OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:20

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30

Korona krlw
233 Na Wawelu trwaj przygotowania do zjazdu. Lud krakowski jest poruszony tym e do Krakowa zje d a tylu znanych ludzi. W karczmie pojawia si Jan z S cza skromny muzyk. Wpada w oko Esterce. Zaczyna mi dzy nimi iskrzy . Jan z S cza i Guillaume maj wzi udzia w turnieju muzycznym. Telenowela historyczna 25 min Polska 2019 Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Wojciech Pacyna Jerzy Krysiak Jacek So tysiak Scenariusz: Jan Piotr Szafraniec Anna Krasuska Marta Hryniak Zdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Krzysztof Pakulski Rafa Paradowski Tomasz Wójcik Muzyka: Marcin Przyby owicz Aktorzy: Andrzej Hausner Marcin Rogacewicz Piotr Nowak Agata Bykowska Dominik o Zbigniew Walery Mateusz Kwiecie Katarzyna Czapla Kamil Siegmund Monika Domowicz Anna Terpi owska Saniwoj Król Mi osz Kwiecie Michalina Sosna Wojciech Andrzejuk
01:00

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:20

Supe kowe ABC
W tym spotkaniu z Supe kiem nasz bohater marzy o podro y w przestworzach. A czym mo na lata Samolotem sterowcem lub balonem. Dzieci poznaj liter B jak balon. Zr czne R czki robi balon z kolorowych pasków i przeprowadzaj eksperyment pokazuj cy jak przy u yciu sody i octu napompowa balonik do zabawy z przyjació mi. W teatrzyku zobaczymy bajk o Antku który nie u ywa trzech magicznych s ów. Wy na pewno je znacie B d te zabawy s owami w których z balonu zrobimy talon
01:35

Figu Migu
Raz dwa trzy.
01:45

Przygody kota Filemona
Kocie drogi. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Filemon wyrusza do lasu gdzie poznaje zupe nie nowe otoczenie i mieszka ców lasu
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:20

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

O mnie si nie martw
odc. 1 Min o pó tora roku. Marcin jest samotnym ojcem dwóch dorastaj cych dziewczynek: Helenki i Oliwki oraz trzyletniego Zbyszka. Przyjaciele i rodzina stoj za nim murem i pomagaj ale nie idzie im to atwo. Sytuacja jest tym bardziej k opotliwa bo otaczaj go szcz liwe cho pokr cone pary. To Marta i Krzysiek którzy wreszcie s po cichym lubie a tak e Sylwia z Paw em wprawdzie zar czeni ale nadal niepewni dalszej wspólnej przysz o ci. Nawa pracy w kancelarii sprawia e Marcin bez porozumienia z ojcem oraz z kolegami postanawia zatrudni dwie nowe osoby. Przyjmuje na miesi czny sta troje wie o upieczonych adwokatów i oznajmia im e maj konkurowa mi dzy sob o dwa miejsca. Tymczasem Krzysiek pomny swoich ostatnich nietrafionych pomys ów biznesowych podejmuje nowe wyzwanie we wspó pracy z Andreasem i Jackiem oraz nieszcz liwie zakochanym Wojtkiem. Serial obyczajowy komediowy
03:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30

Barwy szcz cia
Justin namawia Patryka do wypalenia jointa. Jaworski wyczuwa na klatce schodowej zapach marihuany. Piotr przygotowuje dla Reginy nowy plan budowy parku rozrywki. Budrewicz ponownie rozpatruje wniosek
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:20

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:40

No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:45

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kto tutaj mieszka. Tematem odcinka s domy. Mi zauwa a e wszystkim s one potrzebne nie tylko ludziom ale i zwierz tom Nasze zagadki poka jak ró ne s domy zwierzaków. Najwygodniejszy jest jednak dom Anatola bohatera naszej bajki bo zawsze ma go przy sobie. Co to za yj tko Zanim Mi i Margolcia zdradz t zagadk naucz nas fantastycznej piosenki o klockach a tak e zbuduj domek. Oczywi cie z klocków
07:00

Zwierzaki Czytaki
Kocur który tak mówi. Rysia z Szymkiem próbuj namówi Micha a na to aby ten wzi je do teatru. Obiecuj by tak grzeczne jak nigdy. Okazuje si e celem wizyty w teatrze jest namówienie dyrektora na wystawienie sztuki autorstwa Pimpka i Pompka. Co to za sztuka i czy Zwierzakom uda si doprowadzi do premiery tego przedstawienia
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
13:10

Barwy szcz cia
Renia opowiada kole ankom e boi si Ireny która przygotowa a laleczk voodoo. Wi niewska przekazuje Sadowskiej kolejny list od Norberta. Znajomi organizuj przyj cie niespodziank dla Kajtka
13:45

Stulecie Winnych
Czerwiec 1914 r. Bronis awa i Antoni Winni czekaj na narodziny pi tego wnuka. Wszyscy marz o dziewczynce uwa aj c e narodziny ch opca zwiastuj wojn . Kasia zaczyna rodzi miesi c przed terminem
14:40

Ziemia czerwonych drzew
15:35

Z pami ci
Andrzej Dobosz wspomina postaci zas u one dla polskiej kultury artystów z których wielu zna osobi cie
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw
234 Muzyk Guillaume de Machaut pods uchuje graj cego Jana z S cza. Jest zazdrosny o jego talent. Obawia si e mo e z nim przegra wi c postanawia go otru . W kuchni wybucha panika bo dania zosta y ju podane. Gabija oddycha z ulga widz c e nikt wi cej nie zosta otruty. Czeski szpieg chce zabi Krystyn próbuje j udusi i zadaje jej ciosy no em. Telenowela historyczna 25 min Polska 2019 Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Wojciech Pacyna Jerzy Krysiak Jacek So tysiak Scenariusz: Jan Piotr Szafraniec Anna Krasuska Marta Hryniak Zdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Krzysztof Pakulski Rafa Paradowski Tomasz Wójcik Muzyka: Marcin Przyby owicz Aktorzy: Andrzej Hausner Marcin Rogacewicz Piotr Nowak Agata Bykowska Dominik o Zbigniew Walery Mateusz Kwiecie Katarzyna Czapla Kamil Siegmund Monika Domowicz Anna Terpi owska Saniwoj Król Mi osz Kwiecie Michalina Sosna Wojciech Andrzejuk Pawe Tucholski
16:25

Trzy mosty
Trzy mosty w Zaleszczykach na Dniestrze w Kutach na Czeremoszu i niatynie na Prucie by y wiadkiem jednych z najtragiczniejszych wydarze wrze nia 1939 roku. Dotychczas senne letniskowe miejscowo ci które oferowa y wypoczywaj cym letnikom solanki pla e nad Dniestrem zabiegi oraz wymy lne kuracje s ynnych w Europie doktorów zamieni y si w przepe nione hotele. Drogi dojazdowe i uliczki tych miejscowo ci zosta y zalane autami ró nego typu. Cz szykowa o si do odjazdu wiele zosta o porzuconych. Zasobne sklepy restauracje i kawiarnie zosta y ogo ocone z zapasów a dotychczasowych opalonych u miechni tych kuracjuszy zast pili spoceni zm czeni zdenerwowani ludzie. To rumu skie rozdro e dawa o nadziej ale dla wielu oznacza o rozstanie z ojczyzn na zawsze. Obwiano si niemieckich nalotów i sowieckiej dziczy. Prowizoryczne biura MSZ prze ywa y obl enie t umy oczekiwa y na zagraniczny paszport który pozwoli im uda si na mosty które mia y im da schronienie. To nimi najwy sze w adze pa stwowe o nierze czy ludno cywilna przeprawia y si na rumu sk stron
16:50

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kto tutaj mieszka. Tematem odcinka s domy. Mi zauwa a e wszystkim s one potrzebne nie tylko ludziom ale i zwierz tom Nasze zagadki poka jak ró ne s domy zwierzaków. Najwygodniejszy jest jednak dom Anatola bohatera naszej bajki bo zawsze ma go przy sobie. Co to za yj tko Zanim Mi i Margolcia zdradz t zagadk naucz nas fantastycznej piosenki o klockach a tak e zbuduj domek. Oczywi cie z klocków
17:05

Zwierzaki Czytaki
Kocur który tak mówi. Rysia z Szymkiem próbuj namówi Micha a na to aby ten wzi je do teatru. Obiecuj by tak grzeczne jak nigdy. Okazuje si e celem wizyty w teatrze jest namówienie dyrektora na wystawienie sztuki autorstwa Pimpka i Pompka. Co to za sztuka i czy Zwierzakom uda si doprowadzi do premiery tego przedstawienia
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Program rozrywkowy
17:45

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55

Gra s w. Krzy wka
18:25

Ko o pira
Autorski program Mariusza Cie lika w którym komentowane s najwa niejsze wydarzenia ze wiata literatury
18:55

Barwy szcz cia
Renia opowiada kole ankom e boi si Ireny która przygotowa a laleczk voodoo. Wi niewska przekazuje Sadowskiej kolejny list od Norberta. Znajomi organizuj przyj cie niespodziank dla Kajtka
19:25

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45

Wyprawa profesora G bki
Ucieczka Deszczowców. Smok Wawelski profesor Baltazar G bka oraz kucharz Bartolini Bart omiej herbu Zielona Pietruszka wyruszaj z Krakowa w celu odnalezienia siedliska ar ocznych stworów niszcz cych plony. Deszczowcy przebywaj cy w wi zieniu w podziemiach wawelskiego zamku pod nieobecno G bki i jego przyjació uwalniaj si z wi zienia i uciekaj
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ojciec Mateusz
Figiel. Ksawery Makart po powrocie z wakacji o wiadcza trójce dzieci e podczas urlopu si o eni . Jego wybranka to du o m odsza kobieta Aneta. Nast pnego dnia w kamienicy zostaj znalezione zw oki kobiety
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

Gala Nagrd Mediw Publicznych
16 wrze nia zostan wr czone Nagrody Mediów Publicznych wyró nienia Telewizji Polskiej Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej które obj a honorowym patronatem Rada Mediów Narodowych. Nagrody zostan przyznane za 2018 rok w trzech kategoriach: muzyka s owo i obraz. Fundatorami s poszczególne media publiczne. Do ka dej Nagrody powo ano 5 osobow kapitu któr tworz wybitne osobisto ci wiata kultury i osoby zwi zane z misj publicznych mediów. Kapitu y te wybior nominowanych i spo ród nich laureatów. Zwyci zcy w poszczególnych kategoriach otrzymaj po 100 tys. z i statuetk . Gala odb dzie si w Teatrze Polskim w Warszawie
Live-Chat aktivieren