OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:40

M jak mi o
ukasz nadal próbuje odnale Kati która jego zdaniem mog a wróci do Warszawy przed porodem. Ch opak zaczyna ledzi Otara. Sandra znajduje w barze teczk z pieni dzmi i zastanawia si czy ma prawo je zatrzyma . Przy okazji poznaje sympatycznego policjanta Mi osza Kubickiego. Ma a Basia umawia Paw a na randk . Liczy e Zdu ski zaprzyja ni si z Karolin Pop awsk matk jej przyjació ki Laury
01:45

Podr e na burzowej chmurze
Klucz Minimiszka. Tym razem O wirek Pikulik i Babujaga musz zdoby klucz Minimiszka duszka pilnuj cego skarbów w lochu w pobli u Neapolu na po udniu W och. Ale do podziemi trafi y te niezno ne bli niaki Luisa i Luigi. Bazyliszek robi wszystko aby uniemo liwi krasnalom zdobycie sk adników degipsatora
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Zniewolona
Natalia i Grigorij wracaj z Pary a z podró y po lubnej. Zbli a si termin og oszenia testamentu zmar ej matki Grigorija na co wszyscy z niecierpliwo ci czekaj . W Czerwince Grigorij zastaje ojca i now pani domu aktoreczk Larys dla której stary Czerwinski straci g ow . Jak si u o stosunki ojca i syna Co z Katierin której nie ma ju kto chroni po mierci jej matki chrzestnej (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 45 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
03:30

Obce cia o
Angelo i Kasia poznali si we W oszech w grupie modlitewnej. Gdy kobieta postanawia wróci do Polski i wst pi do klasztoru Angelo chce by blisko niej. Praca w korporacji czyni go ofiar mobbingu
05:30

Studio Kultura niedziela z..
Platonem. W programie wybitni twórcy polskiej kultury opowiadaj o swojej pracy i yciu prywatnym
TVPOLONIA
06:20

Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i bie ce wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
06:45

Zwierzaki Czytaki
Mniam mniamolot. Szymek intensywnie pracuje nad konstrukcj z szafy. Trzeba jeszcze doczepi skrzyd a i maszyna gotowa. Okazuje si e Szymek wymy li pojazd zwany mniam mniamolotem . To lataj cy wehiku którym Zwierzakib d lata y i sprzedawa y ludziom egzotyczne potrawy. W ten sposób Szymek z Rysi b d chcieli uzyska niezale no finansow . Niestety Micha nie podziela entuzjazmu swoich podopiecznych
07:00

Figu Migu
K amczucha. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
Natalia która pilnuje Kacpra pod nieobecno Ma gorzaty i Jerzego nie zauwa a e ch opak wymyka si z domu. M ody Jab o ski razem z Patrykiem Kajtkiem i Oliwk jedzie do wioski Ex Ex. Gdy doje d aj do domu Madzi okazuje si e dziewczyna nie wyst pi w reality show bo rodzice jej zabronili. Kacper zostaje bez pary. Irena i Tolek wychodz od Górków obra eni gdy Waleria oznajmia e nie zamierza wspó pracowa z Koszykiem w jego agencji po rednictwa pracy i to samo zaleca m owi. Nast pnie seniorów odwiedza Sadowska i proponuje Walerii aby wybra a si z ni do sanatorium. Po uroczysto ci zako czenia roku szkolnego Grzelaków zaczepia Dorota Kujawiak lecz Aldona nie pozwala nauczycielce zbli y si do Borysa i szybko ko czy spotkanie. Po powrocie do domu czekaj na nich Kuczma z Maurycym m czyzn który zadurzy si w so tysowej. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:05

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
12:50

Filmoteka Ma opolska
Ania. Rzecz o Annie Dymnej. Film jest zapisem jednego dnia z ycia Anny Dymnej. Ekipa TVP Kraków towarzyszy aktorce od porannej kawy poprzez wizyty w Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko w PWST w Salonie poezji w Starym Teatrze a tak e w bardzo prywatnych odwiedzinach grobu na cmentarzu na Salwatorze. Rano na tarasie swojego domu Anna Dymna mówi o rodzinie wspomina najwa niejsze zwi zki z m czyznami opowiada o synu. Wraca tak e do pocz tków swojej kariery. Nast pnie jedziemy z ni na cmentarz co jest okazj rozmowy o najwi kszej mi o ci Wies awie Dymnym. Kolejne miejsce to szko a teatralna i zaj cia ze studentami. Ze szko y kierujemy si do Teatru im. J. S owackiego na kolejny ju Salon Poezji a potem do Starego Teatru
13:35

Program rozrywkowy
13:55

Ekspres Lodowcowy
Najwolniejszy ekspres wiata Glacier Express czyli Ekspres Lodowcowy nazywany tak e najbardziej widokow lini kolejow w Europie. Poci gi jad ze redni pr dko ci oko o 40 km godz. Pokonanie 275 kilometrów musi wi c trwa odpowiednio d ugo: prawie osiem godzin. W tym czasie poci g przeje d a przez 91 tuneli i po 291 mostach. Znajduje si na li cie wiatowego Dziedzictwa UNESCO a je dzi nim co roku oko o 250 tys. pasa erów. W czerwcu obchodzi 87 lat istnienia. Pierwszy poci g ruszy na tej trasie 25 czerwca 1930 roku(zelektryfikowano ja dziesi lat pó niej). I z przerw w czasie II wojny Glacier Express kursuje do dzi . To w skotorówka. Poci g jedzie przez górskie prze cze (najwy sza na wysoko ci 2046 m n.p.m.). Linie obs uguj panoramiczne wagony pozwalaj ce na podziwianie widoków. Realizacja tematu z perspektywy dwóch Polaków pracuj cych na pok adzie poci gu. Dodatkow histori jest polsko szwajcarskie ma e stwo. Polacy mówi jak wygl da ycie w Szwajcarii
14:20

M ody Pi sudski
Epicka podró Ziuka przez Rosj na miejsce zes ania na Syberii. W czasie podró y banda Mand urów dowodzona przez Fenga okrada Ziuka z pieni dzy. W drodze na Sybir Ziuk spotyka D amila bojownika kaukaskiego z którym siedzia w wi zieniu w Irkucku. Razem próbuj uciec z transportu ale próba ta ko czy si niepowodzeniem. W czasie dalszej drogi na zes anie D amil broni m odego Pi sudskiego przed band Fenga. Zimowa podró do Kire ska miejsca zes ania dobiega ko ca
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Zakochaj si w Polsce
Szczecinek. Szczecinek jest miastem o 700 letniej historii malowniczo po o onym nad jeziorami. W centrum zachowa si historyczny uk ad ulic. Ratusz wygl dem przypomina zamek
16:00

Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
16:30

Korona krlw
Zbigniew zabiera siostry do Brzezia by szybko wyda michn za chorego s siada. Witold wpada na pomys jak wprowadzi na wile ski zamek swoich ludzi zapowiada fikcyjny lub swojej siostry. Ragana ucieka od Hanula ale wcze niej zdradza mu e ka da kobieta w pobli u Jagie y jest niebezpieczna. Jagie o k óci si ze Skirgie o Ragan ale ostatecznie dochodzi do pojednania braci. Czambor porywa El biet Pileck
17:00

Zwierzaki Czytaki
Mniam mniamolot. Szymek intensywnie pracuje nad konstrukcj z szafy. Trzeba jeszcze doczepi skrzyd a i maszyna gotowa. Okazuje si e Szymek wymy li pojazd zwany mniam mniamolotem . To lataj cy wehiku którym Zwierzakib d lata y i sprzedawa y ludziom egzotyczne potrawy. W ten sposób Szymek z Rysi b d chcieli uzyska niezale no finansow . Niestety Micha nie podziela entuzjazmu swoich podopiecznych
17:15

Figu Migu
K amczucha. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:20

Wile skie palmy
18:55

Barwy szcz cia
Natalia która pilnuje Kacpra pod nieobecno Ma gorzaty i Jerzego nie zauwa a e ch opak wymyka si z domu. M ody Jab o ski razem z Patrykiem Kajtkiem i Oliwk jedzie do wioski Ex Ex. Gdy doje d aj do domu Madzi okazuje si e dziewczyna nie wyst pi w reality show bo rodzice jej zabronili. Kacper zostaje bez pary. Irena i Tolek wychodz od Górków obra eni gdy Waleria oznajmia e nie zamierza wspó pracowa z Koszykiem w jego agencji po rednictwa pracy i to samo zaleca m owi. Nast pnie seniorów odwiedza Sadowska i proponuje Walerii aby wybra a si z ni do sanatorium. Po uroczysto ci zako czenia roku szkolnego Grzelaków zaczepia Dorota Kujawiak lecz Aldona nie pozwala nauczycielce zbli y si do Borysa i szybko ko czy spotkanie. Po powrocie do domu czekaj na nich Kuczma z Maurycym m czyzn który zadurzy si w so tysowej. Serial obyczajowy
19:25

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:45

Maurycy i Hawranek
Plimplan. Serial lalkowy oparty na ksi ce Zbigniewa akiewicza Dwaj dzielni z Plimpla skiego lasu w którym tytu owi ludkowie poznaj ró ne zwyczajezwierz t oraz niezwyk e tajemnice lasu.... Maurycy i Hawranek zaproszeni zostali przez le nego kronikarza na niadanie ale zaspali. Czym pr dzej wi c ruszaj w droge. Wyrwany ze snu Hawranek myli drog i przypadkiem trafia nad tajemnicze jezioro. Z przyjemno ci za ywa w nim porannej k pieli budz c nieopacznie swoim g o nym zachowaniem ducha jeziora Plimplana który spa na dnie od wieków . Postanowi za to ukara Hawranka zamieniaj c go w ryb . Tymczasem Maurycy rozpoczyna poszukiwania brata z pomoc kreta Ryjdziurka. Odkrywaj podst p Plimplana i wyci gaj z wody uwi zionego w klatce Hawranka ryb . Dzi ki sprytowi Ryjdziurka udaje sie odczarowa Hawranka a niepocieszony Plimplan l duje w klatce na dnie jeziora. Uradowani przyjaciele melduj si u kronikarza dopiero po kolacji
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

O mnie si nie martw
Danka króluje w mieszkaniu Krzy ka. Traktuje Mart jak s u c i daje si askawie obs ugiwa niespecjalnie przejmuj c si kwesti kosztów swojego utrzymania. Jedyn osob której s ucha jest Gra yna. Macocha Krzy ka nie ujawnia jednak Dance swojej to samo ci a Krzysiek z Mart zaczynaj mie dosy równie jej obecno ci w domu. Marcin odmawia pomocy prawnej Lisieckiemu a Danka zjawia si w kancelarii by pozwa Lisieckiego o mo liwie wysokie odszkodowanie. Jednocze nie w kancelarii zjawia si Gra yna która chce ostrzec córk przed nadci gaj cym niebezpiecze stwem. Tylko przytomno umys u Sylwii i Paw a mo e uchroni obie panie przed konfrontacj . Tymczasem Marcin staje si nie tylko mediatorem w konflikcie pracowników A ki ale te pomaga jej za egna kryzys wywo any nag ym zwolnieniem si sk óconej dwójki instruktorów. Po raz pierwszy od dawna Marcin i A ka szczerze ze sob rozmawiaj . Dziewczynie ta rozmowa podsuwa rozwi zanie jej prywatnego problemu
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:20

Dom nad rozlewiskiem
Janusz nadal przebywa na leczeniu odwykowym. Jego ojciec i Gosia nie maj od niego adnych wie ci. Kobieta martwi si te rosn cymi kosztami budowy pensjonatu
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Opowie ci Rodowiczw
To jest historia ludzi którzy walczyli o niepodleg Polsk . Takich jak na przyk ad Jan Rodowicz Anoda uczestnik Akcji pod Arsena em cz onek batalionu Zo ka. Film jest opowie ci historyczn . Z tego tytu u w warstwie wizualnej wykorzystano archiwa filmowe i ikonografi z okresu II wojny wiatowej Powstania Warszawskiego i okresu stalinowskiego. Ponadto rodzina Rodowiczów posiada imponuj ce archiwum w asne na które sk adaj si zdj cia obrazy ksi ki napisane przez cz onków rodziny albumy filmy i inne artefakty które u wietni narracj . Cz spu cizny rodziny zosta a przekazana do Ossolineum. Zdj cia wspó czesne kr cone w dawnych miejscach akcji przybli aj ten stosunkowo odleg y czas i wi go z dzisiejszym yciem podkre laj kontynuacj pokole i wag historii dla wspó czesnego widza. Ca o u o ona jest w stylu opowie ci rodzinnej tote zdj cia ze spotkania rodzinnego wyznaczaj ramy konstrukcyjne filmu. Ponadto swoj rol ma narrator któryumiejscawia wydarzenia w kontek cie historycznym. Dodatkowym zabiegiem re yserskim jest uwypuklenie najm odszego (prawie) pokolenia rodziny w osobie Mateusza który uczestniczy w spotkaniu rodzinnym i prowadzi widza po Warszawie Zalesiu w ró ne miejsca zwi zane z losami ró nych postaci. Jego wypowied rzuca mo e troch inne wiat o na wydarzenia: ukazujeich wp yw na m ode pokolenie i daje spojrzenie na czas przesz y bliskie wspó czesnej widowni. I w a nie Mateusz w ko cowej sekwencji zada nam pytanie czy nasza opowie to czas przesz y dokonany Czy niedokonany wci si dziej cy
Live-Chat aktivieren