OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45

Mami Fatale
InstantMan. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Braciszek
Pierwowzorem postaci Braciszka jest franciszkanin Alojzy Kosiba Alojzeczek kwestarz i ja mu nik. Duchowny który zbli a si do ko ca swoich dni chce uratowa ycie pewnego ch opaka
04:25

Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25

The Extra Mile
Program informacyjny podsumowuj cy miniony tydzie . Prezenterzy skupiaj si na pi ciu najwa niejszych i najciekawszych wydarzeniach które interesowa y Polaków w ci gu ostatnich kilku dni. Audycja nadawana jest w j zyku angielskim. Dziennikarze staraj si przybli y widzom zagadnienia i zdarzenia które w Polsce uwa ane s za najistotniejsze budz najwi cej emocji. Czasem s to kwestie niepokoj ce i budz ce spory
06:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
07:10

Dziewczyna i ch opak
Tomek i Tosia. Ko cz si wakacje i bli niaki wracaj do domu. Czeka ich jeszcze jedna trudna próba. Tomek i Tosia zastanawiaj si co robi by nie zdradzi si przed rodzicami. Nawet nie przychodzi im do g owy my l e mama i tata mogliby wiedzie o wszystkim od pocz tku ale zgodzili si da dzieciom szans sprawdzenia si w karko omnej sytuacji. Bli niaki przygotowuj si do pierwszegospotkania na dworcu. Serial przygodowy 44 min Polska 1977Re yseria: Stanis aw LothScenariusz: Hanna O ogowska Anette OlsenWyst puj : Anna Sieniawska Wojciech Sieniawski Stanis aw Mikulski Barbara So tysik Andrzej Wasilewicz Barbara Rachwalska AnnaMilewska Bogusz Bilewski Teresa Lipowska Tadeusz Pluci ski i inni
08:00

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:25

Ziarno
Lolek Karol Jan Pawe II. W setn rocznic urodzin Jana Paw a II dzieci porozmawiaj o tym kim by Karol Wojty a oraz odwiedz Wadowice. W rodzinnym mie cie papie a poszukaj pami tek po s ynnym Polaku. On tak e kiedy by dzieckiem mia pasje i marzenia chodzi do szko y i lubi popularne zabawy. Dzieci zastanowi si czy ma y Lolek mo e by wzorem do na ladowania
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Regina Coeli
Modlitwa maryjna odmawiana w okresie wielkanocnym od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zes ania Ducha wi tego w cznie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
13:00

Transmisja mszy wi tej
14:15

Kariera Nikodema Dyzmy
W Warszawie Dyzma przedstawia projekt ratowania kraju. Zas yszany od Kunickiego pomys skupowania zbo a przedstawia jako w asny. Projekt zostaje uznany za genialny a Dyzma zyskuje uznanie
15:10

Moje ycie dla Niego
Filmowa opowie o yciu i pracy zawodowej Arturo Mariego nadwornego fotografa Jana Paw a II. Pawe II by pi tym papie emktórego pontyfikat dokumentowa . Swoj prac w Stolicy Apostolskiejzaczyna jako 16 latek rejestruj c na kliszy wizerunki Piusa XII. Odpocz tku pontyfikatu obecnego Jana Paw a II Mari nale a do jegonajbli szych i najbardziej zaufanych wspó pracowników. Jego posta jestznana milionom telewidzów na ca ym wiecie: Mari ze swoim aparatemzawsze znajdowa si w pobli u papie a teraz jego samego uwiecznionona ta mie. Film o nim jest nie tylko okazj do pokazania jego codziennejpracy ale tak e do zaprezentowania ciekawych aspektów historii pa stwawatyka skiego i panuj cych tam stosunków. W ci gu pó rocznej pracynad dokumentem ekipa TVP towarzyszy a Mariemu zarówno wapartamentach papieskich jak i podczas oficjalnych uroczysto ci czywizyt g ów ró nych pa stw
16:10

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30

Le niczwka
Po sp dzonej w areszcie nocy Daniel (Sebastian Jasnoch) jest w ciek y. W czasie przes uchania Nowicki (Grzegorz Pawlak) próbuje si dowiedzie od m odego Karcza po co przywióz do Mariana 30 tysi cy z otych w plastikowej reklamówce. Ch opak nie chce niczego t umaczy . Chwil pó niej opuszcza komend ale bez swoich pieni dzy. Jedzie do Borowika gdzie odnajduje Bogdana (Henryk Talar). Mówi mu e by u Mariana. W dzie pogrzebu Wandy (Monika Jó wik) Krzysztof (Marek Bukowski) jedzie do ojca (Witold D bicki). Czekaj c na Jerzego rozmawia przez telefon z Katarzyn (Jolanta Fraszy ska) i opowiada jej o romansie matki z Grzymowskim (Marcin Tro ski). Wkrótce okazuje si e Majewski gdzie znikn . Jest w garderobie i szuka pewnej szkatu ki. Telenowela
16:55

Le niczwka
Katarzyna i Konrad spotykaj si w lesie. Kto obserwuje ich z ukrycia. Wieczorem pijany Krzysztof dzwoni do Katarzyny. Telefon odbiera Pola. Na komendzie trwa przes uchanie Suchego
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55

M jak mi o
Mateusz kradnie pieni dze które zostawi dla niego Marek aby pojecha z ukochan do kliniki aborcyjnej. Lilka wyznaje Marii e zasz a w ci w wyniku gwa tu. Daniel który napad Lilk obserwuje z ukrycia dom Banachów. Sonia i Janek postanawiaj zamieszka razem. Nowy adorator policjantki Leon nie daje za wygran i obsypuje wybrank prezentami. Kisielowa podejrzewa e jej m znów prowadzi nielegalne interesy
18:50

Klub u redaktorw
19:20

Czy wiesz e..
19:25

Nela ma a reporterka
India skie skarby. W programie Nela zaprasza widzów na Kostaryk gdzie m odzi widzowie poznaj tajemnice Indian dotycz ce ro lin. Nela pokazuje w programie mi dzy innymi: z jakich ro lin lasu deszczowego Indianie od wieków uzyskuj trwa e barwniki
19:45

Ba nie i bajki polskie
O Bartku doktorze. Bartek wraz z mam mieszka na skraju podkrakowskiej wioski. Obok przebiega trakt wiod cy do Krakowa. Pewnego dnia Bartek spotyka dwóch ch opców którzy udaj si na studia do Krakowa i postanawia i z nimi. Na Rynku ch opiec mia przykry wypadek i trzeba by o wezwa doktora. Poczciwy doktor zabra go do domu i opiekowa si nim. Bartek postanowi zap aci mu prac i zacz doktorowi pomaga a przy okazji uczy si medycyny
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:55

Uwierzyli my w siebie. Pierwsza pielgrzymka Jana Paw a II do ojczyzny
Uwierzyli my w siebie to dokumentalna opowie o pierwszej pielgrzymce Jana Paw a II do ojczyzny pe na archiwalnych zdj z Warszawy Gniezna Cz stochowy Nowego Targu Kalwarii Zebrzydowskiej Wadowic i Krakowa. Uczestnicy mszy papieskich przywo uj najpi kniejsze wspomnienia i unikalnepoczucie wspólnoty którego do wiadczyli. Bohaterowie filmu Macieja Czu owskiego opowiadaj o dziewi ciu dniach które zmieni y Polaków i da y impet do zmian w wiecie. Polski papie mówi prawd o cz owieku w wymiarze która umyka a w codzienno ci i opresji komuny prawd która pozwoli a nam uwierzy w siebie i zmienia wiat w którym yjemy. Dzi ki archiwalnym zdj ciom TVP i wyj tkowym bohaterom staniemy si wiadkami pocz tku ko ca komunizmu w Polsce. W filmie udzia wzi li: Ma gorzata Bojarska Teresa Czarci ska Leszek Czarci ski Andrzej Gwiazda Anna Jeziorna ks. Jan Sikorski ks. Jerzy Stefa ski Marek Luba ski Grzegorz Polak prof. Andrzej Zieli ski s. Maksymiliana Projkowa Bogdan Sadowski Barbara Su ek Kowalska Sylwester Szefer
21:30

Ca a Polska piewa dla w. Jana Paw a II
Podczas koncertu zostan przypomniane najwa niejsze wydarzenia z ycia w. Jana Paw a II. Dziedzictwo duchowe papie a odmieni o Ko ció i wp yn o na losy wiata. Dziennikarze ze studia w Warszawie po cz si z: ko cio em w Wadowicach kaplic na Wawelu sanktuarium w agiewnikach kaplic Matki Boskiej Jasnogórskiej w Cz stochowie oraz bazylik Mariack w Gda sku. Gwiazdy polskiej estrady wykonaj pie ni lubiane przez Jana Paw a II. Wyst pi m.in. Anna Wyszkoni Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Koncert poprowadzi Tomasz Wolny
23:35

Studio Kultura niedziela z..
Rolami Gustawa Holoubka. Tym razem w Niedzieli z... wspominamy Gustawa Holoubka aktora re ysera dyrektora teatrów rektora i pedagoga w PWST mistrza zawodu i mistrza anegdoty którego odej cie zamkn o pewn epok w dziejach teatru. W 2018 roku mija 10. rocznica jego mierci. Mówi si o nim e aktorstwoz brzucha zast pi aktorstwem z mózgu
Live-Chat aktivieren