OTR
Datum
<
April 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Jagie o bagatelizuje wybryk Opolczyka i prosi go o pomoc. Witold zapewnia on e nie odpuszcza planu odbicia Litwy i powierza Markwardowi misj powiadomienia Krzy aków o jego zamiarach. Czupurna nie daje Makwardowi kpi z siebie wierzy e naprawd uda mu si zdoby Rynga . Skirgie o podst pnie apie Ragan zabiera na Wawel i chce torturami zmusi do powiedzenia prawdy na temat porwania Pileckich. Zawisza z Ole nicy mówi Jadwidze e w lochu jest Litwinka wró ka króla
01:00

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:20

A to polski w a nie..
Prima aprilis. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
01:25

A to polski w a nie..
Deptam czy depcz. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
01:30

Nela ma a reporterka
Wodospady Islandii. Islandia jest nazywana krain lodu i ognia. Ale nie tylko Jest te krain rw cej wody . Na Islandii jest ponad 900 wodospadów a niektóre z nich skrywaj legendy o skarbach. Razem z Nel wybierzemy si na Islandi i poznamy ich tajemnice
01:45

Fortele Jonatana Koota
Opowie egzotyczna. ó w wdzi czny za ukrycie go przed po cigiem opowiada Jonatanowi i jego przyjacielowi histori swojego ycia i wieloletniej przyja ni z Bosmanem
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Echo serca
Thomas trafia na ostry dy ur po pobiciu przez nieznanych sprawców. Do szpitala trafia wyzi biony pi cioletni ukasz który w nocy znikn z domu i zosta odnaleziony dopiero po kilku godzinach
03:20

Historia jednego obrazu
Pochodnie Nerona. Cykl prezentuj cy najznakomitsze dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30

Barwy szcz cia
Na widok prelegenta szkolenia do Kasi wracaj traumatyczne prze ycia z Dubaju. Spanikowana Górka opuszcza sal wyk adow przy wsparciu Bo eny. Pó niej jednak wraca i publicznie oznajmia e zosta a zgwa cona przez Szymona. Justin prowadzi pierwsz transmisj na ywo. Zostaj przedstawione wszystkie ekspary. Jab o ski bez skr powania opowiada przed kamerami o zespole Aspergera i romansie matki z ojcem Mii. W czasie wyst pu Sandra o wiadcza e Oliwka i Kajtek oszukuj widzów poniewa nadal s par i powinni opu ci wiosk . Tymczasem bliscy le przyjmuj udzia dzieci w reality show. Malwina z ekranu dowiaduje si jak bardzo cierpia Kacper z powodu niestabilnej sytuacji w domu. Na dodatek wyst pienie syna mo e zaszkodzi jej w walce z m em o Emilk . Z kolei Sabina poprawia sobie nastrój alkoholem co z niepokojem zauwa a W adek. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:35

Dom nad rozlewiskiem
Janusz nadal unika Gosi która bardzo za nim t skni i obawia si e nadszed koniec ich mi o ci. Elwira jest bardzo szcz liwa w ma e stwie. Pyta przyjació k o jej zwi zek z Januszem
05:25

Wile skie palmy
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc 178 Królowa w gierska wysy a na dwór Kazimierza Marcina z Rajska pos a i duchownego który ma informowa El biet o tym co si dzieje na Wawelu. Kazimierz nie ukrywa swojego zaniepokojenia zaistnia sytuacj . W tym samym czasie roznosi si wie e kto szpieguje na zamku. Na Wawel dociera tak e pose krzy acki z cz ci zaleg ych pieni dzy. Jakub z Biskupic stara si udobrucha Kazimierza i przy okazji ali si e Litwini atakuj ich kupców. Telenowela historyczna
06:40

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
06:55

Zaczarowany wiat..
W tym odcinku: Co to plakat i jakie ma funkcje Jak go przechowywa Dlaczego nale y go k pa Jak dba o papier Poj cie polskiej szko y plakatu. Rebusy w plakacie. Projekt po co si go robi Poj cie: passe partout. Blanka szuka pomys u na plakat w pracowni Rafa a Olbi skiego jednego z najbardziej znanych polskichplakacistów
07:15
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35
Barwy szcz cia
Odc. 2157 Widzowie decyduj e Kajtek i Oliwka po egnaj si z programem Ex Ex. Kacper chce opu ci wiosk razem z nimi a poniewa to obecno Jab o skiego przyci ga widzów Wangel postanawia sfa szowa wyniki g osowania. Wkrótce m ody Jab o ski traci kontrol nad swoim zachowaniem. Tymczasem Ma gorzata i Jerzy wracaj z wczasów i dowiaduj si od Malwiny o udziale wnuka w reality show. Marczak obwinia o to córk do której zaczynaj dzwoni dziennikarze zainteresowani yciem ch opaka. Jerzemu udaje si wynegocjowa z producentami rozmow z Kacprem odbywa si ona na wizji. Pod nieobecno Borysa w gospodarstwie zjawia si Maurycy. Gdy nachalny adorator niespodziewanie ca uje Grzelakow ta broni si uderzaj c go w g ow dzbankiem. M czyzna pada na ziemi i wszystko wskazuje na to e jest martwy. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
12:50
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:25
 
Dom nad rozlewiskiem
Janusz nadal unika Gosi która bardzo za nim t skni i obawia si e nadszed koniec ich mi o ci. Elwira jest bardzo szcz liwa w ma e stwie. Pyta przyjació k o jej zwi zek z Januszem
14:20
 
Echo serca
Thomas trafia na ostry dy ur po pobiciu przez nieznanych sprawców. Do szpitala trafia wyzi biony pi cioletni ukasz który w nocy znikn z domu i zosta odnaleziony dopiero po kilku godzinach
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Nagrod g ówn dla zwyci zcy programu jest udzia w konkursie Debiuty podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym odcinku wokali ci zmierz si z repertuarem zespo u Jary Oddzia Zamkni ty
16:30
 
Korona krlw
Jadwiga rz dzi pod nieobecno Jagie y a jej urz dnicy znajduj zapis uniewa niaj cyma e stwo El biety Pileckiej. Gniewosz domaga si zap aty za swoje us ugi zamiast tego spotyka go upokorzenie. Witold uznaje zwierzchno Skirgie y. Jagie o egna si z Ragan . Na Wawel przybywa pose Czambora i dowiaduje si e nie dostanie posagu. Witold przy Czupurnie obiecuje e si zem ci na Jagielle i Skirgielle
17:05
 
Zaczarowany wiat..
W tym odcinku: Co to plakat i jakie ma funkcje Jak go przechowywa Dlaczego nale y go k pa Jak dba o papier Poj cie polskiej szko y plakatu. Rebusy w plakacie. Projekt po co si go robi Poj cie: passe partout. Blanka szuka pomys u na plakat w pracowni Rafa a Olbi skiego jednego z najbardziej znanych polskichplakacistów
17:20
 
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25
 
Wschd
Magazyn spo eczny dotycz cy Kresów Wschodnich
18:55
 
Barwy szcz cia
Odc. 2157 Widzowie decyduj e Kajtek i Oliwka po egnaj si z programem Ex Ex. Kacper chce opu ci wiosk razem z nimi a poniewa to obecno Jab o skiego przyci ga widzów Wangel postanawia sfa szowa wyniki g osowania. Wkrótce m ody Jab o ski traci kontrol nad swoim zachowaniem. Tymczasem Ma gorzata i Jerzy wracaj z wczasów i dowiaduj si od Malwiny o udziale wnuka w reality show. Marczak obwinia o to córk do której zaczynaj dzwoni dziennikarze zainteresowani yciem ch opaka. Jerzemu udaje si wynegocjowa z producentami rozmow z Kacprem odbywa si ona na wizji. Pod nieobecno Borysa w gospodarstwie zjawia si Maurycy. Gdy nachalny adorator niespodziewanie ca uje Grzelakow ta broni si uderzaj c go w g ow dzbankiem. M czyzna pada na ziemi i wszystko wskazuje na to e jest martwy. Serial obyczajowy
19:25
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
19:45
 
Kulfon co z ciebie wyro nie
Lodowe królestwo. Kulfon postanawia poje dzi na y wach po zamarzni tym jeziorze. Poniewa nie przysz o mu do g owy by sprawdzi czy lód jest wystarczaj co gruby Monika próbuje odwie go od tego pomys u. Przez nieuwag wpada do wody. Niepodziewanie pojawia si Wodnik który ratuje Monik z opresji i skutecznie odwodzi Kulfona od niebezpiecznego pomys u
19:50
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Kto z korytarza. Bajk czyta Rafa Rutkowski
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Miasto skarbw
Dukat Wazy. Alicja któr Szatner zaprosi na strzelnic nie zdradza e jest znakomitym strzelcem. Selena dostaje informacj od Kami skiego swojej wtyczki w rodowisku krakowskich z odziei e na rynku pojawi si skradziony w Koszycach z oty dukat Zygmunta Wazy. Szatner zleca spraw Selenie i Alicji. Serial kryminalny
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
 
Wile skie palmy
Live-Chat aktivieren