OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

M jak mi o
Leszek nadal robi wszystko by zbli y si do Asi ale na przeszkodzie znów staje mu Nina. Gdy by a ukochana próbuje porozmawia z Krajewskim ten nie chce jej wys ucha . Zdesperowana dziewczyna prosi o pomoc Chodakowsk . Budzy ski przy apuje ukasza gdy ten wraca po ukryte w mieszkaniu prawnika narkotyki. Jest gotów na wszystko by ch opak poniós w ko cu zas u on kar . Sandra kolejny raz ma problemy w pracy przez klientów którzy nie potrafi trzyma r k przy sobie
01:20

Zakochaj si w Polsce
Wa brzych. Wa brzych to poprzemys owe miasto w którym przez kilka stuleci wydobywano w giel kamienny. Szczyci si du ilo ci zieleni i malowniczym po o eniem w ród Gór Wa brzyskich
01:45

Pami tnik Florki
Zakupy. W okolicy w a nie otwarto ogromny sklep o czym informuje rodzin ryjówek zachwycona pani Dzi cio owa. Mama z Flork postanawiaj to sprawdzi i jad po sok z uka. Sklep osza amia je przepychem i ilo ci towarów. Nieco zagubione kr mi dzy pó kami nie mog c si zdecydowa który z 30 rodzajów soku z uka kupi . Pod wieczór wracaj do domu z mnóstwem niepotrzebnych rzeczy. Nie ma jednak w ród nich soku z uka po który Florka biegnie do pobliskiej Dziupli u wiewiórki. Z ulg stwierdza e nie musi zastanawia si który wybra . Jest tylko jeden
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Blondynka
Nie chodzi o mnie. Kapitan znajduje w trawie rannego bociana i prosi Sylwi o pomoc. Udaje mu si porozmawia z dziewczyn opowiada jej o pracy na morzu. Karol zastanawia si nad wyjawieniem Sylwii prawdy
03:25

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
03:35

Film fabularny
05:15

Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
05:45

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Toru. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
TVPOLONIA
06:20

Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i bie ce wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
06:45

Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Tym razem nasz bohater zainteresuje si ksi k Krasnoludki. Fakty mity i g upoty a Zr czne R czki w zabawach plastycznych zrobi kukie k skrzata. Supe ek odwiedzi sklep sportowy i dowie si w jak gr mo na gra u ywaj c ma ej plastikowej pi eczki a Zr czne R czki poka jak taka pi eczka mo e unosi si w strumieniu ciep ego powietrza. Poznamy równie liter P jak pi ka. W teatrzyku zobaczymy bajk o pi ce która nie chcia a si bawi i ci gle ucieka a. Jak zawsze b dziemy równie zamienia litery i tworzy nowe wyrazy
07:05

Figu Migu
Gospodarstwo. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
12:00

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
13:10

Barwy szcz cia
Budrewicz budzi si w apartamencie Rafa a i dowiaduje si e straci a dwa miliony podczas gry w pokera. M czyzna nalega na kolejne karciane spotkanie. Regina jest zdeterminowana by zdoby kredyt na budow parku rozrywki co zauwa a bankier. W adek w podzi kowaniu za zdobycie grantu dostaje od dziekana drogi zegarek oraz zaproszenie dla siebie i Darka na kolacj . Wkrótce Cie lak zauwa a niepokoj ce zachowanie Bednarka wobec Eli jednej z pracownic uczelni. Chowa ski dodaje otuchy Anzelmowi przed rozpraw . W zwi zku z nowymi dowodami Sylwia wnioskuje o uniewinnienie m czyzny. Serial obyczajowy
13:45

Blondynka
Nie chodzi o mnie. Kapitan znajduje w trawie rannego bociana i prosi Sylwi o pomoc. Udaje mu si porozmawia z dziewczyn opowiada jej o pracy na morzu. Karol zastanawia si nad wyjawieniem Sylwii prawdy
14:40

One. Kobiety kultury
Katarzyna Kwiatkowska. Tym razem go ciem ukasza Orbitowskiego jest popularna aktorka filmowa i kabaretowa Katarzyna Kwiatkowska. S ynie z poczucia humoru i talentów parodystycznych. Niezapomnian posta Haliny Radwan organizatorki strajku pracownic supermarketu stworzy a w filmie Marii Sadowskiej Dzie Kobiet . Ostatnio wyst pi a w najnowszym filmie Jacka B awuta Dzie Czekolady
15:10

Nanda Devi East. Gra Szcz cia
W kwietniu 1939 r. Stefan Bernadzikiewicz Jakub Bujak Janusz Klarner i Adam Karpi ski podj li prób zdobycia wschodniego wierzcho ka góry Nanda Devi. Lokalna ludno wierzy e góra jest przekl ta
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw
Odc 237 Jadwiga wypytuje o swoj poprzedniczk Krystyn . Rozmawia z Od i Jutt . Legat dowiaduje si e bulla jest sfa szowana wi c lub Kazimierza i Jadwigi jest niewa ny. Bodz ta dopytuje dlaczego lub odby si bez zgody papie a. Król próbuje go przekupi by nie dr y tematu. Okazuje si e Jadwiga jest w ci y. Telenowela historyczna
16:25

Astronarium
Korona S oneczna. wietlista otoczka widoczna jedynie podczas ca kowitego za mienia S o ca. S oneczna korona to równie pi kny co tajemniczy twór. W tym programie poka emy co wiemy na jej temat. I w jaki sposób mo emy j bada
16:55

Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Tym razem nasz bohater zainteresuje si ksi k Krasnoludki. Fakty mity i g upoty a Zr czne R czki w zabawach plastycznych zrobi kukie k skrzata. Supe ek odwiedzi sklep sportowy i dowie si w jak gr mo na gra u ywaj c ma ej plastikowej pi eczki a Zr czne R czki poka jak taka pi eczka mo e unosi si w strumieniu ciep ego powietrza. Poznamy równie liter P jak pi ka. W teatrzyku zobaczymy bajk o pi ce która nie chcia a si bawi i ci gle ucieka a. Jak zawsze b dziemy równie zamienia litery i tworzy nowe wyrazy
17:10

Figu Migu
Gospodarstwo. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55

Gra s w. Krzy wka
18:25

Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
18:55

Barwy szcz cia
Budrewicz budzi si w apartamencie Rafa a i dowiaduje si e straci a dwa miliony podczas gry w pokera. M czyzna nalega na kolejne karciane spotkanie. Regina jest zdeterminowana by zdoby kredyt na budow parku rozrywki co zauwa a bankier. W adek w podzi kowaniu za zdobycie grantu dostaje od dziekana drogi zegarek oraz zaproszenie dla siebie i Darka na kolacj . Wkrótce Cie lak zauwa a niepokoj ce zachowanie Bednarka wobec Eli jednej z pracownic uczelni. Chowa ski dodaje otuchy Anzelmowi przed rozpraw . W zwi zku z nowymi dowodami Sylwia wnioskuje o uniewinnienie m czyzny. Serial obyczajowy
19:25

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:45

Przygody kota Filemona
Szukaj wiatru w polu. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Filemon szukaj c Bonifacego ci gle s yszy przys owia których nie rozumie
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
O mnie si nie martw
Marcin pozostaje g uchy na sugestie Marka Paw a i Sylwii e potrzebuje pomocy by poradzi sobie z trudn sytuacj osobist . Jego musztrowanie i rozstawianie wszystkich po k tach zaczyna wywo ywa emocje które wymykaj si spod kontroli. Na oczach Marty dochodzi do dramatycznego spi cia mi dzy nim a Sylwi a zaraz potem tak e z Krzy kiem. Sylwia odreagowuje konflikt z Marcinem na psychoterapii przedma e skiej na któr namówi a Paw a. Tymczasem Pawe na oczach Karoliny zostaje wystawiony do wiatru przez jednego z klientów. To wydarzenie robi na nim du o wi ksze wra enie ni by si spodziewa . Karolina i Kostek s pod coraz wi kszym urokiem swoich mentorów a z kolei Maria narzeka na wspó prac z Markiem. Krzysiek usi uje za agodzi sytuacj ale Marcin nie potrafi i nie chce nawet udawa e obchodz go cudze emocje. Pewnie dlatego po stronie Krzy ka niespodziewanie staje nie tylko Marta lecz równie Oliwka i Helenka
21:45
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
Polski nie zniszczy nic na wiecie
W reporta u o Antonim Do dze zamierzamy dotrze do za cianków szlacheckich pod ukowem gdzie przez 36 lat miejscowa ludno dawa a mu schronienie wspiera a go ywi a i leczy a. Odwiedzimy mas miejsc gdzie przebywa by wys ucha relacji wiadków wydarze . Wraz z rodzin chcemy rozpocz poszukiwania jego grobu. W celu prezentacji yciorysu Znicza planujemy zrealizowa fabularyzowane sceny z udzia em statystów i grupy rekonstrukcyjnej. Na uwag zas uguj te prace plastyczne Antoniego Do gi które wykonywa ukrywaj c si na poddaszu domu jednej z ukowskich rodzin. Autorzy reporta u rejestruj organizowan przez mieszka ców ukowa wystaw tych prac
Live-Chat aktivieren