OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30
 
Korona krlw
ODCINEK 238 Na Wawel przybywa Henryk aga ski ojciec Jadwigi. Jest w ciek y e lub jego córki z Kazimierzem jest niewa ny. Czuje si oszukany. Jadwiga rodzi córk wcze niaka. Kazimierz jest rozczarowany. Lig za spowiada si legatowi z romansu z Adelajd co stawia uniewa nienie jej lubu z królem w innym wietle. Umiera Bodz ta. Telenowela historyczna
01:00
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Szukamy wiosny. Ta astronomiczna przychodzi do nas 20 marca kalendarzowa dzie pó niej. Wiosna. Najbardziej zachwycaj ca pora roku bo budz ca do ycia wszystko to co nas otacza. Zielona kolorowa ale czy punktualna Margolcia i Mi wypatruj pierwszych oznak wiosny. Podpowiadaj po czym pozna jej nadej cie gdzie jej szuka a tak e co robi gdy troszeczk si spó nia. Jakie ro liny i kwiatki rozkwitaj które zwierz ta budz si z zimowego snu jakie ptaki wracaj do Polski na wiosn Tego wszystkiego dowiecie si z zagadek opowiastki oraz piosenki której naucz was Margolcia i Mi
01:40
 
Wyprawa profesora G bki
Odkrycie. Po przespanej w namiocie nocy profesor G bka i jego towarzysze wyruszaj w dalsz drog . Samochód pod aj cy po pustynnych wertepach nagle staje. Okaza o si e zbiorniki paliwa s przedziurawione i wycieka paliwo. Smok Marcin z towarzyszem udaj si na poszukiwanie wody. Udaje im si znale paliwo naprawi samochód i ruszy w dalsz drog . Doje d aj do rezerwatu dinozaurów gdzie wita ich dyrektor Rufinus. Cz onków wyprawy zdumiewaj ogromne stworzenia o pot nych ogonach i ma ych ruchliwych g ówkach. Dyrektor Rufinus zaprasza wszystkich na kolacj
01:50
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Rymowanki na niepogod. Bajk czyta dzieciom Dorota Kolak
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Ojciec Mateusz
Iluzjonista. W grupie która przygotowuje pokaz iluzji w domu kultury wybucha konflikt. Podczas wyst pu dochodzi do tragicznego wypadku. Przypi ta do tarczy dziewczyna ginie od ciosu no em
03:20
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30
 
Barwy szcz cia
Nielegalny hazard w hotelu Sta skich kwitnie. Na kolejny karciany wieczór Rafa za atwia atrakcyjne dziewczyny a tak e prosi Patryka o zorganizowanie narkotyków. Karolina która sk ada narzeczonemu niezapowiedzian wizyt w apartamencie robi si coraz bardziej podejrzliwa. Sebastian i Dominika wracaj z Kanady bardzo w sobie zakochani i szcz liwi e Angela zaakceptowa a now ukochan ojca. Kowalski spó nia si do pracy i nie mog c znie wymówek Marka i jego z o liwych komentarzy dotycz cych Dominiki daje mu w twarz. Rozchodzi si wie o uniewinnieniu Anzelma. Koledzy z celi s przekonani e to Chowa ski i jego znajomo z dziennikark pomog y Makowskiemu i wy adowuj na Arturze swoje frustracje. Tymczasem Umi ska orientuje si e mecenas Paszkowska zwietrzy a du e odszkodowanie i odsun a j od sprawy. Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25
 
Ko o pira
Autorski program Mariusza Cie lika w którym komentowane s najwa niejsze wydarzenia ze wiata literatury
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Korona krlw
Odc. 127. Kazimierz chce zaatakowa Wschow na co potrzebuje du o pi ni dzy. Niestety suma zebrana w królewskim skarbcu jest niewystarczaj ca. Po raz kolejny musi poprosi o pomoc je eli chce zrealizowa swoje plany. Wójt próbuje wyt umaczy Gabiji e od lat nie yje ze swoj on . Kobieta nie chce go jednak s ucha . Pijany Miko aj zostaje zaatakowany i traci przytomno . Telenowela historyczna
06:40
 
aska mi o dzia anie
W Rzegnowie ko o Gniezna powsta o rodek wychodzenia z bezdomno ci i uzale nie . Osoby bezdomne które wcze niej mia y k opoty z uzale nieniami od u ywek otrzyma y szans na nowe ycie. Fundacja Chrze cija ska Inicjatywa Dobroczynna razem z Baptystyczn Akcj Charytatywn stworzy y miejsce w którym grupa m czyzn otrzyma a szans na odmian swego losu. To w a nie w O rodku m czy ni ci zostali poddani profesjonalnej terapii i wsparciu psychologicznemu dzi ki któremu maj szans na nowe ycie. Mog na nowo budowa swój los odrzucaj c wszystkie czynniki które w przesz o ci doprowadzi y do z ych uczynków. Misj Chrze cija skiej Inicjatywy Dobroczynnej jest aska Mi o Dzia anie. Dzia acze Fundacji uwa aj e zbawi a ich aska Boga zatem pragn dzieli si Jego mi o ci i przekuwa j w realne dzia anie. To dzia anie to w a nie pomoc ludziom wykluczonym spo ecznie w wyj ciu z problemu oraz przygotowaniu ich do prowadzenia trze wego ycia poza o rodkiem w oparciu o biblijne warto ci. W reporta u chcemy pokaza sposób dzia ania O rodka terapi umo liwiaj c wyj cie z bezdomno ci i uzale nie ludzi którzy otrzymali szans na nowe ycie a tak e ogromne zaanga owanie osób które chc odmienia los pokrzywdzonych przez uzale nienia ludzi. Wiar która prowadzi do czynienia dobra. Ludzi który do wiadczyli aski od Boga i chc j przekazywa dalej daj c mo liwo na odbudow swego ycia osobom które kiedy pob dzi y. Chcemy opowiedzie o planach na przysz o o budowie domu seniora i domu dziecka o marzeniach które dzi ki pracy zmieniaj ludzkie ycie
07:05
 
A to polski w a nie..
Jedna jaskó ka wiosny nie czyni. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:10
 
A to polski w a nie..
You Tube. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:15
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
13:10
 
Barwy szcz cia
Na uczelni Cie lak jest wiadkiem jak dziekan po raz kolejny wy ywa si na Eli. Wieczorem W adek i Darek mimo niech ci przychodz do Bednarka na proszon kolacj . S zniesmaczeni jak impertynencko m czyzna traktuje swoj on . Justin pomaga zdoby Patrykowi narkotyki które zamówi u niego Rafa . Dodatkow atrakcj podczas kolejnego karcianego wieczoru ma by obecno m odych adnych kole anek recepcjonistki Ani. Walawski po redniczy w kontakcie Reginy z Budrewiczem w efekcie czego Czapla pojawia si na wieczorze pokerowym w apartamencie Zubrzyckiego wraz ze 100 tysi cami w gotówce. Serial obyczajowy
13:45
 
O mnie si nie martw
Marcin pozostaje g uchy na sugestie Marka Paw a i Sylwii e potrzebuje pomocy by poradzi sobie z trudn sytuacj osobist . Jego musztrowanie i rozstawianie wszystkich po k tach zaczyna wywo ywa emocje które wymykaj si spod kontroli. Na oczach Marty dochodzi do dramatycznego spi cia mi dzy nim a Sylwi a zaraz potem tak e z Krzy kiem. Sylwia odreagowuje konflikt z Marcinem na psychoterapii przedma e skiej na któr namówi a Paw a. Tymczasem Pawe na oczach Karoliny zostaje wystawiony do wiatru przez jednego z klientów. To wydarzenie robi na nim du o wi ksze wra enie ni by si spodziewa . Karolina i Kostek s pod coraz wi kszym urokiem swoich mentorów a z kolei Maria narzeka na wspó prac z Markiem. Krzysiek usi uje za agodzi sytuacj ale Marcin nie potrafi i nie chce nawet udawa e obchodz go cudze emocje. Pewnie dlatego po stronie Krzy ka niespodziewanie staje nie tylko Marta lecz równie Oliwka i Helenka
14:40
 
wiat od witu do zmierzchu
Stambu od witu do zmierzchu. Istambu od witu do zmierzchu opowiada histori rybaka który wyrusza o wicie na po ów ryb na pi knym Bosforze. Poznajemy m ski wiat poprzez wizyty w kawiarniach gdzie popijaj c tureck herbat m czy ni graj w karty i rozmawiaj o yciu. Kobiety w tym czasie bior udzia w s ynnym stambulskim Fashion Nigth Out w czasie którego znane marki odzie owe urz dzaj pokazy mody oraz sesje fotograficzne. Zagl damy równie do zwyk ych domów tureckich. 90 letnia pani codziennie o poranku uprawia fitness. Jeste my wiadkami pi knej sceny mi osnej m opiekuje si chor na stwardnienie rozsiane on . Poznajemy równie kurdyjsk rodzin wyplataj c wspólnie w swoim ma ym mieszkaniu wianki z kwiatków które potem sprzedaj o zmroku na g ównych ulicach Stambu u. To wszystko sk ada si na przepi kny obraz Stambu u zatopiony w d wi kach modlitwy Azan które rozbrzmiewaj w ca ym mie cie
15:25
 
No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
15:45
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
 
Korona krlw
ODCINEK 239 Kazimierz triumfalnie wraca z wojny na Rusi. Dowiaduje si o mierci Kenny ony Ka ka i córki Olgierda. Okazuje si e za napadem na warsztat Gabiji i Miko aja stoi Regina która zap aci a zbójom. Trafia do lochu. Wystawiona na widok ludzi których oszuka a prosi o wybaczenie. Kazimierz dowiaduje si e Krystyna by a czeskim szpiegiem. Telenowela historyczna
16:25
 
Jak to dzia a
Rados aw Brzózka pokazuje jak dzia aj urz dzenia codziennego u ytku i t umaczy podstawowe zasady fizyki rz dz ce zjawiskami w otaczaj cym nas wiecie. W programie pojawiaj si równie zagadki i propozycje eksperymentów które widzowie mog przeprowadzi w domu
16:55
 
A to polski w a nie..
Jedna jaskó ka wiosny nie czyni. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
16:57
 
A to polski w a nie..
You Tube. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:05
 
Nela ma a reporterka
Malutki s onik. W tym odcinku Nela wybierze si do Birmy w poszukiwaniu m odych s oni
17:20
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45
 
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
18:25
 
Przystanek Zaolzie
18:45
 
Ktr dy po sztuk
Grupa Azorro. Czy arty cie wolno wszystko Film kpi z fetyszyzacji postaci artysty i jednocze nie stawia pytanie o zasadno i cel u ywania prowokacji w sztuce
18:55
 
Barwy szcz cia
Na uczelni Cie lak jest wiadkiem jak dziekan po raz kolejny wy ywa si na Eli. Wieczorem W adek i Darek mimo niech ci przychodz do Bednarka na proszon kolacj . S zniesmaczeni jak impertynencko m czyzna traktuje swoj on . Justin pomaga zdoby Patrykowi narkotyki które zamówi u niego Rafa . Dodatkow atrakcj podczas kolejnego karcianego wieczoru ma by obecno m odych adnych kole anek recepcjonistki Ani. Walawski po redniczy w kontakcie Reginy z Budrewiczem w efekcie czego Czapla pojawia si na wieczorze pokerowym w apartamencie Zubrzyckiego wraz ze 100 tysi cami w gotówce. Serial obyczajowy
19:25
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45
 
Podr e do bajek
O królewnie która spa nie mog a. Pewna królewna cierpi na bezsenno poniewa przeszkadza jej ka dy d wi k który dociera noc do komnaty. W ko cu królewna zamienia si w sow i ulatuje do gwiazd. Gwiazdy radz jej by pokocha a nocne d wi ki a wówczas przestan jej one przeszkadza
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonu 4 Trójka przyjació przenosi si do nowego mieszkania i znów wpada w k opoty. Firma przewozowa myli przesy ki i zostawia m odym pud o które nale y do kogo innego. A jego w a ciciel... porywa Zosi z gabinetu doktor Drawicz. Bartek znów ciera si z Karolem szefem Euforii który zjawia si na otwarciu Wegenacji i chce porozmawia z Natali . Anka wraca na plan filmowy. Tym razem ekipa pracuje nad odcinkiem którym chc po egna si z widzami. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2019 Re yseria: ukasz Wi niewski Scenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna Golenia Anna Krasuska Zdj cia: Kacper Zieli ski Rafa Paradowski Aktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Iza Kuna Rados aw Krzy owski Maria Wieczorek Katarzyna Figura Maciej Radel Jakub Mazurek Daniel Guzdek
21:45
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
wiat od witu do zmierzchu
Stambu od witu do zmierzchu. Istambu od witu do zmierzchu opowiada histori rybaka który wyrusza o wicie na po ów ryb na pi knym Bosforze. Poznajemy m ski wiat poprzez wizyty w kawiarniach gdzie popijaj c tureck herbat m czy ni graj w karty i rozmawiaj o yciu. Kobiety w tym czasie bior udzia w s ynnym stambulskim Fashion Nigth Out w czasie którego znane marki odzie owe urz dzaj pokazy mody oraz sesje fotograficzne. Zagl damy równie do zwyk ych domów tureckich. 90 letnia pani codziennie o poranku uprawia fitness. Jeste my wiadkami pi knej sceny mi osnej m opiekuje si chor na stwardnienie rozsiane on . Poznajemy równie kurdyjsk rodzin wyplataj c wspólnie w swoim ma ym mieszkaniu wianki z kwiatków które potem sprzedaj o zmroku na g ównych ulicach Stambu u. To wszystko sk ada si na przepi kny obraz Stambu u zatopiony w d wi kach modlitwy Azan które rozbrzmiewaj w ca ym mie cie
Live-Chat aktivieren