OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:35

Korona krlw taka historia
Pomnik Kazimierza Wielkiego. Po mierci W adys awa okietka Kazimierz zasiad na polskim tronie. Litwini Czesi i Krzy acy nie cenili m odego króla. On jednak okaza si znakomitym strategiem i dyplomat
01:00

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
01:20

Domisie
Bazyli. Bazyli przekonuje si e nie zawsze mo na samodzielnie poradzi sobie w trudnej sytuacji czasem trzeba poprosi o pomoc zapyta . Na pewno przyjaciele pomog bardzo ch tnie w k opotach
01:45

Rodzina Treflikw
Przyja. Treflik w z o ci mówi Ma emu Wujciowi e jego domek z kartonu jest brzydki. Wujciu obra a si i odlatuje na swoj planet . Dzieci po yczaj rakiet od Robobota i lec na poszukiwania Wujcia eby go przeprosi . Odnajduj Wujcia który jak si okazuje ju si nie gniewa tylko za nimi t skni bo prawdziwi przyjaciele si nie obra aj
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Na dobre i na z e
Matko jedyna. Maciek jest zazdrosny o to co czy Blank z Radwanem. Wiki ma dobr wiadomo dla J drka: nastolatka ma zoperowa znakomity chirurg z Hiszpanii doktor Jose Rodriguez Perez. Junior marzy o tym by po zabiegu odszuka swoj biologiczn matk . Matylda znów ma problemy w szkole i z tego powodu Wilczewski oraz Falkowicz musz spotka si z jej wychowawczyni . Pod opiek Radwana trafia kolejna przysz a matka Alicja która wbrew swojej rodzinie yje w zwi zku z kobiet . Doktor Sikork odwiedza w szpitalu Grzegorz pacjent z guzem w troby. Hania obiecuje mu pomoc nie wiadoma e chorego wys a a do niej Lucyna w zamian za apówk . Serial obyczajowy
03:30

Na sygnale
Nigdy nie wiesz. Wspierany przez Nowego i Piotra Wiktor próbuje odnale Zosi . Kolega dziewczyny kieruje ich do modnego klubu. Nowy odkrywa e jeden z go ci lokalu Marcin chwali si tym e ma z Zosi gor cy romans. Wiktor nie mo e jednak z ch opakiem porozmawia bo w klubie wybucha nagle bójka. Marcin zostaje ranny i trafia do szpitala. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019 Re yseria: Grzegorz Waller Grzegorz Mo da Scenariusz: Bartosz Janiszewski Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Maryla Morydz Iga Górecka Marcin Grzymowicz Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Jaros aw Jamróz Micha Felczak Rados aw Zalewski Robert Wiszniowski
03:55

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:00

Barwy szcz cia
Justin namawia Patryka do wypalenia jointa. Jaworski wyczuwa na klatce schodowej zapach marihuany. Piotr przygotowuje dla Reginy nowy plan budowy parku rozrywki. Budrewicz ponownie rozpatruje wniosek
05:25

Barwy szcz cia
Renia opowiada kole ankom e boi si Ireny która przygotowa a laleczk voodoo. Wi niewska przekazuje Sadowskiej kolejny list od Norberta. Znajomi organizuj przyj cie niespodziank dla Kajtka
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka sprz taj po imprezie. Cie lak wykorzystuje okazj by zbli y si do dziewczyny. Wypytuje o jej relacj z Kacprem. Justin wynajmuje pokój w domu Pyrków
06:40

Barwy szcz cia
Justin zalega z zap at za czynsz Agacie a Patryk orientuje si e wspó lokator wyda ca pensj na nowe ubrania. Hubert wraca do Polski by zabra Gawrona i abci na tournee po USA. Pyrka umawia Ry ka z Kanadyjczykiem na korepetycje z angielskiego. Tu przed pierwsz rozpraw rozwodow Regina oznajmia e chce zmieni wcze niejsze ustalenia i wnosi o rozwód z orzeczeniem winy m a. Ludwik i jego kochanka s w szoku gdy to s ysz . Wkrótce Tolek zmierza do Otwocka z misj ratowania ma e stwa Sadowskich i na ulicy przypadkiem poznaje Iren . Kajtek jest z y na ojca bo ma ju dosy ci g ych pyta o plany na przysz o i studia. Równie Darek uwa a e W adek przywi zuje zbyt du wag do edukacji. Tymczasem Oliwka która boi si e przez matematyk nie zda matury pobiera korepetycje u Janickiego. Serial obyczajowy
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:55

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:10

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
11:50

Okrasa amie przepisy
Banany zamiast ziemniaków. Ziemniaki przyp yn y do Europy w XVI w. Min o 300 lat zanim trafi y na polskie sto y. Karol Okrasa zaskoczy widzów i przygotuje znane potrawy ale zamiast ziemniaków u yje bananów
TVPOLONIA
12:25

Ojciec Mateusz
Figiel. Ksawery Makart po powrocie z wakacji o wiadcza trójce dzieci e podczas urlopu si o eni . Jego wybranka to du o m odsza kobieta Aneta. Nast pnego dnia w kamienicy zostaj znalezione zw oki kobiety
13:15

Na dobre i na z e
Matko jedyna. Maciek jest zazdrosny o to co czy Blank z Radwanem. Wiki ma dobr wiadomo dla J drka: nastolatka ma zoperowa znakomity chirurg z Hiszpanii doktor Jose Rodriguez Perez. Junior marzy o tym by po zabiegu odszuka swoj biologiczn matk . Matylda znów ma problemy w szkole i z tego powodu Wilczewski oraz Falkowicz musz spotka si z jej wychowawczyni . Pod opiek Radwana trafia kolejna przysz a matka Alicja która wbrew swojej rodzinie yje w zwi zku z kobiet . Doktor Sikork odwiedza w szpitalu Grzegorz pacjent z guzem w troby. Hania obiecuje mu pomoc nie wiadoma e chorego wys a a do niej Lucyna w zamian za apówk . Serial obyczajowy
14:15

Jarocin Festiwal 2019. Muzyka Wolno ci
Rejestracja Koncertu Muzyka Wolno ci zrealizowanego w dniu 09 lipca 2019 w ramach Jarocin Festiwal 2019. Podczas Koncertu wyst pili: Happysad Grubson Marcelina Kasia Kowalska Marek Piekarczyk Damian Ukeje Sebastian Riedel Cree LemON Renata Przemyk Mrozu Tabu Sidney Polak Ró e Europy oraz Zespó Para laureat Jaroci skich Rytmów M odych któremu nagrod wr czy Burmistrz Miasta Jarocina Adam Pawlicki. Koncert prowadzi Piotr Metz
15:25

Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodw
Lekarz. Cyklu pokazuj cy widzom jak wspó cze ni arty ci kabaretowi postrzegali i postrzegaj ró ne zawody jak przedstawiaj swoich rodaków w pracy które zawody s najbardziej kabaretogenne które ciesz si najwi ksz popularno ci w ród artystów. W tym odcinku skecze o lekarzach: Przychodzi baba do lekarza S u ba zdrowia
15:50

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

M jak mi o
ukasz po kolejnej randce z Kati nara a si Otarowi. Za to pó niej wpada w k opoty przez swoj matk . Marta zdradza niechc cy Budzy skiemu e to w a nie ukasz odpowiada za ostatnie k opoty zdrowotne Magdy. Prawnik przeszukuje dok adnie mieszkanie i znajduje ukryte przez ch opaka narkotyki. Piotrek zauwa a e Kinga jest w kiepskiej formie i prosi o pomoc Magd . Filarski i Marsza ek s coraz bardziej oczarowani Nadi pi kn niani Zdu skich. Serial obyczajowy
18:45

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019
19:45

Mami Fatale
nie ne wojny. Seria animowana dla dzieci o zr cznej kucharce której towarzysz ma y psiak i prosiaczek. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych we w asnym ogrodzie doprawiaj c je szczypt wyobra ni i wysmakowanego humoru
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Stulecie Winnych
Niemieccy o nierze dopuszczaj si mordów na mieszka cach wsi. Najbli si Antoniego schronili si w domu Batalków. Bronia i Stanis aw wracaj do gospodarstwa. Odkrywaj e dom zosta spl drowany
21:40

Wkr ceni w randk
Program rozrywkowy w którym samotne osoby odkrywaj e by y na kilku randkach wcze niej o tym nie wiedz c. Spotkania s organizowane przez przyjació osób poszukuj cych drugiej po ówki. Randki zostan zarejestrowane przez ukryte kamery. Wkr ceni w randk to program pe en humoru i zaskakuj cych zwrotów akcji. W ka dym odcinku pojawia si jedna osoba która nie znalaz a jeszcze mi o ci. Program prowadzi Anna Luci ska. Pomaga ona przyjacio om singli wytypowa trzy osoby kandydatki albo kandydatów na partnera
22:45

Opole na bis
Przypomnienie niektórych wyst pów piosenek i koncertów zaprezentowanych podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu organizowanego corocznie od 1963 roku zwykle w czerwcu. Festiwal jest swoistym podsumowaniem sezonu artystycznego polskich twórców i wykonawców. Tradycyjnie koncertom towarzysz przegl d najwi kszych osi gni mijaj cego sezonu prezentacja utworów premierowych konkurs debiutów estradowych i przegl d kabaretów
23:00

44. Festiwal Polskich Filmw Fabularnych w Gdyni
Live-Chat aktivieren