OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:30

Korona krlw
OpisRok 1393 marzec. Ingres Piotra Wysza. Jagie o i Jadwiga dopi li swego. Witold i Skirgie o razem planuj atak na widrygie . Jan z T czyna i S dziwój z Szubina organizuj dzia ania na l sku. Gniewosz z Dalewicodzyskuje a cuch Habsburgów i chce odda go Jadwidze. Grabarz dowiaduje si e to Hanka wykupi a go z wi zienia
00:50

Wolny ekran
szorty.
01:00

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:25

Zaczarowany wiat..
Muzyki. W odcinku: Eurowizja bez tajemnic czyli kulisy przygotowa do wielkiego muzycznego wi ta. Jak powstaje najwi ksze muzyczne wydarzenie dla dzieci Kto stoi za sterami tego ogromnego show
01:45

Baw si s owami
Owoce. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i Smok Wawelski spaceruj po sadzie i poznaj nazwy owoców. wiczenialiczby pojedynczej i mnogiej
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Miasto skarbw
Kolejka do mierci. Stefanii udaje si odnale numer pod który dzwoni Miler i raportowa o nieudanym przej ciu diamentu. Jest to numer zarejestrowany w USA. Moryc fa szuje obraz Wróblewskiego. Szatner informuje Alicj e prokurator Lekki dostaje listy z pogró kami. Wysy a je kto z wi zienia ale nie s w stanie ustali kim jest nadawca. Szatner i jego team odwiedzaj prokuratora Lekkiego w biurze. Lekki jest arogancki lekcewa y zagro enie. Alicja zauwa a wisz cy na jego cianie orygina Wróblewskiego. Dowiaduje si od Moryca kto zleci mu namalowanie kopii obrazu znanego malarza. Ewa w amuje si do willi prokuratora. Serial kryminalny
03:30

Barwy szcz cia
Odc. 2185 Po wieczornej wizycie w willi siostry Diany Józek budzi si w fatalnej formie a chwil pó niej w jego mieszkaniu zjawiaj si policjanci. Sa atka zostaje zatrzymany w zwi zku z oskar eniami Grety o gwa t i podanie jej rodków odurzaj cych. Do Feel Good przychodzi pijany Klemens aby przeprosi Dominik za ostatni wybuch i nak oni j do powrotu do jego mieszkania. Na odmow reaguje agresywnie czego wiadkiem jest Damian. Klara przez przypadek otwiera adresowan do Huberta przesy k w której s r kawice bokserskie. Pyrka wreszciewyznaje onie e wiczy boks a ona chce by przerwa treningi. Do domu Pyrków przychodzi Winicjusz i zwierza si Klarze e zacz pisa poczytne romanse pod kobiecym pseudonimem. Serial obyczajowy
04:00

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40

Nad rozlewiskiem
Biologiczny ojciec Broni pojawia si nad rozlewiskiem. Zamierza odebra Pauli dziecko. Marysia radzi zmartwionej przyjació ce by uciek a si do szanta u. Ma gosia martwi si rozwodem Marysi i Kuby
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:05

Le niczwka
Aniela otrzymuje list z przykr wiadomo ci . Olga obiecuje jej pomoc ale najpierw musi skonfrontowa si z Jasi skim i Karczem. Magda chce remontowa swoj now klinik ale czeka j niemi a niespodzianka. Tymczasem stres Krzysztofa coraz bardziej odbija si na jego relacjach w pracy. Telenowela
06:30

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
06:55

Czy wiesz e..
08:00

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Na sygnale
Poryw serca. W dniu walentynek Nowy szykuje dla Wiktorii romantyczn niespodziank ku rozbawieniu wszystkich kolegów z karetki. Kuba ma kolejne starcie z doktor Górsk i w ko cu oskar a lekark o molestowanie. Tymczasem za oga doktora Góry zostaje zaatakowana przez uzbrojonego m czyzn który da odratowników by uratowali jego ukochan . Gdy ekipa rusza do szpitala dochodzi do tragedii. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Bartosz JaniszewskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Hubert Matysiak Krzysztof Mateusiak Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Katarzyna Joda Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
12:50

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
13:25

Nad rozlewiskiem
Biologiczny ojciec Broni pojawia si nad rozlewiskiem. Zamierza odebra Pauli dziecko. Marysia radzi zmartwionej przyjació ce by uciek a si do szanta u. Ma gosia martwi si rozwodem Marysi i Kuby
14:20

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

M jak mi o
Mateusz kradnie pieni dze które zostawi dla niego Marek aby pojecha z ukochan do kliniki aborcyjnej. Lilka wyznaje Marii e zasz a w ci w wyniku gwa tu. Daniel który napad Lilk obserwuje z ukrycia dom Banachów. Sonia i Janek postanawiaj zamieszka razem. Nowy adorator policjantki Leon nie daje za wygran i obsypuje wybrank prezentami. Kisielowa podejrzewa e jej m znów prowadzi nielegalne interesy
16:20

Historia na ten czas
Jan aryn.
16:30

Korona krlw
23 lipca 1393. Witold triumfuje w Wilnie i próbuje przeci gn Sirputisa na swoj stron . Wallenrod ma zawa serca Engelhard obserwuje jego agoni w milczeniu. Bracia Jagie y szukaj zrozumienia i wsparcia u Jadwigi. Jagie o wci nadmiernie anga uje si w sprawy Pileckich. Telenowela historyczna
17:00

Domisie
Tajemnica pani Ró y. Jak to si sta o e Pani Ró a trafi a do ogródka Domisiów To jej wielka tajemnica któr w a nie zdecydowa a si wyjawi Domisiom. Dawno temu mieszka a w ogrodzie pe nym niebieskich kwiatów a ona jedna by a czerwona. Ogrodnik postanowi zrobi z niej niebiesk ró u ywa ró nych nieprzyjemnych sposobów: podlewa niebieskim atramentem malowa farb p atki ale nic z tego nie wysz o w przyrodzie nie ma niebieskich ró Pani Ró a by a bardzo nieszcz liwa. Pewnej nocy z pomoc wiatru znalaz a domisiowy ogródek gdzie jest do dzi i wszystkim si podoba taka jaka jest czerwona Królowa kwiatów. Teraz ju Pani Ró a wie e nie warto si smuci tym co by o. Najwa niejsi s przyjaciele którzy wys uchaj i pociesz
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55

Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
18:25

Okrasa amie przepisy
Potrawy z podlaskiego miodu. Karol Okrasa oraz jego go cie opowiedz o historii polskiego bartnictwa i próbach jego odtworzenia. Kucharz poka e kilka propozycji inspirowanych smakiem miodu
18:55

Wszystko przed nami
Odc. 72 Kozakowie obawiaj si e je li w oska mafia ma ich na celowniku kto mo e skrzywdzi Micha ka. Leszek nie chce jecha do Mediolanu i zamierza zrezygnowa ze sk adania zezna w sprawie dawnego szefa. Wojtek rozwa a z o on mu przez Szawarskiego ofert spó ki. Ola uwa a e propozycja Olgierda jest dla jej ukochanego wielk szans i radzi mu by j przyj . Stefan nie pytaj c Agaty o zdanie zachwala j jako wietn projektantk i przyjmuje zlecenie na projekt wn trza i remont mieszkania. Na widok Ma ka rozmawiaj cego zalotnie z klientk Jola robi mu scen zazdro ci. Tymczasem Waldek zaskakuje Jol i Stefana propozycj by zostali chrzestnymi rodzicami jego dziecka. Serial obyczajowy
19:25

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
19:45

Agatka
Agatka i robot. Agatka przygotowuje z kartonu robota który nagle o ywa. Agatka Cyryl i Robu przenosz si do krainy robotów. Tekturowy Robu zostaje uprowadzony. Agatka i Cyryl ruszaj na pomoc
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Na dobre i na z e
Czeski film. Justyna nadal jest w szpitalu i wci próbuje zbli y si do doktora Wilczewskiego. Hania z Micha em odwiedzaj jego dziadka Cezarego. Starszy pan tu ko o domu ma wypadek samochodowy po którym musi przej w Le nej Górze operacj . Z kolei na ginekologii zaczyna prac nowy lekarz doktor Vaclav Homolka z Czech. Szczepan z Lin maj okazj do wi towania bo dziewczyna dostaje w ko cu prawo sta ego pobytu w Polsce. Lipski nadal jednak obawia si jak wypadn kolejne badaniajego ukochanej bo nowotwór mo e w ka dej chwili powróci . Serial obyczajowy
21:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25

Nad rozlewiskiem
Kuba nadal mieszka w domu Marysi. Ona nie chce z nim rozmawia . W ko cu Kuba otrzymuje pozew rozwodowy który jednak odrzuca. Marysia prze ywa ci kie chwile. Podsumowuje swoje dotychczasowe ycie. Spokój mieszka ców Ostródy zak óca przejazd ci kiego sprz tu budowlanego. Przez pole Karolaków ma przychodzi droga szybkiego ruchu. Do zespo u Macieja i Karola do czaj Krzysztof i Marysia. Konrad kupuje od Piernackiego konia i postanawia zbudowa nad rozlewiskiem stajni . Chce zosta z Ma gosi na sta e. Wro ski przygotowuje si do rze bienia Drogi Krzy owej szuka róde inspiracji zmieni nawet swój image zacz nosi beret i pali fajk . Tomasz namawia Basi eby napisa a kolejn ksi k
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:20

Historia na ten czas
Andrzej Chwalba. Program prezentuje krótkie wypowiedzi znawców dziejów Polski i historyków idei. Zapoznaj oni widzów z histori od pocz tków polskiej pa stwowo ci. Eksperci opowiedz o korzeniach polskiej kultury dziedzictwie I Rzeczpospolitej i sarmatyzmu. Przedstawi m.in. sylwetki wielkich wodzów i hetmanów yj cych w XVII wieku oraz drog do odzyskania niepodleg o ci i wojn o granice w 1920 roku. B dzie mowa o II wojnie wiatowej i jej d ugotrwa ych skutkach. Historycy przyjrz si ród om polskiego poj cia wolno ci oraz miejscu Polski na mapie wiata
23:30

Kabaret za kulisami
Pieni dze w komedii. Prowadz cy program Kabaret za kulisami Karolina Pa czyk i Miros aw Gancarz rozmawiaj z osobami zwi zanymi ze scen kabaretow o ró nych aspektach polskiej komedii
Live-Chat aktivieren