OTR
Datum
<
April 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
 
Korona krlw
Na Wawel przybywa Wigunt ze z ymi wiadomo ciami dla Jagie y. Witold oferuje Troki za pomoc ale Zollnera to nie przekonuje. Wallenrod da od Witolda zak adniczek: ony córki i siostry. Jagie o i Jadwiga prosz Jana z Kleparza o pomoc przy nowym ko ciele na Kleparzu. Jadwiga i michna przekonuj M cichn by nie ba a si rych ego lubu. Czupurna podpuszczony po raz drugi przez Ann Witoldow zadaje Raganie cios sztyletem
01:00
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:20
 
A to polski w a nie..
Ka e czy karze. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
01:25
 
A to polski w a nie..
Badminton czy kometka. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
01:30
 
Nela ma a reporterka
Jezioro Inle. Nela zabiera nas na jedno z najwi kszych jezior Birmy jezioro Inle. Wraz z ma reporterk poznamy niesamowitych rybaków którzy wios uj nogami oraz odwiedzimy wi tyni kotów burmskich. Rasa tych kotów od setek lat by a hodowana w wi tyniach buddyjskich i na birma skim dworze królewskim
01:45
 
Baw si s owami
Kolory. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj kolory. Ucz Smoka Wawelskiego kolorów i razem z nim piewaj piosenk o kolorach
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Echo serca
Personel Szpitala Pó nocnego musi leczy cz owieka który wywo a po ar w centrum handlowym. Magda dowiaduje si e Thomas przez najbli szy miesi c b dzie wymaga sta ej opieki
03:20
 
Historia jednego obrazu
My i wojna. Program ma na celu ukazanie walorów estetycznych polskich dzie sztuki i krótkie wprowadzenie w techniki malarskie a tak e przybli enie historii zwi zanych z powstawaniem kontekstem historycznym i dziejami polskich obrazów. W programie obraz My i wojna Edwarda Okunia. To przedstawienie ludzi uwik anych w zagro enia jakie niesie wojna. Malarz rozpocz prac nad swoim dzie em w latach I wojny wiatowej a zako czy w 1923 r. Obraz znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Artysta plastyk Anna Sobol i historyk dr Andrzej Smoli ski rozmawiaj na temat twórczo ci Edwarda Okunia
03:30
 
Barwy szcz cia
Regina powierza Frankowi Fitness Klub by skupi si na przygotowaniach do konkursu fortepianowego. Przed rozpocz ciem prób Czapla kategorycznie oznajmia Remkowi e nie yczy sobie jego zalotów. Atmosfera mi dzy muzykami robi si napi ta dochodzi do wymiany uszczypliwo ci. Tymczasem w klubie pojawia si Mario Szakal Wolski z ofert prowadzenia zaj ze sztuk walki. Do Sabiny dociera hejt który sp yn na Kajtka i Oliwk po telefonie od Laury i roztrz siona dzieli si tym z W adkiem. Aby uspokoi zszargane nerwy kobieta pije po kryjomu alkohol. Ró a i Zdzisio postanawiaj ukara Zuzi za w amanie nie zgadzaj c si na jej wyjazd na obóz z Filipem. Kazik bezskutecznie wstawia si za córk . Poza tym m czyzna odkrywa e Sabina chowa w ogrodzie alkohol. Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:40
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ma gosia prze ywa kryzys. Nie wie czy Janusz znowu zacz pi czy j jeszcze kocha czy zdradzi j z Lisowsk . Elwira proponuje jej psychoterapi po czon z zabiegami upi kszaj cymi
05:25
 
Katedra aci ska we Lwowie
05:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Korona krlw
Odc 180 Litwini mimo napotkanych trudno ci zaczynaj zaplanowany atak zbrojny. Kazimierz jest wdzi czny Egle za to co zrobi a. Chce j wynagrodzi jednak kobieta nie przyjmuje nagrody. Król waha si jak dalej post pi . Najpierw chce dowiedzie si czy Olgierd wie o poczynaniach Kiejstuta. Do Budy przyje d a Bolko który chce zabiega o poparcie El biety. To wa na wizyta od niej zale dalsze losy widnicy. Martwi si te o przysz o Anny. Telenowela historyczna
06:40
 
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
06:55
 
Zaczarowany wiat..
W tym odcinku: Sk d w ksi kach bior si rysunki Ró nica mi dzy rysunkiem a ilustracj . Poka emy na czym polega praca ilustratora jak powstaje ilustracja od pomys u do gotowej ilustracji w ksi ce. Wyt umaczymy poj cie animacja. Zajrzymy do miejsca w którym tworzy si filmy animowane kto tam pracuje i co robi Wyja nimyró nic mi dzy filmem rysunkowym a animowanym. Wraz z Blank przejdziemy drog od ilustracji w ksi cedo gotowego filmu
07:15
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:35
 
Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka prze ywaj rozmow z Laur i maj al do Justina e do niej doprowadzi . Alan o wiadcza si Sandrze na wizji. Wida e w ten sposób para chce zwróci na siebie uwag . Kolejnym zadaniem dla uczestników reality show jest quiz na temat gustów partnera. Bezdyskusyjnie wygrywaj Cie lak i Zbrowska za to wie o upieczeni narzeczeni zdobywaj zero punktów. Wkrótce Justin og asza którapara werdyktem widzów jako pierwsza ma opu ci wiosk Ex Ex. Kasi podbudowuj pozytywne komentarze pod materia em wideo z wyznaniem o tym jak pad a ofiar gwa ciciela. Anita oferuje jej pomoc w ukaraniu Szymona. Agata i Patryk zaczynaj szuka sta ej pracy poniewa nie maj zdolno ci kredytowej a marz o wyprowadzce z domu Pyrków. Iwona wyznaje rodze stwu e jest w ci y nie chce jednak zdradzi kto jest ojcem. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
12:50
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:25
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ma gosia prze ywa kryzys. Nie wie czy Janusz znowu zacz pi czy j jeszcze kocha czy zdradzi j z Lisowsk . Elwira proponuje jej psychoterapi po czon z zabiegami upi kszaj cymi
14:20
 
Echo serca
Personel Szpitala Pó nocnego musi leczy cz owieka który wywo a po ar w centrum handlowym. Magda dowiaduje si e Thomas przez najbli szy miesi c b dzie wymaga sta ej opieki
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
16:30
 
Korona krlw
Rok 1390. lub Wigunta. Dymitr z Goraja odkrywa e Opolczyk chce wyp aci tylko cz obiecanego posagu. W karczmie odbywa si wesele Jana z Kleparza i M cichny. Raganana granicy mierci i ycia wieszczy e Litwa przeci ta na pó broczy krwi . Krzy acy zmieniaj ustalenia chc od Witolda nie tylko ho du i Grodna ale te zwrotu kosztów wojennych. Witold si zgadza wojna jest nieunikniona. Telenowela historyczna
17:05
 
Zaczarowany wiat..
W tym odcinku: Sk d w ksi kach bior si rysunki Ró nica mi dzy rysunkiem a ilustracj . Poka emy na czym polega praca ilustratora jak powstaje ilustracja od pomys u do gotowej ilustracji w ksi ce. Wyt umaczymy poj cie animacja. Zajrzymy do miejsca w którym tworzy si filmy animowane kto tam pracuje i co robi Wyja nimyró nic mi dzy filmem rysunkowym a animowanym. Wraz z Blank przejdziemy drog od ilustracji w ksi cedo gotowego filmu
17:20
 
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25
 
Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
18:55
 
Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka prze ywaj rozmow z Laur i maj al do Justina e do niej doprowadzi . Alan o wiadcza si Sandrze na wizji. Wida e w ten sposób para chce zwróci na siebie uwag . Kolejnym zadaniem dla uczestników reality show jest quiz na temat gustów partnera. Bezdyskusyjnie wygrywaj Cie lak i Zbrowska za to wie o upieczeni narzeczeni zdobywaj zero punktów. Wkrótce Justin og asza którapara werdyktem widzów jako pierwsza ma opu ci wiosk Ex Ex. Kasi podbudowuj pozytywne komentarze pod materia em wideo z wyznaniem o tym jak pad a ofiar gwa ciciela. Anita oferuje jej pomoc w ukaraniu Szymona. Agata i Patryk zaczynaj szuka sta ej pracy poniewa nie maj zdolno ci kredytowej a marz o wyprowadzce z domu Pyrków. Iwona wyznaje rodze stwu e jest w ci y nie chce jednak zdradzi kto jest ojcem. Serial obyczajowy
19:25
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
19:45
 
Baw si s owami
Kszta ty. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek ucz si kszta tów z Smokiem Wawelskim. wiczenia j zykowe z nazwami kszta tów piosenka o kszta tach
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Miasto skarbw
Ahaswer. Alicj przes uchuje prokurator Lekki jest arogancki i napastliwy. Ewa dostaje e mail z Wiednia z zamówieniem na kopi Ahaswera s ynnego dziewi tnastowiecznego autoportretu Maurycego Gottlieba
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:20
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ma gosia i Janusz obchodz rocznic poznania. Tymczasem S awek o wiadcza si Pauli która nie jest pewna swoich uczu wobec niego. Nie wie te czy S awekzaakceptuje jej ci z Jeanem Pierre em. Po namowie Marysi wyjawia S awkowi ca prawd . Mówi te e go kocha. Mirka odwiedza Janusza w gabinecie nie przyjmuje do wiadomo ci e ten nie chce mie z ni nic wspólnego. Przyje d a nad rozlewisko z kilkoma znajomymi i prowokuje k ótni . Sprawa ich wspólnej nocy wychodzi na jaw. Ma gosia wyrzuca Janusza z domu. Orest (w tej roli Piotr Polak) przyjmuje zlecenie na odrestaurowanie zabytkowego ko ció ka w Pasymiu. Na swojego pomocnika bierze Wro skiego dla którego jest to szansa na nowe ycie. Piernacki sp dza coraz wi cej czasu z Ew Stern. W drodze powrotnej ze wspólnej kolacji znajduj nieprzytomnego Tomasza. Serial obyczajowy
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
Katedra aci ska we Lwowie
Live-Chat aktivieren