OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:20
 
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30
 
Korona krlw
ODCINEK 239 Kazimierz triumfalnie wraca z wojny na Rusi. Dowiaduje si o mierci Kenny ony Ka ka i córki Olgierda. Okazuje si e za napadem na warsztat Gabiji i Miko aja stoi Regina która zap aci a zbójom. Trafia do lochu. Wystawiona na widok ludzi których oszuka a prosi o wybaczenie. Kazimierz dowiaduje si e Krystyna by a czeskim szpiegiem. Telenowela historyczna
01:00
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:20
 
A to polski w a nie..
Jedna jaskó ka wiosny nie czyni. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
01:25
 
A to polski w a nie..
You Tube. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
01:30
 
Nela ma a reporterka
Malutki s onik. W tym odcinku Nela wybierze si do Birmy w poszukiwaniu m odych s oni
01:45
 
Podr e do bajek
O królewnie która spa nie mog a. Pewna królewna cierpi na bezsenno poniewa przeszkadza jej ka dy d wi k który dociera noc do komnaty. W ko cu królewna zamienia si w sow i ulatuje do gwiazd. Gwiazdy radz jej by pokocha a nocne d wi ki a wówczas przestan jej one przeszkadza
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonu 4 Trójka przyjació przenosi si do nowego mieszkania i znów wpada w k opoty. Firma przewozowa myli przesy ki i zostawia m odym pud o które nale y do kogo innego. A jego w a ciciel... porywa Zosi z gabinetu doktor Drawicz. Bartek znów ciera si z Karolem szefem Euforii który zjawia si na otwarciu Wegenacji i chce porozmawia z Natali . Anka wraca na plan filmowy. Tym razem ekipa pracuje nad odcinkiem którym chc po egna si z widzami. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2019 Re yseria: ukasz Wi niewski Scenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna Golenia Anna Krasuska Zdj cia: Kacper Zieli ski Rafa Paradowski Aktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Iza Kuna Rados aw Krzy owski Maria Wieczorek Katarzyna Figura Maciej Radel Jakub Mazurek Daniel Guzdek
03:20
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30
 
Barwy szcz cia
Na uczelni Cie lak jest wiadkiem jak dziekan po raz kolejny wy ywa si na Eli. Wieczorem W adek i Darek mimo niech ci przychodz do Bednarka na proszon kolacj . S zniesmaczeni jak impertynencko m czyzna traktuje swoj on . Justin pomaga zdoby Patrykowi narkotyki które zamówi u niego Rafa . Dodatkow atrakcj podczas kolejnego karcianego wieczoru ma by obecno m odych adnych kole anek recepcjonistki Ani. Walawski po redniczy w kontakcie Reginy z Budrewiczem w efekcie czego Czapla pojawia si na wieczorze pokerowym w apartamencie Zubrzyckiego wraz ze 100 tysi cami w gotówce. Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:30
 
Nanda Devi East. Gra Szcz cia
W kwietniu 1939 r. Stefan Bernadzikiewicz Jakub Bujak Janusz Klarner i Adam Karpi ski podj li prób zdobycia wschodniego wierzcho ka góry Nanda Devi. Lokalna ludno wierzy e góra jest przekl ta
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Korona krlw
Odc. 128 Na naradzie Kazimierz porusza temat mo liwo ci zbudowania drogi rzecznej do transportu soli. Trwaj tak e rozmowy o obowi zkowej s u bie wojskowej dla poddanych. Nagle pojawia si zdenerwowana Bogna z informacj o zbyt wcze nie rozpoczynaj cym si porodzie Ofki. Niezb dna okazuje si pomoc Eliasza. Brat Bolka wypytuje Ilz o Helen która opiekuje si jego córk . Fa szywa dwórka podst pnie mówi o niej same z e rzeczy. Telenowela historyczna
06:40
 
Turystyczna jazda
Region Trenczyn. Tym razem wyruszamy do kraju naszych po udniowych s siadów. Odkryjemy s owacki region Trenczyn który znany jest z licznych uzdrowisk i przepi knych zamków. B dziemy te z kamer w domku na drzewie a tak e wybierzemy si na trasy rowerowe
06:55
 
Nieziemscy
Ognisko. Na pok ad przybiega mama z rewelacj . Znajomi Ziemianie zaprosili za og Nieziemskich na ognisko. Mamie bardzo zale y na tym aby zaprezentowa si jak najlepiej. Postanawia wspólnie z innymi przygotowa na wieczór jak specjaln atrakcj . Amanda Sofia Igor i Timor maj co wymy li . W mi dzyczasie na statku pojawia si tajemniczy worek a w nim wielki kamie . Kto i w jakim celu go przytarga
07:15
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:10
 
Barwy szcz cia
Bednarek pozwala sobie na prymitywne komentarze na temat W adka i sekretarki. Zbulwersowany jego zachowaniem Cie lak nak ania pracownice uczelni by zg osi y rektorowi e s przez dziekana mobbingowane. Bo ena próbuje wymóc na Brunie aby jego kolega wyprowadzi si z hotelu jednak Rafa grozi Sta skiemu e wtedy wyjawi jego onie sk d si znaj . Po ostatniej grze w pokera z Budrewiczem Regina dostaje upragniony kredyt na park rozrywki. Dobre wie ci przekazuje Czapli Walawski i jednocze nie próbuje umówi si z ni na randk . Borys ju wi tuje e wkrótce ruszy budowa kiedy s siad Grzelaków przynosi niepokoj ce informacje. Serial obyczajowy
13:45
 
M jak mi o
ukasz po kolejnej randce z Kati nara a si Otarowi. Za to pó niej wpada w k opoty przez swoj matk . Marta zdradza niechc cy Budzy skiemu e to w a nie ukasz odpowiada za ostatnie k opoty zdrowotne Magdy. Prawnik przeszukuje dok adnie mieszkanie i znajduje ukryte przez ch opaka narkotyki. Piotrek zauwa a e Kinga jest w kiepskiej formie i prosi o pomoc Magd . Filarski i Marsza ek s coraz bardziej oczarowani Nadi pi kn niani Zdu skich. Serial obyczajowy
14:40
 
Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonu 4 Trójka przyjació przenosi si do nowego mieszkania i znów wpada w k opoty. Firma przewozowa myli przesy ki i zostawia m odym pud o które nale y do kogo innego. A jego w a ciciel... porywa Zosi z gabinetu doktor Drawicz. Bartek znów ciera si z Karolem szefem Euforii który zjawia si na otwarciu Wegenacji i chce porozmawia z Natali . Anka wraca na plan filmowy. Tym razem ekipa pracuje nad odcinkiem którym chc po egna si z widzami. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2019 Re yseria: ukasz Wi niewski Scenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna Golenia Anna Krasuska Zdj cia: Kacper Zieli ski Rafa Paradowski Aktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Iza Kuna Rados aw Krzy owski Maria Wieczorek Katarzyna Figura Maciej Radel Jakub Mazurek Daniel Guzdek
15:30
 
Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
15:45
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
 
Korona krlw
Odc 240 Dobies aw z Kurozw k od kiedy nie dosta awansu od króla knuje z Andrzejem z T czyna. Chce zemsty. Ludwik dowiaduje si e Jadwiga ma zosta królow . El bieta nie mo e do tego dopu ci . Kiedy okazuje si e Jadwiga jest w drugiej ci y ka e przyspieszy z jej koronacj . Lichwiarz ma kandydata na m a dla Esterki Nikodema. Telenowela historyczna
16:25
 
Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
16:55
 
Nieziemscy
Ognisko. Na pok ad przybiega mama z rewelacj . Znajomi Ziemianie zaprosili za og Nieziemskich na ognisko. Mamie bardzo zale y na tym aby zaprezentowa si jak najlepiej. Postanawia wspólnie z innymi przygotowa na wieczór jak specjaln atrakcj . Amanda Sofia Igor i Timor maj co wymy li . W mi dzyczasie na statku pojawia si tajemniczy worek a w nim wielki kamie . Kto i w jakim celu go przytarga
17:20
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45
 
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
18:25
 
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
18:55
 
Barwy szcz cia
Bednarek pozwala sobie na prymitywne komentarze na temat W adka i sekretarki. Zbulwersowany jego zachowaniem Cie lak nak ania pracownice uczelni by zg osi y rektorowi e s przez dziekana mobbingowane. Bo ena próbuje wymóc na Brunie aby jego kolega wyprowadzi si z hotelu jednak Rafa grozi Sta skiemu e wtedy wyjawi jego onie sk d si znaj . Po ostatniej grze w pokera z Budrewiczem Regina dostaje upragniony kredyt na park rozrywki. Dobre wie ci przekazuje Czapli Walawski i jednocze nie próbuje umówi si z ni na randk . Borys ju wi tuje e wkrótce ruszy budowa kiedy s siad Grzelaków przynosi niepokoj ce informacje. Serial obyczajowy
19:25
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny ukazuj cy aktualne wydarzenia i ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie a tak e oficjalne stosunki polsko litewskie. Autorzy programu si gaj równie do historii i tradycji by przypomina wa ne dla Polaków miejsca i wydarzenia pokazuj te relacje z Litwinami i stosunek w adz czy te osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:45
 
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Napad na dyli ans. Tym razem Mato ek trafia na Dziki Zachód. Niespodziewanie przyczynia si do uj cia sprawców napadu na dyli ans
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Pitbull
Gebels i Nielat jad do Ursusa gdzie znaleziono zw oki radnego. W centrum handlowym zamachowiec próbuje zastrzeli Kwadrata. Despero jedzie na miejsce wydarze
21:45
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
Nanda Devi East. Gra Szcz cia
W kwietniu 1939 r. Stefan Bernadzikiewicz Jakub Bujak Janusz Klarner i Adam Karpi ski podj li prób zdobycia wschodniego wierzcho ka góry Nanda Devi. Lokalna ludno wierzy e góra jest przekl ta
Live-Chat aktivieren