budrewiczem Walawski nie ma dla niej dobrych wiadomo ci. Serial obyczajowy
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:20
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:40
No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
05:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:45
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Dobre maniery. Dobre maniery to temat tego odcinka. Margolcia i Mi przypominaj kiedy u ywamy s ów: prosz dzi kuj i przepraszam. Aby my zapami tali w jakich sytuacjach ich u ywamy uczymy si nowej piosenki. A prawdziw lekcj dobrych manier jest bajka któr dzi us yszymy. Dowiemy si z niej jakie skutki ma niegrzeczne zachowanie samochodzika. Czy autko pogodzi si z innymi zabawkami
07:00
Zwierzaki Czytaki
Obóz przetrwania. Szymek jest bardzo zdenerwowany. Martwi si o Pimpka i Pomka którzy na dniach maj wyjecha na obóz przetrwania. To b dzie bardzo du e wyzwanie dla kocurów poniewa podczas trwania tego wyjazdu nie b dzie dost pu do komputera. To wi e si z ca kowitym ograniczeniem gier na komputerze i filmów. Zwierzaki postanawiaj zorganizowa specjalne przygotowanie do obozu dla Pimpka i Pompka
07:15
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
Historia jednego obrazu
Wyjazd Jana III Sobieskiego i Marysie ki z Wilanowa. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie prezentowane s najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia em Polaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowi widzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
13:10
Barwy szcz cia
Rafa wykorzystuje nieobecno Sta skich by zorganizowa w hotelu gr w pokera. Gdy Bruno nagle wraca recepcjonistka Ania robi wszystko by szef nie zobaczy co si dzieje w apartamencie Zaborskiego. Antek i Tymon sp dzaj w kanciapie coraz wi cej czasu. Nakrywa ich Krystyna i wychodzi na jaw e Kajtek dorobi kolegom klucze nie uzgadniaj c tego z Radkiem. Niespodziewanie do ch opaków do cza Justin. Kasia i ukasz martwi si o Reni która nic nie robi sobie z ycia w jednym domu we trójk . Mi o Ludwika i Ireny kwitnie mimo tajemniczej choroby kobiety. Kochanka Sadowskiego podejrzewa e jego ona usi uje j otru . Serial obyczajowy
13:45
Bodo
W pierwszych dniach wojny Bodo razem z grup warszawskich artystów wyje d a do Lwowa. Na miejscu okazuje si e miasto jest ju zaj te przez Rosjan ale Bodo otrzymuje pozwolenie na wyst py w Teatrze Miniatury. Pewnego dnia w jego mieszkaniu pojawiaj si ludzie którzy oferuj mu pomoc w wyje dzie do Niemiec. Serial biograficzny
14:45
Ania. Rzecz o Annie Dymnej
15:35
Spis tre ci
Andrzej Dobosz krytyk literacki publicysta i erudyta. Przyja ni si z najwi kszymi lud mi pióra i my licielami XX wieku w Polsce m.in. z Antonim S onimskim. Bibliofil pozostaje na bie co z nowo ciami wydawniczymi. Ma wyj tkowe i bardzo osobiste podej cie do literatury czym potrafi dzieli si z widzem
15:45
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
Rodzinka.pl
Mamy dziewczynk. Paula wykrzykuje e jest w ci y Natalia mdleje. Z e samopoczucie Magdy stawia wszystkich na nogi. Z wyj tkiem Tomka. Boscy wyje d aj na narty do Jana i Beaty aby lepiej si pozna . Kuba organizuje w domu kolacj pojednawcz Pauli i Agaty ta jednak wychodzi. Podczas wyjazdu rodziny dowiaduj si e Magda urodzi a. Serial komediowy
16:25
Zakochaj si w Polsce
Legnica. Legnica to jedno z najstarszych miast w Polsce. W redniowieczu na przedpolach miejscowo ci rozegra a si s ynna bitwa polskich rycerzy z Tatarami. Symbolem Legnicy jest Zamek Piastowski
16:50
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Dobre maniery. Dobre maniery to temat tego odcinka. Margolcia i Mi przypominaj kiedy u ywamy s ów: prosz dzi kuj i przepraszam. Aby my zapami tali w jakich sytuacjach ich u ywamy uczymy si nowej piosenki. A prawdziw lekcj dobrych manier jest bajka któr dzi us yszymy. Dowiemy si z niej jakie skutki ma niegrzeczne zachowanie samochodzika. Czy autko pogodzi si z innymi zabawkami
17:05
Zwierzaki Czytaki
Obóz przetrwania. Szymek jest bardzo zdenerwowany. Martwi si o Pimpka i Pomka którzy na dniach maj wyjecha na obóz przetrwania. To b dzie bardzo du e wyzwanie dla kocurów poniewa podczas trwania tego wyjazdu nie b dzie dost pu do komputera. To wi e si z ca kowitym ograniczeniem gier na komputerze i filmów. Zwierzaki postanawiaj zorganizowa specjalne przygotowanie do obozu dla Pimpka i Pompka
17:20
Historia jednego obrazu
Krakowskie Przedmie cie w stron Placu Zamkowego. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55
Barwy szcz cia
Rafa wykorzystuje nieobecno Sta skich by zorganizowa w hotelu gr w pokera. Gdy Bruno nagle wraca recepcjonistka Ania robi wszystko by szef nie zobaczy co si dzieje w apartamencie Zaborskiego. Antek i Tymon sp dzaj w kanciapie coraz wi cej czasu. Nakrywa ich Krystyna i wychodzi na jaw e Kajtek dorobi kolegom klucze nie uzgadniaj c tego z Radkiem. Niespodziewanie do ch opaków do cza Justin. Kasia i ukasz martwi si o Reni która nic nie robi sobie z ycia w jednym domu we trójk . Mi o Ludwika i Ireny kwitnie mimo tajemniczej choroby kobiety. Kochanka Sadowskiego podejrzewa e jego ona usi uje j otru . Serial obyczajowy
18:30
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:50
Wyprawa profesora G bki
Pierwszy Myping. Mypingi pustosz ro linno Krakostanu. Profesor G bka wyrusza wi c z ekspedycj . Wkrótce wpada w przygotowan przez Marcina zasadzk . Profesorowi przypada do gustu Marcin biedny zbój który upi z przymusu i czyta podró nicze ksi ki. Profesor zabiera go wi c do swojej ekipy. Na biwaku cz onkowie wyprawy spotykaj pierwszego Mypina
19:00
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy smole skiej
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy rz dowego Tu 154 do której dosz o 10 kwietnia 2010 roku w pobli u Smole ska. Zgin li wszyscy obecni na pok adzie 96 osób w ród nich: prezydent Lech Kaczy ski i jego ona Maria ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów dowódcy Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce i za oga samolotu
TVPOLONIA
20:15
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:45
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:50
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
21:00
Ojciec Mateusz
Akcja. Dwaj m czy ni przeprowadzaj akcj odbicia przest pcy Wasia który zeznawa w s dzie. Uciekaj c przed policj ludzie ci szukaj kryjówki. Wybieraj niedu y dom w którym mieszka emerytka Helena
21:45
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
Live-Chat aktivieren