OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
235 Kazimierza dr cz koszmary. El bieta martwi si e król traci rozum. Nadal trwa ledztwo dotycz ce mierci Jana z S cza. Gabija podpowiada e widzia a Guillaume a przy Janie tu przed jego mierci . Justycjariusz oznajmia Guillaumowi e wie kto zabi Jana. Nie ma jednak twardych dowodów. Straszy e sam Bóg go os dzi. Telenowela historyczna 25 min Polska 2019 Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Wojciech Pacyna Jerzy Krysiak Jacek So tysiak Scenariusz: Jan Piotr Szafraniec Anna Krasuska Marta Hryniak Zdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Krzysztof Pakulski Rafa Paradowski Tomasz Wójcik Muzyka: Marcin Przyby owicz Aktorzy: Andrzej Hausner Marcin Rogacewicz Piotr Nowak Agata Bykowska Dominik o Zbigniew Walery Mateusz Kwiecie Katarzyna Czapla Kamil Siegmund Monika Domowicz Anna Terpi owska Saniwoj Król Mi osz Kwiecie Michalina Sosna Wojciech Andrzejuk Pawe Tucholski
00:55

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
01:00

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:20

A to polski w a nie..
Czym si ró ni wa enie od warzenia. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
01:25

A to polski w a nie..
W marcu jak w garncu. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
01:30

Nela ma a reporterka
Gdzie rosn ananasy. Tym razem Nela wybra a si na Sri Lank w poszukiwaniu plantacji ananasów. Po drodze trafia w kilka innych ciekawych miejsc
01:45

Bajka o bajkach
ledztwo. Film z cyklu bajek o krasnoludkach które naprawiaj niesprawiedliwo i krzywd w wiecie innych bajkowych opowie ci. Dwaj krasnale prowadz ledztwo w sprawie u pienia królewny w które zamieszani s Czerwony Kapturek Wilk Kot w Butach Baba Jaga oraz aba w koronie
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Za marzenia
ODCINEK 3 Zosia cierpi na amnezj . Bartek i Anka próbuj jej pomóc i namawiaj przyjació k na skok na bungee. M odzi maj nadziej e dzi ki tej przygodzie dziewczyna wróci wspomnieniami do dnia w którym si poznali. Cztery lata wcze niej Zosia mieszka a w akademiku Anka pracowa a w zak adzie pogrzebowym a Bartek jak zawsze y na kraw dzi i szuka przygód. Serial obyczajowy komediowy 42 min Polska 2019 Re yseria: ukasz Wi niewski Scenariusz: Karolina Frankowska Zdj cia: Kacper Zieli ski Rafa Paradowski Aktorzy: Maja Bohosiewicz (Zosia Morawiec) Anna Karczmarczyk (Anka Wola ska) Piotr Nerlewski (Bartek Sokó ) Kamil Kula (Szymon Korcz) Maciej Radel (re yser) Jakub Mazurek (Robu ) Daniel Guzdek Pawe Cio kosz (Daniel Jakubczyk) Marcin St pniak (Tomson) Aleksandra Justa (kierowniczka akademika Zuzanna Bernat (Monia) Grzegorz Wons Pamela Adamik Karina Kunkiewicz
03:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30

Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka sprz taj po imprezie. Cie lak wykorzystuje okazj by zbli y si do dziewczyny. Wypytuje o jej relacj z Kacprem. Justin wynajmuje pokój w domu Pyrków
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25

A w nas Polska ci gle si tli
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc. 126 Dwór zaczyna hucze od plotek. Eliasz dowiaduje si od s u by o niemowl ciu urodzonym z ona martwej matki. Medyk chce si dowiedzie od Jagny jak najwi cej wiedz c e sp dza z Karlem sporo czasu. Gabija przypadkiem odkrywa tajemnic skrywan przez ukochanego Wójta. Czar pryska a sprawy przyjmuj zaskakuj cy obrót. Na zamek dociera wiadomo e Henryk aga ski oblega G ogów. Telenowela historyczna
06:40

Turystyczna jazda
Bieszczady Cisna. W tym odcinku podró ujemy w Bieszczady. Udamy si do jednego z najpi kniejszych i najbardziej tajemniczych zak tków Podkarpacia do Cisnej. B dziemy na górskich szlakach oraz pomkniemy bieszczadzk kolejk w skotorow
06:55

Nieziemscy
Ognisko. Na pok ad przybiega mama z rewelacj . Znajomi Ziemianie zaprosili za og Nieziemskich na ognisko. Mamie bardzo zale y na tym aby zaprezentowa si jak najlepiej. Postanawia wspólnie z innymi przygotowa na wieczór jak specjaln atrakcj . Amanda Sofia Igor i Timor maj co wymy li . W mi dzyczasie na statku pojawia si tajemniczy worek a w nim wielki kamie . Kto i w jakim celu go przytarga
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:10

Barwy szcz cia
Justin zalega z zap at za czynsz Agacie a Patryk orientuje si e wspó lokator wyda ca pensj na nowe ubrania. Hubert wraca do Polski by zabra Gawrona i abci na tournee po USA. Pyrka umawia Ry ka z Kanadyjczykiem na korepetycje z angielskiego. Tu przed pierwsz rozpraw rozwodow Regina oznajmia e chce zmieni wcze niejsze ustalenia i wnosi o rozwód z orzeczeniem winy m a. Ludwik i jego kochanka s w szoku gdy to s ysz . Wkrótce Tolek zmierza do Otwocka z misj ratowania ma e stwa Sadowskich i na ulicy przypadkiem poznaje Iren . Kajtek jest z y na ojca bo ma ju dosy ci g ych pyta o plany na przysz o i studia. Równie Darek uwa a e W adek przywi zuje zbyt du wag do edukacji. Tymczasem Oliwka która boi si e przez matematyk nie zda matury pobiera korepetycje u Janickiego. Serial obyczajowy
13:45

M jak mi o
Opis Chocia od porwania Basi min o ju kilka tygodni Artur wci martwi si o córk i trzyma j pod kloszem co zaczyna niepokoi Mari . Rafa po zbrodni której dopu ci si jego ojciec jest gotów wyjecha z Grabiny. Z kolei u Banachów znów wybucha k ótnia. Gdy syn cukiernika trafia do szpitala ojciec chce go zabra do domu wbrew zaleceniom lekarzy. Banachowa jednak si sprzeciwia m owi gotowa na wszystko byle tylko ch opiec odzyska zdrowie. Gdy Banach wybucha gniewem w obronie s siadki staje Kisielowa. Tymczasem Ula ma coraz wi cej w tpliwo ci dotycz cych jej lubu z Bartkiem. Serial obyczajowy
14:40

Za marzenia
ODCINEK 3 Zosia cierpi na amnezj . Bartek i Anka próbuj jej pomóc i namawiaj przyjació k na skok na bungee. M odzi maj nadziej e dzi ki tej przygodzie dziewczyna wróci wspomnieniami do dnia w którym si poznali. Cztery lata wcze niej Zosia mieszka a w akademiku Anka pracowa a w zak adzie pogrzebowym a Bartek jak zawsze y na kraw dzi i szuka przygód. Serial obyczajowy komediowy 42 min Polska 2019 Re yseria: ukasz Wi niewski Scenariusz: Karolina Frankowska Zdj cia: Kacper Zieli ski Rafa Paradowski Aktorzy: Maja Bohosiewicz (Zosia Morawiec) Anna Karczmarczyk (Anka Wola ska) Piotr Nerlewski (Bartek Sokó ) Kamil Kula (Szymon Korcz) Maciej Radel (re yser) Jakub Mazurek (Robu ) Daniel Guzdek Pawe Cio kosz (Daniel Jakubczyk) Marcin St pniak (Tomson) Aleksandra Justa (kierowniczka akademika Zuzanna Bernat (Monia) Grzegorz Wons Pamela Adamik Karina Kunkiewicz
15:30

Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw
236 Kazimierz ustala z Suchywilkiem e ten da pierwszy wyk ad na nowej uczelni. Z Rzymu przychodzi odpowied papie nie wyra a zgody na uniewa nienie lubu Kazimierza z Adelajd . Jan z Czarnkowa namówiony przez Suchywilka podrabia bull papiesk . Dobro królestwa jest najwa niejsze. Regina dowiaduje si e jej córka jest w ci y. Nie wiadomo kto jest ojcem. Telenowela historyczna 24 min Polska 2019 Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Wojciech Pacyna Jacek So tysiak Jerzy Krysiak Scenariusz: Jan Piotr Szafraniec Marcin Marciniak Marta Hryniak Zdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Rafa Paradowski Krzysztof Pakulski Tomasz Wójcik Muzyka: Marcin Przyby owicz Aktorzy: Andrzej Hausner Marcin Rogacewicz Agata Bykowska Hubert Podgórski Kacper Lech Adam Bobik Mateusz Trzmiel Wojciech Czerwi ski Zbigniew Walery Pawe Janyst Przemys aw Furdak Dorota Chotecka Anna Terpi owska Leszek Zdu
16:25

Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
16:55

Nieziemscy
Ognisko. Na pok ad przybiega mama z rewelacj . Znajomi Ziemianie zaprosili za og Nieziemskich na ognisko. Mamie bardzo zale y na tym aby zaprezentowa si jak najlepiej. Postanawia wspólnie z innymi przygotowa na wieczór jak specjaln atrakcj . Amanda Sofia Igor i Timor maj co wymy li . W mi dzyczasie na statku pojawia si tajemniczy worek a w nim wielki kamie . Kto i w jakim celu go przytarga
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55

Gra s w. Krzy wka
18:25

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
18:55

Barwy szcz cia
Justin zalega z zap at za czynsz Agacie a Patryk orientuje si e wspó lokator wyda ca pensj na nowe ubrania. Hubert wraca do Polski by zabra Gawrona i abci na tournee po USA. Pyrka umawia Ry ka z Kanadyjczykiem na korepetycje z angielskiego. Tu przed pierwsz rozpraw rozwodow Regina oznajmia e chce zmieni wcze niejsze ustalenia i wnosi o rozwód z orzeczeniem winy m a. Ludwik i jego kochanka s w szoku gdy to s ysz . Wkrótce Tolek zmierza do Otwocka z misj ratowania ma e stwa Sadowskich i na ulicy przypadkiem poznaje Iren . Kajtek jest z y na ojca bo ma ju dosy ci g ych pyta o plany na przysz o i studia. Równie Darek uwa a e W adek przywi zuje zbyt du wag do edukacji. Tymczasem Oliwka która boi si e przez matematyk nie zda matury pobiera korepetycje u Janickiego. Serial obyczajowy
19:25

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny ukazuj cy aktualne wydarzenia i ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie a tak e oficjalne stosunki polsko litewskie. Autorzy programu si gaj równie do historii i tradycji by przypomina wa ne dla Polaków miejsca i wydarzenia pokazuj te relacje z Litwinami i stosunek w adz czy te osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:45

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
eby kózka nie skaka a. Serial animowany dla dzieci. Adaptacja komiksu dla dzieci o przygodach kozio ka o imieniu Mato ek który b ka si po ca ym wiecie aby doj do Pacanowa gdy w a nie tam pono kuj kozy . Tym razem Mato ek podczas jazdy na nartach amie nog i trafia do szpitala
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Pitbull
Igor i Nielat sprawdzaj melin w jednym z bloków na Woli. W a cicielka lokalu nie yje. Szcz sny przyczynia si do aresztowania D emmy. Gebels dostaje informacj o transporcie heroiny z Afganistanu
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

A w nas Polska ci gle si tli
Live-Chat aktivieren