OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:40

Korona krlw
234 Muzyk Guillaume de Machaut pods uchuje graj cego Jana z S cza. Jest zazdrosny o jego talent. Obawia si e mo e z nim przegra wi c postanawia go otru . W kuchni wybucha panika bo dania zosta y ju podane. Gabija oddycha z ulga widz c e nikt wi cej nie zosta otruty. Czeski szpieg chce zabi Krystyn próbuje j udusi i zadaje jej ciosy no em. Telenowela historyczna 25 min Polska 2019 Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Wojciech Pacyna Jerzy Krysiak Jacek So tysiak Scenariusz: Jan Piotr Szafraniec Anna Krasuska Marta Hryniak Zdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Krzysztof Pakulski Rafa Paradowski Tomasz Wójcik Muzyka: Marcin Przyby owicz Aktorzy: Andrzej Hausner Marcin Rogacewicz Piotr Nowak Agata Bykowska Dominik o Zbigniew Walery Mateusz Kwiecie Katarzyna Czapla Kamil Siegmund Monika Domowicz Anna Terpi owska Saniwoj Król Mi osz Kwiecie Michalina Sosna Wojciech Andrzejuk Pawe Tucholski
01:05

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:25

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kto tutaj mieszka. Tematem odcinka s domy. Mi zauwa a e wszystkim s one potrzebne nie tylko ludziom ale i zwierz tom Nasze zagadki poka jak ró ne s domy zwierzaków. Najwygodniejszy jest jednak dom Anatola bohatera naszej bajki bo zawsze ma go przy sobie. Co to za yj tko Zanim Mi i Margolcia zdradz t zagadk naucz nas fantastycznej piosenki o klockach a tak e zbuduj domek. Oczywi cie z klocków
01:45

Wyprawa profesora G bki
Ucieczka Deszczowców. Smok Wawelski profesor Baltazar G bka oraz kucharz Bartolini Bart omiej herbu Zielona Pietruszka wyruszaj z Krakowa w celu odnalezienia siedliska ar ocznych stworów niszcz cych plony. Deszczowcy przebywaj cy w wi zieniu w podziemiach wawelskiego zamku pod nieobecno G bki i jego przyjació uwalniaj si z wi zienia i uciekaj
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Ojciec Mateusz
Figiel. Ksawery Makart po powrocie z wakacji o wiadcza trójce dzieci e podczas urlopu si o eni . Jego wybranka to du o m odsza kobieta Aneta. Nast pnego dnia w kamienicy zostaj znalezione zw oki kobiety
03:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30

Barwy szcz cia
Renia opowiada kole ankom e boi si Ireny która przygotowa a laleczk voodoo. Wi niewska przekazuje Sadowskiej kolejny list od Norberta. Znajomi organizuj przyj cie niespodziank dla Kajtka
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25

Trzy mosty
Trzy mosty w Zaleszczykach na Dniestrze w Kutach na Czeremoszu i niatynie na Prucie by y wiadkiem jednych z najtragiczniejszych wydarze wrze nia 1939 roku. Dotychczas senne letniskowe miejscowo ci które oferowa y wypoczywaj cym letnikom solanki pla e nad Dniestrem zabiegi oraz wymy lne kuracje s ynnych w Europie doktorów zamieni y si w przepe nione hotele. Drogi dojazdowe i uliczki tych miejscowo ci zosta y zalane autami ró nego typu. Cz szykowa o si do odjazdu wiele zosta o porzuconych. Zasobne sklepy restauracje i kawiarnie zosta y ogo ocone z zapasów a dotychczasowych opalonych u miechni tych kuracjuszy zast pili spoceni zm czeni zdenerwowani ludzie. To rumu skie rozdro e dawa o nadziej ale dla wielu oznacza o rozstanie z ojczyzn na zawsze. Obwiano si niemieckich nalotów i sowieckiej dziczy. Prowizoryczne biura MSZ prze ywa y obl enie t umy oczekiwa y na zagraniczny paszport który pozwoli im uda si na mosty które mia y im da schronienie. To nimi najwy sze w adze pa stwowe o nierze czy ludno cywilna przeprawia y si na rumu sk stron
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc. 125 Wci trwaj cy konflikt Kazimierza ze Spytkiem tym razem próbuje za agodzi Pe ka. Wójt i Gabija sp dzaj ze sob coraz wi cej czasu. Ochmistrzyni zaczyna rozmowy o lubie co spotyka si z wyra nym oporem ze strony Miko aja. Medyk Karl boi si konsekwencji i dotkliwej kary za uratowanie niemowl cia z ona martwej matki. Zdenerwowany k óci si z Jagn kiedy niespodziewanie obydwoje s ysz p acz dziecka. Telenowela historyczna
06:40

Otwarci wiar nadziej i mi o ci
W dniach od 15 do 17 sierpnia 2019 roku w Warszawie w Wawrze odby y si organizowane przez Ko ció Ewangelicko Metodystyczny XVI Dni Odnowy. Has em spotka by y s owa: Otwarci wiar nadziej i mi o ci . Te coroczne wakacyjne spotkania s okazj do wymiany spostrze e i do wiadcze dotycz cych ycia wiernych Ko cio a metodystycznego w Polsce i na wiecie
07:05

A to polski w a nie..
Czym si ró ni wa enie od warzenia. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:10

A to polski w a nie..
W marcu jak w garncu. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
13:10

Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka sprz taj po imprezie. Cie lak wykorzystuje okazj by zbli y si do dziewczyny. Wypytuje o jej relacj z Kacprem. Justin wynajmuje pokój w domu Pyrków
13:45

O mnie si nie martw
odc. 1 Min o pó tora roku. Marcin jest samotnym ojcem dwóch dorastaj cych dziewczynek: Helenki i Oliwki oraz trzyletniego Zbyszka. Przyjaciele i rodzina stoj za nim murem i pomagaj ale nie idzie im to atwo. Sytuacja jest tym bardziej k opotliwa bo otaczaj go szcz liwe cho pokr cone pary. To Marta i Krzysiek którzy wreszcie s po cichym lubie a tak e Sylwia z Paw em wprawdzie zar czeni ale nadal niepewni dalszej wspólnej przysz o ci. Nawa pracy w kancelarii sprawia e Marcin bez porozumienia z ojcem oraz z kolegami postanawia zatrudni dwie nowe osoby. Przyjmuje na miesi czny sta troje wie o upieczonych adwokatów i oznajmia im e maj konkurowa mi dzy sob o dwa miejsca. Tymczasem Krzysiek pomny swoich ostatnich nietrafionych pomys ów biznesowych podejmuje nowe wyzwanie we wspó pracy z Andreasem i Jackiem oraz nieszcz liwie zakochanym Wojtkiem. Serial obyczajowy komediowy
14:35

wiat od witu do zmierzchu
Baku od witu do zmierzchu. Mozaika z ycia stolicy wspó czesnej Rosji. M odzi filmowcy z moskiewskich Wy szych Kursów Re yserii stworzyli zbiorowy portret mieszka ców wielkiej metropolii
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw
235 Kazimierza dr cz koszmary. El bieta martwi si e król traci rozum. Nadal trwa ledztwo dotycz ce mierci Jana z S cza. Gabija podpowiada e widzia a Guillaume a przy Janie tu przed jego mierci . Justycjariusz oznajmia Guillaumowi e wie kto zabi Jana. Nie ma jednak twardych dowodów. Straszy e sam Bóg go os dzi. Telenowela historyczna 25 min Polska 2019 Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Wojciech Pacyna Jerzy Krysiak Jacek So tysiak Scenariusz: Jan Piotr Szafraniec Anna Krasuska Marta Hryniak Zdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Krzysztof Pakulski Rafa Paradowski Tomasz Wójcik Muzyka: Marcin Przyby owicz Aktorzy: Andrzej Hausner Marcin Rogacewicz Piotr Nowak Agata Bykowska Dominik o Zbigniew Walery Mateusz Kwiecie Katarzyna Czapla Kamil Siegmund Monika Domowicz Anna Terpi owska Saniwoj Król Mi osz Kwiecie Michalina Sosna Wojciech Andrzejuk Pawe Tucholski
16:25

Jak to dzia a
Rados aw Brzózka pokazuje jak dzia aj urz dzenia codziennego u ytku i t umaczy podstawowe zasady fizyki rz dz ce zjawiskami w otaczaj cym nas wiecie. W programie pojawiaj si równie zagadki i propozycje eksperymentów które widzowie mog przeprowadzi w domu
16:55

A to polski w a nie..
Czym si ró ni wa enie od warzenia. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:00

A to polski w a nie..
W marcu jak w garncu. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:05

Nela ma a reporterka
Gdzie rosn ananasy. Tym razem Nela wybra a si na Sri Lank w poszukiwaniu plantacji ananasów. Po drodze trafia w kilka innych ciekawych miejsc
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55

Gra s w. Krzy wka
18:25

Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
18:55

Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka sprz taj po imprezie. Cie lak wykorzystuje okazj by zbli y si do dziewczyny. Wypytuje o jej relacj z Kacprem. Justin wynajmuje pokój w domu Pyrków
19:25

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45

Bajka o bajkach
ledztwo. Film z cyklu bajek o krasnoludkach które naprawiaj niesprawiedliwo i krzywd w wiecie innych bajkowych opowie ci. Dwaj krasnale prowadz ledztwo w sprawie u pienia królewny w które zamieszani s Czerwony Kapturek Wilk Kot w Butach Baba Jaga oraz aba w koronie
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Za marzenia
ODCINEK 3 Zosia cierpi na amnezj . Bartek i Anka próbuj jej pomóc i namawiaj przyjació k na skok na bungee. M odzi maj nadziej e dzi ki tej przygodzie dziewczyna wróci wspomnieniami do dnia w którym si poznali. Cztery lata wcze niej Zosia mieszka a w akademiku Anka pracowa a w zak adzie pogrzebowym a Bartek jak zawsze y na kraw dzi i szuka przygód. Serial obyczajowy komediowy 42 min Polska 2019 Re yseria: ukasz Wi niewski Scenariusz: Karolina Frankowska Zdj cia: Kacper Zieli ski Rafa Paradowski Aktorzy: Maja Bohosiewicz (Zosia Morawiec) Anna Karczmarczyk (Anka Wola ska) Piotr Nerlewski (Bartek Sokó ) Kamil Kula (Szymon Korcz) Maciej Radel (re yser) Jakub Mazurek (Robu ) Daniel Guzdek Pawe Cio kosz (Daniel Jakubczyk) Marcin St pniak (Tomson) Aleksandra Justa (kierowniczka akademika Zuzanna Bernat (Monia) Grzegorz Wons Pamela Adamik Karina Kunkiewicz
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

wiat od witu do zmierzchu
Baku od witu do zmierzchu. Mozaika z ycia stolicy wspó czesnej Rosji. M odzi filmowcy z moskiewskich Wy szych Kursów Re yserii stworzyli zbiorowy portret mieszka ców wielkiej metropolii
Live-Chat aktivieren