OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:20

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30

Korona krlw
231 Kazimierz udaje si do Budy i próbuje przekona Ludwika by ten odst pi od wojny. Ani on ani Karol nie chc s ysze o pojednaniu jednak Kazimierzowi udaje si przekona ich e walka nie ma sensu. Zaprasza wszystkich na zjazd do Krakowa. Zazdrosny o Esterk przypadkowy rycerz atakuje Ja ka. Do walki przy cza si Jan Jura który broni c przyjaciela dostaje miertelny cios. Telenowela historyczna
01:00

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:20

A to Polska w a nie
01:25

Nela ma a reporterka
8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
01:45

Bajka o bajkach
O stoliczku i 40 rozbójnikach. Szajka rozbójników kradnie pewnemu ch opcu cudowny stoliczek oraz os a któremu z uszu wypadaj z ote monety. Odzyskuje je dzi ki pomys owo ci i sprytowi dwóch krasnali posiadaczy cudownej lampy Aladyna
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Za marzenia
Szymon prosi ukochan o r k . Szczepan mówi Zosi e jest jej ojcem. Bartek szuka nowego mieszkania. Daniel da by Ania zap aci a 25 tysi cy z otych kary za zerwanie umowy
03:20

Historia jednego obrazu
Pijak. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30

Barwy szcz cia
Krystyna przy apuje Justina na nocowaniu w kanciapie i szybko ulega urokowi Kanadyjczyka. Kiedy ch opak dowiaduje si od Kajtka e Oliwka mieszka sama nachodzi j pod blokiem i próbuj c gra na starych sentymentach chce si do niej wprosi . Borys prze ywa odmow przyznania kredytu nie mo e pogodzi si z my l e park rozrywki nie powstanie. Równie Aldona ma zmartwienie poniewa jej zdj cia w bieli nie pojawi y si na okolicznych billboardach o czym yczliwie powiadamia j Kuczma. Patryk jako kierowca Biba Taxi przyje d a do hotelu Sta skich po pijanego Budrewicza który przegra w pokera sporo pieni dzy. Ch opak dostaje od Rafa a wysoki napiwek. Kolejny kurs nie jest ju tak udany bo klientka w ogóle nie ma pieni dzy i jako nale no za us ug zostawia w aucie marihuan . Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25

Reporta
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
odc. 124 Król chce wynagradza urz dników p ac c im w monecie za piastowany urz d. Pe ka ma coraz wi ksze w tpliwo ci co do zmian które wprowadza Kazimierz. W widnicy panuje niepokój kobiety boj si wojny. Helena zwierza si Agnieszce z koszmarów które dr cz j w nocy. We nie widzia a jak zamek zosta zaatakowany i p on . Telenowela historyczna
06:40

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
06:55

Nieziemscy
Akcja Ciasto. Igor i Timor próbuj uruchomi ciastomat. Postanowili dla reszty za ogi przygotowa ciasto. Przepis jest brakuje tylko produktów. Jest tylko jeden problem. W ród sk adników brakuje mleka. Nieziemscy zastanawiaj si sk d w a ciwie si je bierze i jak ono powstaje. Mleko jest g ównym sk adnikiem jogurtu i mietany. Dlaczego jednak mietan mo emy ubi a jogurtu ju nie
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Pijak. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:10

Barwy szcz cia
W ca ej wsi wisz o mieszaj ce Aldon przeróbki billboardu. Cierpi na tym Aleks z którego miej si w szkole. Niewybredne komentarze na temat ony s yszy równie Borys. Grzelakowa zaczyna a owa udzia u w sesji zdj ciowej a gdy chce zerwa kontrakt dowiaduje si e prawdopodobnie b dzie musia a zap aci wielkie odszkodowanie. Kajtek i Eryk wyrzucaj Justina z kanciapy. Kanadyjczyk wprasza si na noc do dziewczyny poznanej przez Internet. Zamawia taksówk i tak poznaje Patryka z którym znajduje wspólny j zyk. Nie mo e tego powiedzie o internetowej nieznajomej bo szybko od niej ucieka. Wraca wi c do kanciapy z dzia k marihuany zostawion przez poprzedni klientk Biba Taxi... Sebastian prosi Marka o za atwienie pracy Dominice. Z oty jest w szoku e przyjaciel zadaje si z prostytutk która podrzuci a im narkotyki i oskar y a ich o gwa t. Poza tym Dominika przestaje dogadywa si z Natali i podejrzewa e ta mo e by zazdrosna o Kowalskiego. Serial obyczajowy
13:45

M jak mi o
1442 Serial obyczajowy 45 min Polska 2019 Re yseria: Krzysztof ukaszewicz Scenariusz: Alina Pucha a Katarzyna Terechowicz Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Jolanta Krzywkowska Arkadiusz Smole ski Pawe Del g Emilian Kami ski Adriana Kalska Andrzej Precigs Tomasz O wieci ski Rafa Mroczek Ewa Kasprzyk Weronika Bartold Joanna Jarmo owicz Karolina Sawka Wojciech Majchrzak Marcel Sabat W Grabinie Dariusz zwabia do swojego domu Basi Rogowsk i zamyka ma w jednym z pokoi. Gdy dziewczynka nie przychodzi do szko y rodzice zg aszaj jej zagini cie na policji. Tymczasem Stadnickiego odwiedza nagle Kisielowa. Z kolei w Warszawie Magda wychodzi w ko cu ze szpitala a Kinga organizuje dla Chodakowskiej w bistro przyj cie niespodziank . Kamil zapowiada przyjació ce e na jaki czas musi wyjecha . Pó niej wyznaje Ance e jest miertelnie chory i zosta o mu tylko kilka miesi cy ycia
14:40

Za marzenia
Szymon prosi ukochan o r k . Szczepan mówi Zosi e jest jej ojcem. Bartek szuka nowego mieszkania. Daniel da by Ania zap aci a 25 tysi cy z otych kary za zerwanie umowy
15:30

Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw
232 Bogoria informuje Kazimierza e papie zgodzi si na powo anie Uniwersytetu Krakowskiego jednak pod pewnymi warunkami. Przeciwny budowie uczelni jest Bodz ta ura ony e nie uczestniczy w przygotowaniach nowej szko y. Miko aj przygotowuje dokumenty dla uniwersytetu. 12 maja 1364 roku powstaje Uniwersytet Krakowski. Telenowela historyczna
16:25

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie. Ten program przybli a mieszka com naszego kraju miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów pokazuje histori krainy która przez wieki by a cz ci naszej Ojczyzny. Za wschodni granic pozosta y bowiem pami tki naszej przesz o ci pozosta y groby naszych bliskich i narodowych bohaterów. I ten cykl ma to pokazywa i o tym przypomina e tam by a (i jest) Polska. To w a nie przy okazji realizacji programu telewizyjnego Wschód (wcze niej program nosi tytu Studio Wschód) narodzi a si akcja MOGI PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA akcja ratowania polskich nekropolii na Wschodzie. Dzia ania m odzie y na rzecz Kresów swoim patronatem obj Prezydent RP. Wokó naszego programu telewizyjnego narodzi si ruch spo eczny w którym dzi bierze udzia wiele dzieci i m odzie y z Dolnego l ska. Dla m odego pokolenia ten program jest prawdziw lekcj historii. M odzie z w asnych oszcz dno ci wyje d a w czasie wakacji na Kresy pracuje przy porz dkowaniu wielkich historycznych nekropolii i ma ych wiejskich zrujnowanych rodzinnych cmentarzy na których cz sto nikt od wyjazdu Polaków nie zapali nawet jednej wieczki. W ramach tej akcji dolno l ska m odzie uporz dkowa a na Ukrainie ok. 200 polskich cmentarzy. Udokumentowano sfotografowano i opisano ponad 100 tys. mogi i pomników. Cykliczny program Wschód pokazuje histori Kresów ale równie wspó czesne zjawiska jakie zachodz u naszych s siadów tworzone s pozytywne relacje mi dzy Polakami i Ukrai cami mi dzy lokalnymi w adzami samorz dowymi Polski i Ukrainy nawi zywana jest wspó praca mi dzy szko ami w obu krajach. Ponadto zawarto 14 umów o bli niaczej wspó pracy mi dzy miastami z Polski i Ukrainy. Ten program scala rodziny które pogubi y si podczas dziejowej zawieruchy przypomina e korzenie kilku milionów obywateli naszego kraju wywodz si w a nie stamt d. Poprzez ten program czymy Kresowian porozrzucanych po ca ym wiecie. Dzi ki naszemu programowi wielu naszych Rodaków z Polski odnalaz o swoje rodziny na Kresach. Autork cyklu jest Gra yna Or owska Sondej
16:55

Nieziemscy
Akcja Ciasto. Igor i Timor próbuj uruchomi ciastomat. Postanowili dla reszty za ogi przygotowa ciasto. Przepis jest brakuje tylko produktów. Jest tylko jeden problem. W ród sk adników brakuje mleka. Nieziemscy zastanawiaj si sk d w a ciwie si je bierze i jak ono powstaje. Mleko jest g ównym sk adnikiem jogurtu i mietany. Dlaczego jednak mietan mo emy ubi a jogurtu ju nie
17:20

Historia jednego obrazu
Pla a w Pourville. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55

Wojna i pami
18:25

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
18:55

Barwy szcz cia
W ca ej wsi wisz o mieszaj ce Aldon przeróbki billboardu. Cierpi na tym Aleks z którego miej si w szkole. Niewybredne komentarze na temat ony s yszy równie Borys. Grzelakowa zaczyna a owa udzia u w sesji zdj ciowej a gdy chce zerwa kontrakt dowiaduje si e prawdopodobnie b dzie musia a zap aci wielkie odszkodowanie. Kajtek i Eryk wyrzucaj Justina z kanciapy. Kanadyjczyk wprasza si na noc do dziewczyny poznanej przez Internet. Zamawia taksówk i tak poznaje Patryka z którym znajduje wspólny j zyk. Nie mo e tego powiedzie o internetowej nieznajomej bo szybko od niej ucieka. Wraca wi c do kanciapy z dzia k marihuany zostawion przez poprzedni klientk Biba Taxi... Sebastian prosi Marka o za atwienie pracy Dominice. Z oty jest w szoku e przyjaciel zadaje si z prostytutk która podrzuci a im narkotyki i oskar y a ich o gwa t. Poza tym Dominika przestaje dogadywa si z Natali i podejrzewa e ta mo e by zazdrosna o Kowalskiego. Serial obyczajowy
19:25

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny ukazuj cy aktualne wydarzenia i ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie a tak e oficjalne stosunki polsko litewskie. Autorzy programu si gaj równie do historii i tradycji by przypomina wa ne dla Polaków miejsca i wydarzenia pokazuj te relacje z Litwinami i stosunek w adz czy te osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:45

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Przyjaciel zwierz t. Adaptacja komiksu dla dzieci o przygodach kozio ka imieniem Mato ek który b ka si po ca ym wiecie aby doj do Pacanowa bo pono w a nie tam kuj kozy . Tym razem Mato ek pomaga ma emu jelonkowi który wpad w sid a
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Pitbull
Despero jedzie do pubu Gama gdzie dosz o do strzelaniny która poch on a pi ofiar. Zg oszono usi owanie zabójstwa. Kto próbowa wtargn do mieszkania Kazimierza Drzewieckiego
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

Reporta
Live-Chat aktivieren