OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

M jak mi o
Opis Chocia od porwania Basi min o ju kilka tygodni Artur wci martwi si o córk i trzyma j pod kloszem co zaczyna niepokoi Mari . Rafa po zbrodni której dopu ci si jego ojciec jest gotów wyjecha z Grabiny. Z kolei u Banachów znów wybucha k ótnia. Gdy syn cukiernika trafia do szpitala ojciec chce go zabra do domu wbrew zaleceniom lekarzy. Banachowa jednak si sprzeciwia m owi gotowa na wszystko byle tylko ch opiec odzyska zdrowie. Gdy Banach wybucha gniewem w obronie s siadki staje Kisielowa. Tymczasem Ula ma coraz wi cej w tpliwo ci dotycz cych jej lubu z Bartkiem. Serial obyczajowy
01:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45

Mami Fatale
Krytyk z kosmosu. Mami Fatale to seria animowana dla dzieci o zr cznej kucharce której towarzysz ma y psiak i prosiaczek. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych we w asnym ogrodzie doprawiaj c je szczypt wyobra ni i wysmakowanego humoru. Dodatkow atrakcj serii jest jej narrator: Robert Mak owicz. Znakomita zabawa równie dla doros ych
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Stulecie Winnych
Czerwiec 1914 r. Bronis awa i Antoni Winni czekaj na narodziny pi tego wnuka. Wszyscy marz o dziewczynce uwa aj c e narodziny ch opca zwiastuj wojn . Kasia zaczyna rodzi miesi c przed terminem
03:25

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
03:30

Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Andrzej Dobosz wspomina postaci zas u one dla polskiej kultury artystów z których wielu zna osobi cie
03:40

C.K. Dezerterzy
Po wielu perypetiach grupa przyjació zostaje schwytana przez andarmów cesarskich. Wyrokiem s du polowego dezerterzy zostaj skazani na mier . Na szcz cie nadchodzi wiadomo o zako czeniu wojny
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25

The Extra Mile
06:50

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
07:05

Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Andrzej Dobosz wspomina postaci zas u one dla polskiej kultury artystów z których wielu zna osobi cie
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:25

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
10:45

Przyrodnik na tropie
Bóbr. Program przyrodniczy w którym prowadz cy ukasz Bo ycki porusza ró ne aspekty ycia zwierz t w kontek cie ich wzajemnych powi za i oddzia ywa . Wszystko co nas otacza jest ze sob powi zane. Wspó pracuje lub si zwalcza poluje lub ostrzega przed zagro eniem. Przyroda szczególnie ta dzika jest po czona sieci powi za które odkrywa i obja nia przyrodnik ukasz Bo ycki. Tylko dwa gatunki tak znacz co zmieniaj rodowisko w którym yj : bóbr i cz owiek. Ludziom nie podoba si e bobry cinaj drzewa albo buduj tamy i zalewaj okolic . Cz sto rozbieraj te tamy niszcz c ogromn bioró norodno . Je li jednak na bok od o z o to zauwa jak wiele gatunków zwierz t i ro lin przyci gn y do siebie bobry
11:15

Ziarno
Wierz w Boga. Znowu spotykamy si w ziarnowym domu gdzie dzieci wraz z Cioci Ewelin zastanawiaj si nad kwesti odwa nego przyznania si do Pana Jezusa a swoje rozwa ania opieraj na s owach Wierz w Boga . Dzieci odwiedzaj salezja sk parafi w E ku gdzie m.in. czeka na nie lot samolotem rejs statkiem po jeziorze oraz k cik biblijny w ko ciele w E ku. Zostanie te poruszony fragment Pisma wi tego: Potem Jezus uda si ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezare Filipow . W drodze pyta uczniów: A wy za kogo Mnie uwa acie Odpowiedzia mu Piotr: Ty jeste Mesjasz . (Mk 8 27ab. 29b)
11:45

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:30

Spotkanie ze wi tym
Program przypomina sylwetk Jana Paw a II jego dokonania i przekaz który po sobie pozostawi . O papie u Polaku opowiedz jego najbli si wspó pracownicy m.in. kard. Stanis aw Dziwisz abp Mieczys aw Mokrzycki i ks. Federico Lombardi. Duchowni opowiedz ile czasu Jan Pawe II po wi ca na modlitw zdradz czy t skni za Polsk i które góry najbardziej lubi
13:00

Msza wi ta z ko cio a pw. w. Stanis awa Kostki w P ocku
14:20

Alternatywy 4
Przeprowadzka. Stanis aw Anio zostaje gospodarzem bloku i kieruje ruchem podczas przeprowadzki. Zamieszanie jest spore. Na to samo mieszkanie otrzymuje przydzia Zygmunt Kotek i Zdzis aw Ko ek ostatecznie wprowadzaj si obaj z rodzinami i prowizorycznie dziel lokal na pó . Tragarze zamieniaj lokatorom meble ubecy maj za o y pods uch u opozycjonisty prof. D b Rozwadowskiego. Na skutek pomy ki zak adaj pluskw u kogo innego. Wdowa przywozi trumn ze zw okami m a by cho przez chwil poby w nowym mieszkaniu a po ca ym bloku grasuj oszu ci i kombinatorzy. Serial komediowy 52 min Polska 1983 Re yseria: Stanis aw Bareja Scenariusz: Stanis aw Bareja Janusz P o ski Maciej Rybi ski Zdj cia: Wojciech Jastrz bowski Muzyka: Jerzy Matuszkiewicz Aktorzy: Roman Wilhelmi Jerzy Kryszak Kazimierz Kaczor Krystyna Tkacz Anna Chitro Bo ena Dykiel Wojciech Pokora Gustaw Lutkiewicz Ryszard Pietruski Wojciech Siemion Mieczys aw Voit Witold Skaruch Hanna Giza i inni
15:20

Do ynki Prezydenckie w Spale
Transmisja z Do ynek Prezydenckich w Spale jednego z najwa niejszych wi t polskiej wsi. W uroczysto ciach uczestnicz rolnicy politycy i inni oficjalni go cie. W programie uroczysto ci m.in. wr czanie chleba prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez starostów Do ynek prezentacja najpi kniejszych wie ców do ynkowych oraz wyst py artystów ludowych kapel i zespo ów tanecznych
16:30

Le niczwka
Le niczówk wstrz sa makabryczne odkrycie. Karcz zauwa a znikni cie ojca. Domy la si e jest w niebezpiecze stwie. Daniel wpada w r ce przest pców. Zaczyna si wy cig po legendarne z oto którego wszyscy szukaj i na które czyha mafia. Telenowela
16:55

Le niczwka
90 Na Krzysztofa czekaj w domu nieoczekiwani go cie. Olga podejmuje prze omow decyzj i og asza j na zebraniu zarz du. Tymczasem Beatka i Kurek czekaj na rozstrzygni cie konkursu na nowego le niczego. Jego wyniki s zaskoczeniem dla wszystkich zainteresowanych. Telenowela
17:20

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:30

Opole 2019 na bis
Przypomnimy najwi ksze przeboje z festiwalu piosenki Opole 2019
17:55

M jak mi o
W dniu walentynek Marcin szykuje dla Izy romantyczn niespodziank ale plany Chodakowskiego kolejny raz niszczy Artur. Tymczasem Olek postanawia znów odwiedzi Agnieszk i jest Olszewsk naprawd zafascynowany. Asia sp dza walentynkowy wieczór z Leszkiem ale ich spotkanie przerywa nagle wizyta Niny by ej ukochanej Krajewskiego
18:45

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
19:15

A to polski w a nie..
Czym si ró ni wa enie od warzenia. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
19:25

Nela ma a reporterka
Gdzie rosn ananasy. Tym razem Nela wybra a si na Sri Lank w poszukiwaniu plantacji ananasów. Po drodze trafia w kilka innych ciekawych miejsc
19:45

Pami tnik Florki
Stare i nowe. Podczas spaceru Florka z babci znajduj na ulicy porzuconego starego misia. Namówiona przez Flork babcia zgadza si wzi go do domu upra i naprawi co daje pocz tek rozmowom o tym co jest lepsze stare czy nowe Czy lepiej by ma ym czy doros ym Czy nowe zabawki s lepsze ni stare Aby znale odpowied Florka idzie z babci do muzeum a tak e próbuje si przespa w niemowl cym ó eczku swojego brata
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Blondynka
Kapitan. Sylwia jest zaj ta prac i nie zauwa a e kapitan zbiera informacje na jej temat. Stec wyznacza nagrod za schwytanie czarnego psa. Majka dostaje propozycj pracy w Warszawie
21:40

Katy
ueber ein lange verschwiegenes Kapitel polnisch russischer Geschichte im Zweiten Weltkrieg 1939: Deutsche und sowjetische Truppen fallen in Polen ein. Sie nehmen tausende polnischer Offiziere Soldaten und Intellektueller fest. Zu ihnen gehoert auch der Leutnant Jerzy (Andrzej Chyra).1940 befiehlt Stalin die Massenerschiessung unzaehliger Gefangener
23:40

Studio Kultura niedziela z..
Twórczo ci Zbigniewa Wodeckiego. Odcinek Niedzieli z... po wi cony twórczo ci Zbigniewa Wodeckiego polskiego artysty estradowego multiinstrumentalisty (skrzypce tr bka fortepian) kompozytora aktora i osobowo ci telewizyjnej. Do jego najbardziej popularnych utworów nale piosenki: Cha upy Welcome To Lubi wraca tam gdzie by em Pszczó ka Maja Zacznij od Bacha Znajdziesz mnie znowu oraz Z Tob chc ogl da wiat
Live-Chat aktivieren