OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:25
 
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30
 
Korona krlw
Odc 240 Dobies aw z Kurozw k od kiedy nie dosta awansu od króla knuje z Andrzejem z T czyna. Chce zemsty. Ludwik dowiaduje si e Jadwiga ma zosta królow . El bieta nie mo e do tego dopu ci . Kiedy okazuje si e Jadwiga jest w drugiej ci y ka e przyspieszy z jej koronacj . Lichwiarz ma kandydata na m a dla Esterki Nikodema. Telenowela historyczna
01:00
 
Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
01:25
 
Nieziemscy
Ognisko. Na pok ad przybiega mama z rewelacj . Znajomi Ziemianie zaprosili za og Nieziemskich na ognisko. Mamie bardzo zale y na tym aby zaprezentowa si jak najlepiej. Postanawia wspólnie z innymi przygotowa na wieczór jak specjaln atrakcj . Amanda Sofia Igor i Timor maj co wymy li . W mi dzyczasie na statku pojawia si tajemniczy worek a w nim wielki kamie . Kto i w jakim celu go przytarga
01:45
 
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Napad na dyli ans. Tym razem Mato ek trafia na Dziki Zachód. Niespodziewanie przyczynia si do uj cia sprawców napadu na dyli ans
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Pitbull
Gebels i Nielat jad do Ursusa gdzie znaleziono zw oki radnego. W centrum handlowym zamachowiec próbuje zastrzeli Kwadrata. Despero jedzie na miejsce wydarze
03:20
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30
 
Barwy szcz cia
Bednarek pozwala sobie na prymitywne komentarze na temat W adka i sekretarki. Zbulwersowany jego zachowaniem Cie lak nak ania pracownice uczelni by zg osi y rektorowi e s przez dziekana mobbingowane. Bo ena próbuje wymóc na Brunie aby jego kolega wyprowadzi si z hotelu jednak Rafa grozi Sta skiemu e wtedy wyjawi jego onie sk d si znaj . Po ostatniej grze w pokera z Budrewiczem Regina dostaje upragniony kredyt na park rozrywki. Dobre wie ci przekazuje Czapli Walawski i jednocze nie próbuje umówi si z ni na randk . Borys ju wi tuje e wkrótce ruszy budowa kiedy s siad Grzelaków przynosi niepokoj ce informacje. Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25
 
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Le niczwka
Katarzyna przyznaje si doktor dzieb owskiej e postanowi a zmieni swoje ycie. Podobnie jak Edyta Ga ek która posuwa si w tym celu do oszustwa. Pola chce odszuka dziadków wbrew woli Krzysztofa. Zauroczony Katarzyn wydawca przyje d a do Le niczówki. Telenowela
06:35
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
07:05
 
Czy wiesz e...
07:15
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny ukazuj cy aktualne wydarzenia i ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie a tak e oficjalne stosunki polsko litewskie. Autorzy programu si gaj równie do historii i tradycji by przypomina wa ne dla Polaków miejsca i wydarzenia pokazuj te relacje z Litwinami i stosunek w adz czy te osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:10
 
Na sygnale
M drzejszy ust puje. Wiktor ma kolejny dy ur z Nowym. Po tym jak ch opak przez d u szy czas ukrywa przed Wiktorem swój zwi zek z Zosi ich wspó praca nie uk ada si dobrze. Pierwszym pacjentem ratowników zostaje rowerzysta który wjecha na s up. Kolejne wezwanie wp ywa z gabinetu weterynaryjnego. Na miejscu ma by m czyzna którego zaatakowa pies. Zamiast niego ekipa Banacha trafia na bandytów którzy uciekaj przed policj . Wiktor zostaje ci ko ranny. Tymczasem Anna z Martyn jad do sklepu z artyku ami RTV gdzie trwa wyprzeda i niebezpieczny pojedynek klientów. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019 Re yseria: Grzegorz Waller Scenariusz: Agnieszka Putkiewicz Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Maryla Morydz Iga Górecka Marcin Grzymowicz Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Marcelina Zawadzka Janusz Szpiglewski ukasz Jaszczuk
13:45
 
M jak mi o
1447 Serial obyczajowy 45 min Polska 2019 Re yseria: Sylwester Jakimow Kinga Lewi ska Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska Marta Michalak Zdj cia: Piotr Biernat Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Barbara Kurdej Szatan S awomir Uniatowski Joanna Jarmo owicz Jakub Józefowicz Anna Oberc Dominika Osta owska Ma gorzata Pie kowska Feliks Matecki Krystian Wieczorek Anna Mucha Rafa Mroczek Dawid Gamtsemlidze Leszek nadal robi wszystko by zbli y si do Asi ale na przeszkodzie znów staje mu Nina. Gdy by a ukochana próbuje porozmawia z Krajewskim ten nie chce jej wys ucha . Zdesperowana dziewczyna prosi o pomoc Chodakowsk . Budzy ski przy apuje ukasza gdy ten wraca po ukryte w mieszkaniu prawnika narkotyki. Jest gotów na wszystko by ch opak poniós w ko cu zas u on kar . Sandra kolejny raz ma problemy w pracy przez klientów którzy nie potrafi trzyma r k przy sobie
14:40
 
Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019
W pierwszych trzech odcinkach programu Szansa na sukces. Eurowizja Junior wezm udzia dzieci w wieku od 9 do 14 lat. W odcinku czwartym nadawanym na ywo zmierzy si trójka finalistów. Zwyci zca fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior Gliwice 2019. O tym kto wygra zadecyduj widzowie w g osowaniu SMS owym
15:45
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
 
Korona krlw taka historia
Precz z W grami. Po mierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku tron Polski obj siostrzeniec króla Ludwik W gierski. Po koronacji Ludwik wróci do Budy. Królowa El bieta zosta a regentk
16:30
 
Baw si s owami
Wielkanocne tradycje. W odcinku dzieci z babci robi palmy wielkanocne. Babcia opowiada o wielkanocnych tradycjach. W zagadnieniach j zykowych poprawno ortograficzna: wielkie i ma e litery
16:40
 
Baw si s owami
Robi czy zrobi. W odcinku: Smok t umaczy kiedy co robimy a kiedy zrobimy. W zagadnieniach j zykowych aspekt czasownika na przyk adzie par aspektowych: przygotowywa przygotowa robi zrobi malowa pomalowa piec upiec pomaga pomóc w czasie przesz ym
16:55
 
Domisie
Domisiowe ZOO. Teofil zach ca Domisie eby wybra y si do zoo. Tymczasem Kajetan proponuje zabaw w zoo na miejscu w ogródku. Zobaczcie co mo e zdzia a wyobra nia
17:20
 
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45
 
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
18:25
 
Okrasa amie przepisy
Banany zamiast ziemniaków. Ziemniaki przyp yn y do Europy w XVI w. Min o 300 lat zanim trafi y na polskie sto y. Karol Okrasa zaskoczy widzów i przygotuje znane potrawy ale zamiast ziemniaków u yje bananów
18:55
 
Wszystko przed nami
Iza stara si wypa jak najlepiej podczas pierwszego dnia pracy w Dobrym Adresie ale Wojtek nie kryje e Podleska nie jest tam mile widziana. Anna dowiaduje si e Stefan dosta mieszkanie w kamienicy i trzyma ten fakt w tajemnicy przed ni . Chc c wyja ni spraw idzie do mieszkania w którym zastaje m a w towarzystwie Joli. Agat odwiedza ponownie kurier który wzi kiedy Paw a za swojego kumpla z podstawówki. M czyzna opowiada zaintrygowanej Gajewskiej o k opotach Paw a Sta czuka z prawem i przez przypadek zostawia ich wspólne zdj cie klasowe sprzed lat. Serial obyczajowy
19:25
 
Polskie korzenie w USA Grale za wielk wod
19:45
 
Rodzina Treflikw
Duch. W s siedztwie rodziny mieszkaj król z królow którzy przechadzaj si w szatach koronach i je d karet ale robi te normalne zakupy w sklepie spo ywczym. Kolejnym s siadem jest pan Robobot ma y robot wynalazca. Czasami pojawia si tak e ciocia przedstawiona jako czarownica (gdy lata na miotle). Dzieci chc pomóc Cioci i udaj si do jej domu by przynie jej lataj c miot . Dom jest przera aj cy ale dzieci pokonuj strach i wykonuj zadanie jednocze nie pomagaj c Duchowi który u Cioci mieszka i czuje si tam bardzo nieszcz liwy
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Na dobre i na z e
Prawy krzy owy. Do Le nej Góry przyje d a doktor Perez przyjaciel Wiktorii aby zoperowa J drka. W trakcie zabiegu szybko jednak pojawiaj si problemy. Marcin próbuje zarabia na ycie jako kierowca ale trafia na w ciek ego taksówkarza niejakiego Pliszk który oskar a go o nieuczciw konkurencj . Molenda zawozi do szpitala nowego pacjenta którym od razu interesuje si Bart. Weteran dostaje w szpitalu ataku padaczki. Wyznaje e zosta postrzelony w g ow i b aga lekarza o pomoc. Tymczasem Falkowicz wci próbuje si dowiedzie kto jest jego rywalem w konkursie na stanowisko dyrektora szpitala. Serial obyczajowy 49 min Polska 2019 Re yseria: Jose Iglesias Scenariusz: Monika Zi ba Zdj cia: Jan Cybis Aktorzy: Filip Bobek Krzysztof Janczak Kordian Rekowski Micha ebrowski Magdalena Celmer Katarzyna D browska Marcin Krajewski Redbad Klynstra Komarnicki Pola Gonciarz Iwo Wici ski Piotr G owacki Aleksandra Hamka o Piotr Garlicki Liliana G bczy ska Komorowska Ewa Paj k
21:45
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:45
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
23:00
 
Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Andrzej Dobosz wspomina postaci zas u one dla polskiej kultury artystów z których wielu zna osobi cie
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019
W pierwszych trzech odcinkach programu Szansa na sukces. Eurowizja Junior wezm udzia dzieci w wieku od 9 do 14 lat. W odcinku czwartym nadawanym na ywo zmierzy si trójka finalistów. Zwyci zca fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior Gliwice 2019. O tym kto wygra zadecyduj widzowie w g osowaniu SMS owym
Live-Chat aktivieren