OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

M jak mi o
Do warsztatu Bartka zagl da Mirek który po wyj ciu z wi zienia znów z ama prawo. Teraz chce przechowa u Lisieckiego kradziony samochód. Ula ma z e przeczucia widz c m a z Kowalikiem. Mateusz poznaje now kole ank Al siostrzenic ksi dza. Lilka nagle mdleje podczas wizyty w przychodni. Mateusz mówi w ko cu bliskim e dziewczyna jest w ci y. Maria odkrywa e Maciej jest zaginionym synem Starskiego
01:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45

Mami Fatale
Dziko ak. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
03:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
03:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
03:35

M ody Pi sudski
Epicka podró Ziuka przez Rosj na miejsce zes ania na Syberii. W czasie podró y banda Mand urów dowodzona przez Fenga okrada Ziuka z pieni dzy. W drodze na Sybir Ziuk spotyka D amila bojownika kaukaskiego z którym siedzia w wi zieniu w Irkucku. Razem próbuj uciec z transportu ale próba ta ko czy si niepowodzeniem. W czasie dalszej drogi na zes anie D amil broni m odego Pi sudskiego przed band Fenga. Zimowa podró do Kire ska miejsca zes ania dobiega ko ca
04:30

O miu wspania ych
M czy ni po przej ciach podejm walk o odzyskanie pewno ci siebie u wiadomienie sobie swoich wad samoakceptacj i wprowadzenie zmian w swoim yciu. Program prowadzi Marta Manowska
05:25

Filmoteka Ma opolska
Ania. Rzecz o Annie Dymnej. Film jest zapisem jednego dnia z ycia Anny Dymnej. Ekipa TVP Kraków towarzyszy aktorce od porannej kawy poprzez wizyty w Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko w PWST w Salonie poezji w Starym Teatrze a tak e w bardzo prywatnych odwiedzinach grobu na cmentarzu na Salwatorze. Rano na tarasie swojego domu Anna Dymna mówi o rodzinie wspomina najwa niejsze zwi zki z m czyznami opowiada o synu. Wraca tak e do pocz tków swojej kariery. Nast pnie jedziemy z ni na cmentarz co jest okazj rozmowy o najwi kszej mi o ci Wies awie Dymnym. Kolejne miejsce to szko a teatralna i zaj cia ze studentami. Ze szko y kierujemy si do Teatru im. J. S owackiego na kolejny ju Salon Poezji a potem do Starego Teatru
TVPOLONIA
06:10

Scena Muzyczna Kulturalni.pl
06:25

The Extra Mile
Program informacyjny podsumowuj cy miniony tydzie . Prezenterzy skupiaj si na pi ciu najwa niejszych i najciekawszych wydarzeniach które interesowa y Polaków w ci gu ostatnich kilku dni. Audycja nadawana jest w j zyku angielskim. Dziennikarze staraj si przybli y widzom zagadnienia i zdarzenia które w Polsce uwa ane s za najistotniejsze budz najwi cej emocji. Czasem s to kwestie niepokoj ce i budz ce spory
06:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
07:15

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
13:00

Msza wi ta z sanktuarium Matki Bo ej Rzeszowskiej bazyliki pw. Wniebowzi cia NMP w Rzeszowie
14:15

Lalka
Widziad o. Wokulski wyje d a do Pary a. Rzecki jako jego pe nomocnik odwiedza kamienic ckich. Zaprzyja nia si z pani Stawsk jej matk oraz córeczk . Obni a im czynsz
15:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
16:10

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
16:30

Le niczwka
Karcz chce przekaza na odbudow ko cio a 200 tysi cy. Proboszcz próbuje si dowiedzie czego m czyzna za to oczekuje. Aniela proponuje Katarzynie by kandydowa a na so tysa Le niczówki. Edyta zwraca Arturowi papiery rozwodowe. Maryna spotyka w zielarni Marka. Robi mu wymówki e po strzelaninie znikn bez s owa. Telenowela
16:55

Le niczwka
Proboszcz wyznaje Katarzynie e zdecydowa si przyj pieni dze od Karcza. Do Ga ków wpada Aniela i zgodnie z wcze niejsz pro b Marcina wr cza mu przesy k od operatora w której s bilingi rozmów telefonicznych. Edyta spotyka si z Arturem w Borowiku a chwil pó niej nakrywa ich w ciek y Marcin. Krzysztof prowadzi z Lidk i Piotrem trudne negocjacje
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

M jak mi o
ukasz nadal próbuje odnale Kati która jego zdaniem mog a wróci do Warszawy przed porodem. Ch opak zaczyna ledzi Otara. Sandra znajduje w barze teczk z pieni dzmi i zastanawia si czy ma prawo je zatrzyma . Przy okazji poznaje sympatycznego policjanta Mi osza Kubickiego. Ma a Basia umawia Paw a na randk . Liczy e Zdu ski zaprzyja ni si z Karolin Pop awsk matk jej przyjació ki Laury
18:50

Przyrodnik na tropie
Bocian bia y. Bohater tego odcinka od wieków y blisko cz owieka. W staro ytnym Egipcie by przedstawiany w hieroglifach jako symbol oznaczaj cy dusz a w mitologii greckiej by wzorem rodzicielskiego po wi cenia. S owianie za wierzyli e przynosi dzieci co pewnie by o wygodn odpowiedzi na pytania dzieci o to sk d si wzi y. Gniazda bociana bia ego cz sto zamieszkuj tak e inni lokatorzy. Czasem s to szpaki kawki czy pliszki siwe a niemal z ka dym gniazdem nierozerwalnie zwi zane si wróble. Jego bliski krewny bocian czarny jest jego zupe nym przeciwie stwem. yje w lesie unikaj c kontaktu z cz owiekiem
19:15

Czy wiesz e..
19:25

Nela ma a reporterka
Wodospady Islandii. Islandia jest nazywana krain lodu i ognia. Ale nie tylko Jest te krain rw cej wody . Na Islandii jest ponad 900 wodospadów a niektóre z nich skrywaj legendy o skarbach. Razem z Nel wybierzemy si na Islandi i poznamy ich tajemnice
19:45

Podr e na burzowej chmurze
Klucz Minimiszka. Tym razem O wirek Pikulik i Babujaga musz zdoby klucz Minimiszka duszka pilnuj cego skarbów w lochu w pobli u Neapolu na po udniu W och. Ale do podziemi trafi y te niezno ne bli niaki Luisa i Luigi. Bazyliszek robi wszystko aby uniemo liwi krasnalom zdobycie sk adników degipsatora
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Zniewolona
Natalia i Grigorij wracaj z Pary a z podró y po lubnej. Zbli a si termin og oszenia testamentu zmar ej matki Grigorija na co wszyscy z niecierpliwo ci czekaj . W Czerwince Grigorij zastaje ojca i now pani domu aktoreczk Larys dla której stary Czerwinski straci g ow . Jak si u o stosunki ojca i syna Co z Katierin której nie ma ju kto chroni po mierci jej matki chrzestnej (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 45 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
21:45

Obce cia o
Angelo i Kasia poznali si we W oszech w grupie modlitewnej. Gdy kobieta postanawia wróci do Polski i wst pi do klasztoru Angelo chce by blisko niej. Praca w korporacji czyni go ofiar mobbingu
23:40

Studio Kultura niedziela z..
Platonem. W programie wybitni twórcy polskiej kultury opowiadaj o swojej pracy i yciu prywatnym
Live-Chat aktivieren