OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:25

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30

Korona krlw
236 Kazimierz ustala z Suchywilkiem e ten da pierwszy wyk ad na nowej uczelni. Z Rzymu przychodzi odpowied papie nie wyra a zgody na uniewa nienie lubu Kazimierza z Adelajd . Jan z Czarnkowa namówiony przez Suchywilka podrabia bull papiesk . Dobro królestwa jest najwa niejsze. Regina dowiaduje si e jej córka jest w ci y. Nie wiadomo kto jest ojcem. Telenowela historyczna 24 min Polska 2019 Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Wojciech Pacyna Jacek So tysiak Jerzy Krysiak Scenariusz: Jan Piotr Szafraniec Marcin Marciniak Marta Hryniak Zdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Rafa Paradowski Krzysztof Pakulski Tomasz Wójcik Muzyka: Marcin Przyby owicz Aktorzy: Andrzej Hausner Marcin Rogacewicz Agata Bykowska Hubert Podgórski Kacper Lech Adam Bobik Mateusz Trzmiel Wojciech Czerwi ski Zbigniew Walery Pawe Janyst Przemys aw Furdak Dorota Chotecka Anna Terpi owska Leszek Zdu
01:00

Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
01:25

Nieziemscy
Ognisko.
01:45

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
eby kózka nie skaka a. Serial animowany dla dzieci. Adaptacja komiksu dla dzieci o przygodach kozio ka o imieniu Mato ek który b ka si po ca ym wiecie aby doj do Pacanowa gdy w a nie tam pono kuj kozy . Tym razem Mato ek podczas jazdy na nartach amie nog i trafia do szpitala
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:20

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Pitbull
Igor i Nielat sprawdzaj melin w jednym z bloków na Woli. W a cicielka lokalu nie yje. Szcz sny przyczynia si do aresztowania D emmy. Gebels dostaje informacj o transporcie heroiny z Afganistanu
03:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30

Barwy szcz cia
Justin zalega z zap at za czynsz Agacie a Patryk orientuje si e wspó lokator wyda ca pensj na nowe ubrania. Hubert wraca do Polski by zabra Gawrona i abci na tournee po USA. Pyrka umawia Ry ka z Kanadyjczykiem na korepetycje z angielskiego. Tu przed pierwsz rozpraw rozwodow Regina oznajmia e chce zmieni wcze niejsze ustalenia i wnosi o rozwód z orzeczeniem winy m a. Ludwik i jego kochanka s w szoku gdy to s ysz . Wkrótce Tolek zmierza do Otwocka z misj ratowania ma e stwa Sadowskich i na ulicy przypadkiem poznaje Iren . Kajtek jest z y na ojca bo ma ju dosy ci g ych pyta o plany na przysz o i studia. Równie Darek uwa a e W adek przywi zuje zbyt du wag do edukacji. Tymczasem Oliwka która boi si e przez matematyk nie zda matury pobiera korepetycje u Janickiego. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Le niczwka
Pola i Krzysztof wprowadzaj si do wynaj tego mieszkania. Magda i Aniela zabieraj doktor dzieb owsk na badania do szpitala. Lekarka poznaje prawdziwy powód przez który jej córka uda a si na emigracj . Maryna wraca do Le niczówki. Jest odmieniona. Wpada prosto w ramiona Paw a. Z kolei Katarzyna otwiera nowy rozdzia w swoim yciu. Telenowela
06:35

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
07:05

Czy wiesz e...
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny ukazuj cy aktualne wydarzenia i ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie a tak e oficjalne stosunki polsko litewskie. Autorzy programu si gaj równie do historii i tradycji by przypomina wa ne dla Polaków miejsca i wydarzenia pokazuj te relacje z Litwinami i stosunek w adz czy te osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:10

Na sygnale
Nigdy nie wiesz. Wspierany przez Nowego i Piotra Wiktor próbuje odnale Zosi . Kolega dziewczyny kieruje ich do modnego klubu. Nowy odkrywa e jeden z go ci lokalu Marcin chwali si tym e ma z Zosi gor cy romans. Wiktor nie mo e jednak z ch opakiem porozmawia bo w klubie wybucha nagle bójka. Marcin zostaje ranny i trafia do szpitala. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019 Re yseria: Grzegorz Waller Grzegorz Mo da Scenariusz: Bartosz Janiszewski Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Maryla Morydz Iga Górecka Marcin Grzymowicz Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Jaros aw Jamróz Micha Felczak Rados aw Zalewski Robert Wiszniowski
13:45

M jak mi o
W dniu walentynek Marcin szykuje dla Izy romantyczn niespodziank ale plany Chodakowskiego kolejny raz niszczy Artur. Tymczasem Olek postanawia znów odwiedzi Agnieszk i jest Olszewsk naprawd zafascynowany. Asia sp dza walentynkowy wieczór z Leszkiem ale ich spotkanie przerywa nagle wizyta Niny by ej ukochanej Krajewskiego. Serial obyczajowy
14:40

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019
W pierwszych trzech odcinkach Szansy na sukces. Eurowizja Junior wezm udzia wy cznie dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w którym zmierzy si trójka finalistów. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior Gliwice 2019. O tym kto wygra zadecyduj SMS y od widzów
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw taka historia
Pomnik Kazimierza Wielkiego. Po mierci W adys awa okietka Kazimierz zasiad na polskim tronie. Litwini Czesi i Krzy acy nie cenili m odego króla. On jednak okaza si znakomitym strategiem i dyplomat
16:30

Baw si s owami
Wiosna jest radosna. W odcinku dzieci odwiedzaj babci w ogrodzie i pomagaj jej w wiosennych porz dkach. Zagadnienie kulturowo j zykowe to realia przyrodnicze: symptomy wiosny
16:40

Baw si s owami
wiat zmys ów. W odcinku Smok i Tomek opowiadaj o zmys ach. W warstwie j zykowej zmys y i czasowniki im odpowiadaj ce: widzie czu zapach s ysze czu smak czu dotyk oraz narz dy zmys ów: nos oczy uszy j zyk skóra
16:55

Domisie
Bazyli. Bazyli przekonuje si e nie zawsze mo na samodzielnie poradzi sobie w trudnej sytuacji czasem trzeba poprosi o pomoc zapyta . Na pewno przyjaciele pomog bardzo ch tnie w k opotach
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55

Gra s w. Krzy wka
18:25

Okrasa amie przepisy
Jak je by d u ej y. Dieta ma bardzo du e znaczenie w profilaktyce wielu gro nych chorób w tym nowotworowych. Do diety trzeba w czy przynajmniej pi porcji warzyw i owoców dziennie
18:55

Wszystko przed nami
S d oddaje Izie pod opiek Tomka pod warunkiem e kobieta udowodni i jest w stanie zapewni dziecku dobre warunki. Aby zwi kszy wiarygodno Izy Pawe sugeruje zatrudnienie jej w Dobrym Adresie. Wojtek nie bez oporów zgadza si na takie rozwi zanie. Waldkowi udaje si znale kupca na mieszkanie i mo e zwróci d ug Szawarskiemu. Dostaje jednak tylko po ow warto ci nieruchomo ci. Stefan oznajmia Joli e ko czy prace remontowe w barze i oczekuje oficjalnego protoko u zatwierdzaj cego dokonanie wymaganych poprawek. Serial obyczajowy
19:25

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
19:45

Rodzina Treflikw
Przyja. Treflik w z o ci mówi Ma emu Wujciowi e jego domek z kartonu jest brzydki. Wujciu obra a si i odlatuje na swoj planet . Dzieci po yczaj rakiet od Robobota i lec na poszukiwania Wujcia eby go przeprosi . Odnajduj Wujcia który jak si okazuje ju si nie gniewa tylko za nimi t skni bo prawdziwi przyjaciele si nie obra aj
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Na dobre i na z e
Matko jedyna. Maciek jest zazdrosny o to co czy Blank z Radwanem. Wiki ma dobr wiadomo dla J drka: nastolatka ma zoperowa znakomity chirurg z Hiszpanii doktor Jose Rodriguez Perez. Junior marzy o tym by po zabiegu odszuka swoj biologiczn matk . Matylda znów ma problemy w szkole i z tego powodu Wilczewski oraz Falkowicz musz spotka si z jej wychowawczyni . Pod opiek Radwana trafia kolejna przysz a matka Alicja która wbrew swojej rodzinie yje w zwi zku z kobiet . Doktor Sikork odwiedza w szpitalu Grzegorz pacjent z guzem w troby. Hania obiecuje mu pomoc nie wiadoma e chorego wys a a do niej Lucyna w zamian za apówk . Serial obyczajowy
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:45

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
23:00

Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Andrzej Dobosz wspomina postaci zas u one dla polskiej kultury artystów z których wielu zna osobi cie
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019
W pierwszych trzech odcinkach Szansy na sukces. Eurowizja Junior wezm udzia wy cznie dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w którym zmierzy si trójka finalistów. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior Gliwice 2019. O tym kto wygra zadecyduj SMS y od widzów
Live-Chat aktivieren