OTR
Datum
<
April 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
 
Korona krlw
Skirgie o i Wigunt uwalniaj c wi niów litewskich trafiaj na Czupurn . Wobec wygórowanych da krzy ackich Skirgie o zrywa rozmowy a Krzy acy natychmiast chc wys a do papie a wiadomo e Polacy i Litwini d do wojny. Jagie o ma plan uwolnienia El biety: za pos em Czambora i Jadwig Pileck wysy a swojego cz owieka Jana z Jicina. Visconti zazdrosny o Margit wyzywa Sirputisa na pojedynek. Sirputis zabija Viscontiego. Jadwiga chce by Zawisza z Ole nicy ledzi Jana z Jicina
01:00
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:20
 
Zwierzaki Czytaki
Rodzinne piewanie. Znudzone jesienn aur Zwierzaki postanawiaj stworzy w asn ari operow . Wszystko za spraw opowie ci o Stanis awie Moniuszce wybitnym polskim kompozytorze. Repertuar wybrany wystarczy zorganizowa koncert zaprosi wszystkich przyjació z podwórka i przygotowa pocz stunek. Czy Rysia z Szymkiem ze wszystkim zd i jakie b d skutki rodzinnego piewania
01:35
 
Figu Migu
Bez ogródek. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:45
 
Baw si s owami
Jak masz na imi. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i Kasia bawi si na placu zabaw. Przedstawiaj si . Scenka j zykowa formy Jak si nazywasz Nazywam si . Lektor powtarza formy: Kto to jest . Piosenka j zykowa z formami kto to jak masz na imi powitanie i po egnanie. Lot balonem do Krakowa animacja. Formy: Co to jest w Krakowie scenka ze Smokiem Wawelskim. Karaoke j zykowe. Zabawa j zykowa z ko em fortuny: Co to jest Kto to jest Zako czenie z elementami czytania globalnego
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
O mnie si nie martw
Obra ona Danka uprzykrza ycie Krzy kowi. Marta jest na niego w ciek a bo m nie jest w stanie zareagowa na zachowanie matki jak doros y cz owiek. Podminowany Krzysiek nie ma jednak ochoty na adne dyskusje. Gra yna ukrywa si przed Dank ale to jej nie przeszkadza próbowa na wszelkie sposoby przej kontrol nad ci Sylwii i przysz o ci jej dziecka. Pawe nie daje si zepchn na dalszy plan ale nieplanowana wizyta u samotnej klientki doprowadza do bardzo kr puj cej dla niego sytuacji. Marcinowi wydaje si e jego najwi kszym problemem jest chodz cy za nim Kostek ze swoimi nowymi pomys ami. Okazuje si jednak e nowy pomys Helenki przebije wszystko. Dodatkowym ciosem b dzie dla niego fakt e Helenka w opa ach zadzwoni do Filipa a nie do niego. Marcin dowie si o wszystkim od A ki a Helenka b dzie mia a kolejny powód eby nie tolerowa Zarzyckiej
03:20
 
Historia jednego obrazu
Dama z gronostajem. Obraz Dama z gronostajem nazywany te Dam z asiczk Leonarda da Vinci znajduje si w Muzeum Narodowym w Krakowie. Powszechnie jest on uwa any za jeden z najpi kniejszych portretów na wiecie. Dziewczyna na portrecie to Cecylia Gallerani kochanka ksi cia Mediolanu Lodovica Sforzy. Obraz zosta zakupiony ok. 1800 r. przez ksi cia Adama Jerzego Czartoryskiego najprawdopodobniej we W oszech. Artysta plastyk Anna Sobol i historyk dr Andrzej Smoli ski przybli aj histori obrazu uznawanego za najcenniejszy w naszych zbiorach
03:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2158Kajtek i Oliwka wyrzucaj sobie e niedostatecznie zaopiekowali si Kacprem jednak ch opak po rozmowie z psychologiem wydaje si spokojny. Tymczasem Sandra podejrzewaj c e program toczy si wed ug ustalonego scenariusza a o wygranej nie decyduj widzowie lecz organizatorzy prosi o rozmow Justina. Wkrótce pary musz si te zmierzy z pierwszym zadaniem. Kasia wspierana przez ukasza sk ada zeznania w sprawie gwa tu. Szymon nie przyznaje si do zarzutów i oczernia swoj ofiar w Internecie. Górk odwiedza Anita i wyznaje e czuje si winna z powodu tego co sta o si w Dubaju. Aldona nie czuje si bezpiecznie i postanawia nosi ze sob gaz pieprzowy. My l c e Maurycy znowu wszed do jej domu Grzelakowa atakuje Gawrona. Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
04:40
 
Mi o nad rozlewiskiem
Nad rozlewiskiem ycie p ynie spokojnie. Ma gosia zajmuje si pensjonatem interes si rozwija. S awek planuje wyjecha na Alask do pracy. Przyje d a do Warszawy za atwi wiz . W podró y do stolicy towarzyszy mu Paula. Id razem na koncert Marysi która wydaje swoj debiutancka p yt . Na koncert zostaj zaproszeni tak e Ada z Konradem. Elwira sprzedaje swój sklep. Najbardziej bolej nad tym Zabielski i Jó wiak bywalcy aweczki przed sklepem. Elwira otwiera salon pi kno ci. Mi dzy Paul i S awkiem powoli rodzi si uczucie. Ma gosia znajduje butelk . Czy to oznacza e Janusz znowu zacz pi Serial obyczajowy
05:25
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
05:40
 
No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:45
 
W krainie ba ni
Ma y kocio ek. Cykl programów dla dzieci utrzymanych w konwencji teatralnej. W ka dym odcinku jest prezentowana ma o znana widzom ba z wyrazistymi postaciami i pouczaj cym mora em
07:05
 
Podwodne ABC
Tajemnice rafy koralowej. Trzy czwarte powierzchni Ziemi zajmuje woda oceany morza jeziora rzeki. Pod wod kryje si magiczny wiat pe en ro lin i zwierz t. Autorzy programu docieraj z kamer do g bin oceanów
07:15
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:35
 
Barwy szcz cia
Kasia odczuwa skutki dzia a Szymona który nie przestaje niszczy jej reputacji w mediach. Z Górk kontaktujesi Diana która obecnie pracuje w fundacji wspieraj cej kobiety b d ce ofiarami przemocy. dny wra e Wangel namawia Justina aby rozrusza uczestników Ex Ex. Kanadyjczyk organizuje rozmow Kajtka i Oliwki z Laur i Leonem. Materia zostaje zmontowany tak aby widzowie mieli wra enie e Zbrowskazajmowa a si sponsoringiem wi c w Internecie szybko pojawiaj si negatywne komentarze pod adresem pary. S upki ogl dalno ci rosn . Jaworski dostaje spadek po zmar ej ciotce i planuje podró z on . Krystyna przekonuje go jednak do zakupumieszkania. Jaworscy szybko finalizuj transakcj z Walawskim. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:50
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
13:25
 
Mi o nad rozlewiskiem
Nad rozlewiskiem ycie p ynie spokojnie. Ma gosia zajmuje si pensjonatem interes si rozwija. S awek planuje wyjecha na Alask do pracy. Przyje d a do Warszawy za atwi wiz . W podró y do stolicy towarzyszy mu Paula. Id razem na koncert Marysi która wydaje swoj debiutancka p yt . Na koncert zostaj zaproszeni tak e Ada z Konradem. Elwira sprzedaje swój sklep. Najbardziej bolej nad tym Zabielski i Jó wiak bywalcy aweczki przed sklepem. Elwira otwiera salon pi kno ci. Mi dzy Paul i S awkiem powoli rodzi si uczucie. Ma gosia znajduje butelk . Czy to oznacza e Janusz znowu zacz pi Serial obyczajowy
14:20
 
O mnie si nie martw
Obra ona Danka uprzykrza ycie Krzy kowi. Marta jest na niego w ciek a bo m nie jest w stanie zareagowa na zachowanie matki jak doros y cz owiek. Podminowany Krzysiek nie ma jednak ochoty na adne dyskusje. Gra yna ukrywa si przed Dank ale to jej nie przeszkadza próbowa na wszelkie sposoby przej kontrol nad ci Sylwii i przysz o ci jej dziecka. Pawe nie daje si zepchn na dalszy plan ale nieplanowana wizyta u samotnej klientki doprowadza do bardzo kr puj cej dla niego sytuacji. Marcinowi wydaje si e jego najwi kszym problemem jest chodz cy za nim Kostek ze swoimi nowymi pomys ami. Okazuje si jednak e nowy pomys Helenki przebije wszystko. Dodatkowym ciosem b dzie dla niego fakt e Helenka w opa ach zadzwoni do Filipa a nie do niego. Marcin dowie si o wszystkim od A ki a Helenka b dzie mia a kolejny powód eby nie tolerowa Zarzyckiej
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
Dominum montes gry Jana Paw a II
Góry odegra y wa n rol w yciu Karola Wojty y pó niejszego papie a Jana Paw a II. Wojty a na onie przyrody szuka odpoczynku i ukojenia inspiracji i spokoju
16:30
 
Korona krlw
Upokorzony przez Ann Witoldow Czupurna zdradza Klemensowi z Moskorzewa tajemnic dotycz c planu Witolda. Jadwiga dostaje list od Zollnera w którym Wielki Mistrz zapewnia o przyja ni. Witold wdra a w ycie swój plan ale Klemens z bra mi Jagie y udaremniaj atak na Wilno. Gniewosz przegania Regin z domu upomina si o z oto i atakuje Regin która pod wp ywem szoku dostaje ataku serca i umiera. Dymitr z Goraja poznaje Beat z Bo ego Daru i zakochuje si od pierwszego wejrzenia
17:00
 
W krainie ba ni
Ma y kocio ek. Cykl programów dla dzieci utrzymanych w konwencji teatralnej. W ka dym odcinku jest prezentowana ma o znana widzom ba z wyrazistymi postaciami i pouczaj cym mora em
17:20
 
Podwodne ABC
Tajemnice rafy koralowej. Trzy czwarte powierzchni Ziemi zajmuje woda oceany morza jeziora rzeki. Pod wod kryje si magiczny wiat pe en ro lin i zwierz t. Autorzy programu docieraj z kamer do g bin oceanów
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25
 
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
18:40
 
Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
18:55
 
Barwy szcz cia
Kasia odczuwa skutki dzia a Szymona który nie przestaje niszczy jej reputacji w mediach. Z Górk kontaktujesi Diana która obecnie pracuje w fundacji wspieraj cej kobiety b d ce ofiarami przemocy. dny wra e Wangel namawia Justina aby rozrusza uczestników Ex Ex. Kanadyjczyk organizuje rozmow Kajtka i Oliwki z Laur i Leonem. Materia zostaje zmontowany tak aby widzowie mieli wra enie e Zbrowskazajmowa a si sponsoringiem wi c w Internecie szybko pojawiaj si negatywne komentarze pod adresem pary. S upki ogl dalno ci rosn . Jaworski dostaje spadek po zmar ej ciotce i planuje podró z on . Krystyna przekonuje go jednak do zakupumieszkania. Jaworscy szybko finalizuj transakcj z Walawskim. Serial obyczajowy
19:25
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45
 
Baw si s owami
Gdzie mieszkasz. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ojciec Mateusz
Pokój z widokiem. Wieczorem babcia rozmawia przez telefon z kole ank Ludwik Walick (Anna Korzeniecka) o przepisie na indyka. W pewnym momencie Ludwika zauwa a w mieszkaniu naprzeciwko z odziei. Niestety jeden z opryszków te dostrzegaj w oknie. Babcia ka e jej natychmiast zamkn drzwi i dzwoni na policj . Gdy podchodzi do drzwi oprych wpadado jej domu. Babcia szybko powiadamia policj i wzywa pogotowie. Wojtek operuje Walick wychodzi z sali bardzo zm czony. Usun kobiecie rozleg y krwiak. Pierwsza doba zdecyduje czy Ludwika prze yje. Ewa jest z niego bardzo dumna obiecuje mu to wynagrodzi . Wojtek wpatrzony w ukochan proponuje jej by razem zamieszkali. Ewa nie potrafi ukry zak opotania. Serial kryminalny obyczajowy
21:45
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:20
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ka ka le y w szpitalu. Wszyscy bliscy chc jej pomóc i oddaj dla niej krew. Do pensjonatu przyje d a nowy go Ewa Stern (nowa posta w serialu w tej roli wietna Maria Pakulnis). Ewa niegdy gwiazda polskiego kina pragnie zatrzyma si na d u ej w pensjonacie w którym przed wieloma laty prze y a wielk mi o . Ma gosia wyje d a do Warszawy eby szuka pomocy dla Ka ki u znanego profesora. Zawi zuje si romans mi dzy Januszem i Mirk . Ma gosia wraca do Olsztyna jedzie do szpitala w którym nie ma ju Kasi. Serial obyczajowy
23:10
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
 
Ocaleni
J ka si i mia l ki. My la e jedynym lekarstwem na jego problemy jest alkohol. Pi przez 30 lat. By bliskisamobójstwa. Uratowa a go wspólnota a wraz z trze wo ci przysz o poczucie w asnej warto ci. Dzi jego bliscytwierdz e jest wygadanym dowodem na ywy cud. Andrzej Sobecki opowie o swojej drodze do trze wego i szcz liwego ycia Rafa owi Porzezi skiemu w programie Ocaleni
Live-Chat aktivieren