OTR
Datum
<
Oktober 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
31
 
 
 
Sender
Um TV-Programm zu sehen, das älter als 14 Tage ist, benötigen Sie den Premiumstatus.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
12:25
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
Historia jednego obrazu
Bia e kobiety Leopold Gottilieb. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
13:10
Barwy szcz cia
Alicja chwali si ukaszowi bliskim kontaktem z Chowa skim. Sadowski uwa a e przyjació ka du o ryzykuje anga uj c si w zwi zek z by ym wi niem. Dowiedzia si te e ma córk . Umi ska radzi mu spotka si z matk dziewczynki. Tymczasem Artur próbuj c roz adowa z o i wi zienny stres ostro trenuje na si owni. Celina mówi mu e powinien te i na terapi . Oliwka radzi si Jab o skich jak pomóc Madzi w relacjach z Kacprem. Wanda znowu chce sp dzi dzie z Oliwk która w pewnym sensie zast puje jej nie yj c córk . Z kolei Adam wys uchuje zwierze Malwiny która wreszcie przesta a si oszukiwa w sprawie syna. Stefan przyje d a z wa ówk do Grand Szaletu gdzie urz dzili si Tolek z Iren . Widzi e ich mi o kwitnie. Waleria po warsztatach plastycznych zaprasza do siebie Sadowsk . Przychodzi te Amelia. Ma dla Reni list od Norberta który nied ugo wychodzi z wi zienia i chcia by si z ni spotka . Serial obyczajowy
13:45
O mnie si nie martw
Krzysiek wytr cony z równowagi po spotkaniu z terapeutk choruje na koklusz. Maria pomaga Markowi w sprawie popularnego pisarza który przypadkowo potr ci stoj c na przystanku policjantk
14:35
Ma a Moskwa kontra ma y Londyn
Film o ma o znanej komunistycznej zbrodni na o nierzach AK NSZ i ksi dzu w w wozie Puziowe Do y. Jeszcze yj mieszka cy którzy mog dostarczy nowych wstrz saj cych informacji. Tymczasem rozkazodawcy i zbrodniarze otrzymali ordery a te doczekali pochówku z honorami wojskowymi. Opowiemy o kulisach brutalnego mordu w gminie Trzydnik Du y dokonanego w kwietniu 1946 roku. Wówczas komunistyczne ugrupowania spod znaku AL I GL g ównie z tak zwanej Ma ej Moskwy brutalnie zamordowa y 13 osób z NSZ AK i innych antykomunistycznych ugrupowa zamieszka ych w kilku wioskach zwanych Ma ym Londynem. Cia a zamordowanych prawdopodobnie zakopano w pobliskim w wozie Puziowe Do y. Zgin li mieszka cy wsi Potok Stany i D brówka
15:30
No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
15:45
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
Korona królów
Rok 1380. Jadwiga szcz liwa z powodu wizyty Wilhelma nie zd a po egna si z El biet . Królowa El bieta umiera na zamku trwa a oba. Op akuj c matk Ludwik zamierza spe ni jej ostatni wol i wys a Jadwig do Krakowa. Jagie o wci zwleka z decyzj dotycz c lubu i chrztu w obrz dku wschodnim. Jasiek uczy Pe k i Spytka jak wa na jest rodzina. Telenowela historyczna
16:25
Jak to dzia a
Kolorowe kosmetyki. W tym odcinku: Wn trza fabryk strze one s równie pilnie jak wojskowe laboratoria. Nic dziwnego wi kszo firm kosmetycznych nie chce zdradza sekretów swojej kuchni stosowanych technologii a ju na pewno cennych receptur. Radkowi Brzózce uda o si wej do rodka takiej fabryki i prze ledzi proces produkcji kolorowych kosmetyków
16:55
A to polski w a nie..
Jarzyny czy warzywa. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:00
A to polski w a nie..
Bez pracy nie ma ko aczy. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:05
Nela ma a reporterka
Przygoda w Delcie Mekongu. Nela zabiera dzieci na wypraw do Wietnamu. Wraz z ni zwiedzimy niesamowite wodne targowisko znajduj ce si w samej Delcie Mekongu. Dodatkowo dowiemy si wielu ciekawostek z codziennego ycia mieszka ców Wietnamu
17:20
Historia jednego obrazu
Historia Apolla i Dafne Abraham Bloemaert. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
Gra s ów. Krzy ówka
18:25
Przystanek Zaolzie
18:45
Któr dy po sztuk
Edward Dwurnik. Program prezentuje najciekawsze kolekcje ró nych instytucji sztuki wspó czesnej w Polsce
18:55
Barwy szcz cia
Alicja chwali si ukaszowi bliskim kontaktem z Chowa skim. Sadowski uwa a e przyjació ka du o ryzykuje anga uj c si w zwi zek z by ym wi niem. Dowiedzia si te e ma córk . Umi ska radzi mu spotka si z matk dziewczynki. Tymczasem Artur próbuj c roz adowa z o i wi zienny stres ostro trenuje na si owni. Celina mówi mu e powinien te i na terapi . Oliwka radzi si Jab o skich jak pomóc Madzi w relacjach z Kacprem. Wanda znowu chce sp dzi dzie z Oliwk która w pewnym sensie zast puje jej nie yj c córk . Z kolei Adam wys uchuje zwierze Malwiny która wreszcie przesta a si oszukiwa w sprawie syna. Stefan przyje d a z wa ówk do Grand Szaletu gdzie urz dzili si Tolek z Iren . Widzi e ich mi o kwitnie. Waleria po warsztatach plastycznych zaprasza do siebie Sadowsk . Przychodzi te Amelia. Ma dla Reni list od Norberta który nied ugo wychodzi z wi zienia i chcia by si z ni spotka . Serial obyczajowy
19:25
Kierunek Zachód
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45
Podró e do bajek
Okulary króla. Animowana bajka dla dzieci. Okrutny król zamkn w wie y swoj córk aby tam czeka a na przybycie kandydata na m a. Wreszcie zjawia si kandydat jednak nie przybywa na koniu lecz samochodem. Król chce obejrze go dok adniej i w tym celu gromadzi rozmaite przyrz dy optyczne
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonu ODCINEK 9 Bartek w ciek y o poranku jedzie razem z Ank do Karola pewien e to on podpali Wege nacj . W drodze maj wypadek i Sokó zostaje ranny a jego ukochana porwana. Zosia dowiaduje si e jej matka ostatni noc sp dzi a w izbie wytrze wie . Na miejscu spotyka Jacka Górskiego. Szymon zaczyna prac nad nowym filmem razem z Dorot która zostaje konsultantk produkcji. Tymczasem Agata odkrywa e Inga ma m a Roberta (Jan Wieczorkowski). Serial komediowy obyczajowy 42 min Polska 2019 Re yseria: Aleksandra Terpi ska Scenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna Golenia Zdj cia: Rafa Paradowski Aktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Maciej Radel Daniel Guzdek Anna Mucha Maria Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Brykalski Magdalena Smalara
21:45
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
Ma a Moskwa kontra ma y Londyn
Film o ma o znanej komunistycznej zbrodni na o nierzach AK NSZ i ksi dzu w w wozie Puziowe Do y. Jeszcze yj mieszka cy którzy mog dostarczy nowych wstrz saj cych informacji. Tymczasem rozkazodawcy i zbrodniarze otrzymali ordery a te doczekali pochówku z honorami wojskowymi. Opowiemy o kulisach brutalnego mordu w gminie Trzydnik Du y dokonanego w kwietniu 1946 roku. Wówczas komunistyczne ugrupowania spod znaku AL I GL g ównie z tak zwanej Ma ej Moskwy brutalnie zamordowa y 13 osób z NSZ AK i innych antykomunistycznych ugrupowa zamieszka ych w kilku wioskach zwanych Ma ym Londynem. Cia a zamordowanych prawdopodobnie zakopano w pobliskim w wozie Puziowe Do y. Zgin li mieszka cy wsi Potok Stany i D brówka
Live-Chat aktivieren