OTR
Datum
<
Juni 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
01:00
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:20
 
Zwierzaki Czytaki
Przeprowadzka. Rysia z Szymkiem przygotowuj si do kolejnej zabawy z Pimpkiem i Pompkiem. Plany przerywa Micha z komunikatem PRZEPROWADZKA. Micha znalaz nowe mieszkanie z którego bli ej mu b dzie do teatru. Zwierzaki s za amane. Trzeba b dzie rozsta si z przyjació mi. Rysia z Szymkiem znajduj jednak lepszerozwi zanie
01:35
 
Figu Migu
Liczad o. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:40
 
Baw si s owami
Urodziny imieniny. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj nazwy miesi cy
01:55
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Smok wawelski. Bajk czyta Jan Peszek
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
O mnie si nie martw
Sylwia zostaje wypisana ze szpitala. Ma odpoczywa . Marek widz c sytuacj w kancelarii sprowadza z Krakowa Mari . Marcin przejmuje spraw któr zajmowa a si Sylwia. Prawnik w towarzystwie Karoliny wybiera si do klientów urz duj cych w tym samym budynku. Oboje zostaj uwi zieni w zepsutej windzie. W urz dzie stanu cywilnego ma odby si lub A ki i Djamala. W ostatniej chwili Maria zgadza si zosta wiadkiem ale tu przed uroczysto ci s yszy nerwow rozmow A ki z Djamalem. Tomek doprowadza do uwolnienia Marcina i Karoliny
03:20
 
Historia jednego obrazu
Akt kobiecy z bucikiem Stanis aw Westwalewicz. Stanis aw Westwalewicz pierwsz wystaw indywidualn mia w 1937 roku w Krakowie. Nie wiadomo jak potoczy aby si kariera malarza gdyby nie wybuch wojny. Westwalewicz znalaz si w niewoli sowieckiej. Trafi do Kozielska i Griazowca. Zna prawd o zbrodni katy skiej. Dotar do armii gen. W adys awa Andersa. Akt kobiecy z bucikiem powsta na wojennym szlaku artysty. O twórczo ci Stanis awa Westwalewicza malarza który w latach 40. minionego wieku zdecydowa si na powrót z emigracji rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i dr Andrzej Smoli ski
03:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2190 Wera wyja nia Agacie i Patrykowi e niedawno pozna a Dominika przez Internet i e grozi on jej no em g odzi j i wi za . Przybyli na miejsce policjanci opowiadaj o podobnej historii która zako czy a si mierci ofiary. Prawdopodobnie interwencja Pyrki uratowa a dziewczynie ycie. Trwaj poszukiwania autostopowicza psychopaty a Agata obawia si zemsty z jego strony lecz ostatecznie daje si wyci gn Patrykowi na spacer. W adek dowiaduje si z radia e Darek uleg kontuzji. Nie mog c skontaktowa si z partnerem dzwoni do Józka. Ten siedzi przed blokiem operacyjnym w szpitalu lecz mówi Cie lakowi e Janicki jest u fizjoterapeuty. Waleria obawiaj c si s siedztwa Tolka zaprasza do domu Jaworskiego by wypyta go o plany Koszyka w zwi zku z wynaj ciem przez niego mieszkania. Gdy rozmawiaj przy nalewce pojawia si Stefan i nie ukrywa z o ci na widok dawnego partnera ony. Serial obyczajowy
04:00
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
2020. Czas nieznany
Pierwszy polski serial dokumentalny po wi cony pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Widzowie poznaj losy trojga bohaterów których wypowiedzi s przeplatane fragmentami programów informacyjnych
04:50
 
Cisza nad rozlewiskiem
Marysia potrzebuje zmiany w yciu. Chce mie dziecko z Krzysztofem. Barbara wyje d a promowa now ksi k . Maciej i Mirka wracaj nad rozlewisko. Paula z dzie mi wyczekuj powrotu S awka z Kanady
05:35
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:40
 
W krainie ba ni
Królowa Ba tyku. Przed Bajarzem i Bajark stoi nie lada zadanie musz wyja ni sk d wzi y si bursztyny w polskim morzui dlaczego tak cz sto spotyka nas z a pogoda. Wszystko zacz o si od m odej Królowej Ba tyku której ojciec Pan Burzy kaza sprawowa piecz nad polskim morzem. Nie mog c znie ci g ych po owów Królowa zakazuje rybakom wyp ywa w morze. Wszystko jednak zmienia si kiedy sprzeciwia jej si przystojny Wodzis aw. Jest to opowie o dokonywaniu trudnych wyborów
07:00
 
Awantura o Basi
Awantura jedenasta czyli rzecz o metodzie leczenia sercem. Niestety powrót profesora Bzowskiego do kraju nie wp ywa na popraw jego zdrowia równie wizyta u wybitnego neurologa nie przynosi rezultatów. Nieszcz sny cz owiek który umar za ycia nadal tkwi w swoim zamkni tym wiecie. Basia która z tak determinacj walczy a o odnalezienie zaginionego teraz postanawia sama odszuka jego dusz . Zabiera ojca do ma ej rybackiej wioski by tam w spokoju powraca do zdrowia. Jest stale przy nim i opiekuje si nim najczulej. Dopiero na wie o ci kiej chorobie Walickiego Basia wyje d a do Warszawy. Serial dla m odych widzów
07:30
 
Awantura o Basi
Awantura dwunasta czyli rzecz o literackim podst pie Kornela Makuszy skiego. Adam Bzowski cho przystosowa si do bycia w ród ludzi nadal yje w swoim wewn trznym wiecie. Basia pokazuje ojcu znane mu niegdy miejsca w nadziei e co pomo e mu odzyska pami
08:00
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35
 
Barwy szcz cia
Odc. 2191 Po powrocie z rodzinnych wakacji Ksawery nalega na spotkanie z Paulink . Kasia ma ju dosy toksycznego uk adu i ci g ego ok amywania syna. Stawia ukaszowi ultimatum. Sadowski szczerze rozmawia z Iz o k opotliwej sytuacji w której si znale li. Darek le y w szpitalu po rekonstrukcji ci gna Achillesa i martwi si czy po operacji wróci na boisko. Tymczasem W adek spotyka si z Sabin . Stara si namówi przyjació k by nie wyprowadza a si z domu Ró y i Zdzisia i da a sobie pomóc w walce z problemem alkoholowym. Na spotkaniu realizatorów Ex Ex Wangel i Mariola daj Justinowi do zrozumienia e maj swoj koncepcj reality show i nie potrzebuj jego pomys ów. Kanadyjczyk wybucha z o ci i cho Hubert próbuje studzi jego emocje zwalnia si . Nowym prowadz cym programu zostaje Ernest. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
12:50
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10
 
2020. Czas nieznany
Pierwszy polski serial dokumentalny po wi cony pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Widzowie poznaj losy trojga bohaterów których wypowiedzi s przeplatane fragmentami programów informacyjnych
13:35
 
Cisza nad rozlewiskiem
Marysia potrzebuje zmiany w yciu. Chce mie dziecko z Krzysztofem. Barbara wyje d a promowa now ksi k . Maciej i Mirka wracaj nad rozlewisko. Paula z dzie mi wyczekuj powrotu S awka z Kanady
14:20
 
O mnie si nie martw
Sylwia zostaje wypisana ze szpitala. Ma odpoczywa . Marek widz c sytuacj w kancelarii sprowadza z Krakowa Mari . Marcin przejmuje spraw któr zajmowa a si Sylwia. Prawnik w towarzystwie Karoliny wybiera si do klientów urz duj cych w tym samym budynku. Oboje zostaj uwi zieni w zepsutej windzie. W urz dzie stanu cywilnego ma odby si lub A ki i Djamala. W ostatniej chwili Maria zgadza si zosta wiadkiem ale tu przed uroczysto ci s yszy nerwow rozmow A ki z Djamalem. Tomek doprowadza do uwolnienia Marcina i Karoliny
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
Film dokumentalny
16:30
 
Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
17:00
 
W krainie ba ni
Królowa Ba tyku. Przed Bajarzem i Bajark stoi nie lada zadanie musz wyja ni sk d wzi y si bursztyny w polskim morzui dlaczego tak cz sto spotyka nas z a pogoda. Wszystko zacz o si od m odej Królowej Ba tyku której ojciec Pan Burzy kaza sprawowa piecz nad polskim morzem. Nie mog c znie ci g ych po owów Królowa zakazuje rybakom wyp ywa w morze. Wszystko jednak zmienia si kiedy sprzeciwia jej si przystojny Wodzis aw. Jest to opowie o dokonywaniu trudnych wyborów
17:20
 
Podwodne ABC
Jak one si poruszaj. Woda zajmuje a trzy czwarte powierzchni ziemi kryj c magiczny wiat pe en ro lin i zwierz t we wszystkichkolorach i rozmiarach. Kamera programu dociera do g bin oceanów aby przyjrze si z bliska mieszka com podwodnego wiata. Ruchliwi mieszka cy podwodnego wiata ryby s na wiecie ju prawie 500 milionów lat. Najmniejsza z odkrytych ryb ma zaledwie 2 milimetry podczas gdy najwi ksza rekin wielorybi mo e mie nawet 18 metrów. Na rafie koralowej zawsze co si dzieje. To taka zat oczona autostrada której cie ki prowadz w prawo i w lewo w gór i w dó . Mo na si po niej porusza na wiele sposobów. Czasami zdarzaj si pasa erowie na gap . Najmniejsi mieszka cy oceanów s po prostu unoszeni przez wod . A jak poruszaj si inni O tym opowiemyw programie
17:30
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
18:25
 
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
18:40
 
Pod Tatrami
18:55
 
Barwy szcz cia
Odc. 2191 Po powrocie z rodzinnych wakacji Ksawery nalega na spotkanie z Paulink . Kasia ma ju dosy toksycznego uk adu i ci g ego ok amywania syna. Stawia ukaszowi ultimatum. Sadowski szczerze rozmawia z Iz o k opotliwej sytuacji w której si znale li. Darek le y w szpitalu po rekonstrukcji ci gna Achillesa i martwi si czy po operacji wróci na boisko. Tymczasem W adek spotyka si z Sabin . Stara si namówi przyjació k by nie wyprowadza a si z domu Ró y i Zdzisia i da a sobie pomóc w walce z problemem alkoholowym. Na spotkaniu realizatorów Ex Ex Wangel i Mariola daj Justinowi do zrozumienia e maj swoj koncepcj reality show i nie potrzebuj jego pomys ów. Kanadyjczyk wybucha z o ci i cho Hubert próbuje studzi jego emocje zwalnia si . Nowym prowadz cym programu zostaje Ernest. Serial obyczajowy
19:25
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45
 
Baw si s owami
Urodziny. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania z mam planuj urodziny. Dzieci ucz si odpowiedzi na pytanie ile masz lat
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ojciec Mateusz
Stalkerka. Morus i Aniela zauwa aj cia o dziewczyny. Okazuje si e to zw oki Gabi. Dziubak staje si g ównym podejrzanym o zbrodni . Mo ejko i Kobylicka przes uchuj matk policjanta
21:35
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25
 
Cisza nad rozlewiskiem
Krzysztof dostaje propozycj awansu zwi zan z wyjazdem do Szczytna. Marysia ma w tpliwo ci co do dalszego ycia u boku Krzysztofa wci my li o dziecku. Kuba szuka nowego mieszkania a tymczasem musz razem z Agat zamieszka u jego rodziców. Maciej chce si o wiadczy Mirce. Kiedy wyznaje jej mi o tu przed zar czynami Mirka odbiera tajemniczy telefon i ucieka. Rysio jest zrozpaczony kiedy na przyj ciu urodzinowym dowiaduje si e jego taty nie b dzie na uroczysto ci. Piernacki proponuje Tomaszowi spó k . Nad rozlewiskiem pojawia si nowa posta . Nieoczekiwanie umiera Kasia kto bardzo bliski i wa ny dla wszystkich mieszka ców rozlewiska. Serial obyczajowy
23:10
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
 
Ocaleni
mier ojca przemoc ucieczki z domu wreszcie alkoholizm to wszystko by o jej udzia em w yciu. Ale najtragiczniejszym wydarzeniem które j spotka o by o odebranie dzieci i umieszczenie ich w domu dziecka. Mimo tych tragicznych wydarze znalaz a w sobie wol i si aby odbudowa swoje ycie. Dzisiaj nie pije ju od 20 lat ma kochaj cego m a a co najwa niejsze dobry kontakt z dzie mi. Jolanta D browska Szlachtowicz opowie Rafa owi Porzezi skiemu w programie Ocaleni o tym jak pod a w stron wolno ci
Live-Chat aktivieren