OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
01:00
 
Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
01:20
 
Domisie
Zapalenie gard a. Pysia le y w ó ku. Ma zapalenie gard a. Oczywi cie targuje si z Amelk eby mog a wsta ale Amelkajest nieugi ta. Bazyli idzie po szczaw nad staw. Ale bardzo si m czy i postanawia odpocz . K adzie si w mokrej trawie (w nocy pada deszcz). Nie zwa a na rady abci i abusia. On wie lepiej. Niestety apie katar. To nie ostatni chory w Domisiowie. Strachowyj prawie nie mo e wy . On te le a na trawie. I w dodatku chrupa lód. To taka nowa strachowyjowa moda. Bubo leczy go mlekiem z miodem. Na szcz cie to pomaga. Ale Bazyli i Pysia musz spotka si z lekarzem. Amelka idzie z receptami do apteki a w odwiedziny do chorych przychodzi Eryk. Co ugasi zapalone gard o du o zimnej wody i lody. Co z tego wyniknie Mo na si domy li
01:45
 
Agatka
Agatka i zast pca. Agatka i Chomik Cyryl w dniu Wigilii lepi ba wana w przydomowym ogrodzie. Zaczyna pada nieg i nagle oboje przenosz si na Dalek Pó noc. Na horyzoncie ogromnego nie nego pustkowia Agatka widzi jaki dom. Nie mia o dzwoni do drzwi. Otwieraim zniecierpliwiony Skrzat który zarzuca im spó nienie. Zaskoczeni Agatka i Cyryl odkrywaj po chwili e trafili do fabryki zabawek samego w. Miko aja. Ku swojemu zdziwieniu dowiaduj si e Cyryl musi zast pi w. Miko aja w obdarowaniu dzieci gwiazdkowymi prezentami. Mimo protestów Agatka i Cyryl zostaj wsadzeni do sa pe nych kolorowych paczek. Reniferyruszaj z kopyta a Agatka i Cyryl w biegu wrzucaj paczki do kominów. Po wype nieniu misji renifery wyruszaj w drog powrotn . W realnym wiecie Agatka i Cyryl znowu s w przydomowym ogródku. Okazuje si nawet e Cyryl zabra patyk z Dalekiej Pó nocy który pasuje na nos dla ba wanka. Mama wo a Agatk do domu bo nadszed ju czas na wi teczne prezenty
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Na dobre i na z e
Nowa szansa. Maks ju nie próbuje ukrywa e doktor Wo nicka wpad a mu w oko. Zaprasza kole ank na randk . Szczepan nadal szuka Liny i nie mo e wybaczy Agacie s ów którymi zrani a jego ukochan . Lekarka by odnale zaginion dziewczyn zatrudnia detektywa Lecha Matwieja. Tymczasem doktor Homolka staje si nagle jednym z najbardziej popularnych lekarzy szpitala. Budzi to niezadowolenie Radwana. Justyna tu przed swoim lubem wraca nagle do szpitala i do Micha a. Skar y si na ból operowanej r ki. Razem z ni w Le nej Górze pojawia si te jej narzeczony Adrian. Hania b d c wiadkiem bójki ukochanego z partnerem Justyny postanawia wyjecha . Serial obyczajowy
03:30
 
Na sygnale
Skutki uboczne. Wiktor zauwa a e Piotr przyszed do pracy wczorajszy i robi koledze ostre wymówki. Tymczasem na dy urze lekarz odpowiada na wezwanie do m odej kobiety która spad a ze schodów podczas k ótni z matk . Zespó doktora Góry próbuje pomóc zbuntowanemu nastolatkowi z ci kim urazem r ki. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Hubert Matysiak Krzysztof Mateusiak Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Justyna Sieniawska
03:55
 
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
04:00
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
Co dalej
Zerowy VAT na ksi ki. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:00
 
Barwy szcz cia
Odc. 2186 Mimo pocz tkowych w tpliwo ci Julita wierzy w niewinno m a. Tymczasem Greta usilnie roznieca medialn nagonk przeciwko Józkowi i pi karzowi szybko zostaje przypi ta atka gwa ciciela. Wokó Sa atki g stnieje atmosfera wi c jego ona postanawia dzia a . Koszyk zaklepuje u Jaworskich wynajem mieszkania które kupili od Walawskiego. Walerii trudno uwierzy e Tolek nagle zosta zaradnym przedsi biorc i b dzie go na to sta . Franek zauwa a e próby do konkursu kosztuj Regin du o stresu. Podczas kolejnych wicze Remek jak zwykle tworzy napi t atmosfer i w przeciwie stwie do Arlety nie jest zadowolony z efektów wspólnej gry. Pó niej Czapla dowiaduje si od Eweliny e ta zamierza rozsta si z Bia kowskim poniewa nie chce d u ej znosi jego despotyzmu. Serial obyczajowy
05:25
 
Barwy szcz cia
Odc. 2187 Media nie daj spokoju Sa atce i trzymaj stron Grety. Józek postanawia udzieli wywiadu w którym b dzie mia szans na obron opowiadaj c co naprawd zasz o w willi Domeckiej. Niestety rozmowa z Umi sk przebiega w taki sposób e mo e okaza si dla pi karza przys owiowym gwo dziem do trumny. W hotelu Sta skich zjawia si niejaki Longin Turski który wypytuje Bo en o Stawickiego. Reginie doskwiera ból nadgarstków ale mimo to nie rezygnuje ze spotkania z Arlet i Remkiem. Ku zaskoczeniu kobiet Bia kowski oznajmia e po nagraniu demo na konkurs fortepianowy przyszed czas odpoczynku i e zamierza sp dzi go z on . Serial obyczajowy
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Barwy szcz cia
Odc. 2188 Po prowokacji Umi skiej na jaw wychodz fakty wiadcz ce o winie Grety. Siostra Diany zostaje jednak wypuszczona z aresztu. Kolejny raz zaprasza dziennikarza Szoku i przekonuje go w rozmowie e pad a ofiar Sa atki. Agata yje ju wypadem na Warmi . Szef przy apuje j na rozmowie z Patrykiem który w domu pakuje ostatnie rzeczy. Dowiedziawszy si e dziewczyna wyje d a na weekend Durski z premedytacj zawala j robot . Rozz oszczonaPyrka zwalnia si z pracy. Dobra forma Sabiny po pobycie u matki nad morzem usypia czujno Ró y i Zdzisia. Gdy tylko Cie lakowie wychodz z domu Sabina si ga po alkohol. Tymczasem Maja nie mog c doczeka si przyj cia mamy sama wchodzi do rozstawionego w ogrodzie basenu. Serial obyczajowy
06:35
 
Barwy szcz cia
Odc. 2189 Dzi ki Kazikowi Mai nic si nie sta o. Sabina u wiadamia sobie e przez ni jej córeczka o ma o si nie utopi a. Tomalowa w ko cu przyznaje si Ró y i Zdzisiowi e ma problem z alkoholem i twierdzi e sama si z nim upora. Autostopowicze zatrzymuj si w tym samym pensjonacie co Agata i Patryk. Obserwuj c zachowanie towarzyszy podró y Pyrka nabiera przekonania e Werze co grozi ze strony Dominika. Szakal przekonuje Huberta aby nie rezygnowa z treningów i organizuje mu walk z niejakim Bocianem. Z kolei Winicjusz namawia Klar by wspólnie pisali romanse pod pseudonimem Katarzyna Zima. Serial obyczajowy
07:00
 
Sposb na Alcybiadesa
Alcybiadesa intryguje p d do wiedzy historycznej w ród uczniów klasy I a. O mielony ich post pami w nauce profesor proponuje podopiecznym swobodne poszukiwanie prawdy zamiast klasycznych lekcji
08:00
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:30
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
11:50
 
Historia na ten czas
Marek Bara ski. Program prezentuje krótkie wypowiedzi znawców dziejów Polski i historyków idei. Zapoznaj oni widzów z histori od pocz tków polskiej pa stwowo ci. Eksperci opowiedz o korzeniach polskiej kultury dziedzictwie I Rzeczpospolitej i sarmatyzmu. Przedstawi m.in. sylwetki wielkich wodzów i hetmanów yj cych w XVII wieku oraz drog do odzyskania niepodleg o ci i wojn o granice w 1920 roku. B dzie mowa o II wojnie wiatowej i jej d ugotrwa ych skutkach. Historycy przyjrz si ród om polskiego poj cia wolno ci oraz miejscu Polski na mapie wiata
TVPOLONIA
12:00
 
Nad rozlewiskiem
Basia i Tomasz uzgadniaj dat lubu. Okazuje si e w wybranym dniu Ewa Stern i Piernacki równie chc si pobra . Orest namawia Elwir na przeprowadzk do Warszawy. Mirka wyznaje Maciejowi mi o
12:50
 
Ojciec Mateusz
Mistyfikacja. OpisMo ejko ma straszny sen. ni mu si katakumby w których znajduje zamordowanego Mateusza. Na posterunku wszyscy czytaj artyku o ksi dzu. Gazeta rozpisuje si o nim jako o niezawodnym detektywie. Feliks Dybalski podczas spowiedzi wyjawia ksi dzu e jest szanta owany. Chcia pomóc rudow osej kobiecie któr pozna w barze. W przyczepie gdzie pono mia by jej syn zosta jednak og uszony. Potem otrzyma swoje rozebrane zdj cia na których wida e jest z ni w ó ku. Zap aci ju dwa razy teraz dosta danie kolejnej wp aty. Do mieszkania Ewy i Wojtka przychodzi Wanda Lisowska. Prosi policjantk o pomoc jej m konserwator zabytków jest szanta owany. Serial kryminalny obyczajowy
13:40
 
Na dobre i na z e
Nowa szansa. Maks ju nie próbuje ukrywa e doktor Wo nicka wpad a mu w oko. Zaprasza kole ank na randk . Szczepan nadal szuka Liny i nie mo e wybaczy Agacie s ów którymi zrani a jego ukochan . Lekarka by odnale zaginion dziewczyn zatrudnia detektywa Lecha Matwieja. Tymczasem doktor Homolka staje si nagle jednym z najbardziej popularnych lekarzy szpitala. Budzi to niezadowolenie Radwana. Justyna tu przed swoim lubem wraca nagle do szpitala i do Micha a. Skar y si na ból operowanej r ki. Razem z ni w Le nej Górze pojawia si te jej narzeczony Adrian. Hania b d c wiadkiem bójki ukochanego z partnerem Justyny postanawia wyjecha . Serial obyczajowy
14:40
 
Kabaret za kulisami
Modnie. Prowadz cy program Kabaret za kulisami Karolina Pa czyk i Miros aw Gancarz rozmawiaj z osobami zwi zanymi ze scen kabaretow o ró nych aspektach polskiej komedii
15:40
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55
 
M jak mi o
Micha daje Wojtkowi korepetycje z polskiego a junior kolejny raz próbuje zeswata go z Asi i postanawia zorganizowa wi teczny wyjazd na którym pisarz móg by w ko cu zbli y si do ukochanej... Tymczasem Joanna zaczyna prac w bistro i ju pierwszego dnia zostaje gwiazd koncertu charytatywnego który organizuje Kinga. Pawe poznaje przypadkiem Frank zbuntowan pann m od która uciek a z w asnego lubu
18:45
 
Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:45
 
Mami Fatale
Historyczna kuchnia. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
M ody Pi sudski
Serial przedstawia histori ycia i dzia alno ci Józefa Pi sudskiego przed I wojn wiatow . Pi sudski urodzi si w rodzinie ziemianina Józefa Wincentego Pi sudskiego który podczas powstania styczniowego by komisarzem rz du powsta czego na powiat kowie ski. Nazywany w m odo ci Ziukiem Józef mia pi sióstr i sze ciu braci. Na studiach zaanga owa si w dzia alno spiskow . Za udzia w planowaniu zamachu na cara zosta zes any na Syberi
21:40
 
O miu wspania ych
O miu zwyczajnych facetów z powa nymi problemami w relacjach m sko damskich postanawia si przemieni w supermanów gotowych zdoby kobiet marze . Czy im si to uda czy próba odpowiedzi na pytanie czego pragn kobiety zako czy si sukcesem Prowadz ca program Marta Manowska obserwuje zmagania bohaterów z samymi sob z w asnymi s abo ciami brakiem mi o ci odrzuceniem ze strony najbli szych. Marta porozmawia m.in. o tym czy prawdziwy m czyzna nigdy nie p acze o wp ywie rodziców na ycie swoich dzieci o m sko ci ojcostwie i okazywaniu uczu . Poznamy prawdziw twarz polskich m czyzn czasami wzruszaj c cz sto zabawn a innym razem budz c konsternacj
22:35
 
Kariera Nikodema Dyzmy
Dyzma obejmuje prezesur Banku Zbo owego. Sprytnie dobiera wspó pracowników aby nadrabiali niedostatki wiedzy prezesa. Ale na horyzoncie pojawia si niebezpiecze stwo by y zwierzchnik Dyzmy
23:30
 
Koncert zespo u Warszawskie Combo Taneczne
Koncert zespo u Warszawskie Combo Janka M ynarskiego który odby si podczasGali Za zas ugi dla Polski i Polaków poza granicami kraju w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie
Live-Chat aktivieren