OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Wielki Post 1392. Maffiolus jest obra ony na królewsk par która obstaje przy swoim kandydacie na biskupa krakowskiego. Sirputis przywozi wie ci o tym e Margit urodzi a córeczk . Jadwiga dowiaduje si z horoskopu e los b dzie dla niej askawy w kwestii macierzy stwa. Jan z Kleparza wybiera ubogich którym król obmyje nogi podczas uroczysto ci Triduum Paschalnego. Witold sk ania si do przyj cia propozycji Jagie y. Opolczyk przedstawia Zygmuntowi Luksemburskiemu swoj wizj rozbioru Polski. Telenowela historyczna
01:00

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:20

A to polski w a nie..
Z oty. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
01:25

A to polski w a nie..
Prosz pani czy prosz pani. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
01:30

Nela ma a reporterka
Poszukiwania gibonów. W tym odcinku Nela podró uje po Wietnamie w poszukiwaniu gibonów. Ale okazuje si e ich odnalezienie jest bardzo trudne. W trakcie poszukiwa widzowie poznaj wieleinnych zwierz t yj cych w wietnamskim lesie
01:45

Baw si s owami
Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i Kasia pokazuj Smokowi Wawelskiemu czynno ci które lubi robi . Nauka czasowników
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Echo serca
Stan Magdy jest stabilny jednak istnieje ryzyko przesuni cia si kawa ka ko ci który utkwi blisko rdzenia kr gowego. Do szpitala trafia pacjent z tzw. chorob wiecznego g odu
03:30

Barwy szcz cia
Odc. 2180 Gdy Filip z Zuzi d ugo nie wracaj ani nie odbieraj telefonów koledzy zaczynaj ich szuka . Kiedy okazuje si e para wpad a do groty Adrian na w asn r k próbuje ich wyci gn . Kasia odkrywa e ukasz ca y czas jestw kontakcie z Iz . Tymczasem Sadowski zyskuje pewno e zio a Abaja s nielegalne i szkodliwe dla zdrowia. W Fitness Klubie Szakal przedstawia Hubertowi jego sparingpartnera. Pó niej w domu Pyrka na poczekaniu wymy la zr czne k amstwo by zatuszowa rozci ty podczas pierwszej walki uk brwiowy. Serial obyczajowy
04:00

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40

Nad rozlewiskiem
Dalszy ci g opowie ci o yciu i mi o ci trzech pokole kobiet. Nad rozlewiskiem trwaj przygotowania do Wigilii. Wszyscy czekaj na przyjazd Marysi i Kuby którym zwalone drzewo tarasuje przejazd
05:30

rd o nadziei
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc 190 El bieta dowiaduje si o mierci Niemierzy i Pe ki z r k Kiejstuta. Martwi si e Olgierd nie panuje nad swoim bratem. Kiejstut wie o wymarszu wojsk polsko w gierskich i decyduje si na walk bez Olgierda. Ma gorzata postanawia wyjecha do Rzochowa dr y o zdrowie i ycie Kazimierza. Telenowela historyczna
06:35

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
06:45

Zaczarowany wiat..
Muzyki. W odcinku: D ungla w rodku du ego miasta Czy to jest mo liwe Jak zata czy i za piewa bajk W wiecie musicali wszystko mo e si zdarzy . A muzyczna zagadka porwie ka dego
07:05

Magiczne drzewo
W drówka. Z t sknoty za rodzicami dzieci wyruszaj na wypraw w poszukiwaniu swoich bliskich. Dzi ki znajomo ci magicznego zakl cia w drówk u atwia im czerwone krzes o. Zabieraj ze sob tak e ciotk zamienion w ma dziewczynk . Niestety podró nie jest atwa bowiem ich ladem pod a kto kto za wszelk cen pragnie zdoby niezwyk e krzes o. Serial przygodowy fantasy
07:30

Magiczne drzewo
Przemiana. Mimo wielu problemów Tosia Filip i Kuki odnajduj rodziców. Okazuje si e s oni pod wp ywem zakl cia które czyni ich nieczu ymi na mi o dzieci. W ko cu jednak udaje si wyzwoli rodziców spod dzia ania magicznego zakl cia. Pomaga w tym czerwone krzes o. Serial przygodowy fantasy
08:00

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
Odc. 2181 ukasz udaj c pacjenta pilnie potrzebuj cego pomocy ponownie przychodzi do gabinetu Abaja. Znachor z asystentk demaskuj dziennikarza i zamierzaj go unieszkodliwi . Madzia przyje d a do Oliwki i Kajtka nad morze. Na spacerze przyjaciele trafiaj na psa zamkni tegow samochodzie. S gotowi zbi szyb i uwolni zwierz . Madzia nagrywa zdarzenie telefonem i zamieszcza filmik w Internecie. Kacper ogl daj c relacj dziewczyny w mediach spo eczno ciowych u wiadamia sobie e za ni t skni. W adek szykuje si na spotkanie z rektorem i Szubertem i dziwi si gdy sponsor uczelni dzwoni do Darka aby o tej samej porze zobaczy si z nim i omówi sprawy klubu kibica. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
12:50

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
13:25

Nad rozlewiskiem
Dalszy ci g opowie ci o yciu i mi o ci trzech pokole kobiet. Nad rozlewiskiem trwaj przygotowania do Wigilii. Wszyscy czekaj na przyjazd Marysi i Kuby którym zwalone drzewo tarasuje przejazd
14:20

Echo serca
Stan Magdy jest stabilny jednak istnieje ryzyko przesuni cia si kawa ka ko ci który utkwi blisko rdzenia kr gowego. Do szpitala trafia pacjent z tzw. chorob wiecznego g odu
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
16:30

Korona krlw
Maj 1392. Opolczyk szykuje si na spotkanie z Krzy akami. Odkrywa to Wigunt i wysy a pos a ca z informacj do króla. Sirputis przyje d a ze z ymi wiadomo ciami do Skirgie y. Jadwiga wymy lafortel by sprowadzi do Krakowa syna Heleny Guncela. Grabarz bije si w obronie czci Hanki i trafia za to do aresztu. Hanka prosi o pomoc Gniewosza z Dalewic. Telenowela historyczna
17:05

Zaczarowany wiat..
Muzyki. W odcinku: D ungla w rodku du ego miasta Czy to jest mo liwe Jak zata czy i za piewa bajk W wiecie musicali wszystko mo e si zdarzy . A muzyczna zagadka porwie ka dego
17:20

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55

Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
18:25

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:55

Barwy szcz cia
Odc. 2181 ukasz udaj c pacjenta pilnie potrzebuj cego pomocy ponownie przychodzi do gabinetu Abaja. Znachor z asystentk demaskuj dziennikarza i zamierzaj go unieszkodliwi . Madzia przyje d a do Oliwki i Kajtka nad morze. Na spacerze przyjaciele trafiaj na psa zamkni tegow samochodzie. S gotowi zbi szyb i uwolni zwierz . Madzia nagrywa zdarzenie telefonem i zamieszcza filmik w Internecie. Kacper ogl daj c relacj dziewczyny w mediach spo eczno ciowych u wiadamia sobie e za ni t skni. W adek szykuje si na spotkanie z rektorem i Szubertem i dziwi si gdy sponsor uczelni dzwoni do Darka aby o tej samej porze zobaczy si z nim i omówi sprawy klubu kibica. Serial obyczajowy
19:25

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
19:45

Baw si s owami
Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj pory roku oraz czynno ci które wykonuje si w okre lonej porze roku: np. zbiera kasztany lepi ba wana itp
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Miasto skarbw
Zdort odwiedza Len on Stasia Bieleckiego. Szanta uje zdj ciami z m odym kochankiem. Domaga si klucza do skrytki 303. W bankowym skarbcu gangster wyci ga ze skrytki 303 zielony diament. Ogl da go i chowa z powrotem. Sta Bielecki czeka w knajpie na Alicj wdaje si w bójk . Napastnicy kradn mu zegarek prezent od Alicji. Lena prosi Czarnego swojego kochanka o pomoc. Id oboje porozmawia z szanta yst . Czarny radzi Lenie by uleg a Zdortowi. Alicja udaje si pod adres który da a jej Ewa. Zastraszony Zdort mówi o planie porwania Stasia gdyby Lena nie spe ni a ich da . By y gangster otwiera swoj bankow skrytk . Skrytka jest pusta. Serial kryminalny
21:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25

Nad rozlewiskiem
Konrad coraz wi cej czasu sp dza z Ma gosi nad rozlewiskiem. Zastanawia si nawet nad tym czy nie przeprowadzi si do niej na sta e. Marysia robi karier w agencji reklamowej. Razem z Agat (Orina Krajewska) przygotowuje projekt od którego zale y jej przyj cie do pracy. Coraz cz ciej zaczyna wspomina Krzysztofa i ich wakacyjny romans. Zaczynaj si komplikowa sprawy z Kub który rzadko telefonuje i prawie w ogóle nie bywa w Warszawie. Ró a organizuje nabór do zespo u na wokalistk . Konrad postanawia zbudowa most w Ostródzie który b dzie czy miasto a jednocze nie stanie si mostem zakochanych. Na uroczystym otwarciu s wszyscy mieszka cy. Konrad otrzymuje honorowe obywatelstwo i klucze do miasta. Rado wi towania przerywa tragiczny wypadek. Ma gosia po ycza samochód od Straty na przeja d k i zderza si z nadje d aj c z naprzeciwka Mirk
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:20

Historia na ten czas
Marek Cichocki. Program prezentuje krótkie wypowiedzi znawców dziejów Polski i historyków idei. Zapoznaj oni widzów z histori od pocz tków polskiej pa stwowo ci. Eksperci opowiedz o korzeniach polskiej kultury dziedzictwie I Rzeczpospolitej i sarmatyzmu. Przedstawi m.in. sylwetki wielkich wodzów i hetmanów yj cych w XVII wieku oraz drog do odzyskania niepodleg o ci i wojn o granice w 1920 roku. B dzie mowa o II wojnie wiatowej i jej d ugotrwa ych skutkach. Historycy przyjrz si ród om polskiego poj cia wolno ci oraz miejscu Polski na mapie wiata
23:30

rd o nadziei
Live-Chat aktivieren