OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender
Um TV-Programm zu sehen, das älter als 14 Tage ist, benötigen Sie den Premiumstatus.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
12:15
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:15
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
13:30
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
14:20
Echo serca
Jan Magda i Irena spotykaj si na pogrzebie Ewy. Danuta zostaje potr cona przez pijanego kierowc . Jej stan jest powa ny na dodatek podczas operacji pojawiaj si komplikacje
15:15
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
16:30
Korona kr l w
Jagie o dowiaduje si o plotkach które dotycz Jadwigi. Skirgie o jest w ciek y na Witolda e ten odebra Krzy akom Wizn . Do Wilna dociera wiadomo e Krzy acy zmierzaj w stron Kowna. Jadwiga dowiaduje si od Krystyny o wyniku ledztwa mieszczek to Gniewosz stoi za plotkami. Zbigniew jest nieust pliwy w sprawie przysz o ci sióstr ale zostawia je na Wawelu. Jagie o potwierdza w Piotrkowie przywileje i zarz dza natychmiastowy powrót do Krakowa
17:05
Zaczarowany wiat
W odcinku: Czy mural mo e by sztuk Gdzie mo na ogl da najpi kniejsze obrazy na murach Jak d ugo si tworzy taki obraz i kto za tym wszystkim stoi Czy ka dy grafficiarz jest tak tajemniczy jak Banksy Wspólnie z Wojciechem Brewk jednym z najbardziej znanych polskich artystów robimy mural Zaczarowanego wiata
17:20
Rok 1920 Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
Gra s w Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25
Wsch d
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
18:55
Barwy szcz cia
Paulinka razem z Bo en i Brunem urz dza przyj cie powitalne dla mamy która wysz a ze szpitala. Malarka ma pretensje do Sta skich e obiecali jej córce spotkanie z Ksawerym. W hotelu Bo ena szczerze rozmawia z Kasi o ich wzajemnej relacji w kontek cie ostatnich wydarze zwi zanych z chorob Ma ek. Kajtek i Oliwka zapraszaj rodziców na piknik w czasie którego oznajmiaj im e bior udzia w reality show. W adek Sabina i Klaudia reaguj negatywnie i rozstaj si z m odymi w gniewie. Cie lak i Zbrowska mówi te o swojej decyzji Kacprowi. Jab o ski nie rozumie ich po wi cenia ani nie daje si przekona by samemu zrezygnowa z udzia u w Ex Ex. Renata dowiaduje si od Radka e po bójce z Krystianem Tadeusz dosta dozór policyjny i czeka go rozprawa s dowa. Na dodatek okazuje si e stan budowla ca jest bardzo powa ny co oznacza e je li m czyzna nie prze yje Nawrot mo e trafi do wi zienia za nieumy lne spowodowanie mierci. Serial obyczajowy
19:25
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
19:45
Kulfon co z ciebie wyro nie
Kinodraka. Kulfon i Monika wybieraj si do kina. W czasie seansu Kulfon wierci si szele ci papierkami krzyczy. W pewnym momencie bohaterowie filmu porywaj Kulfona do... filmu
19:50
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Smok wawelski. Bajk czyta Jan Peszek
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Miasto skarb w
Cezanne. Alicja Wakar opiniuje plan zakupu przez Polsk obrazu Paula Cézanne a Gracze . Jest przekonana e to orygina . Rajski krakowski marszand próbuje przekona j e obraz jest falsyfikatem
21:45
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
Adampol polska wie nad Bosforem
Bohaterem reporta u jest 80 letni Polak który mieszka tu od pokole i pi knie opowiada o tradycji wioski. Centrum wsi stanowi muzeum polskie a wszyscy jej mieszka cy co tydzie spotykaj si na sobotniej polskiej mszy wi tej. Reporta jest tak e prób opowiedzenia o specyfice Turcji jej walorach mieszka cach ró norodno ci i go cinno ci. Ale przede wszystkim o kontaktach i przyja ni mi dzy Polsk a Turcj
Live-Chat aktivieren