OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
M jak mi o
Lilka odwiedza lekark która potwierdza jej ci . Ca y czas towarzyszy jej Mateusz wspieraj c ukochan . Nastolatka jest za amana. Po powrocie z przychodni postanawia odebra sobie ycie. Joasia przyje d a do Grabiny. Chce porozmawia z Mari o li cie który rzekomo napisa a do niej Ma gosia. Kisielowa przy apuje aka na flirtowaniu z jedn z chórzystek. Wybucha zazdro ci . Serial obyczajowy 45 min Polska 2020 Re yseria: Agnieszka Trzos Scenariusz: Wojtek Nerkowski Alina Pucha a Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Krzysztof Tyniec S awek Uniatowski Barbara Wypych Ma gorzata Ro niatowska Ma gorzata Pie kowska S awomir Holland Teresa Lipowska Tomas Kollarik Maciej Dami cki Barbara Kurdej Szatan Feliks Matecki Monika Mielnicka Dorota Chotecka Krystian Domaga a
01:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45

Mami Fatale
Smog. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

M ody Pi sudski
Udany zamach na cara Aleksandra II zmienia ycie mieszka ców by ego Królestwa Polskiego w tym Ziuka Józefa Pi sudskiego. Ziuk wraz z bratem Bronkiem s w tym czasie w gimnazjum. Ziuk wygrywa zak ad e nie wyrzuc go ze szko y je li nie pójdzie do cerkwi na msz a obn za cara. Bronek wyje d a na studia i anga uje si w ruch socjalistów którzy chc przeprowadzi zamach na cara Miko aja II. Zamach si nie udaje a Ziuk i jego starszy brat Bronek zostaj oskar eni o udzia w jego planowaniu. Ziuk zostaje skazany na 5 lat zes ania na Syberi a Bronek na 15 lat katorgi na Sachalinie. Spod bramy wi zienia Ziuk wyrusza kibitk na Sybir. Serial historyczny
03:30

Sanatorium mi o ci
Ostatni odcinek drugiej serii Sanatorium Mi o ci . Porankowi towarzyszy atmosfera oczekiwa na wielki fina rozmowy w pokojach tocz si wokó wieczornej uroczysto ci ale temat sanatoryjnych relacji równie powraca. Korzystaj c z pi knej pogody Marta zabiera ca grup na polan i wr cza kuracjuszom karty do gry w sanatoryjny flirt towarzyski. Niezobowi zuj ca rozrywka to szansa by jeszcze raz przyjrze si sympatiom i animozjom w grupie a na wierzch po raz kolejny wychodz nierozwi zane dotychczas sprawy. Wieczór to pora balu a poza sam nominacj na króla i królow na uczestników czekaj jeszcze dwie du e niespodzianki. Rankiem kolejnego dnia nast puje wzruszaj ce po egnanie i dwunastka bohaterów teraz ju przyjació a by mo e zakochanych egna si z malowniczym Ustroniem
04:25

Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25

The Extra Mile
Program informacyjny podsumowuj cy miniony tydzie . Prezenterzy skupiaj si na pi ciu najwa niejszych i najciekawszych wydarzeniach które interesowa y Polaków w ci gu ostatnich kilku dni. Audycja nadawana jest w j zyku angielskim. Dziennikarze staraj si przybli y widzom zagadnienia i zdarzenia które w Polsce uwa ane s za najistotniejsze budz najwi cej emocji. Czasem s to kwestie niepokoj ce i budz ce spory
06:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Ziarno
Wiara nadzieja mi o. Wiara nadzieja mi o b d g ównymi bohaterami odcinka. Dzieci z cioci Ewelin odwiedz ks. Matusza w Krakowie który zna sposoby jak mówi dzieciom o skomplikowanych prawdach wiary. Odkryj jak mo na pog bia wiar i jak wa ne jest wiat o w yciu ka dego cz owieka. W K ciku Biblijnym dzieci dowiedz si e naszym wiat em jest Pan Jezus który prowadzi nas ka dego dnia
11:40

wiadek historii
Filmowy portret Jana Nowaka Jeziora skiego a w a ciwie Zdzis awa Jeziora skiego który przez ca e swoje doros e ycie by cznikiem mi dzy Polakami w kraju i na emigracji
TVPOLONIA
13:00

Msza wi ta z sanktuarium B ogos awionych M czennikw Podlaskich w Pratulinie
14:15

Lalka
Pierwsze ostrze enie. Aby przypodoba si pannie Izabeli Wokulski organizuje klak i kwiaty podczas wyst pów w oskiego aktora Rossiego. Nast pnie przez podstawionych licytantów kupuje kamienic ckich za 90 tys. rubli. W ten sposób ocala posag panny Izabeli. ccy którzy liczyli na 120 tys. s mocno rozczarowani. Do Warszawy przyje d a z zagranicy Kazio Starski daleki kuzyn Izabeli. Panna cka uwa a go za ewentualnego kandydata na m a. Przy Wokulskim rozmawia ze Starskim po angielsku. Obra ony Wokulski egna si ch odnoi sam wyje d a do Pary a cho mia jecha z ckimi. Serial obyczajowy 78 min Polska 1977Re yseria: Ryszard BerScenariusz: Aleksander cibor Rylski Jadwiga Wojty o Zdj cia: Jacek Korcelli Muzyka: Andrzej Kurylewicz Aktorzy: Jerzy Kamas Bronis aw Pawlik Ma gorzata Braunek Barbara Wrzesi ska W odzimierz Boru ski Piotr Fronczewski Andrzej Zaorski Stefan Friedmann Wojciech Pokora Jan Englert Bogdan Baer i inni
15:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
16:10

Lajk
Lajk Kultura i rozrywka w pigu ce. Monika Mazur i Mateusz Szymkowiak zapraszaj widzów Dwójki na najciekawsze wydarzenia festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe oraz pokazy mody. Lajk podpowiada co warto zobaczy us ysze przeczyta dok d si wybra i generalnie w co si bawi
16:30

Le niczwka
W domu Ruszczyców zebrani z atencj ogl daj s ynny skarb. Nowacki orientuje si e Daniel nie ma poj cia kim naprawd jest Klara. Policjant jest bardzo zaskoczony gdy dziewczyna nie reaguje na wie o mierci brata i Smiersza. Telenowela
16:55

Le niczwka
W domu Ruszczyców zjawia si so tys. Wr cza Katarzynie kwiaty i czekoladki lecz spotkanie ko czy si gwa townym wyj ciem urz dnika. Wydawca Katarzyny traci cierpliwo i chce z ni rozwi za umow . Nowacki odwiedza szefa wypo yczalni samochodów i znów przes uchujego w sprawie auta które wypo yczy Klarze. Krzysztof próbuje przekona Lidi by odst pi a od da które przedstawi a mu kilka dni wcze niej. Telenowela
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

M jak mi o
Okazuje si e cia o Artura nie zosta o jednak odnalezione. Kamil nadal prowadzi swoje ledztwo w sprawie zagini cia Skalskiego i uparcie nachodzi ca rodzin Chodakowskich. Tymczasem Marcin spotyka przypadkiem Jakuba Karskiego. Ten wyznaje e odszed z policji i proponuje koledze prac w firmie któr planuje za o y . Olek przeprowadza si do mieszkania które kupi w tajemnicy przed Anet . Magda i Andrzej spieraj si o to jak powinien wygl da wystrój ich nowego apartamentu. Serial obyczajowy 45 min Polska 2020 Re yseria: Agnieszka Trzos Scenariusz: Jola Nied wiedzka Alina Pucha a Marta Kuszewska Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Tomasz Dedek Marcin Bosak Katarzyna Kwiatkowska Adriana Kalska Miko aj Roznerski Maurycy Popiel Anna Mucha Jacek Kopczy ski Ilona Janyst Krystian Wieczorek Krzysztof Kwiatkowski
18:50

Przyrodnik na tropie
Bóbr. Program przyrodniczy w którym prowadz cy przyrodnik ukasz Bo ycki porusza ró ne aspekty ycia zwierz t w kontek cieich wzajemnych powi za i oddzia ywa . Wszystko co nas otacza jest ze sob powi zane. Wspó pracuje lub si zwalcza poluje lub ostrzega przed zagro eniem. Przyroda szczególnie ta dzika jest po czona sieci powi za które odkrywa i obja nia przyrodnik.. Tylko dwa gatunki tak znacz co zmieniaj rodowisko w którym yj : bóbr i cz owiek. Ludziom nie podoba si e bobry cinaj drzewa albo buduj tamy i zalewaj okolic . Cz sto rozbieraj te tamy niszcz c ogromn bioró norodno . Je li jednak na bok od o z o to zauwa jak wiele gatunków zwierz t i ro lin przyci gn y do siebie bobry
19:15

Czy wiesz e..
19:25

Nela ma a reporterka
Dalekie plemiona Birmy. W dalekiej Birmie za górami za d unglami yje pewne plemi kobiet o d ugich z otych szyjach wierz ce e ich pramatka by a mistycznym stworzeniem kobiet smokiem. Nela odwiedza to plemi i odkrywa jego tajemnice
19:45

Podr e na burzowej chmurze
Wst ka Duende. Hiszpania upalna Andaluzja. Elena bardzo chce nauczy si pi knie ta czy flamenco ale nie potrafi poczu ducha tego ta ca. Ten duch to duende. Krasnale te go szukaj . Zadanie nie atwe a do tego ma pka Pepito dla artu zabiera Pikulikowi czapk . Bazyliszek niespodziewanie odnajduje si w niemowl cym ó eczku
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Zniewolona
Aleksiej zostaje znaleziony martwy w starym m ynie. Mia przy sobie list po egnalny w którym napisa e zabi si chc c naprawi krzywd jak wyrz dzi Czerwinskim i zmy z siebie ha b . ledczy podejrzewa jednak morderstwo. Jakie zdanie ma na ten temat szale czo zakochana w Aleksieju Lidia Co my li o mierci ukochanego Katia (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 46 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
21:45

Konwj
Sier ant Andrzej Zawada maj cy problem z alkoholem i narkotykami do cza do konwojentów którzy maj przetransportowa do szpitala psychiatrycznego przest pc nazwiskiem Kulesza
23:15

Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie reprezentuj cy polsk bran muzyczn
23:35

Studio Kultura niedziela z..
Emili Krakowsk. Kolejny odcinek cyklicznego programu jest po wi cony Emilii Krakowskiej. Bohaterka ma na swoim koncie setki ról. W ród nich by y ch opki i damy by a ydówka pani Dulska oraz p atne zabójczynie. Nieustannie powtarza e kocha teatr w sobie a nie siebie w teatrze. Zawód aktorki traktuje jako rzemios o ale i misj . Kiedy dostaj rol wyciska j jak cytryn ze wszystkich soków
Live-Chat aktivieren