OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Muzeum polskiej piosenki
Walc Embarras. W programie historia piosenki Walc Embarras
00:20
 
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30
 
Korona krlw
Odc 237 Jadwiga wypytuje o swoj poprzedniczk Krystyn . Rozmawia z Od i Jutt . Legat dowiaduje si e bulla jest sfa szowana wi c lub Kazimierza i Jadwigi jest niewa ny. Bodz ta dopytuje dlaczego lub odby si bez zgody papie a. Król próbuje go przekupi by nie dr y tematu. Okazuje si e Jadwiga jest w ci y. Telenowela historyczna
01:00
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:20
 
Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Tym razem nasz bohater zainteresuje si ksi k Krasnoludki. Fakty mity i g upoty a Zr czne R czki w zabawach plastycznych zrobi kukie k skrzata. Supe ek odwiedzi sklep sportowy i dowie si w jak gr mo na gra u ywaj c ma ej plastikowej pi eczki a Zr czne R czki poka jak taka pi eczka mo e unosi si w strumieniu ciep ego powietrza. Poznamy równie liter P jak pi ka. W teatrzyku zobaczymy bajk o pi ce która nie chcia a si bawi i ci gle ucieka a. Jak zawsze b dziemy równie zamienia litery i tworzy nowe wyrazy
01:40
 
Figu Migu
Gospodarstwo. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:45
 
Przygody kota Filemona
Szukaj wiatru w polu. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Filemon szukaj c Bonifacego ci gle s yszy przys owia których nie rozumie
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
O mnie si nie martw
Marcin pozostaje g uchy na sugestie Marka Paw a i Sylwii e potrzebuje pomocy by poradzi sobie z trudn sytuacj osobist . Jego musztrowanie i rozstawianie wszystkich po k tach zaczyna wywo ywa emocje które wymykaj si spod kontroli. Na oczach Marty dochodzi do dramatycznego spi cia mi dzy nim a Sylwi a zaraz potem tak e z Krzy kiem. Sylwia odreagowuje konflikt z Marcinem na psychoterapii przedma e skiej na któr namówi a Paw a. Tymczasem Pawe na oczach Karoliny zostaje wystawiony do wiatru przez jednego z klientów. To wydarzenie robi na nim du o wi ksze wra enie ni by si spodziewa . Karolina i Kostek s pod coraz wi kszym urokiem swoich mentorów a z kolei Maria narzeka na wspó prac z Markiem. Krzysiek usi uje za agodzi sytuacj ale Marcin nie potrafi i nie chce nawet udawa e obchodz go cudze emocje. Pewnie dlatego po stronie Krzy ka niespodziewanie staje nie tylko Marta lecz równie Oliwka i Helenka
03:20
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30
 
Barwy szcz cia
Budrewicz budzi si w apartamencie Rafa a i dowiaduje si e straci a dwa miliony podczas gry w pokera. M czyzna nalega na kolejne karciane spotkanie. Regina jest zdeterminowana by zdoby kredyt na budow parku rozrywki co zauwa a bankier. W adek w podzi kowaniu za zdobycie grantu dostaje od dziekana drogi zegarek oraz zaproszenie dla siebie i Darka na kolacj . Wkrótce Cie lak zauwa a niepokoj ce zachowanie Bednarka wobec Eli jednej z pracownic uczelni. Chowa ski dodaje otuchy Anzelmowi przed rozpraw . W zwi zku z nowymi dowodami Sylwia wnioskuje o uniewinnienie m czyzny. Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:20
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:40
 
No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Anna Dymna spotkajmy si
Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
06:45
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Szukamy wiosny. Ta astronomiczna przychodzi do nas 20 marca kalendarzowa dzie pó niej. Wiosna. Najbardziej zachwycaj ca pora roku bo budz ca do ycia wszystko to co nas otacza. Zielona kolorowa ale czy punktualna Margolcia i Mi wypatruj pierwszych oznak wiosny. Podpowiadaj po czym pozna jej nadej cie gdzie jej szuka a tak e co robi gdy troszeczk si spó nia. Jakie ro liny i kwiatki rozkwitaj które zwierz ta budz si z zimowego snu jakie ptaki wracaj do Polski na wiosn Tego wszystkiego dowiecie si z zagadek opowiastki oraz piosenki której naucz was Margolcia i Mi
07:00
 
Zwierzaki Czytaki
Turbouzdrawiacz. Szymek wiczy skoki. Z szafy na fotel z fotela na kanap z kanapy na pralk . Zosta mianowany na konsultanta do spraw kaskaderskich przy filmie który jest przygotowywany przez Pimpka i Pomka. Niestety ostatni skok na pralk ko czy si niepowodzeniem i kontuzj ma ego szopa. Niezb dna jest wizyta u weterynarza. Okazuje si jednak e Szymek panicznie boi si lekarzy.
07:15
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
13:10
 
Barwy szcz cia
Nielegalny hazard w hotelu Sta skich kwitnie. Na kolejny karciany wieczór Rafa za atwia atrakcyjne dziewczyny a tak e prosi Patryka o zorganizowanie narkotyków. Karolina która sk ada narzeczonemu niezapowiedzian wizyt w apartamencie robi si coraz bardziej podejrzliwa. Sebastian i Dominika wracaj z Kanady bardzo w sobie zakochani i szcz liwi e Angela zaakceptowa a now ukochan ojca. Kowalski spó nia si do pracy i nie mog c znie wymówek Marka i jego z o liwych komentarzy dotycz cych Dominiki daje mu w twarz. Rozchodzi si wie o uniewinnieniu Anzelma. Koledzy z celi s przekonani e to Chowa ski i jego znajomo z dziennikark pomog y Makowskiemu i wy adowuj na Arturze swoje frustracje. Tymczasem Umi ska orientuje si e mecenas Paszkowska zwietrzy a du e odszkodowanie i odsun a j od sprawy. Serial obyczajowy
13:45
 
Stulecie Winnych
Niemieccy o nierze dopuszczaj si mordów na mieszka cach wsi. Najbli si Antoniego schronili si w domu Batalków. Bronia i Stanis aw wracaj do gospodarstwa. Odkrywaj e dom zosta spl drowany
14:40
 
Polski nie zniszczy nic na wiecie
W reporta u o Antonim Do dze zamierzamy dotrze do za cianków szlacheckich pod ukowem gdzie przez 36 lat miejscowa ludno dawa a mu schronienie wspiera a go ywi a i leczy a. Odwiedzimy mas miejsc gdzie przebywa by wys ucha relacji wiadków wydarze . Wraz z rodzin chcemy rozpocz poszukiwania jego grobu. W celu prezentacji yciorysu Znicza planujemy zrealizowa fabularyzowane sceny z udzia em statystów i grupy rekonstrukcyjnej. Na uwag zas uguj te prace plastyczne Antoniego Do gi które wykonywa ukrywaj c si na poddaszu domu jednej z ukowskich rodzin. Autorzy reporta u rejestruj organizowan przez mieszka ców ukowa wystaw tych prac
15:35
 
Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Druga cz wspomnie Andrzeja Dobosza o Antonim S onimskim wybitnym poecie prozaiku dramatopisarzu a przede wszystkim wspó twórcy powojennych rodowisk kulturalnych
15:45
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
 
Korona krlw
ODCINEK 238 Na Wawel przybywa Henryk aga ski ojciec Jadwigi. Jest w ciek y e lub jego córki z Kazimierzem jest niewa ny. Czuje si oszukany. Jadwiga rodzi córk wcze niaka. Kazimierz jest rozczarowany. Lig za spowiada si legatowi z romansu z Adelajd co stawia uniewa nienie jej lubu z królem w innym wietle. Umiera Bodz ta. Telenowela historyczna
16:25
 
Zakochaj si w Polsce
Wa brzych. Wa brzych to poprzemys owe miasto w którym przez kilka stuleci wydobywano w giel kamienny. Szczyci si du ilo ci zieleni i malowniczym po o eniem w ród Gór Wa brzyskich
16:50
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Szukamy wiosny. Ta astronomiczna przychodzi do nas 20 marca kalendarzowa dzie pó niej. Wiosna. Najbardziej zachwycaj ca pora roku bo budz ca do ycia wszystko to co nas otacza. Zielona kolorowa ale czy punktualna Margolcia i Mi wypatruj pierwszych oznak wiosny. Podpowiadaj po czym pozna jej nadej cie gdzie jej szuka a tak e co robi gdy troszeczk si spó nia. Jakie ro liny i kwiatki rozkwitaj które zwierz ta budz si z zimowego snu jakie ptaki wracaj do Polski na wiosn Tego wszystkiego dowiecie si z zagadek opowiastki oraz piosenki której naucz was Margolcia i Mi
17:05
 
Zwierzaki Czytaki
Turbouzdrawiacz. Szymek wiczy skoki. Z szafy na fotel z fotela na kanap z kanapy na pralk . Zosta mianowany na konsultanta do spraw kaskaderskich przy filmie który jest przygotowywany przez Pimpka i Pomka. Niestety ostatni skok na pralk ko czy si niepowodzeniem i kontuzj ma ego szopa. Niezb dna jest wizyta u weterynarza. Okazuje si jednak e Szymek panicznie boi si lekarzy.
17:20
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45
 
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
18:25
 
Ko o pira
Autorski program Mariusza Cie lika w którym komentowane s najwa niejsze wydarzenia ze wiata literatury
18:55
 
Barwy szcz cia
Nielegalny hazard w hotelu Sta skich kwitnie. Na kolejny karciany wieczór Rafa za atwia atrakcyjne dziewczyny a tak e prosi Patryka o zorganizowanie narkotyków. Karolina która sk ada narzeczonemu niezapowiedzian wizyt w apartamencie robi si coraz bardziej podejrzliwa. Sebastian i Dominika wracaj z Kanady bardzo w sobie zakochani i szcz liwi e Angela zaakceptowa a now ukochan ojca. Kowalski spó nia si do pracy i nie mog c znie wymówek Marka i jego z o liwych komentarzy dotycz cych Dominiki daje mu w twarz. Rozchodzi si wie o uniewinnieniu Anzelma. Koledzy z celi s przekonani e to Chowa ski i jego znajomo z dziennikark pomog y Makowskiemu i wy adowuj na Arturze swoje frustracje. Tymczasem Umi ska orientuje si e mecenas Paszkowska zwietrzy a du e odszkodowanie i odsun a j od sprawy. Serial obyczajowy
19:25
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45
 
Wyprawa profesora G bki
Odkrycie. Po przespanej w namiocie nocy profesor G bka i jego towarzysze wyruszaj w dalsz drog . Samochód pod aj cy po pustynnych wertepach nagle staje. Okaza o si e zbiorniki paliwa s przedziurawione i wycieka paliwo. Smok Marcin z towarzyszem udaj si na poszukiwanie wody. Udaje im si znale paliwo naprawi samochód i ruszy w dalsz drog . Doje d aj do rezerwatu dinozaurów gdzie wita ich dyrektor Rufinus. Cz onków wyprawy zdumiewaj ogromne stworzenia o pot nych ogonach i ma ych ruchliwych g ówkach. Dyrektor Rufinus zaprasza wszystkich na kolacj
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ojciec Mateusz
Iluzjonista. W grupie która przygotowuje pokaz iluzji w domu kultury wybucha konflikt. Podczas wyst pu dochodzi do tragicznego wypadku. Przypi ta do tarczy dziewczyna ginie od ciosu no em
21:45
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
Live-Chat aktivieren