OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:35

Korona krlw taka historia
Uczta u Wierzynka. Program prezentuj cy kulisy pracy nad serialem Korona królów oraz przedstawiaj cy historyczny kontekst produkcji. Wojciech o dkowicz odtwórca roli ksi cia litewskiego Olgierda opowie widzom o realiach ycia w XIV wieku m.in. o funkcjonowaniu dworu o redniowiecznym handlu rozrywce i ucztach. W programie pojawi si tak e inni aktorzy znani z serialu
01:00

Przystanek Ameryka. Polskie korzenie w USA
01:20

Domisie
Domisiaste przeprosiny. Eryk i Strachowyj przyszli do Domisiów na pyszne niadanie. K opot w tym e zachowali si niegrzecznie i nie chcieli pomóc sprz tn po posi ku. Musia o si to sko czy k ótni . Ale czy ch opcy wyci gn li odpowiednie wnioski z zaistnia ej sytuacji
01:45

Rodzina Treflikw
Dziki zachód. Treflik marzy o spotkaniu prawdziwych Indian a Ptaszek o odwiedzeniu swojego domu. Wujcio by pomóc im w spe nieniu marze zabiera ich na pustyni . Cho okazuje si e spotkani na niej Indianie i kowboj Centaur odbiegaj od wyobra e Treflika to nie jest on zawiedziony bo u wiadamia sobie e ma dalej o czym marzy
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Pokj szybkich randek
Natalia to m oda atrakcyjna kobieta której m odsiaduje wieloletni wyrok. Jej ycie ulega stopniowej degradacji. Dziewczyna izolowana przez otoczenie yje w n dzy nie radzi sobie z codzienn samotno ci . Rytm jej ycia wyznaczaj wi zienne widzenia z m em. S to jednak dla obojga bardzo ci kie chwile. Ona jest spragniona czu o ci i blisko ci drugiej osoby której brak staje si nie do zniesienia. Dramat obyczajowy 43 min Polska 2007 Scenariusz i re yseria: Anna Maliszewska Zdj cia: Dominik Danilczyk Aktorzy: Magdalena Czerwi ska ukasz Simlat Bogus awa Pawelec El bieta Jarosik Marian Dzi dziel
03:30

Na sygnale
Wszyscy k ami. Doktor Góra korzysta z aplikacji dzi ki której umawia si na randk z Gor c Kotk . Tymczasem Nowy po nietrafionych o wiadczynach nie przychodzi na dy ur. Wiktor odkrywa e Zosia znikn a i e od kilku tygodni go ok amywa a. Gdy poznaje imi ukochanego córki jest w szoku. Z kolei w pracy doktor Banach odpowiada na wezwanie od przera onej o miolatki której babcia nagle zacz a si dziwnie zachowywa . Doktor Góra próbuje pomóc dziewczynie która zas ab a w trakcie randki. Serial fabularyzowany
03:55

Historia jednego obrazu
Powrót z polowania na nied wiedzia. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:20

Historia Polski wed ug Kabaretu Moralnego Niepokoju
Historia Polski przedstawiona w uj ciu kabaretowym. Tego niezwyk ego zadania podj si Kabaret Moralnego Niepokoju. W kilkunastu skeczach widzowie ogl daj znane z historii postaci w nieznanych sytuacjach które rzucaj nowe wiat o na wiele problemów. W programie spotkanie z Pras owianami oraz gar informacji o pocz tkach pa stwa polskiego. Widzowie dowiaduj si dlaczego s ynna bitwa z Krzy akami odby a si w a nie pod Grunwaldem a tak e poznaj prawdziw genez nazw pierwiastków odkrytych przez noblistk Mari Sk odowsk Curie ponadto us ysz dlaczego Chopin nie gra rock and rolla i jak Ko ciuszko dogada si z ch opami. S uchaj c rozmowy taty i Mariusza widzowie poznaj równie odpowiedzi na trudne historyczne pytania
05:00

Barwy szcz cia
Malwina coraz bardziej martwi si o syna. Tymczasem Jab o scy uwra liwiaj Oliwk na to e ch opak mo e mie zespó Aspergera tak jak Mia. Dziewczyna okazuje mu du o sympatii podczas gdy Tymon i inni koledzy którzy uwa aj go za dziwaka stale mu dokuczaj . Kacper sam nie rozumie co jest z nim nie tak. Umi ska zaczyna w tpi czy da si udowodni niewinno Makowskiego jednak Chowa ski prosi eby si nie poddawa a. Dzi ki Radkowi dziennikarka przypadkiem trafia na artyku o zbrodni za któr obwiniono Anzelma i tak wpada na nowy trop. Celina sk ada wymówienie lecz Regina nie zgadza si aby Bro ska opu ci a Fitness Klub i zapewnia e z Frankiem czy j tylko przyja . Dla Czapli najwa niejsze jest teraz pozyskanie kredytu na budow parku rozrywki jednak po rozmowie z Budrewiczem Walawski nie ma dla niej dobrych wiadomo ci. Serial obyczajowy
05:25

Barwy szcz cia
Rafa wykorzystuje nieobecno Sta skich by zorganizowa w hotelu gr w pokera. Gdy Bruno nagle wraca recepcjonistka Ania robi wszystko by szef nie zobaczy co si dzieje w apartamencie Zaborskiego. Antek i Tymon sp dzaj w kanciapie coraz wi cej czasu. Nakrywa ich Krystyna i wychodzi na jaw e Kajtek dorobi kolegom klucze nie uzgadniaj c tego z Radkiem. Niespodziewanie do ch opaków do cza Justin. Kasia i ukasz martwi si o Reni która nic nie robi sobie z ycia w jednym domu we trójk . Mi o Ludwika i Ireny kwitnie mimo tajemniczej choroby kobiety. Kochanka Sadowskiego podejrzewa e jego ona usi uje j otru . Serial obyczajowy
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Barwy szcz cia
Krystyna przy apuje Justina na nocowaniu w kanciapie i szybko ulega urokowi Kanadyjczyka. Kiedy ch opak dowiaduje si od Kajtka e Oliwka mieszka sama nachodzi j pod blokiem i próbuj c gra na starych sentymentach chce si do niej wprosi . Borys prze ywa odmow przyznania kredytu nie mo e pogodzi si z my l e park rozrywki nie powstanie. Równie Aldona ma zmartwienie poniewa jej zdj cia w bieli nie pojawi y si na okolicznych billboardach o czym yczliwie powiadamia j Kuczma. Patryk jako kierowca Biba Taxi przyje d a do hotelu Sta skich po pijanego Budrewicza który przegra w pokera sporo pieni dzy. Ch opak dostaje od Rafa a wysoki napiwek. Kolejny kurs nie jest ju tak udany bo klientka w ogóle nie ma pieni dzy i jako nale no za us ug zostawia w aucie marihuan . Serial obyczajowy
06:45

Barwy szcz cia
W ca ej wsi wisz o mieszaj ce Aldon przeróbki billboardu. Cierpi na tym Aleks z którego miej si w szkole. Niewybredne komentarze na temat ony s yszy równie Borys. Grzelakowa zaczyna a owa udzia u w sesji zdj ciowej a gdy chce zerwa kontrakt dowiaduje si e prawdopodobnie b dzie musia a zap aci wielkie odszkodowanie. Kajtek i Eryk wyrzucaj Justina z kanciapy. Kanadyjczyk wprasza si na noc do dziewczyny poznanej przez Internet. Zamawia taksówk i tak poznaje Patryka z którym znajduje wspólny j zyk. Nie mo e tego powiedzie o internetowej nieznajomej bo szybko od niej ucieka. Wraca wi c do kanciapy z dzia k marihuany zostawion przez poprzedni klientk Biba Taxi... Sebastian prosi Marka o za atwienie pracy Dominice. Z oty jest w szoku e przyjaciel zadaje si z prostytutk która podrzuci a im narkotyki i oskar y a ich o gwa t. Poza tym Dominika przestaje dogadywa si z Natali i podejrzewa e ta mo e by zazdrosna o Kowalskiego. Serial obyczajowy
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:55

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
11:10

Historia Polski wed ug Kabaretu Moralnego Niepokoju
Historia Polski przedstawiona w uj ciu kabaretowym. Tego niezwyk ego zadania podj si Kabaret Moralnego Niepokoju. W kilkunastu skeczach widzowie ogl daj znane z historii postaci w nieznanych sytuacjach które rzucaj nowe wiat o na wiele problemów. W programie spotkanie z Pras owianami oraz gar informacji o pocz tkach pa stwa polskiego. Widzowie dowiaduj si dlaczego s ynna bitwa z Krzy akami odby a si w a nie pod Grunwaldem a tak e poznaj prawdziw genez nazw pierwiastków odkrytych przez noblistk Mari Sk odowsk Curie ponadto us ysz dlaczego Chopin nie gra rock and rolla i jak Ko ciuszko dogada si z ch opami. S uchaj c rozmowy taty i Mariusza widzowie poznaj równie odpowiedzi na trudne historyczne pytania
11:50

Okrasa amie przepisy
Jak je by d u ej y. Dieta ma bardzo du e znaczenie w profilaktyce wielu gro nych chorób w tym nowotworowych. Do diety trzeba w czy przynajmniej pi porcji warzyw i owoców dziennie
TVPOLONIA
12:25

Ojciec Mateusz
Akcja. Dwaj m czy ni przeprowadzaj akcj odbicia przest pcy Wasia który zeznawa w s dzie. Uciekaj c przed policj ludzie ci szukaj kryjówki. Wybieraj niedu y dom w którym mieszka emerytka Helena
13:15

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Po egnanie lata. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
14:15

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Po egnanie lata. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
15:15

Reporta
15:50

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

M jak mi o
Opis Chocia od porwania Basi min o ju kilka tygodni Artur wci martwi si o córk i trzyma j pod kloszem co zaczyna niepokoi Mari . Rafa po zbrodni której dopu ci si jego ojciec jest gotów wyjecha z Grabiny. Z kolei u Banachów znów wybucha k ótnia. Gdy syn cukiernika trafia do szpitala ojciec chce go zabra do domu wbrew zaleceniom lekarzy. Banachowa jednak si sprzeciwia m owi gotowa na wszystko byle tylko ch opiec odzyska zdrowie. Gdy Banach wybucha gniewem w obronie s siadki staje Kisielowa. Tymczasem Ula ma coraz wi cej w tpliwo ci dotycz cych jej lubu z Bartkiem. Serial obyczajowy
18:45

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019
W pierwszych trzech odcinkach Szansy na sukces. Eurowizja Junior wezm udzia wy cznie dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w którym zmierzy si trójka finalistów. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior Gliwice 2019. O tym kto wygra zadecyduj SMS y od widzów
19:45

Mami Fatale
Krytyk z kosmosu. Mami Fatale to seria animowana dla dzieci o zr cznej kucharce której towarzysz ma y psiak i prosiaczek. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych we w asnym ogrodzie doprawiaj c je szczypt wyobra ni i wysmakowanego humoru. Dodatkow atrakcj serii jest jej narrator: Robert Mak owicz. Znakomita zabawa równie dla doros ych
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Stulecie Winnych
Czerwiec 1914 r. Bronis awa i Antoni Winni czekaj na narodziny pi tego wnuka. Wszyscy marz o dziewczynce uwa aj c e narodziny ch opca zwiastuj wojn . Kasia zaczyna rodzi miesi c przed terminem
21:40

Wkr ceni w randk
22:45

C.K. Dezerterzy
Po wielu perypetiach grupa przyjació zostaje schwytana przez andarmów cesarskich. Wyrokiem s du polowego dezerterzy zostaj skazani na mier . Na szcz cie nadchodzi wiadomo o zako czeniu wojny
Live-Chat aktivieren