OTR
Datum
<
Juni 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:20
 
Zakochaj si w Polsce
Szklarska Por ba. W XIV wieku w a cicielem Szklarskiej Por by zosta ród Schaffgotschów który za o y pierwsz hut szk a. Hutnictwo wp yn o na rozwój regionu i osiedlanie si nowych mieszka ców
01:45
 
Ba nie i bajki polskie
ywa woda. Przygody Pietrka który wyruszy na poszukiwanie cudownej wody aby uratowa miertelnie chor matk . Musi te odnale braci Kacpra i Jana którzy wcze niej wyruszyli po cudown wod i nie powrócili
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Zniewolona
Grigorij kupuje maj tek Schefferów jest przekonany e Katierina zosta a kupiona razem z wsi . ona Grigorija nie mo e sobie poradzi z nerwami po tragedii w domu przyjació ki. Boi si s u by. Zaczyna m a denerwowa . Pó yw Kati znajduje na kijowskiej ulicy Wasilinka. Zabiera j do siebie czyli do domu uciech. W a cicielka domu cichaczem zabiera z ubrania Katii list polecaj cy i pieni dze. Co stanie si z Wasilink która Kati przygarn a Czy Katia wyzdrowieje Gdzie zamieszka Czy trafi do wicegubernatora któremu polecono j do pracy (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 46 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
03:35
 
Prymas. Trzy lata z tysi ca
Polska lata 50. XX w. Trzy lata z ycia prymasa Stefana Wyszy skiego kiedy by przetrzymywany przez komunistów w starym klasztorze w Stoczku Warmi skim wraz z ksi dzem Stanis awem i siostr Leoni
05:20
 
Nie ma jak u mamy koncert z okazji Dnia Matki
To ju dziesi ta jubileuszowa edycja koncertu Nie ma jak u mamy . Sytuacja zwi zana z pandemi koronawirusa wymusi a zmian formu y programu. B dzie to kameralny koncert bez udzia u publiczno ci. W historycznym dworku w K óbce wyst pi : bracia Golcowie Natalia Nykiel Roma G siorowska Krzysztof Iwaneczko Igor Herbut Katarzyna Bujakiewicz Janusz Radek. Arty ci z o yczenia i za piewaj ulubione piosenki z dzieci stwa. Akompaniowa im b dzie Kukla Band pod kierownictwem Zygmunta Kukli. Koncert poprowadzi Artur Orzech
TVPOLONIA
06:15
 
wojsko polskie.pl
06:35
 
Zwierzaki Czytaki
Przeprowadzka. Rysia z Szymkiem przygotowuj si do kolejnej zabawy z Pimpkiem i Pompkiem. Plany przerywa Micha z komunikatem PRZEPROWADZKA. Micha znalaz nowe mieszkanie z którego bli ej mu b dzie do teatru. Zwierzaki s za amane. Trzeba b dzie rozsta si z przyjació mi. Rysia z Szymkiem znajduj jednak lepszerozwi zanie
06:50
 
Figu Migu
Liczad o. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
07:00
 
Awantura o Basi
Awantura dziewi ta czyli rzecz o niespodziewanym spadku. Basia spotyka si z dawnym przyjacielem ojca który kontaktuje j z jedynym yj cym cz onkiem wyprawy w odludne rejony Ameryki Po udniowej gdzie zagin profesor Bzowski. Nieoczekiwanie dziewczyna dostaje spadek po zmar ej babce. Postanawia przeznaczy wszystkie pieni dze na zorganizowanie wyprawy w poszukiwaniu ojca. Ko czy si rok szkolny i Basia razem z Gastonem Dumaurakiem wyrusza do Ameryki Po udniowej. AWANTURA DZIEWI TA CZYLI RZECZ O NIESPODZIEWANYM SPADKU Serial dla m odych widzów 27 min 12 odc. Polska 1996 Re yseria: Kazimierz Tarnas Aktorzy: Paulina Tworzya ska Maria Kaniewska Andrzej Szczepkowski Anna Seniuk Kazimierz Kaczor Gustaw Holoubek Katarzyna Miernicka Hanna leszy ska Stanis awa Celi ska Hanna Stankówna S awomir Pacek Piotr Fronczewski Maria G adkowska Jerzy Zelnik i inni
07:30
 
Awantura o Basi
Awantura dziesi ta czyli rzecz o niezwyk ej wyprawie. Pokonuj c wiele trudno ci i niebezpiecze stw Basia i Gaston Dimauriac docieraj do india skiej wioski gdzie mieszka dziwny bia y cz owiek uznany przez tubylców za czarownika. Basia rozpoznaje w nim swego zaginionego ojca. Niestety on nie poznaje ani córki ani przyjaciela. Zrozpaczona dziewczyna nie za amuje si jednak próbuje namówi ojca by wróci z ni do Polski. Serial dla m odych widzów 27 min Polska 1996Re yseria: Kazimierz TarnasScenariusz: Kazimierz Tarnas Tomasz PiotrowskiZdj cia: Grzegorz K dzierskiMuzyka: Stanis aw SyrewiczAktorzy: Paulina Tworzya ska Maria Kaniewska AndrzejSzczepkowski Anna Seniuk Kazimierz Kaczor Gustaw Holoubek Katarzyna Miernicka Hanna leszy ska Stanis awa Celi ska HannaStankówna S awomir Pacek Piotr Fronczewski Maria G adkowska Jerzy Zelnik Olgierd ukaszewicz i inni
08:00
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35
 
Barwy szcz cia
Odc. 2190 Wera wyja nia Agacie i Patrykowi e niedawno pozna a Dominika przez Internet i e grozi on jej no em g odzi j i wi za . Przybyli na miejsce policjanci opowiadaj o podobnej historii która zako czy a si mierci ofiary. Prawdopodobnie interwencja Pyrki uratowa a dziewczynie ycie. Trwaj poszukiwania autostopowicza psychopaty a Agata obawia si zemsty z jego strony lecz ostatecznie daje si wyci gn Patrykowi na spacer. W adek dowiaduje si z radia e Darek uleg kontuzji. Nie mog c skontaktowa si z partnerem dzwoni do Józka. Ten siedzi przed blokiem operacyjnym w szpitalu lecz mówi Cie lakowi e Janicki jest u fizjoterapeuty. Waleria obawiaj c si s siedztwa Tolka zaprasza do domu Jaworskiego by wypyta go o plany Koszyka w zwi zku z wynaj ciem przez niego mieszkania. Gdy rozmawiaj przy nalewce pojawia si Stefan i nie ukrywa z o ci na widok dawnego partnera ony. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:05
 
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
12:50
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
13:50
 
Prawdziwy bohater
Dawid prowadzi pierogarni . Zainicjowa akcj GastroPomaga w której obecnie bierze udzia ponad 40 restauracji. Uczestnicy dowo do szpitali i pogotowia jedzenie i kaw . Zach caj innych by przy czyli si do dzia ania. Lekarze mówi e dzi ki takiemu wsparciu czuj e w walce z koronawirusem nie zostali sami. Mimo e restauratorzy ucierpieli z powodu zamkni cia lokali nie poddaj si i chc pomaga innym
14:20
 
M ody Pi sudski
Serial przedstawia histori ycia i dzia alno ci Józefa Pi sudskiego przed I wojn wiatow . Pi sudski urodzi si w rodzinie ziemianina Józefa Wincentego Pi sudskiego który podczas powstania styczniowego by komisarzem rz du powsta czego na powiat kowie ski. Nazywany w m odo ci Ziukiem Józef mia pi sióstr i sze ciu braci. Na studiach zaanga owa si w dzia alno spiskow . Za udzia w planowaniu zamachu na cara zosta zes any na Syberi
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
Zakochaj si w Polsce
Szklarska Por ba. W XIV wieku w a cicielem Szklarskiej Por by zosta ród Schaffgotschów który za o y pierwsz hut szk a. Hutnictwo wp yn o na rozwój regionu i osiedlanie si nowych mieszka ców
16:00
 
Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
16:30
 
Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
17:00
 
Zwierzaki Czytaki
Przeprowadzka. Rysia z Szymkiem przygotowuj si do kolejnej zabawy z Pimpkiem i Pompkiem. Plany przerywa Micha z komunikatem PRZEPROWADZKA. Micha znalaz nowe mieszkanie z którego bli ej mu b dzie do teatru. Zwierzaki s za amane. Trzeba b dzie rozsta si z przyjació mi. Rysia z Szymkiem znajduj jednak lepszerozwi zanie
17:10
 
Figu Migu
Liczad o. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
17:30
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:45
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
17:55
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
18:20
 
Reporta
18:55
 
Barwy szcz cia
Odc. 2190 Wera wyja nia Agacie i Patrykowi e niedawno pozna a Dominika przez Internet i e grozi on jej no em g odzi j i wi za . Przybyli na miejsce policjanci opowiadaj o podobnej historii która zako czy a si mierci ofiary. Prawdopodobnie interwencja Pyrki uratowa a dziewczynie ycie. Trwaj poszukiwania autostopowicza psychopaty a Agata obawia si zemsty z jego strony lecz ostatecznie daje si wyci gn Patrykowi na spacer. W adek dowiaduje si z radia e Darek uleg kontuzji. Nie mog c skontaktowa si z partnerem dzwoni do Józka. Ten siedzi przed blokiem operacyjnym w szpitalu lecz mówi Cie lakowi e Janicki jest u fizjoterapeuty. Waleria obawiaj c si s siedztwa Tolka zaprasza do domu Jaworskiego by wypyta go o plany Koszyka w zwi zku z wynaj ciem przez niego mieszkania. Gdy rozmawiaj przy nalewce pojawia si Stefan i nie ukrywa z o ci na widok dawnego partnera ony. Serial obyczajowy
19:25
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
19:45
 
Baw si s owami
Urodziny imieniny. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj nazwy miesi cy
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
O mnie si nie martw
Sylwia zostaje wypisana ze szpitala. Ma odpoczywa . Marek widz c sytuacj w kancelarii sprowadza z Krakowa Mari . Marcin przejmuje spraw któr zajmowa a si Sylwia. Prawnik w towarzystwie Karoliny wybiera si do klientów urz duj cych w tym samym budynku. Oboje zostaj uwi zieni w zepsutej windzie. W urz dzie stanu cywilnego ma odby si lub A ki i Djamala. W ostatniej chwili Maria zgadza si zosta wiadkiem ale tu przed uroczysto ci s yszy nerwow rozmow A ki z Djamalem. Tomek doprowadza do uwolnienia Marcina i Karoliny
21:35
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
2020. Czas nieznany
Pierwszy polski serial dokumentalny po wi cony pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Widzowie poznaj losy trojga bohaterów których wypowiedzi s przeplatane fragmentami programów informacyjnych
22:30
 
Cisza nad rozlewiskiem
Marysia potrzebuje zmiany w yciu. Chce mie dziecko z Krzysztofem. Barbara wyje d a promowa now ksi k . Maciej i Mirka wracaj nad rozlewisko. Paula z dzie mi wyczekuj powrotu S awka z Kanady
23:20
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:40
 
Film dokumentalny
Live-Chat aktivieren