OTR
Datum
<
Februar 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35
Korona krlw taka historia
Medyk wied ma i kat. W staro ytnej Grecji lekarze cieszyli si szacunkiem. Niestety we wczesnym redniowieczu rozpowszechni o si przekonanie e choroba to kara za grzechy któr nale y przyjmowa z pokor
01:00
Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
01:20
Domisie
Domisiowy lataj cy dywan. Eryk postanawia ze starego dywanu który znalaz na strychu zrobi lataj cy dywan. Podobno lataj ce dywany s tylko w bajkach ale Domisie maj bogat wyobra ni i dlatego zwyk y dywan potrafi zmieni w lataj cy
01:45
Rodzina Treflikw
Ksi yc. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4 letni Treflik i jego starsza siostra 6 letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek który piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj król i królowa którzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Na dobre i na z e
Je li jutro nas nie b dzie. Matylda zostaje zaatakowana przez starsze kole anki ale ratuje j przeje d aj cy akurat w pobli u 18 letni Olek. Nast pnego dnia nowy przyjaciel odwiedza dziewczyn w domu i zostaje przy apany przez Falkowicza. Dominika wychodzi w ko cu ze szpitala ale ma kolejne objawy neurologiczne które niepokoj Marcina. W pracy jako ratownik doktor Molenda próbuje pomóc nastolatkowi z siln reakcj anafilaktyczn oraz jego bratu Piotrowi który jest sparali owany i chce walczy o prawo do eutanazji. Tymczasem Hania wci nie umie porozumie si ze swoj matk . Serial obyczajowy
03:30
Na sygnale
Tabletka na wszystko. Ojciec Martyny prosi Piotra o spotkanie. Chce naprawi stosunki w ich rodzinie. Strzelecki wyznaje Wiktorowi e wcale nie ma ochoty na lunch z niezbyt mi ym te ciem. Tymczasem doktor Góra odkrywa e Lidka wci opiekuje si Robertem swoim dawnym ukochanym który cierpi na stres pourazowy. Coraz bardziej niepokoi si o kole ank . W pracy lekarz próbuje uratowa ch opca który mo e cierpie na seps . Doktor Banach stara si pomóc prostytutce która zas ab a w parku. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2019Re yseria: Kamila FidlerScenariusz: Bartosz JaniszewskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Anna Haba Krzysztof Mateusiak Grzegorz Gadziomski Marta Walesiak J drzej Grochal Monika Chrzanowska
03:55
Historia jednego obrazu
Bajka o szcz liwym cz owieku Antoni Michalak. Obraz Bajka o szcz liwym cz owieku Antoniego Michalaka to olej na p ótnie. Powsta w 1925 roku. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O twórczo ci zmar ego w 1975 roku malarza rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:20
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:00
Barwy szcz cia
W hotelu Kasia trafia w sam rodek przygotowa Paulinki do wyst pu w talent show. Górce nie podoba si e córka ukasza jest stylizowana na doros . Konflikt z Bo en zaognia si i Kasia rozwa a rezygnacj z pracy w hotelu. Julita zarzuca sobie e nie umie odpowiednio zajmowa si dzieckiem. Nie daje si pocieszy matce i szlochaj c zamyka si w azience. Józek zaprasza Darka i W adka. Ca a czwórka wspiera m od mam . Po wyj ciu go ci Urszula mówi zi ciowi e Julita mo e cierpie na depresj poporodow . Po niedosz ym lubie z Dominik Sebastian proponuje Natalii by wspólnie spróbowali stworzy zwi zek. Z kolei Klemens opowiada Zwole skiej e zatrudnia narzeczon Kowalskiego do sprz tania w negli u. Serial obyczajowy
05:25
Barwy szcz cia
Józek i Urszula zauwa aj znikni cie Julity. Okazuje si e nie ma z ni kontaktu bo jej telefon zosta w domu Mariola stara si wyci gn Huberta z marazmu i zach ca go do intensywnej pracy nad Ex Ex. Obydwoje widz Ernesta w roli prowadz cego co nie podoba si Justinowi. Wkrótce do Pyrki dzwoni uwi ziona w Stanach Klara. Ma gorzata i Jerzy zachowuj si jak m ode i bardzo zakochane w sobie ma e stwo. Tymczasem Natalia postanawiarozprawi si z Sebastianem i Klemensem po tym jak potraktowali Dominik . Serial obyczajowy
05:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Barwy szcz cia
Po ci kiej nocy z noworodkiem Józek i Urszula namawiaj Julit na samotny spacer. W parku dziewczyna u wiadamia sobie e nie wzi a telefonu i zaczyna panikowa . Remek przyprowadza na konsultacj do Hermana swoj profesork Arlet Banach. Okazuje si e to pretekst do spotkania Reginy z wybitn pianistk . Obydwoje namawiaj Czapl by wróci a do grania. Stefan nie wiadomy problemów mi dzy Kasi a Sta skimi zabiera wnuka do hotelu. Paulinka nie ma jednak czasu na zabaw z synem Sadowskich z powodu przygotowa do konkursu. Zdenerwowany na dziewczynk Ksawcio wymyka si na zewn trz gdzie zagaduje go nieznajomy m czyzna. Serial obyczajowy
06:40
Barwy szcz cia
Bo ena i Kasia maj k opot z Tomczykami niefrasobliwymi go mi hotelu którzy zostawili na noc swojego synka Makarego samego w pokoju. Górka ostrzega Sta sk e w okolicy hotelu kr ci si podejrzany m czyzna. Darek szuka sponsora Spartan. Józek i pozostali zawodnicy wierz e Janicki pomo e klubowi. Z kolei W adek dostaje wezwanie z prokuratury poniewa Bednarek zad u y uczelni i przysz o placówki stoi pod znakiem zapytania. Franek nie mo e jecha z Regin na obiad do Arlety. Na miejscu okazuje si e Remek przyszed bez ony gdy jak si pó niej wydaje zatai przed ni spotkanie w domu pianistki. Profesorka wymusza na Czapli by usiad a do pianina. Zebrani s pod wra eniem jej wyst pu. Serial obyczajowy
07:15
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:55
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:10
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
11:50
Okrasa amie przepisy
W tatarskim kocio ku. Tym razem Karol Okrasa zabierze widzów do Kruszynian na Podlasiu. To jeden z ostatnich rejonów gdzie do dzi yj polscy Tatarzy. Znajduje si tu meczet i cmentarz muzu ma ski uznane jako pomnik historii Polski. Bo Tatarzy s w Kruszynianach od ponad 300 lat od czasów panowania króla Jana III Sobieskiego. Od tego momentu wzi li udzia we wszystkich wojnach dzielnie broni c Rzeczpospolitej. I cho enili si z Polkami wiernie trzymali si swej wiaryi tradycji kulinarnych. Jak sami mówi : Tatar mo e sobie wzi za on Polk katoliczk to jest jeden warunek musi ona umie przyrz dzi tatarskie ko duny . A jakie ciekawe przysmaki mo na znale w tatarskim kocio ku O tym opowie Karol Okrasa. Karol zaprezentuje trzy propozycje inspirowane tatarsk kuchni : 1 Baranina duszona z kiszon kapust 2 Tatarskie ko duny oczywi cie w wedle z amanego przez Karola przepisu. 3 Tatarska zapiekanka
TVPOLONIA
12:25
Ojciec Mateusz
Pingwin. Pracownik marketu Jerzy Ma ecki zosta pobity. Mateusz ustala e m czyzna by w posiadaniu niewygodnych informacji na temat kierownika sklepu i ochroniarza
13:15
Na dobre i na z e
Je li jutro nas nie b dzie. Matylda zostaje zaatakowana przez starsze kole anki ale ratuje j przeje d aj cy akurat w pobli u 18 letni Olek. Nast pnego dnia nowy przyjaciel odwiedza dziewczyn w domu i zostaje przy apany przez Falkowicza. Dominika wychodzi w ko cu ze szpitala ale ma kolejne objawy neurologiczne które niepokoj Marcina. W pracy jako ratownik doktor Molenda próbuje pomóc nastolatkowi z siln reakcj anafilaktyczn oraz jego bratu Piotrowi który jest sparali owany i chce walczy o prawo do eutanazji. Tymczasem Hania wci nie umie porozumie si ze swoj matk . Serial obyczajowy
14:15
Zakochaj si w Polsce
Ostrów Wielkopolski. W Ostrowie warto zobaczy m.in. ratusz w który mie ci si muzeum budynek dawnej Strzelnicy Miejskiej neogotycki ko ció wi tego Stanis awa z pocz tku XX wieku oraz synagog w stylu maureta skim
14:45
Muzyka na weekend
Marek Sierocki przypomina najwi ksze przeboje wspó czesnej muzyki rozrywkowej. Program zosta zrealizowany z wykorzystaniem archiwalnych materia ów Telewizji Polskiej które dziennikarz uzupe nia komentarzami i anegdotami
15:40
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
M jak mi o
Ula i Bartek spotykaj si po raz pierwszy w gabinecie terapeutki Anny Walewskiej. Andrzejek wci ubiega si o prac w policji i dlatego musi pojecha na rozmow z psychologiem. Soba ska zaprasza Janka i Soni do teatru. Policjantka wykorzystuje okazj by na nowo podbi serce Morawskiego. Tymczasem Lilka i Mateusz id na urodziny jednego z kolegów do lokalnego pubu. S zupe nie nie wiadomi gro cego im tam niebezpiecze stwa. Serial obyczajowy 44 min Polska 2020 Re yseria: Kinga Lewi ska Scenariusz: Katarzyna Terechowicz Alina Pucha a Marta Kuszewska Zdj cia: Piotr Bernat Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Katarzyna Kwiatkowska Arkadiusz Smole ski Tomasz O wieci ski Ewa Kasprzyk Weronika Soba ska Barbara Wypych Ma gorzata Ro niatowska Ma gorzata Pie kowska Iga Krefft Tomas Kollarik Maciej Dami cki Marcin Mroczek Olga Szoma ska Jakub Kucner Krystian Domaga a Monika Mielnicka
18:45
Szansa na sukces. Eurowizja 2020
W specjalnej edycji programu Szansa na sukces zostanie wy oniony artysta który b dzie reprezentowa Polsk podczas 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. Rywalizacja b dzie przebiega w etapach. Zwyci zcy poszczególnych odcinków spotkaj si w wielkim finale. Wyst py uczestników oceni jury z o one z wokalistów którzy wyst powali w poprzednich edycjach konkursu Eurowizji: Micha Szpak Cleo i Gromee
19:45
Mami Fatale
Italiano. Za pomoc magicznej przyprawy Mami Psina i Prosi przenosz si do s onecznej Italii. Tam Prosi spotyka pi kn Pro ciutt wink dla której traci g ow prawie dos ownie. cigani przez najwi kszego masarza z Neapolu bohaterowie szybko musza wraca do siebie
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Wojenne dziewczyny
Szcz sny podlega bardzo cis ej kontroli. Nie mo e opuszcza laboratorium. Irka znajduje archiwum za cian w piwnicy Instytutu ywienia. Dokumenty s ukryte w sejfie
21:40
Sanatorium mi o ci
Szósty odcinek drugiej serii Sanatorium Mi o ci up ynie pod znakiem przemiany dwunastki kuracjuszyi chodzi tu zarówno o pewn przemian duchow jak i wizerunkow . Podczas porannego spotkania przy kawie pada temat mi o ci do dzieci i wnuków. Kuracjuszem odcinka zostaje jeden z W adków a jego wybór partnerki na randk na pewno wzbudzi zaskoczenie. Przedpo udnie up ywa pod znakiem bada lekarskich o swoje zdrowie tym razem zatroszczy si Adam i pewna temperamentna pani. Ca a grupa we mie tak e udzia w sesji coachingu która przybiera nieoczekiwany przebieg. Popo udnie to czas po wi cony urodzie przygotowania do uzdrowiskowego pokazu modypo raz kolejny przypomn o stanowczym charakterze Wiesi
22:35
Wielki test o mi o ci
Live-Chat aktivieren