OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

M jak mi o
W dniu walentynek Marcin szykuje dla Izy romantyczn niespodziank ale plany Chodakowskiego kolejny raz niszczy Artur. Tymczasem Olek postanawia znów odwiedzi Agnieszk i jest Olszewsk naprawd zafascynowany. Asia sp dza walentynkowy wieczór z Leszkiem ale ich spotkanie przerywa nagle wizyta Niny by ej ukochanej Krajewskiego
01:20

Zakochaj si w Polsce
Che mno. W Che mnie zachowa o si wiele zabytków architektury gotyckiej. W ko ciele farnym przechowywana jest relikwia w. Walentego. Che mno znane jest jako Miasto Zakochanych. S ynie z wielu legend
01:45

Pami tnik Florki
Stare i nowe. Podczas spaceru Florka z babci znajduj na ulicy porzuconego starego misia. Namówiona przez Flork babcia zgadza si wzi go do domu upra i naprawi co daje pocz tek rozmowom o tym co jest lepsze stare czy nowe Czy lepiej by ma ym czy doros ym Czy nowe zabawki s lepsze ni stare Aby znale odpowied Florka idzie z babci do muzeum a tak e próbuje si przespa w niemowl cym ó eczku swojego brata
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Blondynka
Kapitan. Sylwia jest zaj ta prac i nie zauwa a e kapitan zbiera informacje na jej temat. Stec wyznacza nagrod za schwytanie czarnego psa. Majka dostaje propozycj pracy w Warszawie
03:25

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
03:35

Katy
ueber ein lange verschwiegenes Kapitel polnisch russischer Geschichte im Zweiten Weltkrieg 1939: Deutsche und sowjetische Truppen fallen in Polen ein. Sie nehmen tausende polnischer Offiziere Soldaten und Intellektueller fest. Zu ihnen gehoert auch der Leutnant Jerzy (Andrzej Chyra).1940 befiehlt Stalin die Massenerschiessung unzaehliger Gefangener
05:35

Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
TVPOLONIA
06:20

Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i bie ce wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
06:45

Supe kowe ABC
W tym spotkaniu z Supe kiem nasz bohater marzy o podro y w przestworzach. A czym mo na lata Samolotem sterowcem lub balonem. Dzieci poznaj liter B jak balon. Zr czne R czki robi balon z kolorowych pasków i przeprowadzaj eksperyment pokazuj cy jak przy u yciu sody i octu napompowa balonik do zabawy z przyjació mi. W teatrzyku zobaczymy bajk o Antku który nie u ywa trzech magicznych s ów. Wy na pewno je znacie B d te zabawy s owami w których z balonu zrobimy talon
07:00

Figu Migu
Raz dwa trzy.
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
12:00

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Powrót z polowania na nied wiedzia. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Przystanek Ameryka. Polskie korzenie w USA
13:10

Barwy szcz cia
Justin namawia Patryka do wypalenia jointa. Jaworski wyczuwa na klatce schodowej zapach marihuany. Piotr przygotowuje dla Reginy nowy plan budowy parku rozrywki. Budrewicz ponownie rozpatruje wniosek
13:45

Blondynka
Kapitan. Sylwia jest zaj ta prac i nie zauwa a e kapitan zbiera informacje na jej temat. Stec wyznacza nagrod za schwytanie czarnego psa. Majka dostaje propozycj pracy w Warszawie
14:40

One. Kobiety kultury
Patrycja Volny. Tym razem go ciem ukasza Orbitowskiego jest aktorka Patrycja Volny. Urodzi a si w Monachium dorasta a w Australii obecnie mieszka we Francji. Zagra a m.in. w filmach Agnieszki Holland ( Pokot Obywatel Jones ) oraz u W adys awa Pasikowskiego ( Kurier ). ukasz Orbitowski rozmawia b dzie z Patrycj Volny m.in. o dorastaniu aktorstwie kosmpolityzmie i yciu na walizkach
15:10

A w nas Polska ci gle si tli
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw
233 Na Wawelu trwaj przygotowania do zjazdu. Lud krakowski jest poruszony tym e do Krakowa zje d a tylu znanych ludzi. W karczmie pojawia si Jan z S cza skromny muzyk. Wpada w oko Esterce. Zaczyna mi dzy nimi iskrzy . Jan z S cza i Guillaume maj wzi udzia w turnieju muzycznym. Telenowela historyczna 25 min Polska 2019 Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Wojciech Pacyna Jerzy Krysiak Jacek So tysiak Scenariusz: Jan Piotr Szafraniec Anna Krasuska Marta Hryniak Zdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Krzysztof Pakulski Rafa Paradowski Tomasz Wójcik Muzyka: Marcin Przyby owicz Aktorzy: Andrzej Hausner Marcin Rogacewicz Piotr Nowak Agata Bykowska Dominik o Zbigniew Walery Mateusz Kwiecie Katarzyna Czapla Kamil Siegmund Monika Domowicz Anna Terpi owska Saniwoj Król Mi osz Kwiecie Michalina Sosna Wojciech Andrzejuk
16:25

Astronarium
Cywilizacje pozaziemskie. Czy jeste my sami we Wszech wiecie To pytanie od lat zaprz ta umys y i wyobra ni ludzi na ca ym wiecie. W tym programie poka emy w jaki sposób naukowcy poszukuj ladów pozaziemskiej inteligencji
16:55

Supe kowe ABC
W tym spotkaniu z Supe kiem nasz bohater marzy o podro y w przestworzach. A czym mo na lata Samolotem sterowcem lub balonem. Dzieci poznaj liter B jak balon. Zr czne R czki robi balon z kolorowych pasków i przeprowadzaj eksperyment pokazuj cy jak przy u yciu sody i octu napompowa balonik do zabawy z przyjació mi. W teatrzyku zobaczymy bajk o Antku który nie u ywa trzech magicznych s ów. Wy na pewno je znacie B d te zabawy s owami w których z balonu zrobimy talon
17:10

Figu Migu
Raz dwa trzy.
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55

Gra s w. Krzy wka
18:25

Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
18:55

Barwy szcz cia
Justin namawia Patryka do wypalenia jointa. Jaworski wyczuwa na klatce schodowej zapach marihuany. Piotr przygotowuje dla Reginy nowy plan budowy parku rozrywki. Budrewicz ponownie rozpatruje wniosek
19:25

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:45

Przygody kota Filemona
Kocie drogi. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Filemon wyrusza do lasu gdzie poznaje zupe nie nowe otoczenie i mieszka ców lasu
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

O mnie si nie martw
odc. 1 Min o pó tora roku. Marcin jest samotnym ojcem dwóch dorastaj cych dziewczynek: Helenki i Oliwki oraz trzyletniego Zbyszka. Przyjaciele i rodzina stoj za nim murem i pomagaj ale nie idzie im to atwo. Sytuacja jest tym bardziej k opotliwa bo otaczaj go szcz liwe cho pokr cone pary. To Marta i Krzysiek którzy wreszcie s po cichym lubie a tak e Sylwia z Paw em wprawdzie zar czeni ale nadal niepewni dalszej wspólnej przysz o ci. Nawa pracy w kancelarii sprawia e Marcin bez porozumienia z ojcem oraz z kolegami postanawia zatrudni dwie nowe osoby. Przyjmuje na miesi czny sta troje wie o upieczonych adwokatów i oznajmia im e maj konkurowa mi dzy sob o dwa miejsca. Tymczasem Krzysiek pomny swoich ostatnich nietrafionych pomys ów biznesowych podejmuje nowe wyzwanie we wspó pracy z Andreasem i Jackiem oraz nieszcz liwie zakochanym Wojtkiem. Serial obyczajowy komediowy
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

Ziemia czerwonych drzew
Live-Chat aktivieren