OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35

Korona krlw
Lato 1392. Maffiolus wci próbuje zdoby biskupstwo. Opolczyk w stroju kupca przybywado Malborka i oferuje Wallenrodowi rozbiór Polski. Dobies aw podburza panów polskich przeciw Jagielle. Jastrz biec przywozi z e wie ci z Rzymu papie nie mo e odwo a Maffiolusa. Bardzo chory Wigunt ostatkiem si dociera do Wilna z wiadomo ci dla Skirgie y. Telenowela historyczna
01:00

Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
01:20

Domisie
B d odkrywc przyrody. Amelka czyta Domisiom opowie o odkrywcach przyrody. Zainspirowani wyruszaj na wypraw badawcz w celu odkrycia nowych gatunków zwierz t i ro lin. W lad za nimi rusza Strachowyj. Jakie przygody czekaj Domisie odkrywców i czy uda si pozna dot d nieznane zwierz ta
01:45

Agatka
Agatka i zegar z kuku k. Babcia ma imieniny. Tata Agatki daje jej w prezencie nowy zegar który pokazuje godziny i temperatur powietrza. Gdy Agatka próbuje otworzy drzwiczki zegara ze rodka wyskakuje kuku ka
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Na dobre i na z e
Po pierwsze nie szkodzi. Ratownicy przywo do szpitala Justyn by ukochan Micha a która spad a ze schodów. W Le nej Górze kobieta ulega kolejnemu wypadkowi. Tymczasem Jorge zaczyna sta na pediatrii pod czujnym okiem Trettera. Ich pierwszym pacjentem zostaje Leo bogaty nastolatek po wypadku na paralotni. Gdy badania wykazuj e ranny ma olbrzymi guz w p ucach jego przypadkiem od razu interesuje si doktor Falkowicz. Serial obyczajowy
03:30

Na sygnale
To nie jest normalne. Górska klepie Arturowi dwuznacznie i to przy wiadkach. Góra zaczyna si zastanawia czy nie z o y na kole ank skargi. Tego samego dnia lekarza czeka te kolejne spotkanie z Robertem ukochanym Lidki. Tymczasem do stacji nap ywaj nowe wezwania. Kilkuletni ch opiec dzwoni na numer alarmowy bo chce przerwa k ótni rodziców. Doktor Reiter próbuje za to pomóc starszej kobiecie która zosta a pobita przez znajomego. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Hubert Matysiak Krzysztof Mateusiak Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Katarzyna Joda Justyna Sieniawska
03:55

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
04:00

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Co dalej
Teatr i kino po pandemii. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:00

Barwy szcz cia
Odc. 2178 Po rozstaniu z Madzi Malwina pociesza Kacpra i stara si wyja ni synowi niuanse relacji damsko m skich. Wkrótce na kobiet spada wiadomo e ona Adama jest z nim w ci y. Celina i Lidka z pomoc Darka i Joli prowadz zbiórk sprz tów dla Hermana. Gdy masa ysta si o tym dowiaduje odmawia przyj cia pomocy i nie przyjmuje mebli. Aleks zauwa a znikni cie U ana. Podejrzewa e Kuczma zabra konia. Borys zabiera ch opca do s siada aby wyja ni t spraw . Serial obyczajowy
05:25

Barwy szcz cia
Odc. 2179 W tajemnicy przez opiekunami Zuzia jedzie z kolegami Dawidem i Adrianem w odwiedziny do Filipa przebywaj cego na obozie w Jurze Krakowsko Cz stochowskiej. St sknieni za sob zakochani wchodz do jednej z grot. Po mierci ojca Celina bierze w pracy kilka dni wolnego. Zast puj c kole ank w Fitness Klubie Regina nie ma czasu na wiczenia przed konkursem fortepianowym. W ciek y Remek nachodzi Czapl w pracy i próbuje wymusi na niej pój cie na prób . Herman przeprasza Lidk za to jak zareagowa na pomoc któr otrzyma od niej i od Bro skiej. Postanawiapodzieli si darami z innymi potrzebuj cymi. Malwina rozpacza po rozstaniu z Jab o skim przez co nie mo e skupi si na pracy. Dylska okazuje jej wsparcie i proponuje wspólny wyjazd zagraniczny. Serial obyczajowy
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Barwy szcz cia
Odc. 2180 Gdy Filip z Zuzi d ugo nie wracaj ani nie odbieraj telefonów koledzy zaczynaj ich szuka . Kiedy okazuje si e para wpad a do groty Adrian na w asn r k próbuje ich wyci gn . Kasia odkrywa e ukasz ca y czas jestw kontakcie z Iz . Tymczasem Sadowski zyskuje pewno e zio a Abaja s nielegalne i szkodliwe dla zdrowia. W Fitness Klubie Szakal przedstawia Hubertowi jego sparingpartnera. Pó niej w domu Pyrka na poczekaniu wymy la zr czne k amstwo by zatuszowa rozci ty podczas pierwszej walki uk brwiowy. Serial obyczajowy
06:40

Barwy szcz cia
Odc. 2181 ukasz udaj c pacjenta pilnie potrzebuj cego pomocy ponownie przychodzi do gabinetu Abaja. Znachor z asystentk demaskuj dziennikarza i zamierzaj go unieszkodliwi . Madzia przyje d a do Oliwki i Kajtka nad morze. Na spacerze przyjaciele trafiaj na psa zamkni tegow samochodzie. S gotowi zbi szyb i uwolni zwierz . Madzia nagrywa zdarzenie telefonem i zamieszcza filmik w Internecie. Kacper ogl daj c relacj dziewczyny w mediach spo eczno ciowych u wiadamia sobie e za ni t skni. W adek szykuje si na spotkanie z rektorem i Szubertem i dziwi si gdy sponsor uczelni dzwoni do Darka aby o tej samej porze zobaczy si z nim i omówi sprawy klubu kibica. Serial obyczajowy
07:10

Dziewczyna i ch opak
Oliwa do ognia. Pobyt w le niczówce stanowi dla Tosi prawdziw prób charakteru. Dziewczynka musi si zmaga z rozmaitymi m skimi zadaniami. Trudno jej udawa e si nie boi tak niesamowitych rzeczy jak noc w stodole na sianie czy powo enie ko mi. Ale przecie dla dobra brata nie mo e si zdradzi . Serial dla m odych widzów Polska 1977Re yseria: Stanis aw LothScenariusz: Hanna O ogowska i Anette OlsenZdj cia: Jerzy ukaszewiczMuzyka: Waldemar KazaneckiAktorzy: Anna Sieniawska Wojciech Sieniawski Barbara So tysik Stanis aw Mikulski Teresa Lipowska Anna Milewska Micha Sumi ski i inni
08:00

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:30

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
TVPOLONIA
12:00

Nad rozlewiskiem
Ma gosia oraz Mirka le w szpitalu. Ich yciu nie zagra a niebezpiecze stwo. W czasie pobytu w szpitalu Ma gosia i Mirka szczerze rozmawiaj i wybaczaj sobie dawne urazy. Wszyscy przyjaciele odwiedzaj Ma gosi . Badania i prze wietlenie wypadaj pomy lnie ipacjentka mo e wróci do domu. Niestety Mirka jest w gorszym stanie ma problemy z kr gos upem. Odwiedza j Maciej organista i zaczyna z ni rozmawia . Teraz przychodzi ju ka dego dnia. Ró a podejrzewa e z Maciejem dziej si dziwne rzeczy albo jest zakochany albo zwariowa
12:50

Ojciec Mateusz
Chrzestny. Sandomierski rynek jest obklejony plakatami filmu Chrzestny z Aleksandrem Korczem. Julek Barski podchodzi do straganu kolegi Marka. Przed nim robi zakupy m czyznaw czapce i kapturze. Tajemniczy go stoj cy przed nim to Aleksander Korcz we w asnej osobie. Julek z Patrycj id do jego domu ch opak chce przedstawi dziewczyn matce. Poruszaj ca si na wózku Helena jest szcz liwa e wreszcie pozna a ukochan syna. Nast pnegodnia zdenerwowana Patrycja przychodzi na plebani jej ch opak od kilku godzin nie daje znaku ycia. Razem z ksi dzem id na komend i zg aszaj zagini cie. W domu kultury ko czy si pokaz filmu Chrzestny . Natalia i Gibalscy s zauroczeni graj cym tytu ow rol Korczem. Aktor rozmawia z wszystkimi i rozdaje autografy. Gibalscy ustalaj na plebanii termin chrzcin Kacpra i Franciszka. Agata daje m owi jeden dzie na znalezienie odpowiedniego chrzestnego. Po obejrzeniu filmu z Korczem ma wysokie oczekiwania. Serial kryminalny obyczajowy
13:40

Na dobre i na z e
Po pierwsze nie szkodzi. Ratownicy przywo do szpitala Justyn by ukochan Micha a która spad a ze schodów. W Le nej Górze kobieta ulega kolejnemu wypadkowi. Tymczasem Jorge zaczyna sta na pediatrii pod czujnym okiem Trettera. Ich pierwszym pacjentem zostaje Leo bogaty nastolatek po wypadku na paralotni. Gdy badania wykazuj e ranny ma olbrzymi guz w p ucach jego przypadkiem od razu interesuje si doktor Falkowicz. Serial obyczajowy
14:40

Kabaret za kulisami
Grupa duet solo. Prowadz cy program Kabaret za kulisami Karolina Pa czyk i Miros aw Gancarz rozmawiaj z osobami zwi zanymi ze scen kabaretow o ró nych aspektach polskiej komedii
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:45

Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:45

Mami Fatale
InstantMan. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
21:00

wiat o dla Europy
23:15

Kariera Nikodema Dyzmy
W Warszawie Dyzma przedstawia projekt ratowania kraju. Zas yszany od Kunickiego pomys skupowania zbo a przedstawia jako w asny. Projekt zostaje uznany za genialny a Dyzma zyskuje uznanie
Live-Chat aktivieren