OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Margit gubi list Jadwigi z pro b o to by Margit i Visconti zerwali wszelkie kontakty z Wilhelmem. Jan z Kleparza bezkrwawo próbuje porwa M cichn gdy to si nie udaje M cichna t umaczy mu e musz zaczeka na decyzj Zbigniewa. Korygie o jest ci ko ranny Skirgie o rusza do walki sam chce obs ugiwa bombardy i zdoby Kowno. Jagie o wraca do Krakowa jest zdystansowany z powodu plotek. Margit znajduje list Visconti wyrusza do Koszyc na spotkanie z Wilhelmem
01:00

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:20

Zwierzaki Czytaki
Pawianodorant. Szymek bardzo z siebie zadowolony wraca do domu. Jest ca y pobrudzony. Mordka czarna futro obklejone. Mimo wszystko jest bardzo szcz liwy. Okazuje si e wygra konkurs na podwórku na najlepszy kamufla . Jest jednak jedno ale Szymek strasznie brzydko pachnie. Za nic w wiecie nie zamierza si wyk pa . Próba umycia Szymka staje si inspiracj do pewnego eksperymentu autorstwa Zwierzaków. Co b dzieprzedmiotem testów i jaki b dzie tego efekt
01:35

Figu Migu
Kiedy pirat robi arrr. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:45

Maurycy i Hawranek
Pi ta klepka. Zarozumialy bocian Klepka chcia za wszelk cen zosta najm drzejszym w lesie. Przebiegly Plimplan obiecal Klepce e uczyni go nawet m drzejszym od le nego kronikarza. Kiedy bocian ch tnie przysta na propozycj oszuka go i podst pnie uwi zi w swym ogrodzie pró no ci mro nym smutnym i szarym. Postawi go na wysokim cokole na rodku klombu jako ozdob ogrodu. Maurycy i Hawranek odkrywszy podst p postanowiliuwolni Klepk . Aby tego dokona musieli stoczy zaci t walk z gro nym w em strze cym ognistego kwiatuktórego moc byla silniejsza ni czary Plimplana. Nast pnie pokonawszy liczne przeszkody po drodze uda o im si dosta do ogrodu gdzie zasadzili ognisty kwiat.Wtedy wszystko wrócilo do normy. Po ogrodzie pró no cinie zosta o ani ladu a odczarowany Klapka uzna emusia straci pi t klepk skoro by taki pró ny inaiwny e da si nabra Plimplanowi
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

O mnie si nie martw
Marcin postanawia bez zapowiedzi odwiedzi A k w jej nowej pracy. Nieoczekiwanie staje si wiadkiem konfliktu jej pracowników co tylko pog bia jego zmieszanie i dezorientacj . A ka nie przejmuje si opini Marcina bo ma na g owie powa niejszy problem którym na razie nie chce si z nikim dzieli . Tymczasem Pawe i Sylwia nadal oswajaj si z my l e ich zwi zek wkroczy na ca kowicie nowy etap a ich ycie ju nigdy nie b dzie takie samo. Zupe nie innym okiem patrz wi c na niepe noletniego syna klientów który przysporzy rodzicom niemal tyle samo k opotów ile oni przysporzyli jemu. Krzysiek i Marta od miesi ca mieszkaj z Dank Ma eck mi o niczk country i jedzenia na telefon prywatnie matk Krzy ka. Licz ju godziny do wylotu Danki do wyt sknionego Teksasu. Niestety sta y problem Lisieckiego tym razem pokrzy uje plany yciowe wszystkich mieszka ców kamienicy przy elaznej
03:20

Historia jednego obrazu
luby Jana Kazimiera Jan Matejko. Obraz luby Jana Kazimierza Jana Matejki powsta w 1893 roku. Jest to olej na p ótnie. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego we Wroc awiu. O twórczo ci Jana Matejki rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
03:30

Barwy szcz cia
Lidka zabiera Zuzi na zawody lekkoatletyczne przy okazji których dziewczyna zobaczy si z Filipem mimo zakazu jego ojca. W przeciwie stwie do ch opaka podopieczna Cie laków odnosi sukces. Atmosfer zaognia niespodziewane pojawienie si Adriana najwi kszego rywala Filipa który kiedy próbowa odbi mu Zuzi . Darek i Józek prze ywaj trudn sytuacj w klubie. Janicki odbiera telefon od W adka który prosi eby partner jak najszybciej do niego przyjecha . W kawiarni razem z Cie lakiem czeka na Darka Szubert. Regina ma gorszy dzie . Najpierw czekaj j nieprzyjemno ci ze strony córki jej nie yj cego m a. Melania ka e wdowie po Adamie zabra z domu ostatnie meble które jak si okazuje zosta y porysowane. Nast pnie w FitnessKlubie pojawia si Ewelina i rozp tuje awantur z powodu zazdro ci o wspólne próby Czapli z Remkiem. Mimo stara Franka na koniec dnia i jemu obrywa si od ukochanej. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:20

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
05:40

No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Anna Dymna spotkajmy si
Justyna Sujata. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
06:45

Przyjaciele Misia i Margolci
Czas. W ogrodzie budzi si kolejny pi kny dzie . Wiewiór wyskakuje ju ze swojej dziupli a wszystkie zabawki biegn ju do kuchni. Zaraz b dzie niadanie. Tylko w a ciwie czym jest to zaraz kiedy b dzie pó niej i czy wczoraj ju bezpowrotnie min o Na jakiej zasadzie dzia a zegar Czy faktycznie czasu nie cofniesz z adnego powodui czas zawsze idzie do przodu W ogrodzie pojawia si tajemniczy go który twierdzi e czas raz p ynie wolno raz jak huragan gna i nieustannie o nasze sprawy dba
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka pod wp ywem presji rodziców rozwa aj rezygnacj z udzia u w reality show. Na zaaran owanym przez Justina spotkaniu z psychologiem szczerze mówi o swojej motywacji z nadziej e Kacper zostanie usuni ty z programu. Tak te opini wydaje psycholog ale Justin nie wyobra a sobie Ex Ex bez m odego Jab o skiego. Po k ótni z on Remek szuka mieszkania do kupienia na osiedlu Pod Sosnami. Natalia kontaktuje go z Walawskim. Poza tym Natali odwiedza Klemens i dzieli si z ni wiadomo ci o tym e zwi za si z Dominik . Iza próbuje odwie Paulink od spotkania z Ksawerym wymy laj c dla córki inne atrakcje. Jednak dziewczynce bardziej zale y na zobaczeniu kolegi. Mimo ma ego konfliktu na pocz tku zabawy dzieci s zachwycone sp dzonym razem dniem. Pod koniec spotkania Paulinka wyznaje ukaszowi e chcia aby mie takiego tat jak on. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
12:50

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:15

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
13:30

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
14:20

O mnie si nie martw
Marcin postanawia bez zapowiedzi odwiedzi A k w jej nowej pracy. Nieoczekiwanie staje si wiadkiem konfliktu jej pracowników co tylko pog bia jego zmieszanie i dezorientacj . A ka nie przejmuje si opini Marcina bo ma na g owie powa niejszy problem którym na razie nie chce si z nikim dzieli . Tymczasem Pawe i Sylwia nadal oswajaj si z my l e ich zwi zek wkroczy na ca kowicie nowy etap a ich ycie ju nigdy nie b dzie takie samo. Zupe nie innym okiem patrz wi c na niepe noletniego syna klientów który przysporzy rodzicom niemal tyle samo k opotów ile oni przysporzyli jemu. Krzysiek i Marta od miesi ca mieszkaj z Dank Ma eck mi o niczk country i jedzenia na telefon prywatnie matk Krzy ka. Licz ju godziny do wylotu Danki do wyt sknionego Teksasu. Niestety sta y problem Lisieckiego tym razem pokrzy uje plany yciowe wszystkich mieszka ców kamienicy przy elaznej
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Modlitwa o Polsk . Z ziemi podlaskiej
Dokument o losach tysi cy unickich rodzin które w drugiej po owie XIX wieku by y prze ladowane przez carsk administracj na terenie dzisiejszego po udniowego Podlasia
16:30

Korona krlw
Margit wyznaje siostrze e jest dowód na to e Jadwiga kontaktowa a si z Wilhelmem. List nie zosta zniszczony. Ersebeth zaczyna rodzi i wymusza przysi g na Margit e zniszczy list królowej. Umiera Bodzanta. Radlica przegania Wierzynka i Mateusza którzy przyszli kupi odpusty ale dowiaduje si e Opolczyk knuje w Rzymie. Jagie o zgadza si na Dobrogosta prosi Radlic by ruszy do Rzymu zahamowa pomys z Kropid . Jadwiga znajduje w szkatu ce listy królowej El biety
17:00

Przyjaciele Misia i Margolci
Czas. W ogrodzie budzi si kolejny pi kny dzie . Wiewiór wyskakuje ju ze swojej dziupli a wszystkie zabawki biegn ju do kuchni. Zaraz b dzie niadanie. Tylko w a ciwie czym jest to zaraz kiedy b dzie pó niej i czy wczoraj ju bezpowrotnie min o Na jakiej zasadzie dzia a zegar Czy faktycznie czasu nie cofniesz z adnego powodui czas zawsze idzie do przodu W ogrodzie pojawia si tajemniczy go który twierdzi e czas raz p ynie wolno raz jak huragan gna i nieustannie o nasze sprawy dba
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25

Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
18:40

Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
18:55

Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka pod wp ywem presji rodziców rozwa aj rezygnacj z udzia u w reality show. Na zaaran owanym przez Justina spotkaniu z psychologiem szczerze mówi o swojej motywacji z nadziej e Kacper zostanie usuni ty z programu. Tak te opini wydaje psycholog ale Justin nie wyobra a sobie Ex Ex bez m odego Jab o skiego. Po k ótni z on Remek szuka mieszkania do kupienia na osiedlu Pod Sosnami. Natalia kontaktuje go z Walawskim. Poza tym Natali odwiedza Klemens i dzieli si z ni wiadomo ci o tym e zwi za si z Dominik . Iza próbuje odwie Paulink od spotkania z Ksawerym wymy laj c dla córki inne atrakcje. Jednak dziewczynce bardziej zale y na zobaczeniu kolegi. Mimo ma ego konfliktu na pocz tku zabawy dzieci s zachwycone sp dzonym razem dniem. Pod koniec spotkania Paulinka wyznaje ukaszowi e chcia aby mie takiego tat jak on. Serial obyczajowy
19:25

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45

Pomys owy Dobromir
Budzik. W tym odcinku pomys owy Dobromir konstruuje budzik.
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ojciec Mateusz
Lepsza przysz o. Kierowca ci arówki podwozi na rynek szesnastoletniego Piotrka. Ojciec Mateusz zabiera go na plebani . Wkrótce zjawia si Alina która twierdzi e Piotrek to jej zaginiony 10 lat wcze niej syn
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Ocaleni
Alkohol pojawi si w jego yciu bardzo wcze nie ale to z o agresja i przemoc zdominowa y jego ycie. Rani i krzywdzi swoich najbli szych. W ko cu po latach uzale nie postanowi zawalczy o siebie. Dzisiaj nie pije ju od 26 lat ca y czas pracuje nad swoimi emocjami. I pomaga innym. Miros aw Jendretzki b dzie bohaterem kolejnego odcinka programu Rafa a Porzezi skiego Ocaleni . Go specjalny odcinka aktorka Aleksandra Ciejek
Live-Chat aktivieren