OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:30
Korona krlw
Jagie o dowiaduje si o plotkach które dotycz Jadwigi. Skirgie o jest w ciek y na Witolda e ten odebra Krzy akom Wizn . Do Wilna dociera wiadomo e Krzy acy zmierzaj w stron Kowna. Jadwiga dowiaduje si od Krystyny o wyniku ledztwa mieszczek to Gniewosz stoi za plotkami. Zbigniew jest nieust pliwy w sprawie przysz o ci sióstr ale zostawia je na Wawelu. Jagie o potwierdza w Piotrkowie przywileje i zarz dza natychmiastowy powrót do Krakowa
01:00
Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
01:25
Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czy mural mo e by sztuk Gdzie mo na ogl da najpi kniejsze obrazy na murach Jak d ugo si tworzy taki obraz i kto za tym wszystkim stoi Czy ka dy grafficiarz jest tak tajemniczy jak Banksy Wspólnie z Wojciechem Brewk jednym z najbardziej znanych polskich artystów robimy mural Zaczarowanego wiata
01:45
Kulfon co z ciebie wyro nie
Kinodraka. Kulfon i Monika wybieraj si do kina. W czasie seansu Kulfon wierci si szele ci papierkami krzyczy. W pewnym momencie bohaterowie filmu porywaj Kulfona do... filmu
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Miasto skarbw
Cezanne. Alicja Wakar opiniuje plan zakupu przez Polsk obrazu Paula Cézanne a Gracze . Jest przekonana e to orygina . Rajski krakowski marszand próbuje przekona j e obraz jest falsyfikatem
03:20
Historia jednego obrazu
Gra w szachy Sofonisba Anguissola. Obraz Gra w szachy Sofonisby Anguissoli powsta w 1555 roku. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. O obrazie i jego autorce w oskiej malarce epoki renesansu rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewiczi historyk dr Andrzej Smoli ski
03:30
Barwy szcz cia
Paulinka razem z Bo en i Brunem urz dza przyj cie powitalne dla mamy która wysz a ze szpitala. Malarka ma pretensje do Sta skich e obiecali jej córce spotkanie z Ksawerym. W hotelu Bo ena szczerze rozmawia z Kasi o ich wzajemnej relacji w kontek cie ostatnich wydarze zwi zanych z chorob Ma ek. Kajtek i Oliwka zapraszaj rodziców na piknik w czasie którego oznajmiaj im e bior udzia w reality show. W adek Sabina i Klaudia reaguj negatywnie i rozstaj si z m odymi w gniewie. Cie lak i Zbrowska mówi te o swojej decyzji Kacprowi. Jab o ski nie rozumie ich po wi cenia ani nie daje si przekona by samemu zrezygnowa z udzia u w Ex Ex. Renata dowiaduje si od Radka e po bójce z Krystianem Tadeusz dosta dozór policyjny i czeka go rozprawa s dowa. Na dodatek okazuje si e stan budowla ca jest bardzo powa ny co oznacza e je li m czyzna nie prze yje Nawrot mo e trafi do wi zienia za nieumy lne spowodowanie mierci. Serial obyczajowy
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
05:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Le niczwka
90Na Krzysztofa czekaj w domu nieoczekiwani go cie. Olga podejmuje prze omow decyzj i og asza j na zebraniu zarz du. Tymczasem Beatka i Kurek czekaj na rozstrzygni cie konkursu na nowego le niczego. Jego wyniki s zaskoczeniemdla wszystkich zainteresowanych. Telenowela
06:35
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
07:05
Czy wiesz e..
07:15
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35
Na sygnale
Czas si egna. Ekipa doktora Góry trafia na wyj tkowo nielubian pacjentk która traktuje ratowników jak s u cych. Piotr chce by mi y i obiecuje przywie po pracy jej ulubiony tonik. Znajduje j prawie nieprzytomn . Mimo szybkiej pomocy pani Irena umiera. Jedynym spadkobierc maj tna kobieta ustanawia Piotra. Tymczasem Wiktor coraz bardziej obawia si o Nowego. Gabry z powodu rozstania z ukochan wpada w depresj i si ga po alkohol. Tomek odzyskuje przytomno po operacji mózgu. Ca y czaswspiera go Zosia. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Anna Haba Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Janusz Szpiglewski ukasz Jaszczuk Katarzyna Joda
TVPOLONIA
12:15
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
13:15
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
13:30
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
14:20
M jak mi o
Gruzin Igor wraca do Polski i zapowiada Otarowi e wkrótce o eni si z jego córk . Próbuje te zastraszy ukasza. da by ch opak zostawi w spokoju i Kati i dziecko. Tymczasem Kinga i Piotr wybieraj si na gal zorganizowan przez stacj radiow . Wcze niej Zdu scy musz jednak odwiedzi szko . Wzywa ich wychowawca Lenki. Okazuje si e ich córka ma w klasie problem z kilkoma kole ankami. Kinga próbuje w tej sprawie interweniowa a Lenka buntuje si i ucieka z domu. Serial obyczajowy 45 min Polska 2020 Re yseria: Kinga Lewi ska Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska Marta Michalak Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Anna Oberc Jakub Józefowicz David Gamtsemlidze Rafa Mroczek Katarzyna Cichopek Marcin Mroczek Ina Sobala Dominika Osta owska Oleg Bakhtrudinov Maria G owacka
15:10
Program rozrywkowy
15:30
M jak mi o
Marcin wci podejrzewa e Krajewski nie dzia a zgodnie z prawem. Obawia si e i jemu gro przez to k opoty. Tymczasem Kamil rozpoczyna ledztwo w sprawie Artura. Podst pem zbli a si do obu braci Chodakowskich. Jedzie nad jezioro i spotyka si te z Olewiczem. Próbuje zdoby od seniora jak najwi cej informacji. Z kolei Aneta naciska na Olka by zgodzi si w ko cu porozmawia z psychiatr . Aleksandra umawia si z by ym m em Grzegorzem który b aga j o kolejn szans . Serial obyczajowy 45 min Polska 2018 Re yseria: Agnieszka TrzosScenariusz: Katarzyna Terechowicz Alina Pucha a Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Marcin Bosak Grzegorz Wons Robert Krajewski Adriana Kalska Rafa Mroczek Maurycy Popiel Ma gorzata Pieczy ska Anna Mucha Ilona Janyst Krystian Wieczorek Miko aj Roznerski Wojciech Majchrzak Wojciech Wysocki
16:30
Korona krlw taka historia
Jak zosta wi t w XIII w.. redniowiecze to czas pe en sprzeczno ci. To kult mi o ci dworskiej i pi kne rycerskie romanse i sonety w których Petrarka i inni poeci porównywali kobiety do anio ów a zarazem epoka rozkwitu kultu religijnego s awi cego Dziewic Maryj . Niektóre niewiasty bardzo chcia y y tak jak Niepokalana Maryja. Albo bardzo podobnie
17:00
Domisie
Dziura w spodniach czyli to nie ja to samo si zrobi o. Zdenerwowana Pysia próbuje dowiedzie si kto naniós b ota do domisiowego domku kto nie wytar butów Amelka chce pozna imi Domisia który z ama ogon jej ulubionemu kotkowi. Znikn a cz ciasteczek ale nikt nie chce si przyzna . Winnych nie ma samo si zrobi o. Sytuacj wyja nia Kajetan który wykorzystuje serduszka prawdy. Jego sposób okazuje si skuteczny. Domisie które maj co na sumieniu czerwieni si ze wstydu. Trzeba pami ta e nic nie dzieje si samo zwykle my robimy co nie tak. A jak ju co le zrobimy trzeba mie odwag by si do tego przyzna
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25
Okrasa amie przepisy
Wielkopolskie potrawy jednogarnkowe. Karol Okrasa kontynuuje kulinarn podró po Wielkopolsce. Opowie o jednogarnkowej potrawie zwanej po niemiecku eintopf w spolszczonej wersji ajntopf. Gotowano j w okresie wzmo onych prac polowych
18:55
Wszystko przed nami
Arkadiusz wraz z detektywem docieraj do Jana Nowaka który zarabia na utrzymanie udaj c na promenadzie ywy pomnik. Namawiaj m czyzn do wcielenia si za pieni dze w now rol . Zuza jest przekonana e przyjaciele Stefana wiedzieli o jego kochance i ma do nich o to al. Marcin martwi si o Zuz i stara si j pocieszy . Mimo stara Oli i Marianny rodzinne spotkanie u Szawarskich ko czy si awantur o Wojtka i jego kamienic . Serial obyczajowy Odcinek 63Re yseria: Jose IglesiasScenariusz: Maciej Sobczyk Marcin Wysocki Agnieszka Kruk Ilona epkowskaAktorzy: Micha Malinowski Magdalena aska Julia Pogrebi ska AleksyKomorowski Piotr Nowak Jowita Budnik Pawe Cio kosz Mariusz Bonaszewski Katarzyna Figura Ma gorzata Majerska Jeremi Protas Maciej Marczewski TomaszSapryk Rafa Rutkowski Artur Dziurman Jakub Semla
19:25
Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
19:45
Agatka
Agatka i kaktus. Agatka przynosi z przedszkola zagrod z konikami wykonan z plasteliny i kasztanów. Jednego konika stawia w terrarium chomika Cyryla. Do zagrody wstawia doniczk z kaktusem z parapetu
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Na dobre i na z e
Z potrzeby serca. Konica otwiera w Le nej Górze oddzia kardiologiczny i zatrudnia jako ordynatora profesora Piotra Mazura. Do konkursu o stanowisko szefa staje jednak tak e Maksymilian Beger. Jest gotów na wszystko by rywala pokona . Kilka godzin po tym jak obaj lekarze wchodz w konflikt Mazur trafia do szpitala jako pacjent. Now pacjentk Agaty zostaje Maria przem czona matka w depresji poporodowej która zwichn a r k . Szczepan wpada w panik gdy w jego domu zjawia si nagle Robert znajomy który chcia niedawno o eni si z Lin . Dominika po kolejnej rozmowie z ojcem namawia Marcina by uciek z Polski. Serial obyczajowy
21:45
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:45
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
23:00
Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Pawe Hertz. Krytyk literacki Andrzej Dobosz by cz onkiem najwa niejszych rodowisk artystycznych w czasach PRL u. Przyja ni si z osobami które ukszta towa y wiat kultury i sztuki. W programie Andrzej Dobosz przybli a sylwetki artystów a tak e specyfik absurdy i zabawne sytuacje z minionej epoki
23:10
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
Kabaret za kulisami
Lider.
Live-Chat aktivieren