OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30
Rodzinka.pl
Mamy dziewczynk. Paula wykrzykuje e jest w ci y Natalia mdleje. Z e samopoczucie Magdy stawia wszystkich na nogi. Z wyj tkiem Tomka. Boscy wyje d aj na narty do Jana i Beaty aby lepiej si pozna . Kuba organizuje w domu kolacj pojednawcz Pauli i Agaty ta jednak wychodzi. Podczas wyjazdu rodziny dowiaduj si e Magda urodzi a. Serial komediowy
01:00
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Dobre maniery. Dobre maniery to temat tego odcinka. Margolcia i Mi przypominaj kiedy u ywamy s ów: prosz dzi kuj i przepraszam. Aby my zapami tali w jakich sytuacjach ich u ywamy uczymy si nowej piosenki. A prawdziw lekcj dobrych manier jest bajka któr dzi us yszymy. Dowiemy si z niej jakie skutki ma niegrzeczne zachowanie samochodzika. Czy autko pogodzi si z innymi zabawkami
01:40
Wyprawa profesora G bki
Pierwszy Myping. Mypingi pustosz ro linno Krakostanu. Profesor G bka wyrusza wi c z ekspedycj . Wkrótce wpada w przygotowan przez Marcina zasadzk . Profesorowi przypada do gustu Marcin biedny zbój który upi z przymusu i czyta podró nicze ksi ki. Profesor zabiera go wi c do swojej ekipy. Na biwaku cz onkowie wyprawy spotykaj pierwszego Mypina
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Ojciec Mateusz
Akcja. Dwaj m czy ni przeprowadzaj akcj odbicia przest pcy Wasia który zeznawa w s dzie. Uciekaj c przed policj ludzie ci szukaj kryjówki. Wybieraj niedu y dom w którym mieszka emerytka Helena
03:20
Historia jednego obrazu
Krakowskie Przedmie cie w stron Placu Zamkowego. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30
Barwy szcz cia
Rafa wykorzystuje nieobecno Sta skich by zorganizowa w hotelu gr w pokera. Gdy Bruno nagle wraca recepcjonistka Ania robi wszystko by szef nie zobaczy co si dzieje w apartamencie Zaborskiego. Antek i Tymon sp dzaj w kanciapie coraz wi cej czasu. Nakrywa ich Krystyna i wychodzi na jaw e Kajtek dorobi kolegom klucze nie uzgadniaj c tego z Radkiem. Niespodziewanie do ch opaków do cza Justin. Kasia i ukasz martwi si o Reni która nic nie robi sobie z ycia w jednym domu we trójk . Mi o Ludwika i Ireny kwitnie mimo tajemniczej choroby kobiety. Kochanka Sadowskiego podejrzewa e jego ona usi uje j otru . Serial obyczajowy
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25
Ko o pira
Autorski program Mariusza Cie lika w którym komentowane s najwa niejsze wydarzenia ze wiata literatury
05:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Korona krlw
Odc. 123. Lig za odnajduje ci ko rann Audre któr przewozi na Wawel. Pomocy udziela dziewczynie Karl czym po raz kolejny bardzo imponuje Jagnie. Medyka ponownie nachodzi Bogumi i prosi o kolejn sakiewk z pieni dzmi. Do widnicy docieraj wie ci o planach aga skiego. Chce walczy o G ogów poniewa nigdy nie pogodzi si z jego utrat . Telenowela historyczna
06:40
300 lat ko cio a w Szczytnie
Reporta pokazuj cy histori trzystu lat ko cio a Ewangelicko Augsburskiego w Szczytnie w kontek cie uroczysto ci obchodów jubileuszowych. W programie mi dzy innymi: konferencja naukowa z udzia em w adz ko cielnych i historyków koncert nabo e stwo dzi kczynne oraz spotkanie przy kawie. W reporta u opowiemy o historii ko cio a w Szczytnie i okolicach o budowli ko cio a parafialnego wspomnimy te sylwetki duchownych pos uguj cych w parafii w Szczytnie. Poka emy równie obecn dzia alno parafii. Ko ció ewangelicko augsburski w Szczytnie jest najstarszym ko cio em w mie cie. Jest to wi tynia murowana wzniesiona w latach 1717 1719. Ko ció budowa majster (Maurermeister) Matz z Królewca. W 1860 roku stare organy zosta y wycenione na sum 150 talarów. Jesieni 1862 r. zosta y one zdemontowane a w 1862 roku organomistrz Terletzki skonstruowa nowy instrument. W 1907 roku zosta on przebudowany i zmodernizowany a w latach trzydziestych XX wieku przerobiony na elektryczny. Niestety w dniu 10 pa dziernika 1970 roku organy zosta y zniszczone przez po ar. W latach 1906 1907 ko ció przebudowano. Nadbudowano wie . Dach otrzyma nowe pokrycie. Wn trza o tarz i ambona zosta y odnowione. Zapewne w tym czasie zosta a równie dostawiona kruchta przed wej ciem g ównym. Wymieniono stolark okienn i cz ciowo drzwiow . W latach trzydziestych XX stulecia zosta o zainstalowane centralne ogrzewanie. wi tynia przetrwa a I i II wojn wiatow . Po wspomnianym wy ej po arze by a remontowana w latach 1972 1976 i 2000 2005
07:05
A to Polska w a nie
07:15
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
Historia jednego obrazu
Krakowskie Przedmie cie w stron Placu Zamkowego. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
13:10
Barwy szcz cia
Krystyna przy apuje Justina na nocowaniu w kanciapie i szybko ulega urokowi Kanadyjczyka. Kiedy ch opak dowiaduje si od Kajtka e Oliwka mieszka sama nachodzi j pod blokiem i próbuj c gra na starych sentymentach chce si do niej wprosi . Borys prze ywa odmow przyznania kredytu nie mo e pogodzi si z my l e park rozrywki nie powstanie. Równie Aldona ma zmartwienie poniewa jej zdj cia w bieli nie pojawi y si na okolicznych billboardach o czym yczliwie powiadamia j Kuczma. Patryk jako kierowca Biba Taxi przyje d a do hotelu Sta skich po pijanego Budrewicza który przegra w pokera sporo pieni dzy. Ch opak dostaje od Rafa a wysoki napiwek. Kolejny kurs nie jest ju tak udany bo klientka w ogóle nie ma pieni dzy i jako nale no za us ug zostawia w aucie marihuan . Serial obyczajowy
13:45
Noce i dnie
A potem nast pi noc. ycie Barbary p ynie spokojnie i monotonnie. Kaliniec wydaje si sielsk wysp któr omin burze wojny rozpocz tej w sierpniu 1914 roku. Wojska rosyjskie opuszczaj miasteczko przychodz Prusacy. Gdy wydaje si e to ju koniec zawieruchy na przedmie cia Kali ca wracaj jednak Kozacy. Dowódca niemiecki ka e rozstrzela kilkudziesi ciu zak adników zabiera z wojskiem kilkuset a miasto ogarnia po ar wzniecony przez Prusaków. W t umie uciekinierów Barbara wraz ze s u c Julk odbywa dramatyczn w drówk przej ta strachem o los w asny i najbli szych. Serial obyczajowy 56 min Polska 1977 Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak Zdj cia: Stanis aw Loth Grzegorz K dzierski Muzyka: Waldemar Kazanecki Aktorzy: Jadwiga Bara ska Barbara Rachwalska Zbigniew Koczanowicz Wanda uczycka Janina Traczykówna Jan Nowicki Beata Tyszkiewicz Andrzej Szczepkowski Jerzy Kamas i inni
14:45
wiat od witu do zmierzchu
Bydgoszcz od witu do zmierzchu. Cykl warsztatów dla studentów szkó filmowych. M odzi ludzie przez miesi c pracuj nad kolekcj etiud dokumentalnych których bohaterami s miasta. Pierwszy odcinek jest po wi cony Mi skowi
15:45
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
Korona krlw
231 Kazimierz udaje si do Budy i próbuje przekona Ludwika by ten odst pi od wojny. Ani on ani Karol nie chc s ysze o pojednaniu jednak Kazimierzowi udaje si przekona ich e walka nie ma sensu. Zaprasza wszystkich na zjazd do Krakowa. Zazdrosny o Esterk przypadkowy rycerz atakuje Ja ka. Do walki przy cza si Jan Jura który broni c przyjaciela dostaje miertelny cios. Telenowela historyczna
16:25
Jak to dzia a
Rados aw Brzózka pokazuje jak dzia aj urz dzenia codziennego u ytku i t umaczy podstawowe zasady fizyki rz dz ce zjawiskami w otaczaj cym nas wiecie. W programie pojawiaj si równie zagadki i propozycje eksperymentów które widzowie mog przeprowadzi w domu
16:55
A to Polska w a nie
17:05
Nela ma a reporterka
8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
17:20
Historia jednego obrazu
Pijak. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55
Wojna i pami
18:25
Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
18:55
Barwy szcz cia
Krystyna przy apuje Justina na nocowaniu w kanciapie i szybko ulega urokowi Kanadyjczyka. Kiedy ch opak dowiaduje si od Kajtka e Oliwka mieszka sama nachodzi j pod blokiem i próbuj c gra na starych sentymentach chce si do niej wprosi . Borys prze ywa odmow przyznania kredytu nie mo e pogodzi si z my l e park rozrywki nie powstanie. Równie Aldona ma zmartwienie poniewa jej zdj cia w bieli nie pojawi y si na okolicznych billboardach o czym yczliwie powiadamia j Kuczma. Patryk jako kierowca Biba Taxi przyje d a do hotelu Sta skich po pijanego Budrewicza który przegra w pokera sporo pieni dzy. Ch opak dostaje od Rafa a wysoki napiwek. Kolejny kurs nie jest ju tak udany bo klientka w ogóle nie ma pieni dzy i jako nale no za us ug zostawia w aucie marihuan . Serial obyczajowy
19:25
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45
Bajka o bajkach
O stoliczku i 40 rozbójnikach. Szajka rozbójników kradnie pewnemu ch opcu cudowny stoliczek oraz os a któremu z uszu wypadaj z ote monety. Odzyskuje je dzi ki pomys owo ci i sprytowi dwóch krasnali posiadaczy cudownej lampy Aladyna
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Za marzenia
Szymon prosi ukochan o r k . Szczepan mówi Zosi e jest jej ojcem. Bartek szuka nowego mieszkania. Daniel da by Ania zap aci a 25 tysi cy z otych kary za zerwanie umowy
21:45
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
wiat od witu do zmierzchu
Bydgoszcz od witu do zmierzchu. Cykl warsztatów dla studentów szkó filmowych. M odzi ludzie przez miesi c pracuj nad kolekcj etiud dokumentalnych których bohaterami s miasta. Pierwszy odcinek jest po wi cony Mi skowi
Live-Chat aktivieren