OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:30

Korona krlw
Maj 1392. Opolczyk szykuje si na spotkanie z Krzy akami. Odkrywa to Wigunt i wysy a pos a ca z informacj do króla. Sirputis przyje d a ze z ymi wiadomo ciami do Skirgie y. Jadwiga wymy lafortel by sprowadzi do Krakowa syna Heleny Guncela. Grabarz bije si w obronie czci Hanki i trafia za to do aresztu. Hanka prosi o pomoc Gniewosza z Dalewic. Telenowela historyczna
01:00

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:25

Zaczarowany wiat..
Muzyki. W odcinku: D ungla w rodku du ego miasta Czy to jest mo liwe Jak zata czy i za piewa bajk W wiecie musicali wszystko mo e si zdarzy . A muzyczna zagadka porwie ka dego
01:45

Baw si s owami
Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj pory roku oraz czynno ci które wykonuje si w okre lonej porze roku: np. zbiera kasztany lepi ba wana itp
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Miasto skarbw
Zdort odwiedza Len on Stasia Bieleckiego. Szanta uje zdj ciami z m odym kochankiem. Domaga si klucza do skrytki 303. W bankowym skarbcu gangster wyci ga ze skrytki 303 zielony diament. Ogl da go i chowa z powrotem. Sta Bielecki czeka w knajpie na Alicj wdaje si w bójk . Napastnicy kradn mu zegarek prezent od Alicji. Lena prosi Czarnego swojego kochanka o pomoc. Id oboje porozmawia z szanta yst . Czarny radzi Lenie by uleg a Zdortowi. Alicja udaje si pod adres który da a jej Ewa. Zastraszony Zdort mówi o planie porwania Stasia gdyby Lena nie spe ni a ich da . By y gangster otwiera swoj bankow skrytk . Skrytka jest pusta. Serial kryminalny
03:30

Barwy szcz cia
Odc. 2181 ukasz udaj c pacjenta pilnie potrzebuj cego pomocy ponownie przychodzi do gabinetu Abaja. Znachor z asystentk demaskuj dziennikarza i zamierzaj go unieszkodliwi . Madzia przyje d a do Oliwki i Kajtka nad morze. Na spacerze przyjaciele trafiaj na psa zamkni tegow samochodzie. S gotowi zbi szyb i uwolni zwierz . Madzia nagrywa zdarzenie telefonem i zamieszcza filmik w Internecie. Kacper ogl daj c relacj dziewczyny w mediach spo eczno ciowych u wiadamia sobie e za ni t skni. W adek szykuje si na spotkanie z rektorem i Szubertem i dziwi si gdy sponsor uczelni dzwoni do Darka aby o tej samej porze zobaczy si z nim i omówi sprawy klubu kibica. Serial obyczajowy
04:00

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Co dalej
Renesans szarlatanów. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40

Nad rozlewiskiem
Konrad coraz wi cej czasu sp dza z Ma gosi nad rozlewiskiem. Zastanawia si nawet nad tym czy nie przeprowadzi si do niej na sta e. Marysia robi karier w agencji reklamowej. Razem z Agat (Orina Krajewska) przygotowuje projekt od którego zale y jej przyj cie do pracy. Coraz cz ciej zaczyna wspomina Krzysztofa i ich wakacyjny romans. Zaczynaj si komplikowa sprawy z Kub który rzadko telefonuje i prawie w ogóle nie bywa w Warszawie. Ró a organizuje nabór do zespo u na wokalistk . Konrad postanawia zbudowa most w Ostródzie który b dzie czy miasto a jednocze nie stanie si mostem zakochanych. Na uroczystym otwarciu s wszyscy mieszka cy. Konrad otrzymuje honorowe obywatelstwo i klucze do miasta. Rado wi towania przerywa tragiczny wypadek. Ma gosia po ycza samochód od Straty na przeja d k i zderza si z nadje d aj c z naprzeciwka Mirk
05:25

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Le niczwka
Krawczyk z Beatk wpadaj w tarapaty i usi uj przekona Konrada do swoich racji. Ksi dz Wiktor sk ada zeznania na komendzie. ledztwo nieoczekiwanie prowadzi Nowackiego do Maryny. Tymczasem Karcz próbuje dowiedzie si czego o Klarze a Bogdan robi synowi wyrzuty. Telenowela
06:30

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
06:55

Czy wiesz e..
07:00

Maszyna zmian
Królik do wiadczalny. Grupka dzieci ze swoim opiekunem Filipem przyje d a do sanatorium dla alergików. W starym pianinie dzieci znajduj schody do pokoju w którym mie ci si Maszyna Zmian. Ka da rzecz która si w niej znajdzie zamienia si w co zupe nie innego i nieprzewidywalnego. Filip postanowia zosta królikiem do wiadczalnym i wchodzi pierwszy do Maszyny. Zamienia si w uroczego prawdziwego królika. Zabiera go Anna kierowniczka sanatorium my l c e to prezent urodzinowy. Dzieci s pe ne niepokoju co do dalszego ci gu wydarze gdy czar dzia a tylko do godziny 21. Serial przygodowy 28 min Polska 1995Re yseria: Andrzej MaleszkaZdj cia: Jacek Prosi ski Muzyka: Krzesimir D bskiWyst puj : Ewa Gawryluk January Brunov Beata urek IzabelaKo odziej Katarzyna uczewska Piotr Budzowski Leszek Knasiecki Krzysztof Nguyen i inni
07:30

Maszyna zmian
Baletnica. Dzieci przebywaj ce w sanatorium zosta y zapisane do prywatnej szko y gdzie odbywaj si lekcje baletu. Agata nie bardzo radzi sobie z ta cem wi c wk ada swoje baletki do Maszyny Zmian. Maszyna zmienia je w buty które same ta cz . I wtedy dopiero zaczynaj si k opoty. Serial przygodowy 28 min Polska 1995 Re yseria: Andrzej Maleszka Aktorzy: Ewa Gawryluk January Brunov Beata urek Izabela Ko odziej Katarzyna uczewska Piotr Budzowski Leszek Krnasiecki Krzysztof Nguyen i inni
08:00

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Na sygnale
To nie jest normalne. Górska klepie Arturowi dwuznacznie i to przy wiadkach. Góra zaczyna si zastanawia czy nie z o y na kole ank skargi. Tego samego dnia lekarza czeka te kolejne spotkanie z Robertem ukochanym Lidki. Tymczasem do stacji nap ywaj nowe wezwania. Kilkuletni ch opiec dzwoni na numer alarmowy bo chce przerwa k ótni rodziców. Doktor Reiter próbuje za to pomóc starszej kobiecie która zosta a pobita przez znajomego. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Hubert Matysiak Krzysztof Mateusiak Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Katarzyna Joda Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
12:50

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10

Co dalej
Renesans szarlatanów. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
13:25

Nad rozlewiskiem
Konrad coraz wi cej czasu sp dza z Ma gosi nad rozlewiskiem. Zastanawia si nawet nad tym czy nie przeprowadzi si do niej na sta e. Marysia robi karier w agencji reklamowej. Razem z Agat (Orina Krajewska) przygotowuje projekt od którego zale y jej przyj cie do pracy. Coraz cz ciej zaczyna wspomina Krzysztofa i ich wakacyjny romans. Zaczynaj si komplikowa sprawy z Kub który rzadko telefonuje i prawie w ogóle nie bywa w Warszawie. Ró a organizuje nabór do zespo u na wokalistk . Konrad postanawia zbudowa most w Ostródzie który b dzie czy miasto a jednocze nie stanie si mostem zakochanych. Na uroczystym otwarciu s wszyscy mieszka cy. Konrad otrzymuje honorowe obywatelstwo i klucze do miasta. Rado wi towania przerywa tragiczny wypadek. Ma gosia po ycza samochód od Straty na przeja d k i zderza si z nadje d aj c z naprzeciwka Mirk
14:20

M jak mi o
Iza i Marcin bior w Grabinie upragniony lub. Podczas wesela w siedlisku zjawia si policja. Olek zostaje aresztowany. Tymczasem Bartek wyznaje Uli e przez jego przesz o oboje nigdy nie b d bezpieczni. Z kolei w zwi zku Kisielowej i aka wybucha kolejny kryzys. Serial obyczajowy 45 min Polska 2020 Re yseria: Krzysztof ukaszewicz Scenariusz: Alina Pucha a Marta Michalak Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Arkadiusz Smole ski Adrianna Kalska Wojciech Majchrzak Miko aj Roznerski Maurycy Popiel Magdalena Walach Ma gorzata Pieczy ska Ma gorzata Ro niatowska Iga Krefft Teresa Lipowska Marcin Bosak Krzysztof Tyniec Tomasz Dedek Ilona Janyst
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

M jak mi o
Policja przes uchuje Olka. Wspiera go jako prawnik Budzy ski. Tymczasem Marcin prosi o pomoc dla brata Jakuba Karskiego. Aneta ok amuje prokuratora mówi c e jest w ci y by za atwi sobie widzenie z ukochanym. Olewicz podczas kolejnego spotkania z Kamilem traci panowanie nad nerwami. Jest gotów rzuci si na prawnika z pi ciami. Kilka godzin pó niej Gryc ostro sprzecza si z Magd . Jego przyjació ka odkrywa e to w a nie on doprowadzi do zatrzymania Olka. Serial obyczajowy
16:30

Korona krlw
Lato 1392. Maffiolus wci próbuje zdoby biskupstwo. Opolczyk w stroju kupca przybywado Malborka i oferuje Wallenrodowi rozbiór Polski. Dobies aw podburza panów polskich przeciw Jagielle. Jastrz biec przywozi z e wie ci z Rzymu papie nie mo e odwo a Maffiolusa. Bardzo chory Wigunt ostatkiem si dociera do Wilna z wiadomo ci dla Skirgie y. Telenowela historyczna
17:00

Domisie
B d odkrywc przyrody. Amelka czyta Domisiom opowie o odkrywcach przyrody. Zainspirowani wyruszaj na wypraw badawcz w celu odkrycia nowych gatunków zwierz t i ro lin. W lad za nimi rusza Strachowyj. Jakie przygody czekaj Domisie odkrywców i czy uda si pozna dot d nieznane zwierz ta
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55

Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
18:25

Okrasa amie przepisy
Na huculskim szlaku. Karol Okrasa odwiedza Stadnin Koni Huculskich w Regietowie obok Wysowej. Przyrz dzi trzy potrawy opieraj c si na sk adnikach wykorzystywanych w kuchni huculskiej i emkowskiej
18:55

Wszystko przed nami
Odc. 71 Ola przekazuje Wojtkowi zaproszenie na obiad do jej rodziców. Szczepa ski waha si czy powinien odwiedzi Szawarskich. Tymczasem Olgierd postanawia z o y ch opakowi swojej córki pewn propozycj . Wezwany przez ksi dza Stefan przychodzi do ko cio a obawiaj c si reprymendy za swoje wybryki. Ma ek oddycha z ulg gdy proboszcz zleca mu remont salek katechetycznych. Z kolei Jola ma do Stefana pretensje e zrobi z niej przed przyjació mi osob bior c apówki i zrywa z kochankiem. Leszek dostaje list polecony z Mediolanu. Okazuje si e to wezwanie w charakterze wiadka na proces by ego szefa nielegalnego kasyna. Serial obyczajowy
19:25

Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
19:45

Agatka
Agatka i zegar z kuku k. Babcia ma imieniny. Tata Agatki daje jej w prezencie nowy zegar który pokazuje godziny i temperatur powietrza. Gdy Agatka próbuje otworzy drzwiczki zegara ze rodka wyskakuje kuku ka
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Na dobre i na z e
Po pierwsze nie szkodzi. Ratownicy przywo do szpitala Justyn by ukochan Micha a która spad a ze schodów. W Le nej Górze kobieta ulega kolejnemu wypadkowi. Tymczasem Jorge zaczyna sta na pediatrii pod czujnym okiem Trettera. Ich pierwszym pacjentem zostaje Leo bogaty nastolatek po wypadku na paralotni. Gdy badania wykazuj e ranny ma olbrzymi guz w p ucach jego przypadkiem od razu interesuje si doktor Falkowicz. Serial obyczajowy
21:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Co dalej
Teatr i kino po pandemii. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25

Nad rozlewiskiem
Ma gosia oraz Mirka le w szpitalu. Ich yciu nie zagra a niebezpiecze stwo. W czasie pobytu w szpitalu Ma gosia i Mirka szczerze rozmawiaj i wybaczaj sobie dawne urazy. Wszyscy przyjaciele odwiedzaj Ma gosi . Badania i prze wietlenie wypadaj pomy lnie ipacjentka mo e wróci do domu. Niestety Mirka jest w gorszym stanie ma problemy z kr gos upem. Odwiedza j Maciej organista i zaczyna z ni rozmawia . Teraz przychodzi ju ka dego dnia. Ró a podejrzewa e z Maciejem dziej si dziwne rzeczy albo jest zakochany albo zwariowa
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:20

Historia na ten czas
Marek Cichocki. W tym odcinku: Próba syntezy polskiej pa stwowo ci w XVIII w. Dlaczego dosz o do rozpadu i ko ca I RP Odpowied nie jest jednoznaczna bo rzeczywisto tamtego stulecia to nie tylko oligarchizacja ycia politycznego upadek obyczajów i warto ci oraz ogólnerozprz enie to tak e reforma edukacji i spo ecze stwa ufundowanie Biblioteki Za uskich (najwi kszej tego typu instytucji w ówczesnej Europie) uchwalenie Konstytucji. Nowe o rodki europejskiej my li o wieceniowej przede wszystkim Pary prowincjonalizuj Polsk . Zmiana osi kulturowych w Europie z Pó noc Po udnie na Wschód Zachód
23:30

Kabaret za kulisami
Grupa duet solo. Prowadz cy program Kabaret za kulisami Karolina Pa czyk i Miros aw Gancarz rozmawiaj z osobami zwi zanymi ze scen kabaretow o ró nych aspektach polskiej komedii
Live-Chat aktivieren