OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:25
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30
Korona krlw
232 Bogoria informuje Kazimierza e papie zgodzi si na powo anie Uniwersytetu Krakowskiego jednak pod pewnymi warunkami. Przeciwny budowie uczelni jest Bodz ta ura ony e nie uczestniczy w przygotowaniach nowej szko y. Miko aj przygotowuje dokumenty dla uniwersytetu. 12 maja 1364 roku powstaje Uniwersytet Krakowski. Telenowela historyczna
01:00
Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
01:25
Nieziemscy
Akcja Ciasto. Igor i Timor próbuj uruchomi ciastomat. Postanowili dla reszty za ogi przygotowa ciasto. Przepis jest brakuje tylko produktów. Jest tylko jeden problem. W ród sk adników brakuje mleka. Nieziemscy zastanawiaj si sk d w a ciwie si je bierze i jak ono powstaje. Mleko jest g ównym sk adnikiem jogurtu i mietany. Dlaczego jednak mietan mo emy ubi a jogurtu ju nie
01:45
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Przyjaciel zwierz t. Adaptacja komiksu dla dzieci o przygodach kozio ka imieniem Mato ek który b ka si po ca ym wiecie aby doj do Pacanowa bo pono w a nie tam kuj kozy . Tym razem Mato ek pomaga ma emu jelonkowi który wpad w sid a
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Pitbull
Despero jedzie do pubu Gama gdzie dosz o do strzelaniny która poch on a pi ofiar. Zg oszono usi owanie zabójstwa. Kto próbowa wtargn do mieszkania Kazimierza Drzewieckiego
03:20
Historia jednego obrazu
Pla a w Pourville. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30
Barwy szcz cia
W ca ej wsi wisz o mieszaj ce Aldon przeróbki billboardu. Cierpi na tym Aleks z którego miej si w szkole. Niewybredne komentarze na temat ony s yszy równie Borys. Grzelakowa zaczyna a owa udzia u w sesji zdj ciowej a gdy chce zerwa kontrakt dowiaduje si e prawdopodobnie b dzie musia a zap aci wielkie odszkodowanie. Kajtek i Eryk wyrzucaj Justina z kanciapy. Kanadyjczyk wprasza si na noc do dziewczyny poznanej przez Internet. Zamawia taksówk i tak poznaje Patryka z którym znajduje wspólny j zyk. Nie mo e tego powiedzie o internetowej nieznajomej bo szybko od niej ucieka. Wraca wi c do kanciapy z dzia k marihuany zostawion przez poprzedni klientk Biba Taxi... Sebastian prosi Marka o za atwienie pracy Dominice. Z oty jest w szoku e przyjaciel zadaje si z prostytutk która podrzuci a im narkotyki i oskar y a ich o gwa t. Poza tym Dominika przestaje dogadywa si z Natali i podejrzewa e ta mo e by zazdrosna o Kowalskiego. Serial obyczajowy
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
05:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Le niczwka
Stan zdrowia Zuzy si pogarsza. Katarzyna martwi si tym. Krzysztof przy apuje Lidi w dwuznacznej sytuacji. Kutera i Waldemar Jarosik natrafiaj na niezwyk e znalezisko. Ogon i Borys ich ledz . Nie przepuszczaj okazji eby ukra cenne przedmioty. Telenowela
06:35
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
07:05
Podwodne ABC
Gdzie s b azenki. Trzy czwarte powierzchni Ziemi zajmuje woda oceany morza jeziora rzeki. Pod wod kryje si magiczny wiat pe en ro lin i zwierz t. Autorzy programu docieraj z kamer do g bin oceanów
07:15
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
Historia jednego obrazu
Pla a w Pourville. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny ukazuj cy aktualne wydarzenia i ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie a tak e oficjalne stosunki polsko litewskie. Autorzy programu si gaj równie do historii i tradycji by przypomina wa ne dla Polaków miejsca i wydarzenia pokazuj te relacje z Litwinami i stosunek w adz czy te osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:10
Na sygnale
Wszyscy k ami. Doktor Góra korzysta z aplikacji dzi ki której umawia si na randk z Gor c Kotk . Tymczasem Nowy po nietrafionych o wiadczynach nie przychodzi na dy ur. Wiktor odkrywa e Zosia znikn a i e od kilku tygodni go ok amywa a. Gdy poznaje imi ukochanego córki jest w szoku. Z kolei w pracy doktor Banach odpowiada na wezwanie od przera onej o miolatki której babcia nagle zacz a si dziwnie zachowywa . Doktor Góra próbuje pomóc dziewczynie która zas ab a w trakcie randki. Serial fabularyzowany
13:45
M jak mi o
1443 Serial obyczajowy 44 min Polska 2019 Re yseria: Krzysztof ukaszewicz Scenariusz: Wojtek Nerkowski Alina Pucha a Marta Kuszewska Zdj cia: Tomasz Wójcik Maciej Majchrzak Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Katarzyna Cichopek Emilian Kami ski Marcin Mroczek Rafa Mroczek Joanna Kuberska Ina Sobala Anna Oberc Dawid Gamtsemlidze Jakub Józefowicz Joanna Jarmo owicz Andrzej Precigs Pawe znów ma problemy z Basi która buntuje si i zaczyna okazywa niech Julce. Piotrek z King zatrudniaj w ko cu do opieki nad dzie mi niani Nadi Witeck . Zdu scy maj poza tym k opoty przez Marsza ka i Filarskiego bo oni zajmuj ich now kawalerk i odstraszaj zainteresowanych ni lokatorów. Tymczasem w bistro wybucha kolejna awantura mi dzy Julk Ag i Otarem. Katia postanawia w ko cu prze y z ukaszem swój pierwszy raz
14:40
Program rozrywkowy
15:30
Turystyczna jazda
Riwiera Crikvenicko Vinodolska. Ekipa programu po raz pierwszy zawita a do Chorwacji Odwiedzamy wybrze e pó nocnej cz ci Adriatyku tam gdzie góry stykaj si z morzem. Poznamy atrakcje Riwiery Crikvenickiej oraz urzekaj cej doliny Vinodol. B dziemy te na wybrze u Riwiery Novi Vinodolski
15:45
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw taka historia
Uczta u Wierzynka. Program prezentuj cy kulisy pracy nad serialem Korona królów oraz przedstawiaj cy historyczny kontekst produkcji. Wojciech o dkowicz odtwórca roli ksi cia litewskiego Olgierda opowie widzom o realiach ycia w XIV wieku m.in. o funkcjonowaniu dworu o redniowiecznym handlu rozrywce i ucztach. W programie pojawi si tak e inni aktorzy znani z serialu
16:30

Baw si s owami
Marzanna. Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
16:40

Baw si s owami
Witamy wiosn. Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
16:55

Domisie
Domisiaste przeprosiny. Eryk i Strachowyj przyszli do Domisiów na pyszne niadanie. K opot w tym e zachowali si niegrzecznie i nie chcieli pomóc sprz tn po posi ku. Musia o si to sko czy k ótni . Ale czy ch opcy wyci gn li odpowiednie wnioski z zaistnia ej sytuacji
17:20

Historia jednego obrazu
Powrót z polowania na nied wiedzia. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie z polskiej bran y muzycznej
17:45

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55

Reporta
18:25

Okrasa amie przepisy
Pe na misa w pe nej chacie. Tym razem Karol Okrasa w odpowiedzi na liczne pytania widzów zajmie si problemem: jak szybko i z dost pnych ogólnie produktów przygotowa posi ek dla du ej rodziny wi kszej grupy go ci czy przyjació . Czyli jak zape ni szybko i niedrogo talerze czy pó miski w chacie pe nej g odnych ludzi. To zadania w sam raz dla Karola. W otoczeniu zabytkowych chat nasz mistrz kulinarny si gnie po proste sk adniki takie jak schab ziemniaki pietruszk jab ka czy twaróg. I z takich zwyk ych ingrediencji wyczaruje niezwyk e dzie a kulinarne. Karol przygotuje trzy dania które mo na szybko przyrz dzi i nakarmi spor liczb g odnych osób. Pierwsz potraw b dzie zupa z pieczonej pietruszki i jab ka z w dzonym twarogiem i pesto z rukoli. Druga propozycja to bagietka z grillowanym schabem i ostrym sosem. A trzecia to wariacja Karola na temat placka po w giersku czyli placek z ziemniaków z pikantnym gulaszem ze schabu
18:55

Wszystko przed nami
Pawe zach ca Wojtka do za o enia Szawarskiemu sprawy w s dzie o pobicie. Szczepa ski boi si e takie rozwi zanie utrudni mu odzyskanie Oli. Tymczasem Szawarska zostaje przyj ta do pracy w kancelarii Watersona w Warszawie. Jola marzy o wi kszej blisko ci ze Stefanem i bierze wolne w pracy by przygotowa ukochanemu uroczysty obiad. Ma ek sprowadza jednak kochank na ziemi przypominaj c na jakich zasadach si spotykaj . Pawe wiezie Iz do pogotowia opieku czego na widzenie z synkiem. Przed budynkiem spotykaj Rafa a który zapowiada e b dzie walczy o dziecko. Serial obyczajowy
19:25

Przystanek Ameryka. Polskie korzenie w USA
19:45

Rodzina Treflikw
Dziki zachód. Treflik marzy o spotkaniu prawdziwych Indian a Ptaszek o odwiedzeniu swojego domu. Wujcio by pomóc im w spe nieniu marze zabiera ich na pustyni . Cho okazuje si e spotkani na niej Indianie i kowboj Centaur odbiegaj od wyobra e Treflika to nie jest on zawiedziony bo u wiadamia sobie e ma dalej o czym marzy
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Po egnanie lata. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
21:35

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Po egnanie lata. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
22:35

Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Andrzej Dobosz wspomina postaci zas u one dla polskiej kultury artystów z których wielu zna osobi cie
22:45

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

Program rozrywkowy
Live-Chat aktivieren