OTR
Datum
<
April 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
M jak mi o
Marcin zaczyna prac z Jakubem. Ku przera eniu Izy od razu wdaje si w bójk . Kamil wci n ka Chodakowskiego telefonami i w ko cu zmusza go by spotka si z nim w bistro. Leszek wraca do Polski. Podejmuje starania by odzyska Asi . Poza tym k óci si z ojcem który dzia a niezgodnie z prawem. Tu po wyj ciu z biura ojca Leszek ma wypadek i trafia do szpitala
01:20
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45
 
Mami Fatale
Bracia Fromage. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
M ody Pi sudski
Po powrocie z syberyjskiego zes ania Ziuk próbuje od nowa rozpocz ycie w rodzinnym Wilnie. Popada w depresj któr lekarz okre la jako syberyjsk melancholi przypad o na któr cierpi wi kszo by ych zes a ców. Nie daj mu spokoju wspomnienia wielkiej mi o ci któr prze y na dalekiej Syberii. Tymczasem carskie represje wobec Polaków nasilaj si . Trwa przy pieszona rusyfikacja. Polaków obowi zuje zakazmówienia w ojczystym j zyku poza w asnym domem. Ziuk jako politycznie podejrzany musi co tydzie meldowa si w andarmerii. Powoli dojrzewa do decyzji eby porzuci zwyczajne ycie i zaanga owa si w konspiracyjn dzia alno przeciwko caratowi
03:30
 
O miu wspania ych
M czy ni po przej ciach podejm walk o odzyskanie pewno ci siebie u wiadomienie sobie swoich wad samoakceptacj i wprowadzenie zmian w swoim yciu. Program prowadzi Marta Manowska
04:25
 
Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
05:25
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25
 
The Extra Mile
Program informacyjny podsumowuj cy miniony tydzie . Prezenterzy skupiaj si na pi ciu najwa niejszych i najciekawszych wydarzeniach które interesowa y Polaków w ci gu ostatnich kilku dni. Audycja nadawana jest w j zyku angielskim. Dziennikarze staraj si przybli y widzom zagadnienia i zdarzenia które w Polsce uwa ane s za najistotniejsze budz najwi cej emocji. Czasem s to kwestie niepokoj ce i budz ce spory
06:50
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
07:15
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:50
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
 
Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Bohdan Korzeniewski. Andrzej Dobosz przybli a posta Bohdana Korzeniewskiego krytyka i re ysera teatralnego. Widzowie poznaj wojenne losy re ysera i dowiedz si o okoliczno ciach ocenzurowaniaw czasach PRL u jego przedstawienia Don Juan
13:00
 
Transmisja mszy wi tej
Transmisja mszy wi tej. W Ko ciele katolickim obrz dku aci skiego mo na wyró ni cz przygotowawcz mszy oraz w a ciwe sprawowanie ofiary. Podczas nabo e stwa celebrowanego w rycie zwyczajnym po obrz dach wst pnych nast puje liturgia s owa podczas której odczytane zostaj fragmenty Pisma wi tego a kap an odprawiaj cy nabo e stwo wyg asza kazanie. Nast pnie wierni przyst puj do Eucharystii. Po liturgii eucharystycznej kap an udziela wiernym b ogos awie stwa. Na koniec nabo e stwa kap an egna wiernych s owami Id cie w pokoju Chrystusa
15:05
 
Lalka
Wiejskie rozrywki. Wokulski wraca z Pary a by na zaproszenie prezesowej sp dzi lato w Zas awiu. S tu ju panna Izabela Kazio Starski Julian Ochocki Fela i Ewelina Janockie Kazia W sowska i baron Dalski. Widz c e Wokulski cieszy si powszechnym szacunkiem i zainteresowaniem kobiet panna cka zmienia nieco swój stosunek do niego i po raz pierwszy pozwala mu mie nadziej na wspóln przysz o . Wokulski wyje d a szcz liwy. Serial obyczajowy 78 min Polska 1977Re yseria: Ryszard BerScenariusz: Aleksander cibor Rylski Jadwiga Wojty o Zdj cia: Jacek Korcelli Muzyka: Andrzej Kurylewicz Wyk. Jerzy Kamas Bronis aw Pawlik Ma gorzata Braunek Barbara Wrzesi ska W odzimierz Boru ski Piotr Fronczewski AndrzejZaorski Stefan Friedmann Wojciech Pokora Jan Englert Bogdan Baeri inni
16:35
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
16:55
 
Le niczwka
Katarzyna i Magda podliczaj pieni dze które zebra y w przychodni na odbudow ko cio a. Ku rado ci Kasi Le niczemu uda o si za atwi z nadle nictwem zgod na organizacj pikniku i biegu prze ajowego le nika. Lidia wr cza Krzysztofowi wypowiedzenie. Bogdan obiecuje e zabezpieczy Klar na przysz o pod warunkiem e wyjedzie ona z Le niczówki. Dziewczyna przystaje na t propozycj . Telenowela
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
M jak mi o
Bartek wci pomaga Mirkowi czym zwraca na siebie uwag przest pców którzy postanawiaj odwiedzi go w warsztacie. Maria i Maciej walcz w przychodni o ycie 10 letniej Eweliny dla której jedynym ratunkiem mo e by przeszczep p uc. Andrzejek jedzie na szkolenie policyjne do Legionowa. Marzenka ma silne bóle co sprawia e trafia do szpitala. Mateusz prosi Lilk by zosta a jego on
18:50
 
Przyrodnik na tropie
tka dzieweczka. W Polsce mo emy spotka a 74 gatunki wa ek. Wa ki charakteryzuj si doskona umiej tno ci latania: poruszaj si w powietrzu niezwykle szybko rozwijaj c pr dko oko o 100 d ugo ci cia a na sekund . To oznacza e gdyby prowadz cy Przyrodnika na tropie ukasz Bo ycki by wa k to lata by z pr dko ci 180 m s czyli oko o 650 km h. Bohaterk tego odcinka b dzie tka dzieweczka jedna z najliczniejszych polskich wa ek. Opowiemy tak e o zauszniku tygrzyku jaskó kach brzegówkach i tysi cach komarów
19:15
 
Czy wiesz e..
19:25
 
Nela ma a reporterka
Jezioro Inle. Nela zabiera nas na jedno z najwi kszych jezior Birmy jezioro Inle. Wraz z ma reporterk poznamy niesamowitych rybaków którzy wios uj nogami oraz odwiedzimy wi tyni kotów burmskich. Rasa tych kotów od setek lat by a hodowana w wi tyniach buddyjskich i na birma skim dworze królewskim
19:45
 
Podr e na burzowej chmurze
liwka wied my wiatrów. Na W grzech Pikulik O wirek i Babujaga maj zdoby powid a zrobione przez tutejsz czarownic . Ale sk d je wzi je li liwki jeszcze nie dojrza y Z pomoc przychodz im m ody w dkarz Gabori Brudas gadaj cy ptak
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Zniewolona
Katierina poznaje swojego ojca którego Anna Lwowna zes a a z ca rodzin na katorg na Sybir. Znów pragnie u o y sobie ycie. Z ojcem. Piotr Czerwinski po raz drugi próbuje sprzeda Katierin . Grigorij próbuje si sprzeciwi . Katia chce sama siebie wykupi i proponuje odziedziczony fortepian w zamian za wyzwolenie. Czerwinski liczy na dobr cen za wykszta con poddan i urz dza licytacj . Czy Katia zostanie w Czerwince (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 48 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
21:45
 
Prosta historia o morderstwie
Jacek m ody policjant wik a si w konflikt z agresywnym ojcem. Gdy Roman pada ofiar zabójstwa syn staje si g ównym podejrzanym o dokonanie czynu. Za wszelk cen próbuje oczy ci si z oskar e
23:35
 
Studio Kultura niedziela z..
Józefem Wilkoniem. Go ciem kolejnego odcinka cyklicznego programu Niedziela z... jest Józef Wilko który 12 lutego 2020 rokuko czy 90 lat. Zacz ilustrowa ksi ki z za o eniem e b dzie to zaj cie tymczasowe. W rezultacie zilustrowa ponad 200 ksi ek w kraju i za granic oraz sam napisa teksty do kilkunastu z nich. Rze bi g ównie zwierz ta. Jego prace trafi y do zbiorów muzealnych w wielu krajach na ca ym wiecie
Live-Chat aktivieren