OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
01:05

M jak mi o
ukasz po kolejnej randce z Kati nara a si Otarowi. Za to pó niej wpada w k opoty przez swoj matk . Marta zdradza niechc cy Budzy skiemu e to w a nie ukasz odpowiada za ostatnie k opoty zdrowotne Magdy. Prawnik przeszukuje dok adnie mieszkanie i znajduje ukryte przez ch opaka narkotyki. Piotrek zauwa a e Kinga jest w kiepskiej formie i prosi o pomoc Magd . Filarski i Marsza ek s coraz bardziej oczarowani Nadi pi kn niani Zdu skich. Serial obyczajowy
01:55

Mami Fatale
nie ne wojny. Seria animowana dla dzieci o zr cznej kucharce której towarzysz ma y psiak i prosiaczek. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych we w asnym ogrodzie doprawiaj c je szczypt wyobra ni i wysmakowanego humoru
02:10

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:45

Stulecie Winnych
Niemieccy o nierze dopuszczaj si mordów na mieszka cach wsi. Najbli si Antoniego schronili si w domu Batalków. Bronia i Stanis aw wracaj do gospodarstwa. Odkrywaj e dom zosta spl drowany
03:25

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
03:35

Cudownie ocalony
Pocz tek lat 60. XX wieku. Miko aj zosta w czasie wojny ci ko ranny. Przysi g e je li prze yje postawi kapliczk Matce Boskiej. Po latach postanawia wype ni zobowi zanie
05:15

W rytmie disco
Marika. Twórcy programu prezentuj zestawienie najlepszych przebojów dyskotekowych
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25

The Extra Mile
06:50

W rytmie disco
Krzysztof Jaryczewski. Twórcy programu prezentuj zestawienie najlepszych przebojów dyskotekowych
07:10

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
10:50

Przyrodnik na tropie
ukasz Bo ycki biolog i fotograf przyrody omawia w programie ró ne aspekty ycia zwierz t w kontek cie ich wzajemnych powi za i oddzia ywa . Przyrodnik obserwuje wybrane gatunki w ich naturalnym rodowisku komentuj c ró ne wydarzenia w lekki i przyst pny sposób. Seria propaguje wiedz o polskiej przyrodzie uzupe niaj c j o nieznane cz sto zaskakuj ce fakty na temat relacji mi dzy zwierz tami
11:15

Czy wiesz e...
11:25

Ziarno
B d cie rybakami ludzi. W kolejnym odcinku Ziarna porozmawiamy o aposto ach którzy byli rybakami ludzi. Zostawili oni wszystko i poszli za Jezusem. Kto mo e by rybakiem Pana Boga i co to znaczy Ziarnowe dzieci poszukaj odpowiedzi na to pytanie w tym celu pojad nad morze eby podpatrze prac rybaków
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45

Spotkanie ze wi tym
Program przypomina sylwetk Jana Paw a II jego dokonania i przekaz który po sobie pozostawi . O papie u Polaku opowiedz jego najbli si wspó pracownicy m.in. kard. Stanis aw Dziwisz abp Mieczys aw Mokrzycki i ks. Federico Lombardi. Duchowni opowiedz ile czasu Jan Pawe II po wi ca na modlitw zdradz czy t skni za Polsk i które góry najbardziej lubi
13:00

Msza wi ta z ko cio a pw. w. Jana Paw a II w Bi goraju
14:20

Alternatywy 4
Pierwsza noc. Radni debatuj nad nazw ulicy. Kandydatury zwi zane z nazwiskami zas u onych osób nie znajduj uznania ostatecznie ulica zostaje nazwana Alternatywy. Wprowadzaj si kolejni lokatorzy
15:20

Polsko Czeska pogoda Festiwal Kultury i Piosenki Polskiej i Czeskiej Kudowa Zdrj 2019
Koncert g ówny czwartej edycji Festiwalu Kultury i Piosenki Polskiej i Czeskiej w Kudowie Zdroju odbywa si w 2019 r. roku pod has em Czeski film . Udzia bior nie tylko polscy wokali ci i aktorzy ale równie silna czeska reprezentacja z o ona z artystów filmowo teatralno estradowych. Arty ci wykonaj utwory pochodz ce z popularnych polskich filmów i seriali ale tak e wiatowe przeboje
16:00

Prywatne ycie zwierz t
Program dr. Andrzeja Kruszewicza przybli a widzom ycie i zwyczaje ró nych gatunków zwierz t. Autor jest lekarzem weterynarii podró nikiem autorem wielu publikacji z zakresu ornitologii i dyrektorem warszawskiego ZOO. W programie b dzie opowiada o ssakach ptakach p azach i gadach które mo na spotka w ogrodach zoologicznych i w naturalnym rodowisku
16:30

Le niczwka
91 Krzysztof próbuje porozmawia z Kasi ale na przeszkodzie staje mu ponowna wizyta Konrada. Pomi dzy panami szybko narastaj nieporozumienia. Robert zaskoczony przez Magd szuka ratunku u Lidii. Tymczasem Konrad zdradza Kasi i Krzysztofowi swoje plany. Telenowela
16:55

Le niczwka
92 Katarzyna k óci si z Krzysztofem. Nowacki nabiera pewnych podejrze i postanawia sprawdzi je na w asn r k . Lidia spotyka si z Krzysztofem pierwszy raz od jego wyj cia z aresztu. Karcz ma pretensje do Kurka a Beatka do Krawczyka. Tymczasem w Le niczówce zjawia si nowy le niczy. Telenowela Aktorzy: Marek Bukowski Jolanta Fraszy ska Agata Turkot Julia Kustow Henryk Talar Przemys aw Bluszcz Sebastian Jasnoch Zbigniew Suszy ski Beata Fido Anna Seniuk Piotr Skarga Aleksandra Szwed Jakub Wons
17:20

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

M jak mi o
Leszek nadal robi wszystko by zbli y si do Asi ale na przeszkodzie znów staje mu Nina. Gdy by a ukochana próbuje porozmawia z Krajewskim ten nie chce jej wys ucha . Zdesperowana dziewczyna prosi o pomoc Chodakowsk . Budzy ski przy apuje ukasza gdy ten wraca po ukryte w mieszkaniu prawnika narkotyki. Jest gotów na wszystko by ch opak poniós w ko cu zas u on kar . Sandra kolejny raz ma problemy w pracy przez klientów którzy nie potrafi trzyma r k przy sobie
18:45

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Toru. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
19:15

A to polski w a nie..
Jedna jaskó ka wiosny nie czyni. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
19:20

A to polski w a nie..
You Tube. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
19:25

Nela ma a reporterka
Malutki s onik. W tym odcinku Nela wybierze si do Birmy w poszukiwaniu m odych s oni
19:45

Pami tnik Florki
Zakupy. W okolicy w a nie otwarto ogromny sklep o czym informuje rodzin ryjówek zachwycona pani Dzi cio owa. Mama z Flork postanawiaj to sprawdzi i jad po sok z uka. Sklep osza amia je przepychem i ilo ci towarów. Nieco zagubione kr mi dzy pó kami nie mog c si zdecydowa który z 30 rodzajów soku z uka kupi . Pod wieczór wracaj do domu z mnóstwem niepotrzebnych rzeczy. Nie ma jednak w ród nich soku z uka po który Florka biegnie do pobliskiej Dziupli u wiewiórki. Z ulg stwierdza e nie musi zastanawia si który wybra . Jest tylko jeden
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Blondynka
Nie chodzi o mnie. Kapitan znajduje w trawie rannego bociana i prosi Sylwi o pomoc. Udaje mu si porozmawia z dziewczyn opowiada jej o pracy na morzu. Karol zastanawia si nad wyjawieniem Sylwii prawdy
21:45

Film fabularny
23:40

Studio Kultura niedziela z..
Rolami Bogumi a Kobieli. W programie wybitni twórcy polskiej kultury opowiadaj o swojej pracy i yciu prywatnym
Live-Chat aktivieren